Nordiska konferenser

För att stärka den nordiska forskningen i utbildningshistoria har en rad olika konferenser organiserats. Under åren 1980-1990 anordnades fem nordiska symposier i utbildningshistoria. Dessa avlöstes vid slutet av 1990-talet av nordiska utbildningshistoriska konferenser, som arrangerats vart tredje år för att stärka det utbildningshistoriska forskningsfältet i Norden.  Konferenserna har hållits på de nordiska språken och på engelska. Första konferensen hölls i Stockholm 1998, och senaste konferensen i Trondheim 2018. En närmare beskrivning av dessa konferenser, med utgångspunkt från de som hölls 2006 och 2009 finns i 2009 års konferensrapport>>

Den här sidan samlar information om de nordiska symposierna i utbildningshistoria och de pedagogik- och utbildningshistoriska konferenserna. Därtill samlas också information om andra utbildningshistoriska konferenser och workshops i Sverige och även i viss utsträckning de nordiska länderna.

Nordiska utbildningshistoriska konferenser

Pedagogikhistorisk forskning: Perspektiv, betydelse och funktion i dagens samhälle (1998)
Stockholm, 10-12 september 1998. Arrangör: Lärarhögskolan i Stockholm. Inledningsanföranden: Ulf P. Lundgren, Donald Broady, Per-Johan Ödman. Keynotes: Per-Johan Ödman (Lärarhögskolan), Urban Dahllöf (Uppsala), David Hamilton (Umeå), Peter Burke (Cambridge). Deltagare: ett hundratal. Faksimil ur proceedings>>

 

Pedagogikhistorisk forskning: Perspektiv, metoder, förhållningssätt. 2:a nordiska pedagogikhistoriska konferensen (2003)
Stockholm, 25-27 september 2003. Arrangör: Lärarhögskolan i Stockholm. Keynotes: Per-Johan Ödman (Stockholm), Eva Österberg (Lund), Arne Jarrick (Stockholm), Gro Hagemann (Oslo), Lars Løvlie (Oslo). Deltagare: 190. Sessioner och keynotes>>

 

Pedagogikhistorisk forskning: Kultur, makt och utbildning. 3:e nordiska konferensen (2006)
Stockholm, 28-29 september 2006. Arrangör: Lärarhögskolan i Stockholm. Keynotes: Martin Lawn (Edinburgh), Christina Florin (Stockholm).  Deltagare: 126. Konferensprogram>>

”Temat denna gång är Kultur, makt och utbildning. Med detta vill vi lyfta fram utbildning som vital kraft i skapandet och återskapandet av kulturer. Utbildning och kunskap har dubbla innebörder. De är uttryck för makt och redskap för maktutövning, men också redskap för frigörelse och för erövring av makt”

 

Fjärde nordiska utbildningshistoriska konferensen: Utbildningens sociala och kulturella historia (2009)
Uppsala, 1-2 oktober 2009. Arrangör: Nationella forskarskolan i utbildningshistoria, Uppsala universitet. Keynotes: Marc Depaepe (Leuven), Ning de-Coninck Smith (Köpenhamn). Deltagare: ca 170. Konferensrapport & abstracts>>

 

Femte nordiska utbildningshistoriska konferensen: Människor, miljöer och läromedier (2012)
Umeå, 26-28 september 2012. Arrangör: Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet. Keynotes: Ian Grosvenor (Birmingham), Astri Andersen (Bergen), Charlotte Appel (Roskilde/Köpenhamn). Sessioner och abstracts>>

”Med det övergripande temat ”Människor, miljöer och läromedier” vill vi ge uppmärksamhet åt utbildningshistoriens mikroaspekter. Vad har utbildning inneburit för de människor – inte bara elever och lärare, utan också bespisningspersonal, skolpolitiker, föräldrar och andra – som varit delaktiga i och påverkat såväl institutionaliserad utbildning som informellt lärande? Hur har utbildning skapat olika typer av miljöer – studiecirkeln, rökrutan, lägerskolan och universitetscampus för att nämna några – och vilka innebörder har rumsliga och materiella aspekter haft i utbildning? Hur har utbildning medierats och vilken roll har olika läromedier spelat för undervisning och lärande?”

 

Sjätte nordiska utbildningshistoriska konferensen: Tvärvetenskapliga perspektiv (2015)
Uppsala 20-21 augusti 2015. Arrangör: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. Keynotes:  Daniel Tröhler (Luxemburg), Jane Humphries (Oxford). Avslutningstalare:  Daniel Lindmark (Umeå). Deltagare: ca 150. Konferensens hemsida>> Konferensens program>>

 

Den sjuende nordiske utdanningshistoriske konferansen: utdanning og samfunn i endring (2018)
Trondheim; Norway, 19-20 september 2018. Arrangör: Institutt for pedagogikk og livslang læring, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim, Norge. Keynotes: Susanne Wiborg (UCL Institute of Education, London), Erling Sverdrup Sandmo (University of Oslo). Deltagare: 103. Konferensprogram>>  

”Tema for den sjuende nordiske utdanningshistoriske konferansen er utdanning og samfunn i endring. Hvordan har utdanning og oppdragelse historisk sett forholdt seg til samfunnets utfordringer og behov? Hva kan utdanningshistorie bidra med i møte med dagens samfunnsutfordringer – som for eksempel økende ulikhet, migrasjon, klimaendringer og teknologisering? På hvilken måte kan vi best undersøke disse endringene historisk?”

 

The 8th Nordic Education History Conference: ”Global and Local Histories of Education and the States” (2022)
Aalborg, Denmark, May 25-27, 2022. Organizers: Centre for Education Policy Research and Centre for History, The research groups for Knowledge, Sustainability and Heritage (KSH)) and Conflict, Coercion and Authority in History (CCA). Convenors: Mette Buchardt and Christian Ydesen. Keynotes: Pirjo Markkola (Tampere) and Daniel Tröhler (Vienna). Conference Program>> Conference website>>

”With 24 sessions and over 100 participating papers, the eighth Nordic Education History Conference is a monumental event within a strong and steadily growing field of research in Denmark. Not only is there great representation from the Nordic region, but this year’s long-awaited conference also includes education history scholars from all over the world.”

 

The 8th Nordic Education History Conference (Stockholm, 2025)
Organizer: Joakim Landahl, Stockholm University

 

Nordiska symposium i utbildningshistoria

Femte nordiska symposiet i utbildningshistoria (1990)
Kungälv, 10-12 oktober 1990. Arrangörer: Thomas Englund (Uppsala), Christina Florin (Umeå),  Bengt Sandin (Linköping). Tema: ”Socialisation genom skolan som politisk och kulturell strategi – Tvång, kvalifikation, frigörelse”.

”Konferensen syftar till en inventering av teoretiska och metodiska ansatser i forskningen om barns och ungdomars socialisation i ett historiskt förändringsperspektiv. Forskningen om barn och skola har bland samhällsvetare länge präglats av teoretisk orientering; reproduktionsteorier, komparativa analyser av utbildningssystem, curriculumteorier, genusteorier etc. Den teoretiska diskussionen har inte varit lika klart uttalad i den historiskt inriktade utbildningsforskningen, som i stället haft sin styrka i en empirisk-metodisk analys. Konferensen syftar till att kritiskt pröva förhållandet mellan samhällsteori och empiri i ett historiskt sammanhang och på ett utbildningshistoriskt material.”

Nordisk utdanningshistorisk konferense (1992)
Universitetet i Trondheim, Dragvoll, Norge, 1-3 juni 1992. Svensk kontaktperson: Tomas Englund (Uppsala). Huvudtema: ”Aktuelle utdanningsspørsmål i historisk perspektiv”. Fyra delteman: ”Institusjonalisering av barns oppvekst”; ”Styring og ledelse av utdanningssektoren”, ”Kvalitet og skolevurdering”; ”Lærerrolle og
lærerutdanning”. 

Större internationella konferenser

2006.  International Standing Conference for the History of Education (ISCHE): technologies of the word: literacies in the history of education (Umeå). Arrangör: Daniel Lindmark.

2007. Society for the History of Children and Youth: ”In the name of the child”: The social and cultural history of children and youth (Linköping University, Norrköping). Arrangör: Bengt Sandin.

2021. International Standing Conference for the History of Education (ISCHE 42). Arrangörer: Johannes Westberg och Franziska Primus. Call for Papers>>

 

Denna sammanställning är gjord av Johannes Westberg. Läsare med mer information om utbildningshistoriska konferenser, workshops och symposier får gärna höra av sig. Sidan uppdaterades 2022-05-29. 

 

Annons
  • Utskick 090304

    1. INFORMATION OM KOMMANDE KONFERENSER 2. NYA BÖCKER MED UTBILDNINGSHISTORISK RELEVANS 3. KOMMANDE DISPUTATIONER 4. LEDIGA TJÄNSTER I UMEÅ OCH UPPSALA: POSTDOKTOR I HISTORIA MED UTBILDNINGSVETENSKAPLIG INRIKTNING OCH EN FORSKARASS I IDÉ- OCH LÄRDOMSHISTORIA 1. Information om kommande konferenser Anmälningsavgiften till Fjärde nordiska utbildningshistoriska konferensen, 1-2 oktober 2009 har nu sänkts. För mer info om… Read more

  • Utskick 090304

    1. INFORMATION OM KOMMANDE KONFERENSER 2. NYA BÖCKER MED UTBILDNINGSHISTORISK RELEVANS 3. KOMMANDE DISPUTATIONER 4. LEDIGA TJÄNSTER I UMEÅ OCH UPPSALA: POSTDOKTOR I HISTORIA MED UTBILDNINGSVETENSKAPLIG INRIKTNING OCH EN FORSKARASS I IDÉ- OCH LÄRDOMSHISTORIA 1. Information om kommande konferenser Anmälningsavgiften till Fjärde nordiska utbildningshistoriska konferensen, 1-2 oktober 2009 har nu sänkts. För mer info om… Read more

%d bloggare gillar detta: