**************************************************************************
Utskick inom det utbildningshistoriska nätverk som bildades
vid Svenska Historikermötet i Uppsala den 22-24 april 2005
**************************************************************************

Detta utskick går ut några gånger per termin till drygt 240 mottagare. Har du information om något arrangemang eller någon publikation som skulle kunna intressera nätverket, hör av dig till johannes.westberg@edu.uu.se.

För mer info om nätverket, och dess tidigare utskick, se https://utbildningshistoria.wordpress.com/ som också samlar länkar till utbildningshistoriska forskningsmiljöer, föreningar, tidskrifter och skriftserier.

1. UTLYSNING: PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I UTDANNINGSHISTORIE (OSLO)
2. PROFESSOR EMERITUS DONALD BROADY
3. CfP: JAHRBUCH FÜR HISTORISCHE BILDUNGSFORSCHUNG, VOL. 20 (2014) (YEARBOOK FOR HISTORY OF EDUCATION)
4. PUBLIKATIONER

1. UTLYSNING: PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I UTDANNINGSHISTORIE (OSLO)
Det Utdanningsvitenskapelige fakultet, Pedagogisk forskningsinstitutt og InterMedia
Ved Pedagogisk forskningsinstitutt og Intermedia er det ledig stilling som professor (SKO 1013)/førsteamanuensis (SKO 1011).

Norsk utdanningshistorie har tradisjoner som prioritert område ved PFI og IME, og instituttet har et nasjonalt ansvar innenfor dette området av norsk pedagogisk forskning. Utdanningshistorie er videre ett av satsingsområdene ved instituttet, gjennom forskningsgruppen ”Humaniorastudier i pedagogikk”, sammen med pedagogisk filosofi og idéhistorie. I vurderingen vil det bli lagt hovedvekt på vitenskapelige meritter og kompetanse innenfor det norske utdanningsløpet fram til og med videregående opplæring. Det vil videre bli lagt vekt på om søkere i tillegg har arbeidet med utdanningshistorie på flere områder, som yrkes- og fagopplæring, livslang læring, lærdomshistorie, sosialpedagogiske virksomheter utenfor skolen, høyere utdanning, eller skoleslag utenfor den offentlige skolen, mv. Under ellers like vilkår vil forskningskompetanse fra nyere tids historie bli prioritert.

Den som skal tilsettes skal bidra til videreføring og utvikling av forskning og undervisning innen dette feltet. Primært søker vi etter en person med professorkompetanse. Vitenskapelig tyngde og originalitet samt internasjonal erfaring fra forskningsledelse vil bli vektlagt. Instituttet vil legge vekt på å rekruttere en person som også kan bidra med miljøbygging og entreprenørskap i fagets bredde.

Søknadsfrist: 25. juni 2013
För mer info, se http://uio.easycruit.com/vacancy/919415/65785?iso=no

2. PROFESSOR EMERITUS DONALD BROADY
Prof. Donald Broady (f. 1946) går efter juni månad i pension. Efter en redan lång vetenskaplig gärning, bland mycket annat genom artiklar publicerade i KRUT, disputerade Donald Broady 1991 på avhandlingen ”Sociologi och epistemologi. Om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska epistemologin”. Sedan 1990 har han varit ledare för Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC), och från och med 1997 professor vid Uppsala universitet.

Vid sidan av sin omfattande kultur- och utbildningssociologiska gärning, vilken inneburit att han bland annat efterlämnar ett forskarutbildningsämne och en professur i utbildningssociologi, har Donald Broady haft stor betydelse för den svenska utbildningshistoriska forskningen. Vid sidan om mindre insatser, som exempelvis redaktörskapet för skriftserien ”Meddelanden från Forum för pedagogiska historia (1991-2001) och publicerandet av utbildningshistorisk forskning inom ramen för SEC:s Skeptronhäften, har han bland annat handlett ett stort antal doktorander som ägnat sig åt utbildningshistoriska ämnen. Däribland Agneta Linné, Esbjörn Larsson, Jörgen Mattlar, Andreas Åkerlund och undertecknad. Han har därtill varit en förutsättning för tillsättandet av tre lektorat i utbildningshistoria vid Uppsala universitet. Det är svårt att föreställa sig den utveckling som den utbildningshistoriska forskningen haft i Uppsala, och vid dess lärarutbildning, utan honom.

Till hans större insatser för den svenska utbildningshistoriska forskningen hör hans arbete som föreståndare för Nationella forskarskolan i utbildningshistoria (2005-2011), vilken utöver finansieringen av fyra doktorander organiserade forskarutbildningskurser och samlade ett stort antal associerade doktorander. Han var dessutom en av initiativtagarna till de nordiska pedagogikhistoriska konferenserna, organisatör av den fjärde nordiska utbildningshistoriska konferensen som hölls i Uppsala, och initiativtagaren till detta utbildningshistoriska nätverk. Att utbildningshistoria numera har en given plats vid de svenska historikermötena, beror också till stor del på Donald Broadys insatser vid Historikermötet 2005 (Uppsala).

För en introduktion till Donald Broadys verksamhet, se:
http://www.skeptron.uu.se/broady/cv.htm
http://www.skeptron.uu.se/broady/skrifter-urval.htm

För den vänbok som tillägnades Donald Broady på hans 60-års dag, se:
http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-faltanteckningar-06.pdf

3. CfA: JAHRBUCH FÜR HISTORISCHE BILDUNGSFORSCHUNG, VOL. 20 (2014) (YEARBOOK FOR HISTORY OF EDUCATION)

(1) Topic: Machines and Mechanization in the History of Education: Devices, Myths, and Processes Edited by Christian Kassung and Marcelo Caruso
The Jahrbuch für Historische Bildungsforschung dedicates its 20th volume to machines and mechanization in the history of education. This concerns, on the one hand, “interfaces” of human beings and increasingly complex networks of machines, objects and media. On the other hand, it also concerns education towards machine-­‐ adapted values and representations or socialization “for a life in the context of technical constructing and organizing” (von Hermann & Velminski, Maschinentheorien / Theoriemaschinen. Frankfurt am Main, 2012, p. 12).

Against this backdrop, articles may tackle not only questions of how to teach the artes mechanicae as well as the evolution of these teaching modes. Rather, drawing on analyses of machines and machine-­‐inspired ways of thinking, they may also problematize the implicit knowledge of things, concepts of social transformation, pedagogic semantics, agency in educational processes as well as the historical materiality of individual devices.

Deadline for proposals: 31 August 2013
Notification of acceptance / rejection of proposals by 30 September 2013 Deadline for articles: 15 March 2014
Please e-­‐mail your proposal to Prof. Dr. Marcelo Caruso, Humboldt-­‐Universität zu Berlin: marcelo.caruso@hu-berlin.de.

(2) General contributions: For this section, colleagues are encouraged to submit articles on any historical topic related to education. Articles dealing with the time prior to the 18th century are particularly welcome. Please e-­‐mail your proposal for the section General Contributions to Prof. Dr. Ulrich Wiegmann, Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung, Berlin: u.wiegmann@imail.de.

För mer info, se http://wp.me/a2K6cn-3M

4. PUBLIKATIONER
Berg, Anne, “Nationens historiska karaktär. Nationell identitetsformering, klass och föreställda skillnader i revolutionens tidsålder”, i Henrik Edgren, Lars M Andersson, Urban Claesson & Bo G. Hall (red.), Nationen så in i Norden: festskrift till Torkel Jansson, Studia Historica in honorem Torkilli Helsingii Edita 1, Artos & Norma, Uppsala, 2013:

Bolling, Hans & Yttergren, Leif (red.) (2013). 200 år av kroppsbildning: Gymnastiska centralinstitutet / Gymnastik- och idrottshögskolan 1813-2013. Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan

Halskov, Gerd Anne, 1949-. – Sygeplejerskeuddannelsen i Danmark : reformforsøg, rekrutteringsmønstre og habituelle orienteringer / Gerd Anne Halskov. – 2013. – ISBN: 9789155486525

Huldt, Inger. – Från läkarskola till medicinskt universitet : Karolinska Institutets ledning 1953-2012 / Inger Huldt, Daniel Normark, Bengt Norrving. – 2013. – ISBN: 9789185565634

Kuismin, Anna & M. J. Driscoll (Ed.), White Field, Black Seeds: Nordic Literacy Practices in the Long Nineteenth Century (pp. 89-100). Helsingfors: Finnish Literature Society.

Mårald, Elisabeth (2013) Med barnen som framtidsbyggare: Ellen Keys dröm och Sigrids verklighet. Årsböcker i svensk undervisningshistoria 217, Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria.

Ydesen, Christian, Ludvigsen, Kari & Lundahl, Christian, Creating an Educational Testing Profession in Norway, Sweden and Denmark, 1910-1960. European Educational Research Journal, Volume 12 Number 1 2013. http://dx.doi.org/10.2304/eerj.2013.12.1.120

**************************************************************************
Den som till äventyrs inte längre vill nås av dessa utskick kan meddela
detta genom att besvara detta mejl med för ändamålet lämplig fras.
**************************************************************************

Vänliga hälsningar,
Johannes

Annons
%d bloggare gillar detta: