Publicerat 090304

Ammert, Niklas, ”Det osamtidigas samtidighet. Historiemedvetande i svenska historieläroböcker under hundra år”. Diss., Lund 2008.

Larsson, Esbjörn (ed.), ”Ny utbildningshistorisk forskning. Tio bidrag från Nationella forskarskolan i utbildningshistoria”. Uppsala 2008.

Lundin, Sverker, ” Skolans matematik. En kritisk analys av den svenska skolmatematikens förhistoria, uppkomst och utveckling”. Diss., Uppsala 2008. (fulltext: http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:172874)

Tellgren, Britt, ”Från samhällsmoder till forskarbehörig lärare. Kontinuitet och förändring i en lokal förskollärarutbildning”. Diss., Örebro 2008. (fulltext: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-2615)

Wahlstedt, Jens, ”Djur och natur på skolplanscher”. Stockholm 2008.

Annons
%d bloggare gillar detta: