Publicerat 091207

Barow, Thomas (2009), Kein Platz im Volksheim? Die ”Schwachsinnigenfürsorge” in Schweden 1916-1945, http://www.klinkhardt.de/verlagsprogramm/1670.html

Lundahl, Christian (2009): Varför nationella prov? – framväxt,
dilemman, möjligheter. Lund, http://www.skeptron.uu.se/utbhist/33478%20Lundahl.pdf

Publicerat 091006

Brandel, Robert, Lindeberg, Gösta., Tyllström, Hans Erik. & Sjöberg, Åke (red.) (2009). Kraftska skolan 1809-1972: [personer och händelser kring en gammal handelsskola, som startade 1809 genom testamentarisk donation av hofinstrumentmakaren Mathias Petter Kraft, 1753-1807. [Ekerö: Kraftska sällskapet].

Halvarsson, Berit, Holmbäck Rolander, Ingrid mfl (2009), Från seminarieklass till akademi. Förskollärarutbildningen i Uppsala under nio decennier. Uppsala: Uppsala universitet, 2009.

Hedin, Inga-Lisa (2009). Fyra fyrplatser – en lärarinna: berättelsen om Alma Dörring och om lotsbarnskolorna på Gotska Sandön, Östergarnsholm, Stora Karlsö och Valar-Burgsvik. Klintehamn: Gotlandica.

Unemar Öst, Ingrid (2009). Kampen om den högre utbildningens syften och mål: en studie av svensk utbildningspolitik. Diss. Örebro: Örebro universitet, 2009.

Publicerat 090729

Berg, Anne & Enefalk, Hanna (red.) (2009). ”Det mångsidiga verktyget. Elva utbildningshistoriska uppsatser. Uppsala: Opuscula Historica Upsaliensia

Hallström, Jonas (2009) ”Technical knowledge in a technical society: elementary school technology education in Sweden, 1919-1928”, History of Education, 38:4

Hammarberg, Lena (2009). ”Maria folkskola och hälsan 1880-1930: att skapa en sund själ i en sund kropp”. Stockholm: Stockholmia

Lind, Judith, Lindgren, Cecilia, Sjöberg, Mats & Zetterqvist Nelson, Karin (red.) (2009). ”Historien, barnen och barndomarna: vad är problemet? : en vänbok till Bengt Sandin.” Linköping: Linköpings universitet

Nilsson, Anders (1999), ”What do Literacy Rates in the 19th Century Really Signify? -New Light on an old Problem from Unique Swedish Data”, Paedagogica Historica, 35:2

Publicerat 090508

Hedlin, Maria (2009). ”Konstruktionen av kön i skolpolitiska texter 1948 – 1994, med särskilt fokus på naturvetenskap och teknik”. Diss. Umeå : Umeå universitet, 2009. Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-1944

Johnsson Harrie, Anna (2009). ”Staten och läromedlen: en studie av den svenska statliga förhandsgranskningen av läromedel 1938-1991”. Diss. Linköping : Linköpings universitet, 2009

Nevéus, Torgny (2009). ”I katedern på orgelstolen vid bikuporna: en folkskollärares verksamhet för hundra år sedan”. Uppsala: Fören. för svensk undervisningshistoria

Publicerat 090304

Ammert, Niklas, ”Det osamtidigas samtidighet. Historiemedvetande i svenska historieläroböcker under hundra år”. Diss., Lund 2008.

Larsson, Esbjörn (ed.), ”Ny utbildningshistorisk forskning. Tio bidrag från Nationella forskarskolan i utbildningshistoria”. Uppsala 2008.

Lundin, Sverker, ” Skolans matematik. En kritisk analys av den svenska skolmatematikens förhistoria, uppkomst och utveckling”. Diss., Uppsala 2008. (fulltext: http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:172874)

Tellgren, Britt, ”Från samhällsmoder till forskarbehörig lärare. Kontinuitet och förändring i en lokal förskollärarutbildning”. Diss., Örebro 2008. (fulltext: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-2615)

Wahlstedt, Jens, ”Djur och natur på skolplanscher”. Stockholm 2008.