utskick 150311

1. UTLYSNING: TVÅ DOKTORANDTJÄNSTER (STOCKHOLM)
2. ONLINE: HISTORY OF EDUCATION & CHILDREN’S LITERATURE
3. PUBLIKATIONER
1. UTLYSNING: TVÅ DOKTORANDTJÄNSTER (STOCKHOLM)
Två doktorandanställningar vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. Sista ansökningsdag: 2015-04-01. http://www.su.se/om-oss/lediga-anst%C3%A4llningar/platser-i-forskarutb/tv%C3%A5-doktorandanst%C3%A4llningar-1.225895

2. ONLINE: HISTORY OF EDUCATION & CHILDREN’S LITERATURE
Tidskriftsartiklar som tidigare varit svåråtkomliga finns nu äntligen online:

Dear Colleague,
I inform you that the new website of ”History of Education & Children’s Literature” (www.hecl.it) is online and I am pleased to inform you that the pdf of the first five years of the magazine, from 2006 to 2010, are now downloadable on our website

Best regards

Roberto Sani
Editor of «History of Education & Children’s Literature»
5. PUBLIKATIONER
Bjarnadóttir, K., Furinghetti, F., Prytz, J. & Schubring, G. (Eds.). “Dig where you stand” 3: Proceedings of the Third International Conference on the History of Mathematics Education. Uppsala: Uppsala universitet, 2015. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-246846

Dhondt, Pieter (ed.), National, Nordic or European? Nineteenth-Century University Jubilees and Nordic Cooperation (History of Science and Medicine Library 25. Scientific and Learned Cultures and Their Institutions 4) (Leiden: Brill 2011), 326 p. http://www.brill.com/national-nordic-or-european

Dhondt, Pieter (ed.), University Jubilees and University History Writing. A Challenging Relationship (Scientific and Learned Cultures and Their Institutions 13) (Leiden: Brill 2014), 255 p. http://www.brill.com/products/book/university-jubilees-and-university-history-writing

Evertsson, Jakob (2015) History, nation and school inspections: the introduction of citizenship education in elementary schools in late nineteenth-century Sweden, History of Education: Journal of the History of Education Society, 44:3, 259-273. http://dx.doi.org/10.1080/0046760X.2014.1002018

Landahl, Joakim (2015) Emotions, power and the advent of mass schooling,
Paedagogica Historica: International Journal of the History of Education, 51:1-2, 104-116,
http://dx.doi.org/10.1080/00309230.2014.997750
**************************************************************************
Den som till äventyrs inte längre vill nås av dessa utskick kan meddela detta genom att besvara detta mejl med för ändamålet lämplig fras. **************************************************************************
Vänliga hälsningar, Johannes

The development of School mathematics and reforms of the Swedish school system in the 20th century: A comparative and historical study of changes of contents, methods and institutional conditions

The development of School mathematics and reforms of the Swedish school system in the 20th century: A comparative and historical study of changes of contents, methods and institutional conditions

The project aims to examine how Swedish school mathematics change in primary school (Year 4-9) during the period 1910-2010 and to identify mechanisms that have influenced the choice of content and methods.

The main question concerns how general school reforms and other attempts to reform school mathematics have impact on educational texts. The focus is on the production of educational texts; both the textual contents and the social conditions for the production of educational texts are studied.

The main material is policy documents, textbooks, teachers’ magazines, books on teaching and exams. The analysis of textual content is based on concepts from curriculum theory: goals, content and method. The project also includes a sociological study of the people who produced the educational texts. The sociological analysis has a prosopographical approach and is based on Bourdieu’s theory of field and capital. In order to discern what is typical for changes in Swedish school mathematics, comparisons are made between Sweden and Germany during the period 1910-2010. Material and people from both Sweden and Germany is studied.

Collaborators: Johan Prytz
Department of Education, Uppsala University
Funding Body: Swedish Research Council

Publikationer 110927

Kristín Bjarnadóttir, Furinghetti, Fulvia & Schubring, Gert (red.) (2009). ”Dig where you stand”: proceedings of the conference ”Ongoing research in the History of Mathematics Education”, June 20 – 24, 2009: University of Iceland, School of Education

Hellstenius, Mats (2011). Kampen om kärnämnet: om argumentationen för, och synen på, historieundervisningen i gymnasieskolan. Lund: Lunds universitet

Höjeberg, Per (2011). Utmanad av ondskan: den svenska lärararkåren och nazismen 1933-1945. Lic.-avh. Tillgänglig online: http://www.hist.lu.se/fihd/publikationer/utmanad_av_ondskan.pdf

Kvernbekk, Tone; Løvlie, Lars (red.) , Nye stemmer i norsk pedagogisk humanioraforskning.Fagbokforlaget. Se http://fagbokforlaget.no/?isbn=9788245010770

Marcusdotter, Marianne (2011). ”att sprida ljus och klarhet öfver företeelserna i köket -”: den vetenskapliga förändringens och industrialiseringens tid sätter spår i den kvinnliga folkhögskolan. Nacka: Marianne Marcusdotter

Publicerat 090304

Ammert, Niklas, ”Det osamtidigas samtidighet. Historiemedvetande i svenska historieläroböcker under hundra år”. Diss., Lund 2008.

Larsson, Esbjörn (ed.), ”Ny utbildningshistorisk forskning. Tio bidrag från Nationella forskarskolan i utbildningshistoria”. Uppsala 2008.

Lundin, Sverker, ” Skolans matematik. En kritisk analys av den svenska skolmatematikens förhistoria, uppkomst och utveckling”. Diss., Uppsala 2008. (fulltext: http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:172874)

Tellgren, Britt, ”Från samhällsmoder till forskarbehörig lärare. Kontinuitet och förändring i en lokal förskollärarutbildning”. Diss., Örebro 2008. (fulltext: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-2615)

Wahlstedt, Jens, ”Djur och natur på skolplanscher”. Stockholm 2008.