Utskick 160418

1. TVÅ DOKTORANDPLATSER I UTBILDNINGSSOCIOLOGI, UU
2. VISSTIDSANSTÄLLNINGAR SOM UNIVERSITETSLEKTORER I HISTORIA, ORU
3. PUBLIKATIONER

1. TVÅ DOKTORANDPLATSER I UTBILDNINGSSOCIOLOGI, UU
Utbildningssociologin utforskar bildning, utbildning, undervisning, fostran och lärande i relation till andra delar av samhället och till genomgripande samhälleliga processer, exempelvis globalisering och arbetslivets förändringar . Ett centralt problemområde inom den utbildningssociologiska forskningen är mötet mellan elevers, studenters och lärares olika tillgångar och den ordning som råder i utbildningsväsendet. Andra väsentliga problemområden är utbildningsinstitutionernas framväxt och utveckling samt relationen mellan utbildning och andra samhällsområden så som ekonomins, kulturens och politikens världar. Till grund för utbildningssociologin ligger mer generella sociologiska och historievetenskapliga forskningstraditioner.

En överblick över pågående forskning i ämnet utbildningssociologi vid Uppsala universitet kan erhållas på http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/pre.htm.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år och finansieras med anställning som doktorand. Doktoranderna förutsätts bedriva sin utbildning på forskarnivå på heltid och aktivt delta i institutionens verksamhet. Undervisning eller annan tjänstgöring vid institutionen motsvarande högst 20 procent kan förekomma. Utbildningen förlängs i motsvarande omfattning.

Upplysningar om anställningen lämnas av
Mikael Palme, tel 018 471 2464 eller säkrast på e-post mikael.palme@edu.uu.se.

Sista ansökningsdag 2 maj, se http://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=97610

2. VISSTIDSANSTÄLLNINGAR SOM UNIVERSITETSLEKTORER I HISTORIA, ORU
Som bedömningsgrunder för en anställning som universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser. Den pedagogiska skickligheten och de pedagogiska meriterna ska vara väl dokumenterade i en meritportfölj.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet skall hänsyn tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. Meriterande är en bred erfarenhet av undervisning på grundkurser i historia och av undervisning på ämneslärarprogrammet.

Vi söker två vikarierande lektorer för tiden 2016-08-01—2017-01-31 och omfattningen är mellan 50 och 100 procent efter överenskommelse. Individuell lönesättning tillämpas. Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Ann-Sofie Lennqvist Lindén 019-30 30 37 eller 0731-532988.

Sista ansökningsdag är 2016-04-30.
Mer info: https://www.oru.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-jobb/

3. PUBLIKATIONER
Ekholm, Mats (2016), Skolledarutbildningen under fyrtio år. Uppsala, Föreningen för svensk undervisningshistoria.

Nieminen, Marjo (2016) From elite traditions to middle-class cultures: images of secondary education in the anniversary books of a Finnish girls’ school, 1882–2007, Paedagogica Historica, 52:3, 236-251, http://dx.doi.org/10.1080/00309230.2016.1148059

Norlin, Björn (2016) School jailhouse: discipline, space and the materiality
of school morale in early-modern Sweden, History of Education, 45:3, 263-284, http://dx.doi.org/10.1080/0046760X.2015.1127433

Utskick 160224

1. DOKTORANDPLATS I HISTORIA MED UTBILDNINGSVETENSKAPLIG INRIKTNING (UMU)
2. CFP: CHILDHOOD BY DESIGN: TOYS AND THE MATERIAL CULTURE OF CHILDHOOD, 1700-PRESENT (EDITED VOLUME)
3. UNIVERSITETSLEKTOR HISTORIA MED INRIKTNING MOT UTBILDNINGSHISTORIA OCH ÄMNESDIDAKTIK (KARLSTAD)
4. FYRA DOKTORANDPLATSEN I TEMA BARN, LINKÖPING
5. PUBLIKATIONER

1. DOKTORANDPLATS I HISTORIA MED UTBILDNINGSVETENSKAPLIG INRIKTNING (UMU)
Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet söker en doktorand i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning. Doktorandtjänsten är öppen för sökande med både utbildningshistoriska och historiedidaktiska avhandlingsprojekt och anställningen är knuten till den universitetsövergripande Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området.

Sista ansökningsdag är 31 mars, se http://www.umu.se/om-universitetet/lediga-jobb/ Institutionen söker också doktorander i historia och idéhistoria, där med sista ansökningsdag 8 mars.

2. CFP: CHILDHOOD BY DESIGN: TOYS AND THE MATERIAL CULTURE OF CHILDHOOD, 1700-PRESENT (EDITED VOLUME)
Informed by the analytical practices of the interdisciplinary ‘material turn,’ the projected volume Childhood By Design: Toys and the Material Culture of Childhood invites new approaches to the material world of childhood and design culture for children. Childhood by Design solicits essays that situate toys and design culture for children within broader narratives on art, design and the decorative arts, where toy design has traditionally been viewed as an aberration from more serious pursuits. The projected volume seeks contributions that treat toys not merely as unproblematic reflections of socio-cultural constructions of childhood but consider how design culture actively shaped, commodified and materialized shifting discursive constellations surrounding childhood and children. As such, the present volume seeks to explore dynamic tensions between theory and practice, discursive constructions and lived experience as embodied in the material culture of childhood. Contributions from and between a variety of disciplinary perspectives (including history, art history, material cultural studies, decorative arts, design history, and childhood studies) are welcome, but those that critically link historical discourses of childhood with close study of material objects and design culture for children are particularly encouraged.

Potential topics might include, but are not limited to:
•Competing notions of the ‘educational toy’ in theory and practice (Locke, Pestalozzi, Fröbel, Montesorri, etc.)
•Objects such as miniatures, dollhouses, and card games whose historical usage has fluctuated between children and adults
•Toys, play and design culture as instruments of political or ideological indoctrination
•Intermedial linkages between toys and popular culture, particularly the postwar ‘character toy’ derived from films, animated television series and comic books and/or challenges to this pre-prescribed narrativization of play
•Constructions of race, gender and class in children’s playthings, as well as alternative toys reclaiming pejorative stereotypes
•Essays addressing the tension between ‘children’s material culture’ (objects made or adapted by children for their own use) and ‘the material culture of childhood’ (objects made by adults expressly for children’s use)

Potential contributors should send a 300 word abstract, brief bio and curriculum vitae as a single pdf document to childhoodbydesign@gmail.com by 31 March 2016.

Final essays are limited to 6,000 words and may include two black-and-white images; inclusion of further images is under negotiation. Completed essays will be due 15 December 2016.

Please direct any inquiries to Megan Brandow-Faller, Associate Professor of History at the City University of New York/Kingsborough, at childhoodbydesign@gmail.com

Full CFP: https://networks.h-net.org/node/18732/discussions/112256/cfp%E2%80%94childhood-design-toys-and-material-culture-childhood-1700

3. UNIVERSITETSLEKTOR HISTORIA MED INRIKTNING MOT UTBILDNINGSHISTORIA OCH ÄMNESDIDAKTIK (KARLSTAD)
Historieämnet vid Karlstads universitet bedriver en omfattande utbildning på grundläggande och avancerad nivå. Därtill bedrivs en omfattande undervisning inom den utbildningsvetenskapliga kärnan mot Kompletterande praktisk pedagogisk utbildning (KPU) och Vidareutbildning av lärare (VAL) med inriktning mot utbildningshistoria samt betyg och bedömning. Historieämnet återfinns inom samtliga program inom grundskole- och ämneslärarutbildning. Forskningen knuten till historieämnet är så väl ämnesteoretisk som ämnesdidaktisk till sin karaktär. Den historievetenskapliga forskningen bedrivs inom centrumbildningen, Centrum för regionala samhällsbygganden medan den historiedidaktiska forskningen bedrivs inom Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning på grundläggande och avancerad nivå inom programkurser på lärarutbildningen. Förutom undervisning ingår handledning, examination, kursansvar samt kursutveckling. Vidare att aktivt delta i historieämnets utvecklingsarbete rörande undervisning, samt samverkan med det omgivande samhället inom framför allt skolsektorn.

Anställningen förutsätter att den sökande är beredd att delta aktivt i den dagliga verksamheten vid ämnet.

Bedömningsgrunder
Av särskild vikt är att den sökande har erfarenhet från skolväsendet och lärarutbildning samt kompetens att bedriva undervisning inom lärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärna. Särskild vikt läggs även vid pedagogisk skicklighet.

Av stor vikt är att den sökande har erfarenhet av utvecklingsarbete med anknytning till skola och lärarutbildning, en god förmåga att administrera och leda verksamheter samt erfarenhet av allmänpedagogisk och ämnesdidaktisk undervisning.

Sista ansökningsdag är den 6 mars.
https://kau.mynetworkglobal.com/se/what:job/jobID:88524/where:4

4. FYRA DOKTORANDPLATSEN I TEMA BARN, LINKÖPING
Linköpings Universitet ledigförklarar fyra anställningar som Doktorand i tema Barn med placering vid Institutionen för Tema.

Vid tema Barn bedrivs en unik forskning som kombinerar ett fokus på barns aktörskap och sociala interaktioner med en kritisk och teoretisk medvetenhet om barndomens skiftande innebörder i tid och rum. Vid avdelningen bedrivs forskarutbildning och grundutbildning med inriktning på frågor om barn och barndom. Inom grundutbildningen ges ett internationellt masterprogram samt fristående- och lärarutbildningskurser.

Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 31 mars 2016.
Mer info: http://www.liu.se/jobba/lediga-jobb?l=sv&&rmpage=job&rmjob=2470&rmlang=SE

5. PUBLIKATIONER
Nieminen, Marjo (2016): From elite traditions to middle-class cultures: images of secondary education in the anniversary books of a Finnish girls’ school, 1882–2007, Paedagogica Historica, To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/00309230.2016.1148059

Norburg, Ulrika (2015). Fängelse, skola, uppfostringsanstalt eller skyddshem? Åkerbrukskolonien Hall för pojkar år 1876-1940. Diss. Linköping : Linköpings universitet, 2015 Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-121126

Utskick 150814

1. INFÖR SJÄTTE NORDISKA KONFERENSEN
2. DOKTORGRADSSTIPENDIAT HISTORIE/LESEVITENSKAP, STAVANGER
3. VÄGVAL NR 2 / 2015 – INNEHÅLLSFÖRTECKNING
4. 4. 2015 FASS-SANDIN AWARD WINNERS ANNOUNCED!
5. PUBLIKATIONER

1. INFÖR SJÄTTE NORDISKA KONFERENSEN
Nästa vecka hålls Sjätte nordiska utbildningshistoriska konferensen i Uppsala, den 20-21 augusti, och organisatörerna förbereder sig för fullt inför ankomsten av konferensens ca 150 deltagare.

Information om sessioner, presentationer etc. finns på konferensens hemsida, http://int.blasenhus.uu.se/utbildningshistoria15/ Under Program/Parallella sessioner finns också ett aktuellt schema över konferensens parallella sessioner.

Några uppdateringar kan därvidlag nämnas. Det står nu klart att titeln på Daniel Tröhlers keynote är ”Curriculum history in Europe – a historiographic added value.” och att Jane Humphries ska tala om ”Flogged into learning” or “treasured moments”: The nature and value of schooling in 18th and 19th century Britain”. Vi är också mycket glada över att kunna välkomna Daniel Lindmark som konferensens avslutningstalare.

2. DOKTORGRADSSTIPENDIAT HISTORIE/LESEVITENSKAP, STAVANGER
Universitetet i Stavanger har ledig stilling som doktorgradsstipendiat historie/lesevitenskap ved Det humanistiske fakultet, Institutt for kultur- og språkvitenskap.
Doktorgradsprosjektet skal undersøke hvorvidt og hvordan norske og svenske parlamentarikere og opinion agiterte for og satte grenser for De forente rikers politikk på de fire fredskonferansene i perioden (Paris 1856, Berlin 1884-85, Haag 1899 og 1907). Hensikten med prosjektet er å øke forståelsen av (1) framveksten av internasjonalt bindende normer for forholdet mellom handel, skipsfart og nøytralitet under krig; (2) forholdet mellom Norge og Sverige i unionstiden; (3) hvorvidt og eventuelt hvordan den norske freds- og voldgiftsbevegelsen var eller ble et profileringsområde som kunne rettes inn mot Sverige og unionstiden og (4) hvorvidt den særnorske blandingen av forsvarsbevegelse og fredsbevegelse som er avdekket i tidligere forskning, sprang ut av og forsterket separatismen i 1890-årene og den norske nøytralismen som fikk sin konklusjon i Integritetstraktaten av 1907.
Les hele utlysningen her
http://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/114930/doktorgradstipendiat-i-lesevitenskap-fagomraade-historie
Prosjektbeskrivelse og nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til professor Roald Berg,roald.berg@uis.no.

Søknadsfrist 30. august.

3. VÄGVAL NR 2 / 2015 – INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Agneta Linné
Inledning och reflektioner

Johannes Westberg
Hur ska folkskoleväsendets framväxt förklaras?

Paula Wahlgren
Demokratifostran som brottsprevention

Sven Hartman
En bok om slöjd, bildning och kultur

Ingrid Heyman
Pedagogiskt arbete – utanför skolan exemplet kolonirörelsen i Stockholm

Artiklarna finns tillgängliga på adressen:

Nr 2 / 15, Sommarnummer

4. 2015 FASS-SANDIN AWARD WINNERS ANNOUNCED!
Congratulations to the following winners for articles published in Scandinavian languages:

Karin Zetterqvist Nelson, “From children of the Nation to individuals in their own right,” Scandia (2012: 2). Scandia is a peer-reviewed journal for historical research that was founded in 1928 in Lund and publishes Swedish and Nordic research (sometimes also in English). It was founded to promote historical analyses in the Annales School tradition based on critical analyses of primary sources.

Olle Widhe, “’The Battle Is Ours!’ A Study of Olof Fryxell’s Snow Castle: a Tale for Countryside Boys and the Revival of Gothicism in 19th Century Swedish Children’s Literature” (Samlaren 2013). Samlaren is the oldest peer-reviewed, literary journal in Sweden. Published by the Swedish Society for Literature in Uppsala ince 1880, it publishes studies on Swedish and Nordic literature.

Each author will receive a plaque and $250. The selection committee was comprised of Bengt Sandin, Ning de Coninck-Smith, Eva Österberg, and Niels Finn Christiansen.

For more information, see http://shcyhome.org/2015/05/2015-fass-sandin-award-winners-announced/

5. PUBLIKATIONER
Axell, Cecilia (2015). Barnlitteraturens tekniklandskap: En didaktisk vandring från Nils Holgersson till Pettson och Findus. Diss. Linköping : Linköpings universitet, 2015
Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-113687

Axell, Cecilia & Hallström, Jonas. 2015. “Technology and the shaping of a Swedish national identity in the educational work of Selma Lagerlöf, 1900-1907”, History of Education & Children’s Literature 10(1), 299-316.

Gardin, Matias, Barbu, Ragnhild & Rothmüller, Barbara (2015) Educating future citizens in between Mischkultur nationalism and authorities: traces from teachers’ journals, History of Education: Journal of the History of Education Society, 44:5, 537-552, http://dx.doi.org/10.1080/0046760X.2015.1040082

Hultén, Magnus, Scientists, teachers and the ‘scientific’ textbook: interprofessional relations and the modernisation of elementary science textbooks in nineteenth-century Sweden, History o Education (ahead of print) http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0046760X.2015.1060542?ai=16t&mi=54gbth&af=R

Larsson, Esbjörn, (2015), ‘Cheap, efficient, and easy to implement’? Economic aspects of monitorial education in Swedish elementary schools during the 1820s, History of Education (ahead of print) http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0046760X.2015.1066882?ai=16t&mi=54gbth&af=R

Larsson, Esbjörn & Westberg, Johannes (red.), Utbildningshistoria: en introduktion, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2015

Lindmark, Daniel. (2015). Educational History in the Nordic Region: Reflections from a Swedish Perspective. Espacio, Tiempo y Educación, 2(2), 7-22. doi: http://dx.doi.org/10.14516/ete.2015.002.002.001

Westberg, Johannes, “Uma luta por mudanças: a escolarização e as regras da política local na Suécia (1840-1900)” [A changing battle: Schooling and the rules of local politics in Sweden, 1840-1900], in Revista História & Perspectivas No. 52, 2015: 83-107. http://www.seer.ufu.br/index.php/historiaperspectivas/article/view/30963/16904

utskick 150505

1. NY DEADLINE 15 MAJ: ANMÄLAN TILL NORDISKA UTBILDNINGSHISTORISKA KONFERENSEN
2. NYTT NUMMER AV NORDIC JOURNAL OF EDUCATIONAL HISTORY
3. HELDAGSKONFERENS: PÆDAGOGPROFESSIONENS HISTORIE (DPU)
4. SKOLE200.DK: ÅRETS DIGITALA UNDERVISNINGSMATERIAL 2014 (DANMARK)
5. DOKTORANDPLATS I UTBILDNINGSSOCIOLOGI (UPPSALA)
6. PUBLIKATIONER

1. NY DEADLINE 15 MAJ: ANMÄLAN TILL NORDISKA UTBILDNINGSHISTORISKA KONFERENSEN
För att inte behöva göra en massa undantag och speciallösningar rörande försenade anmälningar och betalningar, har vi beslutat oss för att lägga en ny deadline för anmälan utan paper till Sjätte nordiska utbildningshistoriska konferensen, 20-21 augusti 2015. Den nya deadlinen är fredag den 15 maj!

Anmäler sig gör man genom att registrera sig på konferensens hemsida, under fliken ”Registrering”.

Frågor om deltagande, betalning m.m. riktas med fördel till konferensgeneralen Sara Backman Prytz, utbildningshistoria@edu.uu.se

Hemsida: http://int.blasenhus.uu.se/utbildningshistoria15/

Följ oss också gärna på twitter, @utbhistkonf, eller på facebook: https://www.facebook.com/nuknr6

2. NYTT NUMMER AV NORDIC JOURNAL OF EDUCATIONAL HISTORY
NJEdH är en elektronisk, lektörsgranskad (double-blind peer-review), Open Access-tidskrift; den är gratis att läsa och det är gratis att publicera i den. Tidskriften är tvärvetenskaplig och behandlar utbildningshistoria med särskild relevans för den nordiska regionen. Vi välkomnar bidrag på engelska och på nordiska språk.

Innehåll NJEDH 2:1, Special Issue: “The History of Educational Finance”

Notes from the Editorial Team
Björn Norlin & Henrik Åström Elmersjö

Introduction
The History of Educational Finance
Anne Berg, Samuel Edquist, Christin Mays, Johannes Westberg & Andreas Åkerlund

Articles
When Teachers Were Farmers: Teachers’ Allotted Farms and the Funding of Mass Schooling, 1838–1900, Johannes Westberg

The State and the Rise of a Continuous Popular Educational Sphere in Sweden c. 1870s–1910s, Anne Berg

Demarcating Popular Education with Government Subsidies: Sweden 1911–91, Samuel Edquist

The Economy of Scandinavian-American Exchange: Donations and Scholarships in the American-Scandinavian Foundation, 1912–1995, Christin Mays & Andreas Åkerlund

For Goodwill, Aid and Economic Growth: The Funding of Academic Exchange through the Swedish Institute 1945–2010, Andreas Åkerlund

Concluding Remarks
Why Do Finance? A Comment About Entanglements and Research in the History of Education, Marcelo Caruso

Alla artiklar finns fritt tillgängliga här:
http://ojs.ub.umu.se/index.php/njedh/issue/view/3

3. HELDAGSKONFERENS: PÆDAGOGPROFESSIONENS HISTORIE (DPU)
I april udkommer de to første bind i et forskningsprojekt om børnehavens og pædagogprofessionens historie og aktualitet: Bind 1 med titlen Kamp og Status 1825-2015. De lange linjer i børnehavens og pædagogprofessionens historie. Bind 2 med titlen Kald og Kundskab. Brydninger i børnehavepædagogikken 1870-2015. Projektet er finansieret af BUPL’s forskningsfond og varetaget af en forskergruppe på Institut for Uddannelse og Pædagogik, AU.

I den anledning afholdes en heldagskonference på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) onsdag den 20. maj 2015 fra 9-16. På konferencen vil highlights fra de to bind blive præsenteret af forfatterne og kommenteret og debatteret af fagfæller.

Med udgivelsen får vores viden om børnehavens og pædagogprofessionens historie et tiltrængt løft. De to bind beretter om den 200 år lange udvikling, som har ført til at mere end 95 % af danske børn i dag tilbringer en stor del af deres tidlige barndom i førskoleinstitutioner under pædagogers opsyn og omsorg. Det er en udvikling som er vævet sammen med den bredere Danmarkshistorie, med ændrede børnesyn og familiesyn, med industrialisering og urbanisering, klassekamp og kønsroller, med befolkningspolitik, sundheds- og socialpolitik – og i dag også med skole- og uddannelsespolitik. Det er samtidig historien om brud og kontinuitet i det børnehavepædagogiske vidensfelt, hvor pædagogiske ideer, teorier og ideologier brydes med hinanden om at præge vidensgrundlaget for institutionernes praksis og pædagogers uddannelse.

För mer information om anmälan och program, se:
http://edu.medarbejdere.au.dk/aktuelt/arrangement/artikel/paedagogprofessionens-historie-og-aktualitet/

4. SKOLE200.DK: ÅRETS DIGITALA UNDERVISNINGSMATERIAL 2014 (DANMARK)
Undervisningsmaterialet till grundskolen skole200.dk har fått priset som årets digitala undervisningsmaterial 2014 i Danmark. Priset utdelas av historielærerne i folkeskolen og Nationalt Videncenter for Historie og Kulturarvsformidling.

Hemsidan finns tillgänglig på: http://skole200.dk/

5. DOKTORANDPLATS I UTBILDNINGSSOCIOLOGI (UPPSALA)
Utbildningssociologin utforskar bildning, utbildning, undervisning, fostran och lärande i relation till andra delar av samhället och till genomgripande samhälleliga processer, exempelvis arbetslivets förändringar och globalisering. Ett centralt problemområde inom den utbildningssociologiska forskningen är mötet mellan elevers, studenters och lärares olika tillgångar och den ordning som råder i utbildningsväsendet. Andra väsentliga problemområden är utbildningsinstitutionernas framväxt och utveckling samt relationen mellan utbildning och andra samhällsområden så som ekonomins, kulturens och politikens världar. Till grund för utbildningssociologin ligger mer generella sociologiska och historievetenskapliga forskningstraditioner.

En överblick över pågående forskning i ämnet utbildningssociologi vid Uppsala universitet kan erhållas på http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/pre.htm.

Ansökningshandlingarna skall omfatta relevanta examensarbeten (C- D- och magisteruppsatser eller motsvarande), kort CV, avhandlingsplan, eventuella publikationer, samt andra relevanta handlingar och dokument den sökande önskar åberopa. Avhandlingsplanen på högst 10 sidor ska ta upp för avhandlingsprojektet relevanta frågeställningar, ämnesmässig kontext, forskningsläge, material- och metodfrågor, samt reflektioner rörande avhandlingsprojektet relevans.

Upplysningar om anställningen lämnas av Mikael Palme, tel 018 471 2464 eller säkrast på e-post mikael.palme@edu.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 25 maj 2015

För mer information, se http://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=64530

6. PUBLIKATIONER
Larsson, Esbjörn, “Mass Teaching without the Masses: Challenges during the Rise of Mass Education in Sweden, approx. 1810–1880”, i Marcelo Caruso (red.) Classroom Struggle: Organizing Elementary School Teaching in the 19th Century, Studia Educationis Historica 2, Frankfurt am Main: Peter Lang, 2015.

Lundahl, Christian & Lawn, Martin, The Swedish schoolhouse: a case study in transnational influences in education at the 1870s world fairs. Paedagogica Historica, vol.51, no. 3, 2015.DOI: 10.1080/00309230.2014.941373

Lundahl, Christian & Tveit, Sverre (2015). Jakten på nationella provs legitimitet: framväxten av nationella bedömningsinstrument i svensk och norsk skola. Pedagogisk forskning i Sverige.

Westberg, Johannes, Referring to international examples, adjusting to local realities: Swedish nineteenth century rural schoolhouses”, IJHE Bildungsgeschichte: International Journal for the Historiography of Education, vol. 5, no. 1 2015: 25-40.

utskick 150311

1. UTLYSNING: TVÅ DOKTORANDTJÄNSTER (STOCKHOLM)
2. ONLINE: HISTORY OF EDUCATION & CHILDREN’S LITERATURE
3. PUBLIKATIONER
1. UTLYSNING: TVÅ DOKTORANDTJÄNSTER (STOCKHOLM)
Två doktorandanställningar vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. Sista ansökningsdag: 2015-04-01. http://www.su.se/om-oss/lediga-anst%C3%A4llningar/platser-i-forskarutb/tv%C3%A5-doktorandanst%C3%A4llningar-1.225895

2. ONLINE: HISTORY OF EDUCATION & CHILDREN’S LITERATURE
Tidskriftsartiklar som tidigare varit svåråtkomliga finns nu äntligen online:

Dear Colleague,
I inform you that the new website of ”History of Education & Children’s Literature” (www.hecl.it) is online and I am pleased to inform you that the pdf of the first five years of the magazine, from 2006 to 2010, are now downloadable on our website

Best regards

Roberto Sani
Editor of «History of Education & Children’s Literature»
5. PUBLIKATIONER
Bjarnadóttir, K., Furinghetti, F., Prytz, J. & Schubring, G. (Eds.). “Dig where you stand” 3: Proceedings of the Third International Conference on the History of Mathematics Education. Uppsala: Uppsala universitet, 2015. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-246846

Dhondt, Pieter (ed.), National, Nordic or European? Nineteenth-Century University Jubilees and Nordic Cooperation (History of Science and Medicine Library 25. Scientific and Learned Cultures and Their Institutions 4) (Leiden: Brill 2011), 326 p. http://www.brill.com/national-nordic-or-european

Dhondt, Pieter (ed.), University Jubilees and University History Writing. A Challenging Relationship (Scientific and Learned Cultures and Their Institutions 13) (Leiden: Brill 2014), 255 p. http://www.brill.com/products/book/university-jubilees-and-university-history-writing

Evertsson, Jakob (2015) History, nation and school inspections: the introduction of citizenship education in elementary schools in late nineteenth-century Sweden, History of Education: Journal of the History of Education Society, 44:3, 259-273. http://dx.doi.org/10.1080/0046760X.2014.1002018

Landahl, Joakim (2015) Emotions, power and the advent of mass schooling,
Paedagogica Historica: International Journal of the History of Education, 51:1-2, 104-116,
http://dx.doi.org/10.1080/00309230.2014.997750
**************************************************************************
Den som till äventyrs inte längre vill nås av dessa utskick kan meddela detta genom att besvara detta mejl med för ändamålet lämplig fras. **************************************************************************
Vänliga hälsningar, Johannes

1. DOKTORAND I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UTBILDNINGSHISTORIA (ÖREBRO)
2. PUBLIKATIONER

1. DOKTORAND I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UTBILDNINGSHISTORIA (ÖREBRO)
Vi söker en doktorand till utbildning på forskarnivå i ämnet Pedagogik med inriktning mot utbildningshistoria med utbildningsstart vårterminen 2015. Ref: ORU 2.2.1-3503/2014

En faktor som idag har stor betydelse för hur vi ser på skolans mål och resultat är den ökande internationaliseringen. Svensk skola jämförs och värderas i förhållande till andra länders utbildningar utifrån resultat exempelvis i PISA- och TIMMS-undersökningarna. Ofta framstår detta som nya villkor för skolan som institution, men svensk utbildning har varit föremål för internationella jämförelser och trender åtminstone sedan 1600-talet. Den utlysta doktorandanställningen syftar till att kunna ge historiska perspektiv och teoretiska bidrag till förståelsen för svensk utbildnings relation till internationella trender och tendenser.

Pedagogik är ett brett samhällsvetenskapligt ämne som har sitt fokus på olika aspekter av bildnings-, kommunikations-, lärande- och socialisationsprocesser. Till de huvudaspekter som kan urskiljas hör dessa processers förutsättningar, utformning, innehåll och konsekvenser. Vid Örebro universitet riktas studier särskilt mot hur människan skapar mening utifrån individuella, interaktiva och samhälleliga perspektiv. Didaktik, läroplansteori och frågor om utbildningspolitik och demokrati, har en stark förankring i forskningsämnet pedagogik vid Örebro universitet.

Den utlysta anställningen är knuten till ämnets läroplansteoretiska forskning inom vilken man i vid mening intresserar sig för de historiska och sociala villkor som formar skolan som institution och individen i skolan.

Kontaktpersoner
Information och ytterligare upplysning om utbildningen ges av professor Christian Lundahl, christian.lundahl@oru.se, tel nr 019-301224 eller forskningsadministratör Kicki Ekberg, kicki.ekberg@oru.se, tel nr 019-301233.

Anmälan/Ansökan
Anmälan till utbildningen görs på särskild anmälningsblankett, som också innehåller en instruktion för vad som skall bifogas anmälan. En anmälan om antagning till utbildningen gäller också som ansökan om doktorandanställning.

Välkommen med din ansökan som ska vara oss tillhanda senast den 1 december 2014. Märk din ansökan med ref nr ORU 2.2.1-3503/2014. Bifoga de handlingar som du åberopar enligt informationen på anmälningsblanketten.

Ansökan (i tre exemplar) insändes till Örebro universitet, Registrator, 701 82 Örebro.
För mer info, se http://www.oru.se/Om-universitetet/Lediga-jobb/

2. PUBLIKATIONER
Backman Prytz, Sara (2014). Borgerlighetens döttrar och söner: kvinnliga och manliga ideal bland läroverksungdomar, ca. 1880-1930. Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2014.
Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-231898

Ydesen, C., & Andreasen, K. E. (2014). Accountability Practices in the History of Danish Primary Public Education from the 1660s to the Present. Education Policy Analysis Archives.

utskick 140422

1. DEN DANSKA SKOLAN 200 ÅR
2. UTLYSNING: DOKTORANDPLATS I UTBILDNINGSSOCIOLOGI (UPPSALA)
3. CFP: SHCY EIGHTH BIENNIAL CONFERENCE
4. CFA: JAHRBUCH FÜR HISTORISCHE BILDUNGSFORSCHUNG/ANNUARY FOR HISTORY OF EDUCATION 21
5. PUBLIKATIONER

1. DEN DANSKA SKOLAN 200 ÅR
I 1814 underskrev Kong Frederik d. 6. en række skolelove, der fastslog undervisningspligt for alle danske børn.

Det centrale i skoleanordningerne er koblingen mellem ret og pligt: Pligt til at blive undervist og ret til at modtage undervisning. Selvom selve skolesystemet har været præget af stor forskellighed, har skolegang således i en eller anden form været en fælles erfaring for stort set alle børn i Danmark siden 1814.

200-års jubilæet er en markering af begyndelsen på og udviklingen af en central samfundsinstitution. Men det er også en fejring af, at alle børn skal have en grundlæggende skoleuddannelse – og en mulighed for at skabe debat og opmærksomhed om, hvorfor skolen i dag er, som den er.

Mer information om projektet, vilket bland annat inkluderar fembandsverket ”Dansk Skolehistorie i 500 år”, se http://skole200.dk/

Se även: http://edu.au.dk/forskning/projekter/danskskolehistorie/

2. UTLYSNING: DOKTORANDPLATS I UTBILDNINGSSOCIOLOGI (UPPSALA)
Tillträde 2014-09-01 Utbildningssociologin utforskar bildning, utbildning, undervisning, fostran och lärande i relation till andra delar av samhället och till genomgripande samhälleliga processer, exempelvis arbetslivets förändringar och globalisering. Ett centralt problemområde inom den utbildningssociologiska forskningen är mötet mellan elevers, studenters och lärares olika tillgångar och den ordning som råder i utbildningsväsendet. Andra väsentliga problemområden är utbildningsinstitutionernas framväxt och utveckling samt relationen mellan utbildning och andra samhällsområden så som ekonomins, kulturens och politikens världar. Till grund för utbildningssociologin ligger mer generella sociologiska och historievetenskapliga forskningstraditioner.

En överblick över pågående forskning i ämnet utbildningssociologi vid Uppsala universitet, där också utbildningshistoriska forskar- och doktorandprojekt ingår, kan erhållas på http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/pre.htm

Välkommen med din ansökan senast den 15 maj 2014, UFV-PA 2014/1169.

För mer info, se även: http://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=36273

3. CFP: SHCY EIGHTH BIENNIAL CONFERENCE
Date: June 24-26th, 2015
Location: University of British Columbia, Vancouver, Canada
Proposal Submission Deadline: October 1, 2014
Description: “In Relation: Children, Youth, and Belonging”

The Program Committee invites proposals for panels, papers, roundtables or workshops that explore histories of children and youth from any place and in any era. We will, however, give particular attention to proposals with a strong historical emphasis and that bear on the theme of this year’s conference.

Relationships are foundational to human lives and to children’s experience of the world. They might involve coercion and suffering, or agency and liberation. Domestic relationships with parents, caregivers, siblings, relatives, and pets shape young people’s sense of self, their experie nces and their place in the world. Wider relationship circles, including those with peers and adult professionals such as teachers, doctors, police, and social workers, likewise affect young people’s position in the world in diverse ways.

The complex effects of large-scale events and phenomena including colonization, imperialism, war, industrialization, urbanization, and disease epidemics, among others, have both direct and indirect effects on young peoples’ relationships that vary across time and cultural context. Virtual relationships facilitated by letter writing and, more recently, digital technology, provide young people with a distinctive window onto international connections and cross-cultural influences. Relations of power, often uneven and always nuanced by gender, race, class, sexuality, and (dis)ability, flow through all relationships that young people forge and encounter. Historical research that explores the varied meanings attached to the range of relationships young people experience usefully expands our understanding of both the past and present.

Single paper proposals and all parts of the complete panel session proposals should be gathered into one PDF document and sent as an email attachment to Mona Gleason (mona.gleason@ubc.ca). The Program Committee will finalize decisions no later than January 15, 2015.

Direct queries to the Chair of the program committee:
Mona Gleason, mona.gleason@ubc.ca, University of British Columbia

För mer info, se http://shcyhome.org/

4. CFA: JAHRBUCH FÜR HISTORISCHE BILDUNGSFORSCHUNG/ANNUARY FOR HISTORY OF EDUCATION 21

Focus: Education and hegemony
According to critical education theories and empirical research, practices and institutions of education are not at all only means of emancipation and individual and collective enlightenment. Rather, they are also – or even primarily – practices and places where power relations are established and perpetuated. However, as recent historical research on education has emphasized the scope for individual action and the room for alternative interpretations, resistant behavior and divergent attributions of meaning, the instrumental role of education in establishing and maintaining political and cultural hegemonies (greek hegemon: leader) has somewhat been neglected. According to Antonio Gramsci, the term hegemony denotes the domination of one social class over others. This kind of hegemony implies not only economic and political domination but also the capacity to impose particular world views upon other groups and to establish these views as universally accepted truths. This definition substantially extended the original meaning of the term, for throughout the 19th century, hegemony was primarily defined as the domination of certain states or world regions over others. Over the last few decades, political philosophers have referred to Gramsci’s wider definition and decoupled it from its close connection with the Marxist class concept. Based on the work of authors like Ernesto Laclau and Chantal Mouffe, hegemony now came to be conceptualized as a fundamental operation for the construction of “society,“ an operation that is instrumental in establishing and stabilizing meaning in the form of so-called discursive articulations.

The focus of the Jahrbuch für Historische Bildungsforschung 21 (2015) is on how hegemonies are established by means of education and how hegemonies are constructed within the field of education itself. Drawing on the various meanings of the term hegemony, this may refer to e.g. the establishment of geographic and cultural hegemonies (world system, colonialism, post-colonialism etc.), the dominance of particular groups, classes and social environments (poverty, inequality, symbolic hierarchization etc.), and the discursive production of stable and lasting meanings by means of education and within certain areas of education and socialization respectively (gender, ethnicisms, discursive practices, thorough enforcement of particular role models and norms etc.). The concept of hegemony may provide a suitable frame for addressing and discussing these rather disparate questions, which may certainly be related to other practices and institutions where hegemonies are established, from a history of education perspective.

Deadline for proposals: 31 August 2014
Notification of acceptance or rejection of proposals: by 30 September 2014
Deadline for articles: 15 March 2015
Review of the articles: April-May 2015
Please e-mail your proposal to: Prof. Dr. Marcelo Caruso, Humboldt-Universität zu Berlin, e-Mail: marcelo.caruso@hu-berlin.de

5. PUBLIKATIONER
Charlotte Appel og Ning de Coninck-Smith: Dansk skolehistorie gennem 500 år – fra idé til projekt og bogværk. Årbok for norsk utdanningshistorie, 2013/2014, s. 8-27

Anette Faye Jacobsen og Anne Katrine Gjerløff: Da skolen blev sat i system. Dansk skolehistorie, hverdag, vilkår og visioner, 1850-1920, Aarhus Universitetsforlag.

utskick-140304

 

DOKTORANDTJÄNST-SPECIAL

Ibland fyller nätverket på med temanummer, när till exempel en större konferens eller större utlysningar vankas. Denna gång är det fyra doktorandtjänster som utlyses i Umeå. Notera att sökande med utbildningshistoriska avhandlingsprojekt uppmuntras särskilt att söka.

FYRA DOKTORANDTJÄNSTER I HISTORIA MED UTBILDNINGSVETENSKAPLIG INRIKTNING (UMEÅ)

Umeå universitet utlyser fyra doktorandtjänster i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning. Alla tjänster är öppna för både utbildningshistoriska och historiedidaktiska avhandlingsprojekt. Eftersom historiedidaktiska projekt dominerar bland doktoranderna i ämnet, uppmuntras särskilt sökande med utbildningshistoriska avhandlingsprojekt.

En av de fyra tjänsterna har genusvetenskaplig inriktning och är knuten till Genusforskarskolan vid Umeå Centrum för genusstudier (dnr AN 2.2.1.5-101-14). För denna anställning är sista ansökningsdag 2014-03-10. Övriga doktorandtjänster är kopplade till Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området vid Lärarhögskolan (dnr AN 2.2.1.5-253-14 resp. AN 2.2.1.5-288-14) . För dessa anställningar är sista ansökningsdag 2014-03-31.

Mer information om doktorandtjänsterna nås via http://www.org.umu.se/historia-med-utbildningsvetenskaplig-inriktning/lediga-tjanster/. Den som önskar ytterligare upplysningar är välkommen att vända sig till professor Daniel Lindmark på telefon +46 (0)90 786 6250 eller e-post daniel.lindmark@umu.se.

Fysiskt kommer alla doktorander att placeras vid Institutionen för idé-och samhällsstudier. Inom forskningsmiljön i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Umeå universitet bedrivs forskning och forskarutbildning inom både utbildningshistoria och historiedidaktik. Huvuddelen av forskningen äger rum inom ett tiotal projekt som stöds av nationella finansiärer som Vetenskapsrådet, Formas och Wallenbergstiftelserna. Teman som behandlas är t.ex. medier för undervisning och lärande i historia, mänskliga rättigheter i historieundervisning, historiebruk i folkmord och försoningsprocesser, skolgårdens sociala och kulturella historia, den psykosociala elevvårdens utveckling, utbildning av samiska och finska minoriteter under 1900-talet samt genus, klass och medborgarskap i utbildning före folkskolan.

Miljön utmärks av kraftig internationalisering med omfattande gästforskarutbyten och forskningssamarbeten med partner som Stanford University och Georg Eckert Institute for International Textbook Research. Forskningsmiljön anordnar fortlöpande större och mindre konferenser. Våren 2014 arrangeras exempelvis EERA Histories of Education Summer School Conference samt workshopar om bildningsbegreppet respektive digital historia. Inom kort lanseras även e-tidskriften Nordic Journal of Educational History.

Forskarutbildningen utgör en viktig motor i verksamheten. Utbildningen sker i samarbete med olika forskarskolor, men i den ämnesspecifika delen ingår profilkurser i utbildningshistoria och historiedidaktik, där internationella forskare fortlöpande medverkar som gästlärare. I dag har ämnet 22 doktorander, av vilka 15 är finansierade av den nationella lic-forskarskolan ”Historiska medier”.

 

 

 

 

**************************************************************************

Den som till äventyrs inte längre vill nås av dessa utskick kan meddela detta genom att besvara detta mejl med för ändamålet lämplig fras. **************************************************************************

Vänliga hälsningar, Johannes

Utskick 130206

**************************************************************************
Utskick inom det utbildningshistoriska nätverk som bildades
vid Svenska Historikermötet i Uppsala den 22-24 april 2005
**************************************************************************

Detta utskick går ut några gånger per termin till drygt 240 mottagare. Har du information om något arrangemang eller någon publikation som skulle kunna intressera nätverket, hör av dig till johannes.westberg@edu.uu.se.

För mer info om nätverket, och dess tidigare utskick, se http://utbildningshistoria.wordpress.com/ som också samlar länkar till utbildningshistoriska forskningsmiljöer, föreningar, tidskrifter och skriftserier.

1. CFP: ESSHC VIENNA, AUSTRIA, 23-26 APRIL 2014
2. FYRA DOKTORANDTJÄNSTER OCH EN POSTDOKTORTJÄNST I PEDAGOGIK (LINKÖPING)
3. CFP: VERDEN I SKOLEN, SKOLEN I VERDEN. UDDANNELSESHISTORIE 2013
4. PUBLICERAT

1. CFP: ESSHC VIENNA, AUSTRIA, 23-26 APRIL 2014
10th European Social Science History Conference, Vienna, Austria, 23-26 April 2014
The ESSHC aims at bringing together scholars interested in explaining historical phenomena using the methods of the social sciences. The conference is characterized by a lively exchange in many small groups, rather than by formal plenary sessions.

The Conference welcomes papers and sessions on any topic and any historical period. It is organized in a large number of networks:

Africa – Antiquity – Asia – Criminal Justice – Culture – Economics – Education and Childhood – Elites and Forerunners – Ethnicity and Migration
– Family and Demography – Health – History and Computing – Labour – Latin America – Material and Consumer Culture – Middle Ages – Oral History – Politics, Citizenship and Nations – Religion – Rural – Sexuality – Social Inequality – Spatial and digital History Technology – Theory – Urban – Women and Gender – World History

The deadline for pre-registration on our website is 15 May 2013.

For further information and the online pre-registration form for the Conference please go to our website: http:// esshc/socialhistory.org or contact the conference secretariat:
E mail: esshc@iisg.nl

2. FYRA DOKTORANDTJÄNSTER OCH EN POSTDOKTORTJÄNST I PEDAGOGIK (LINKÖPING)
Ny utlyses fyra doktorandtjänster och en postdoktortjänst i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande kopplade till forskningsmiljön Vuxenpedagogik och Folkbildning vid Linköpings universitet. Sprid gärna denna information via era nätverk och till personer som ni tror kan vara intresserade. Info finns via länkarna nedan. Notera att behörighetskrav (särskild behörighet) för doktorandtjänsterna är 90hp på avancerad nivå inom ämne med relevans för området vuxnas lärande (mao personer med olika disciplinära bakgrunder är välkomna att söka).

Doktorandtjänster: http://www.liu.se/jobbdb/show.html?5008
Postdoktortjänst: http://www.liu.se/jobbdb/show.html?5010

3. CFP: VERDEN I SKOLEN, SKOLEN I VERDEN. UDDANNELSESHISTORIE 2013
Globale perspektiver på uddannelseshistorie. Til tidsskriftet: Uddannelseshistorie 2013.

Nyere tendenser i international historisk uddannelsesforskning udfordrer nationalstaten som grundlæggende kategori for historieskrivningen. Forskning i f.eks. reformpædagogikkens udbredelse viser at denne periode var ”næsten” lige så global som den nuværende periode med store transnationale aktører. Der indbydes til artikler til Årbog for Uddannelseshistorie 2013 udgivet af Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie, som tematiserer sådanne overnationale tendenser og/eller internationale netværksanalyser inden for uddannelseshistorie. Vi efterspørger eksempler, hvor det internationale gør sig gældende på måder, der udfordrer det traditionelle nationale blik på uddannelseshistorie. Mulige emner for sådanne artikler kunne være en af de bølger af globalisering, der har præget den moderne pædagogik og uddannelsesudvikling. Den indbyrdes undervisning fik f.eks. global udbredelse ca. 1800. Reform-pædagogikken ca. 1900 havde som nævnt efter mange iagttageres synspunkter en netværkskarakter, der var internationalt overgribende. Endelig kan den nyere uddannelsesudvikling forstås ud fra et globalt perspektiv med overskrifter som ny-liberalisme, decentralisering, frit skolevalg, statslige-private partnerskaber, udlicitering, LLL og internationalisering af universiteterne som en del af den globale uddannelsesstrategi. Vi indbyder til analyserende artikler, der eksplicit tager stilling til globale processer og ideers udbredelse og deres nationale receptioner.

Artikelomfang er mellem 6000 og 8000 ord
Sprog: nordiske sprog
Deadline for indleveret færdig artikel til peer review er d.1/8-2013

Hvis dette har interesse kontakt da venligst: tema-redaktør Jesper Eckhardt Larsen (jel@dpu.dk) eller ansvarshavende redaktør Susanne Wiborg (s.wiborg@ioe.ac.uk) inden d. 1. marts 2013.

Se även: http://www.uddannelseshistorie.dk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=5&Itemid=9

4. PUBLICERAT
Hallström, Jonas, Hultén, Magnus & Lövheim, Daniel (red.). 2013. Teknik som kunskapsinnehåll i svensk skola 1842-2010. Hedemora: Gidlunds.

**************************************************************************
Den som till äventyrs inte längre vill nås av dessa utskick kan meddela
detta genom att besvara detta mejl med för ändamålet lämplig fras.
**************************************************************************

Vänliga hälsningar,
Johannes

Utskick 120119

1. UMEÅ UNIVERSITET SÖKER DOKTORAND I HISTORIA MED UTBILDNINGSVETENSKAPLIG INRIKTNING

2. HISTORY OF EDUCATION QUARTERLY: 50TH ANNIVERSARY ISSUE

3. PUBLICERAT

1. UMEÅ UNIVERSITET SÖKER DOKTORAND I HISTORIA MED UTBILDNINGSVETENSKAPLIG INRIKTNING
Forskningsmiljön i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Umeå universitet bedriver en omfattande verksamhet inom såväl utbildningshistoria som historiedidaktik. Bland aktuella åtaganden kan nämnas den nationella lic-forskarskolan ”Historiska medier”, som startar i januari 2012, och den femte nordiska utbildningshistoriska konferensen, som arrangeras i september 2012.

Forskningsmiljön utmärks av stark internationalisering, och gästprofessorer medverkar kontinuerligt i forskarutbildningen. Hösten 2012 ger således Ian Grosvenor, Birmingham, och Catherine Burke, Cambridge, en kurs i utbildningshistoria.

Under våren 2012 rekryteras tre nya doktorander i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning. Den första av de tre tjänsterna har just blivit utlyst. Den ingår i Humanistiska forskarskolans utlysning av 17 doktorandtjänster (se http://www.jobb.umu.se, dnr 313-26-12 ). Den utlysta tjänsten är öppen för avhandlingsprojekt i både utbildningshistoria och historiedidaktik.

Utbildningen startar höstterminen 2012, och sista ansökningsdag är den 29 februari 2012. Ytterligare information lämnas av professor Daniel Lindmark på telefon 090-786 6250 eller e-postadress daniel.lindmark@historia.umu.se. Välkommen att söka!

2. HISTORY OF EDUCATION QUARTERLY: 50TH ANNIVERSARY ISSUE
Guest Editor: Andrea Walton, Indiana University Bloomington
These 40 articles seek to capture the major themes, debates, and trends of the first fifty years of the History of Education Quarterly, the journal of the History of Education Society (founded in 1961). The articles, appearing in chronological order, and ranging from classics in the field to recent scholarship, were selected with input from a survey of HES members and the guest editor’s consultation with colleagues and a graduate student advisory committee.
Se http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1748-5959/homepage/50th_anniversary_retrospective_virtual_issue.htm

7. PUBLICERAT
Almquist, Ylva. ”The School Class as a Social Network and Contextual Effects on Childhood and Adult Health: Findings from the Aberdeen Children of the 1950s Cohort Study,” _Social Networks_ 33(4) (2011): 281-291.

Bengtsson, Åsa (2011). Nyktra kvinnor: folkbildare, företagare, och politiska aktörer. Vita Bandet 1900-1930. Diss. Lund : Lunds universitet, 2012

Enefalk H. ”Three the Nordic Countries are, the Nordic Maid but one” : A different perspective on 19th-century university festivities. In: Peter Dhont (ed.) National, Nordic or European?: Nineteenth-Century University Jubilees and Nordic Cooperation. 1 Leiden: Brill Academic Publishers; 2011.

Olausson P. Ljus över Värmland : En bildningshistoria. 1 Karlstad: Värmlandsarkiv; 2011.

Rimm, Stefan (2011). Vältalighet och mannafostran: retorikutbildningen i svenska skolor och gymnasier 1724-1807. Diss. Örebro : Örebro universitet, 2011. Tillgänglig på internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-17326