Utskick 150814

1. INFÖR SJÄTTE NORDISKA KONFERENSEN
2. DOKTORGRADSSTIPENDIAT HISTORIE/LESEVITENSKAP, STAVANGER
3. VÄGVAL NR 2 / 2015 – INNEHÅLLSFÖRTECKNING
4. 4. 2015 FASS-SANDIN AWARD WINNERS ANNOUNCED!
5. PUBLIKATIONER

1. INFÖR SJÄTTE NORDISKA KONFERENSEN
Nästa vecka hålls Sjätte nordiska utbildningshistoriska konferensen i Uppsala, den 20-21 augusti, och organisatörerna förbereder sig för fullt inför ankomsten av konferensens ca 150 deltagare.

Information om sessioner, presentationer etc. finns på konferensens hemsida, http://int.blasenhus.uu.se/utbildningshistoria15/ Under Program/Parallella sessioner finns också ett aktuellt schema över konferensens parallella sessioner.

Några uppdateringar kan därvidlag nämnas. Det står nu klart att titeln på Daniel Tröhlers keynote är ”Curriculum history in Europe – a historiographic added value.” och att Jane Humphries ska tala om ”Flogged into learning” or “treasured moments”: The nature and value of schooling in 18th and 19th century Britain”. Vi är också mycket glada över att kunna välkomna Daniel Lindmark som konferensens avslutningstalare.

2. DOKTORGRADSSTIPENDIAT HISTORIE/LESEVITENSKAP, STAVANGER
Universitetet i Stavanger har ledig stilling som doktorgradsstipendiat historie/lesevitenskap ved Det humanistiske fakultet, Institutt for kultur- og språkvitenskap.
Doktorgradsprosjektet skal undersøke hvorvidt og hvordan norske og svenske parlamentarikere og opinion agiterte for og satte grenser for De forente rikers politikk på de fire fredskonferansene i perioden (Paris 1856, Berlin 1884-85, Haag 1899 og 1907). Hensikten med prosjektet er å øke forståelsen av (1) framveksten av internasjonalt bindende normer for forholdet mellom handel, skipsfart og nøytralitet under krig; (2) forholdet mellom Norge og Sverige i unionstiden; (3) hvorvidt og eventuelt hvordan den norske freds- og voldgiftsbevegelsen var eller ble et profileringsområde som kunne rettes inn mot Sverige og unionstiden og (4) hvorvidt den særnorske blandingen av forsvarsbevegelse og fredsbevegelse som er avdekket i tidligere forskning, sprang ut av og forsterket separatismen i 1890-årene og den norske nøytralismen som fikk sin konklusjon i Integritetstraktaten av 1907.
Les hele utlysningen her
http://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/114930/doktorgradstipendiat-i-lesevitenskap-fagomraade-historie
Prosjektbeskrivelse og nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til professor Roald Berg,roald.berg@uis.no.

Søknadsfrist 30. august.

3. VÄGVAL NR 2 / 2015 – INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Agneta Linné
Inledning och reflektioner

Johannes Westberg
Hur ska folkskoleväsendets framväxt förklaras?

Paula Wahlgren
Demokratifostran som brottsprevention

Sven Hartman
En bok om slöjd, bildning och kultur

Ingrid Heyman
Pedagogiskt arbete – utanför skolan exemplet kolonirörelsen i Stockholm

Artiklarna finns tillgängliga på adressen:

Nr 2 / 15, Sommarnummer

4. 2015 FASS-SANDIN AWARD WINNERS ANNOUNCED!
Congratulations to the following winners for articles published in Scandinavian languages:

Karin Zetterqvist Nelson, “From children of the Nation to individuals in their own right,” Scandia (2012: 2). Scandia is a peer-reviewed journal for historical research that was founded in 1928 in Lund and publishes Swedish and Nordic research (sometimes also in English). It was founded to promote historical analyses in the Annales School tradition based on critical analyses of primary sources.

Olle Widhe, “’The Battle Is Ours!’ A Study of Olof Fryxell’s Snow Castle: a Tale for Countryside Boys and the Revival of Gothicism in 19th Century Swedish Children’s Literature” (Samlaren 2013). Samlaren is the oldest peer-reviewed, literary journal in Sweden. Published by the Swedish Society for Literature in Uppsala ince 1880, it publishes studies on Swedish and Nordic literature.

Each author will receive a plaque and $250. The selection committee was comprised of Bengt Sandin, Ning de Coninck-Smith, Eva Österberg, and Niels Finn Christiansen.

For more information, see http://shcyhome.org/2015/05/2015-fass-sandin-award-winners-announced/

5. PUBLIKATIONER
Axell, Cecilia (2015). Barnlitteraturens tekniklandskap: En didaktisk vandring från Nils Holgersson till Pettson och Findus. Diss. Linköping : Linköpings universitet, 2015
Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-113687

Axell, Cecilia & Hallström, Jonas. 2015. “Technology and the shaping of a Swedish national identity in the educational work of Selma Lagerlöf, 1900-1907”, History of Education & Children’s Literature 10(1), 299-316.

Gardin, Matias, Barbu, Ragnhild & Rothmüller, Barbara (2015) Educating future citizens in between Mischkultur nationalism and authorities: traces from teachers’ journals, History of Education: Journal of the History of Education Society, 44:5, 537-552, http://dx.doi.org/10.1080/0046760X.2015.1040082

Hultén, Magnus, Scientists, teachers and the ‘scientific’ textbook: interprofessional relations and the modernisation of elementary science textbooks in nineteenth-century Sweden, History o Education (ahead of print) http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0046760X.2015.1060542?ai=16t&mi=54gbth&af=R

Larsson, Esbjörn, (2015), ‘Cheap, efficient, and easy to implement’? Economic aspects of monitorial education in Swedish elementary schools during the 1820s, History of Education (ahead of print) http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0046760X.2015.1066882?ai=16t&mi=54gbth&af=R

Larsson, Esbjörn & Westberg, Johannes (red.), Utbildningshistoria: en introduktion, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2015

Lindmark, Daniel. (2015). Educational History in the Nordic Region: Reflections from a Swedish Perspective. Espacio, Tiempo y Educación, 2(2), 7-22. doi: http://dx.doi.org/10.14516/ete.2015.002.002.001

Westberg, Johannes, “Uma luta por mudanças: a escolarização e as regras da política local na Suécia (1840-1900)” [A changing battle: Schooling and the rules of local politics in Sweden, 1840-1900], in Revista História & Perspectivas No. 52, 2015: 83-107. http://www.seer.ufu.br/index.php/historiaperspectivas/article/view/30963/16904

utskick 150505

1. NY DEADLINE 15 MAJ: ANMÄLAN TILL NORDISKA UTBILDNINGSHISTORISKA KONFERENSEN
2. NYTT NUMMER AV NORDIC JOURNAL OF EDUCATIONAL HISTORY
3. HELDAGSKONFERENS: PÆDAGOGPROFESSIONENS HISTORIE (DPU)
4. SKOLE200.DK: ÅRETS DIGITALA UNDERVISNINGSMATERIAL 2014 (DANMARK)
5. DOKTORANDPLATS I UTBILDNINGSSOCIOLOGI (UPPSALA)
6. PUBLIKATIONER

1. NY DEADLINE 15 MAJ: ANMÄLAN TILL NORDISKA UTBILDNINGSHISTORISKA KONFERENSEN
För att inte behöva göra en massa undantag och speciallösningar rörande försenade anmälningar och betalningar, har vi beslutat oss för att lägga en ny deadline för anmälan utan paper till Sjätte nordiska utbildningshistoriska konferensen, 20-21 augusti 2015. Den nya deadlinen är fredag den 15 maj!

Anmäler sig gör man genom att registrera sig på konferensens hemsida, under fliken ”Registrering”.

Frågor om deltagande, betalning m.m. riktas med fördel till konferensgeneralen Sara Backman Prytz, utbildningshistoria@edu.uu.se

Hemsida: http://int.blasenhus.uu.se/utbildningshistoria15/

Följ oss också gärna på twitter, @utbhistkonf, eller på facebook: https://www.facebook.com/nuknr6

2. NYTT NUMMER AV NORDIC JOURNAL OF EDUCATIONAL HISTORY
NJEdH är en elektronisk, lektörsgranskad (double-blind peer-review), Open Access-tidskrift; den är gratis att läsa och det är gratis att publicera i den. Tidskriften är tvärvetenskaplig och behandlar utbildningshistoria med särskild relevans för den nordiska regionen. Vi välkomnar bidrag på engelska och på nordiska språk.

Innehåll NJEDH 2:1, Special Issue: “The History of Educational Finance”

Notes from the Editorial Team
Björn Norlin & Henrik Åström Elmersjö

Introduction
The History of Educational Finance
Anne Berg, Samuel Edquist, Christin Mays, Johannes Westberg & Andreas Åkerlund

Articles
When Teachers Were Farmers: Teachers’ Allotted Farms and the Funding of Mass Schooling, 1838–1900, Johannes Westberg

The State and the Rise of a Continuous Popular Educational Sphere in Sweden c. 1870s–1910s, Anne Berg

Demarcating Popular Education with Government Subsidies: Sweden 1911–91, Samuel Edquist

The Economy of Scandinavian-American Exchange: Donations and Scholarships in the American-Scandinavian Foundation, 1912–1995, Christin Mays & Andreas Åkerlund

For Goodwill, Aid and Economic Growth: The Funding of Academic Exchange through the Swedish Institute 1945–2010, Andreas Åkerlund

Concluding Remarks
Why Do Finance? A Comment About Entanglements and Research in the History of Education, Marcelo Caruso

Alla artiklar finns fritt tillgängliga här:
http://ojs.ub.umu.se/index.php/njedh/issue/view/3

3. HELDAGSKONFERENS: PÆDAGOGPROFESSIONENS HISTORIE (DPU)
I april udkommer de to første bind i et forskningsprojekt om børnehavens og pædagogprofessionens historie og aktualitet: Bind 1 med titlen Kamp og Status 1825-2015. De lange linjer i børnehavens og pædagogprofessionens historie. Bind 2 med titlen Kald og Kundskab. Brydninger i børnehavepædagogikken 1870-2015. Projektet er finansieret af BUPL’s forskningsfond og varetaget af en forskergruppe på Institut for Uddannelse og Pædagogik, AU.

I den anledning afholdes en heldagskonference på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) onsdag den 20. maj 2015 fra 9-16. På konferencen vil highlights fra de to bind blive præsenteret af forfatterne og kommenteret og debatteret af fagfæller.

Med udgivelsen får vores viden om børnehavens og pædagogprofessionens historie et tiltrængt løft. De to bind beretter om den 200 år lange udvikling, som har ført til at mere end 95 % af danske børn i dag tilbringer en stor del af deres tidlige barndom i førskoleinstitutioner under pædagogers opsyn og omsorg. Det er en udvikling som er vævet sammen med den bredere Danmarkshistorie, med ændrede børnesyn og familiesyn, med industrialisering og urbanisering, klassekamp og kønsroller, med befolkningspolitik, sundheds- og socialpolitik – og i dag også med skole- og uddannelsespolitik. Det er samtidig historien om brud og kontinuitet i det børnehavepædagogiske vidensfelt, hvor pædagogiske ideer, teorier og ideologier brydes med hinanden om at præge vidensgrundlaget for institutionernes praksis og pædagogers uddannelse.

För mer information om anmälan och program, se:
http://edu.medarbejdere.au.dk/aktuelt/arrangement/artikel/paedagogprofessionens-historie-og-aktualitet/

4. SKOLE200.DK: ÅRETS DIGITALA UNDERVISNINGSMATERIAL 2014 (DANMARK)
Undervisningsmaterialet till grundskolen skole200.dk har fått priset som årets digitala undervisningsmaterial 2014 i Danmark. Priset utdelas av historielærerne i folkeskolen og Nationalt Videncenter for Historie og Kulturarvsformidling.

Hemsidan finns tillgänglig på: http://skole200.dk/

5. DOKTORANDPLATS I UTBILDNINGSSOCIOLOGI (UPPSALA)
Utbildningssociologin utforskar bildning, utbildning, undervisning, fostran och lärande i relation till andra delar av samhället och till genomgripande samhälleliga processer, exempelvis arbetslivets förändringar och globalisering. Ett centralt problemområde inom den utbildningssociologiska forskningen är mötet mellan elevers, studenters och lärares olika tillgångar och den ordning som råder i utbildningsväsendet. Andra väsentliga problemområden är utbildningsinstitutionernas framväxt och utveckling samt relationen mellan utbildning och andra samhällsområden så som ekonomins, kulturens och politikens världar. Till grund för utbildningssociologin ligger mer generella sociologiska och historievetenskapliga forskningstraditioner.

En överblick över pågående forskning i ämnet utbildningssociologi vid Uppsala universitet kan erhållas på http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/pre.htm.

Ansökningshandlingarna skall omfatta relevanta examensarbeten (C- D- och magisteruppsatser eller motsvarande), kort CV, avhandlingsplan, eventuella publikationer, samt andra relevanta handlingar och dokument den sökande önskar åberopa. Avhandlingsplanen på högst 10 sidor ska ta upp för avhandlingsprojektet relevanta frågeställningar, ämnesmässig kontext, forskningsläge, material- och metodfrågor, samt reflektioner rörande avhandlingsprojektet relevans.

Upplysningar om anställningen lämnas av Mikael Palme, tel 018 471 2464 eller säkrast på e-post mikael.palme@edu.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 25 maj 2015

För mer information, se http://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=64530

6. PUBLIKATIONER
Larsson, Esbjörn, “Mass Teaching without the Masses: Challenges during the Rise of Mass Education in Sweden, approx. 1810–1880”, i Marcelo Caruso (red.) Classroom Struggle: Organizing Elementary School Teaching in the 19th Century, Studia Educationis Historica 2, Frankfurt am Main: Peter Lang, 2015.

Lundahl, Christian & Lawn, Martin, The Swedish schoolhouse: a case study in transnational influences in education at the 1870s world fairs. Paedagogica Historica, vol.51, no. 3, 2015.DOI: 10.1080/00309230.2014.941373

Lundahl, Christian & Tveit, Sverre (2015). Jakten på nationella provs legitimitet: framväxten av nationella bedömningsinstrument i svensk och norsk skola. Pedagogisk forskning i Sverige.

Westberg, Johannes, Referring to international examples, adjusting to local realities: Swedish nineteenth century rural schoolhouses”, IJHE Bildungsgeschichte: International Journal for the Historiography of Education, vol. 5, no. 1 2015: 25-40.

utskick 150407

1. DEADLINE 30 APRIL: ANMÄLAN TILL UTBILDNINGSHISTORISKA KONFERENSEN
2. VÄGVAL 2015:1 TEMA: DIFFERENTIERING OCH LIKVÄRDIGHET
3. FULLY-FUNDED PHD STUDENTSHIP: A CENTURY OF STUDENT LIFE
4. DEADLINE 1 MAJ: ESSHC 2016 (VALENCIA)
5. PUBLIKATIONER

1. DEADLINE 30 APRIL: ANMÄLAN TILL NORDISKA UTBILDNINGSHISTORISKA KONFERENSEN
Arbetet med Sjätte nordiska utbildningshistoriska konferensen (20-21 augusti 2015) fortsätter. 28 sessioner ger konferensen ett brett och omfattande program, som passar väl till dess tvärvetenskapliga inriktning. I programmet finns sessioner som behandlar bland annat folkskolans, yrkesutbildningens och den högre utbildningens historia. Bland de teman som återkommer ingår internationaliseringsprocesser, skolreformer, professioner och skolämnenas historia.

Konferensens keynotes hålls av prof. Jane Humphries (Oxford) och prof. Daniel Tröhler (Luxembourg). Bland utställarna ingår Studentlitteratur, Nordic Journal of Educational History, Opuscula historica Upsaliensia, och Arbetsgruppen för utbildningshistoria i Uppsala.

Trots att konferensensen vetenskapliga program därmed är spikat, finns det fortfarande möjlighet att anmäla sitt deltagande utan paper. Deadline för anmälan med eller utan paper är satt till den 30 april 2015. Anmäler sig gör man genom att registrera sig på konferensens hemsida, under fliken ”Registrering”.

Uppdaterat schema samt närmare information om konferensbanketten kommer att publiceras på konferensens hemsida inom kort.

Frågor riktas med fördel till konferensgeneralen Sara Backman Prytz, utbildningshistoria@edu.uu.se

Hemsida: http://int.blasenhus.uu.se/utbildningshistoria15/

Följ oss också gärna på twitter, @utbhistkonf, eller på facebook: https://www.facebook.com/nuknr6

2. VÄGVAL 2015:1 TEMA: DIFFERENTIERING OCH LIKVÄRDIGHET

**Innehåll**
Ulf P Lundgren
Inledning och reflektioner

Joanna Giota | Ingemar Emanuelsson
Differentieringsproblematiken i en skola för alla under 100 år

Thomas Barow
Övergång från skola till arbete i ett historiskt perspektiv:
den svenska ”sinnesslövården” under 1900-talets första hälft

Jeremias (Jerry) Aulin Rosenqvist
Differentiering och likvärdighet i backspegeln
– ett utvecklingsperspektiv

Johan Malmqvist
Statliga perspektivskiften inom specialpedagogik.
Exemplet: speciallärare och / eller specialpedagoger

Inger Assarson | Ingela Andreasson | Lisbeth Ohlsson
Värdegrund och specialpedagogik

Joanna Giota | Ingemar Emanuelsson
Konsekvenser av individualiserad undervisning för
elevers motivation

Artiklarna finns fritt tillgängliga på:

NR 1 / 15, TEMA: Differentiering och likvärdighet

3. FULLY-FUNDED PHD STUDENTSHIP: A CENTURY OF STUDENT LIFE
Fully-funded PhD Studentship: A Century of Student Life: Town and Gown in Swansea 1920 – 2020, Swansea University – History

The Department of History and Classics, Swansea University, invites applications from suitably-qualified UK/EU candidates for a doctoral studentship, funded by the College of Arts and Humanities, to conduct research on the evolution of student life over the first century of the university’s history. The research will encompass evolving attitudes towards protest, gender, alcohol, popular music and fashion in the student population and the wider community, and the social and cultural implications of the presence of a student body for its wider town and region. There will be some scope for the recipient to shape the precise direction of the research according to his/her interests and expertise.

The studentship, which is full-time and will run for three years, will begin in October 2015, and will be supervised by Dr Louise Miskell and Dr Martin Johnes. Applicants should have a background in the social or cultural history of modern Britain. Experience of conducting independent archival research is highly desirable, as the successful applicant will be expected to carry out research in Swansea University’s Richard Burton Archives and may also undertake a programme of oral history interviewing. S/he will be expected to undertake up to six hours per week of tutorial teaching for the Department of History and Classics during the second and third years of the studentship.

Academic Requirements:
*Applicants should have a first class or upper second class undergraduate degree in a relevant discipline and have completed or be working towards a master’s degree in history, modern or contemporary history, or another appropriate historical subject.
*The ideal candidate will have experience of conducting independent archival research and the ability to work to deadlines.

Deadline för ansökan: 30th April 2015

För mer info, se http://www.jobs.ac.uk/job/AKU657/fully-funded-phd-studentship-a-century-of-student-life-town-and-gown-in-swansea-1920-2020

4. DEADLINE 1 MAJ: ESSHC 2016 (VALENCIA)
Den 1 maj är deadline för paper och sessionsförslag till European Social Science History Conference i Valencia, 30 mars-2 april 2016. Konferensen är organiserad kring 28 nätverk, däribland Education & Childhood som organiseras av Bengt Sandin (Linköping) och Steve Lasonde (Harvard), och brukar ha ett betydande deltagande från de nordiska länderna.

För mer information, se https://esshc.socialhistory.org/

5. PUBLIKATIONER
Oja, Linda, “Childcare and Gender in Sweden. 1600-1800”, Gender & History, Vol. 27 Issue 1: 77 – 111 http://doi.wiley.com/10.1111/1468-0424.12096

Westberg, Johannes, “Multiplying the origins of mass schooling: an analysis of the preconditions common to schooling and the school building process in Sweden, 1840–1900”, History of Education (ahead of print), http://www.tandfonline.com/eprint/T5k5qAXZ7fXTUV6gQygh/full

Åström Elmersjö, Henrik (2015): The Norden Associations and international efforts to change history education, 1919–1970: international organisations, education, and hegemonic nationalism, Paedagogica Historica: International Journal of the History of Education. To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/00309230.2015.1013560

Utskick 150217

1. SESSIONER VID NORDISKA UTBILDNINGSHISTORISKA KONFERENSEN (UPPSALA)
2. UDDANNELSEHISTORIE 2014: SKOLEANORDNINGERNE AF 1814. DANMARKS SKOLE I ET TRANSNATIONALT LYS
3. NORDIC JOURNAL OF EDUCATIONAL HISTORY PÅ NORSKA LISTAN
4. DISPUTATION “SKOLHUSET SOM KULTURMINNE” (GÖTEBORG)
5. PUBLIKATIONER

1. SESSIONER VID NORDISKA UTBILDNINGSHISTORISKA KONFERENSEN (UPPSALA)
Det 28 sessioner som antagits till Sjätte nordiska utbildningshistoriska konferensen (20-21 augusti 2015) finns nu publicerade på konferensens hemsida, http://int.blasenhus.uu.se/utbildningshistoria15/ Konferensen kommer alltså att få ett mycket brett och omfattande program, som passar väl till dess tvärvetenskapliga inriktning.

Under de närmaste dagarna kommer presentationerna av sessionerna att finjusteras och kompletteras med en del ytterligare information, bland annat om sessionernas språk och de papers som presenteras vid dem.

Trots att konferensensen program därmed är spikat, finns det fortfarande möjlighet att anmäla sitt deltagande utan paper. Deadline för anmälan utan paper är satt till den 30 april 2015. Anmäler sig gör man genom att registrera sig på konferensens hemsida, under fliken ”Registrering”.

Frågor riktas med fördel till konferensgeneralen Sara Backman Prytz, utbildningshistoria@edu.uu.se

Hemsida: http://int.blasenhus.uu.se/utbildningshistoria15/
Följ oss också gärna på twitter, @utbhistkonf, eller på facebook: https://www.facebook.com/nuknr6

2. UDDANNELSEHISTORIE 2014: SKOLEANORDNINGERNE AF 1814. DANMARKS SKOLE I ET TRANSNATIONALT LYS

Artiklar

Del 1: Udblik
Education and the State: Whatever Happened to Education as a Public Good? Af Andy Green

Fra dansk provins til konstitusjonell stat. Arbeidet for en norsk skolelovgivning 1814 til 1827.
Af Tone Skinningsrud og Randi Skjelmo

En politisk illusion? 1842 års folkskolestadga och den svenska folkskolan.
Af Johannes Westberg

Udvikling af det finske folkeskolevæsen fra 1860’erne til 1920’erne.
Af Merja Paksuniemi

Del 2: Perspektiver på skolehverdag og pædagogik
Brahetrolleborg som eksponent for det moderne.
Af Ingrid Markussen

Skoletid. Elevtimetal i folkeskolens 7. klasse 1814-2014.
Af Signe Holm-Larsen
Bilag til Skoletid. Elevtimetal i folkeskolens 7. klasse 1814-2014.

Indførelsen af den indbyrdes undervisningsmetode i Danmark, dens konkrete udformning som disciplinær teknik i klasselokalet og dens internationale variationer.
Af Claus Munch Drejer, Niels Reeh og Jesper Eckhardt Larsen.

Oversigter, anmeldelser m.v.

I år holder skolen fødselsdag – hurra, hurra, hurra! Om jubilæet Skole i 200 år. Af Anne Katrine Gjerløff

Mærke-hjertesager og adgangskrav. Uddannelserne i folketingsåret 2013-2014. Af Signe Holm-Larsen

Dansk uddannelseshistorisk bibliografi 2013. Af Christian Larsen

Læreruddannelse i mere end 200 år – om mindestuerne i Jonstrup. Af Signe Holm-Larsen

Anmeldelser

För mer info, se http://www.uddannelseshistorie.dk/

3. NORDIC JOURNAL OF EDUCATIONAL HISTORY PÅ NORSKA LISTAN
(vidarebefordra gärna till era respektive nätverk!)

In the past year the NJEdH (http://ojs.ub.umu.se/index.php/njedh/) has published two issues with a total of 9 high quality articles. The journal has also been acknowledged as an approved publication channel for Nordic researchers by some very important authorities. The most important is probably the Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers, which is used in order to evaluate and assess research, not only by Norwegian research councils and universities, but also by other Nordic research councils and universities all over Scandinavia. As for quantitative evaluations, an article in the NJEdH is now on par with an article in many of the most important journals in the field, including Paedagocia Historica. Other databases that has listed the NJEdH as an authorized publication channel includes the Danish Ministry of Higher Education and Science.

Future issues of the NJEdH include the special issue of this spring (vol. 2, no. 1): Educational Finance, which is edited by Associate Professor Johannes Westberg, Uppsala University. Next spring-issue (vol. 3, no. 1) will probably be a special issue from the 6th Nordic Conference on the History of Education (to be held in Uppsala, August 2015). Starting this spring we will also include a review section in the journal. We welcome submissions of books that deal with the history of education, especially in the Nordic context, for review.
Well written manuscripts on the educational past of the Nordic region are always welcome to be submitted on the website (http://ojs.ub.umu.se/index.php/njedh/about/submissions), and the autumn issues of both 2015 and 2016 will be freestanding open issues. Your submission is welcome!

4. DISPUTATION “SKOLHUSET SOM KULTURMINNE” (GÖTEBORG)
Disputation i Kulturvård
Naturvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Titel: ”Skolehuset som kulturminne: Lokale verdier og nasjonal kulturminneforvaltning
Författare:Leidulf Mydland, Riksantikvaren, Norge”

Opponent:Professor Torunn Selberg, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen, Bergen

Tid: 12 mars 2015, 13.00.
Adress: Institutionen för kulturvård, Stora Hörsalen, Geovetarcentrum, Guldhedsgatan 5C, Göteborg

Avhandlingen kan laddas ned på följande adress: http://hdl.handle.net/2077/37792
Kan även beställas på denna adress: Acta Universitatis Gothoburgensis, Box 222, 40530 Göteborg
http://www.ub.gu.se/publicera/acta/univ/gsc.xml

Abstract
Etter at fastskoleloven ble vedtatt i 1860 ble det bygget over 4600 skolehus. Ved århundreskiftet fikk nærmere 80 prosent av befolkningen sin utdannelse i disse grendeskolene, som oftest kun hadde ett klasserom. Disse små skolene fikk imidlertid stor betydning for folkeopplysning, demokratiutvikling og nasjonsbyggingen i en periode hvor embetsmennenes makthegemoni skulle erstattes av folkevalgte institusjoner. Skolehusene ble også viktige redskap og arenaer for blant andre målrørsla, avholdsbevegelsen og den lavkirkelige bevegelsen – motkulturer som fikk stor innflytelse på lokal og statlig politikk, nasjonal identitet og nasjonal selvstendighetskamp. Skolehusenes storhetstid varte kun i underkant av et århundre. På 1950- og 1960- tallet gikk de fleste ut av bruk grunnet nye skolereformer, økte krav til undervisningslokalene, fraflytting og bedre kommunikasjon. Noen ble solgt til private og brukt som hus eller hytter, andre ble gitt til befolkningen for bruk som grendehus og noen få ble tatt i bruk som bedehus. Mange ble imidlertid stående tomme og til forfalls og en del ble revet. I nærmere 30 år har det forligget en politisk bestilling til kulturminneforvaltningen i Norge om at et representativt utvalg kulturminner skal ivaretas, et utvalg som skal reflektere ulike sosiale, kulturelle og geografiske aspekter. Skolehusene bygget etter fastskolereformen har på tross av dette blitt viet lite oppmerksomhet fra kulturminneforvaltningens side. Først i 2012 ble et skolehus fredet. I denne avhandlingen undersøkes hvordan skolehuset er forstått som kulturminne i lokalsamfunnet og av statlig og offentlig kulturminneforvaltning og bakgrunnen for dette.

5. PUBLIKATIONER
Berg, Anne (2015) The State of Autonomy: The social liberal state and the politics of financing non-formal education in Sweden c. 1870-1910, Scandinavian Journal of History,
40:1, 48-69, DOI: 10.1080/03468755.2014.986752

Burman, Anders (2014). Pedagogikens idéhistoria: uppfostringsidéer och bildningsideal under 2 500 år. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur.

Catherine Burke, Ian Grosvenor and Björn Norlin (red.), Engaging with Educational Space: Visualizing Spaces of Teaching and Learning, Umeå Studies in History and Education 8, Umeå 2014. Fulltext: http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:764061/FULLTEXT01.pdf

Elmersjö, Henrik Åström. ”Historical culture and peace education: Some issues for history education as a means of conflict resolution.” In Contesting and constructing international perspectives in global education, edited by Ruth Reynolds et al., 161–172. Rotterdam: Sense Publishers, 2015.

Forsell, Håkan, ”The city as instructor: pedagogical avant-garde and urban literacy in Germany around World War 1”, in Education, childhood and anarchism: talking Colin Ward, edited by Catherine Burke & Ken Jones (Routledge, 2014).

Isaksson, Joakim, and Rafael Linqvist. “What is the Meaning of Special Education? Problem Representations in Swedish Policy Documents, late 1970s-2014,” European Journal of Special Needs Education 30(1) (February 2015): 122-137.

Anna Larsson och Björn Norlin (red.), Beyond the Classroom: Studies on Pupils and Informal Schooling Processes in Modern Europe, Peter Lang (Studia Educationis Historica), Frankfurt am Main 2014. Info: http://www.humfak.umu.se/english/about/news/newsdetailpage/beyond-the-classroom.cid245020

Lindell, Ebbe (2014). Nyare läsläror: En analys av läseböcker från 1900-talet (Uppsala: Föreningen för Svensk undervisningshistoria).

Loima, Jyrki. “A Case Study of Education and Nationalism: The Multicultural Fight for ‘Souls and Minds’ in Finland, 1891-1921,” Historian76 (4) (Winter 2014): 750-765.

Melldahl, Andreas. “Utbildningens värde: Fördelning, avkastning och social reproduktion under 1900-talet. Diss. SEC, EDU, Uppsala universitet, 2015. Fulltext: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-237872

Nilsson, Ingela. Nationalism i fredens tjänst: Svenska skolornas fredsförening, fredsfostran och historieundervisning 1919-1939. Umeå studies in history and education 9. Umeå: Umeå universitet, 2015.

Whittaker, David J (2014). “The impact and legacy of educational sloyd: Head and hands in harness (in collaboration with Gisli Thorsteinsson, Brynjar Olafsson, Aki Rasinen, and Esa-Matti Järvinen). Abingdon: Routledge.

**************************************************************************
Den som till äventyrs inte längre vill nås av dessa utskick kan meddela detta genom att besvara detta mejl med för ändamålet lämplig fras. **************************************************************************
Vänliga hälsningar, Johannes

utskick 141218

 

1. PÅMINNELSE: NORDISKA UTBILDNINGSHISTORISKA KONFERENSEN (UPPSALA)
2. NYTT NUMMER: NORDIC JOURNAL OF EDUCATIONAL HISTORY
3. TEMANUMMER: EDUCATION POLICY ANALYSIS ARCHIVES
4. CALL FOR NOMINATIONS: FASS-SANDIN PRIZE FOR BEST ARTICLE
5. 2015 SYMPOSIUM OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SCHOOL MUSEUMS AND COLLECTIONS
6. PUBLIKATIONER

1. PÅMINNELSE INFÖR JUL: NORDISKA UTBILDNINGSHISTORISKA KONFERENSEN (UPPSALA)
Vi är glada och tacksamma över det stora intresset som visats för den kommande Sjätte nordiska utbildningshistoriska konferensen, 20-21 augusti 2015, och vill passa på att påminna nätverkets läsare om att fortsätta förberedelsen med att formulera abstracts till papers eller sessioner.

Konferensens hålls på de skandinaviska språken och engelska, och konferensen kommer att få karaktären av Nordic Open, det vill säga även deltagare från utomnordiska länder är välkomna.

Sessionsförslag skall lämnas via konferensens hemsida senast 15 januari 2015. Sessionsförslag ska innehålla en kort rubrik, ett abstract om minst 1000 och max 3000 tecken (inkl. mellanslag), namn på minst 3 presentatörer och rubriker för presentationerna. Varje session omfattar 90 minuter. Antagna sessioner annonseras på konferensens hemsida, senast den 15 februari 2015. (Efter det att en session är anmäld kan även de som skall delta i sessionen med paper logga in och lägga upp en titel och abstract.)

Frågor riktas med fördel till konferensgeneralen Sara Backman Prytz, utbildningshistoria@edu.uu.se

Hemsida: http://int.blasenhus.uu.se/utbildningshistoria15/

2. NYTT NUMMER AV NORDIC JOURNAL OF EDUCATIONAL HISTORY
Notes from the Editors (Anna Larsson, David Sjögren)

Articles
The Social Making of Educational Theory: Unraveling How to Understand the Content, Emergence, and Transformation of Educational Theory (Christian Sandbjerg Hansen, Trine Øland)

Vaisenhuset og Blaagaard Skolelærerseminarium: Forbindelsen mellom to lærdomsmiljø i København omkring 1795 (Randi Skjelmo)

Rektor C.J.L. Almqvist och personlighetsprincipen (Annika Ullman(

Ett nationellt metasystem för utbildning och fostran i Tornedalen (Lars Elenius)

The Ascent of Educational Psychology in Denmark in the Interwar Years (Bjørn Hamre, Christian Ydesen)

Numret är tillgängligt på: http://ojs.ub.umu.se/index.php/njedh/issue/view/2

3. NYTT NUMMER AV EDUCATION POLICY ANALYSIS ARCHIVES
Ett nytt nummer av Education Policy Analysis Archives har publicerats, vilket innehåller några artiklar av utbildningshistoriskt intresse. Numrets tema är ”The Comparative and International History of School Accountability and Testing” (ed.) Sherman Dorn and Christian Ydesen.

1. Dorn, S., & Ydesen, C. (2014). Towards a comparative and international
history of school testing and accountability. Education Policy Analysis
Archives, 22(115). http://dx.doi.org/10.14507/epaa.v22.1913.

2. Smith, W. (2014). The global transformation toward testing for
accountability. Education Policy Analysis Archives, 22(116).
http://dx.doi.org/10.14507/epaa.v22.1571.

3. Baker, S., Myers, A., & Vasquez, B. (2014). Desegregation,
accountability, and equality: North Carolina and the nation, 1971-2002.
Education Policy Analysis Archives, 22(117).
http://dx.doi.org/10.14507/epaa.v22.1671.

4. Sobe, N. W., & Boven, D. T. (2014). Accountability systems: Scopic
systems, audit practices and educational data. Education Policy Analysis
Archives, 22(118). http://dx.doi.org/10.14507/epaa.v22.1673.

5. Dorn, S. (2014). Testing like William the Conqueror: Cultural and
instrumental uses of examinations. Education Policy Analysis Archives,
22(119). http://dx.doi.org/10.14507/epaa.v22.1684.

6. Ydesen, C., & Andreasen, K. (2014). Accountability practices in the
history of Danish primary public education from the 1660s to the present.
Education Policy Analysis Archives, 22(120).
http://dx.doi.org/10.14507/epaa.v22.1618..

7. Rasmussen, P., & Zou, Y. (2014). The development of educational
accountability in China and Denmark. Education Policy Analysis Archives,
22(121). http://dx.doi.org/10.14507/epaa.v22.1693.

Education Policy Analysis Archives is a refereed open-access journal
published by the Mary Lou Fulton Teachers College at Arizona State
University. Join our Facebook community at https://www.facebook.com/EPAAAAPE
and our Twitter feed @epaa_aape.

More information about becoming a reviewer or submitting manuscripts is
available at: http://epaa.asu.edu/ojs, Facebook: https://www.facebook.com/EPAAAAPE, Twitter: @epaa_aape

4. CALL FOR NOMINATIONS: FASS-SANDIN PRIZE FOR BEST ARTICLE
Call for Nominations: Fass-Sandin Prize for the best articles (in Danish, Norwegian and Swedish) on the History of Children and Youth published in 2012, 2013, and 2014. (Nomination for Fass-Sandin Prize for the best article in French and German will to be announced in 2016 and in Italian and Spanish in 2017 covering the three previous years.)
The Society for the History of Children and Youth (SHCY) is pleased to call for nominations for the best article in Danish, Norwegian, Swedish on the history of children, childhood, or youth (broadly construed) published in 2012, 2013, and 2014 in a print or online journal. The SHCY will grant two awards. The prizes consists of a plaque and a check for $250. The winners will be announced at the SHCY conference in Vancouver 2015. Authors will be informed of the award prior to the conference, and it will be announced on the website. Nominations are invited from publishers, editors, scholars, and authors. Eligibility for the awards is based solely on the language in which the article is published, not on the residence or nationality of the author. Current members of the SHCY award committee, the executive committee, and officers of the society are ineligible.

Send a PDF or photocopy of the article to the chair of the prize committee, Bengt Sandin at Bengt.Sandin@liu.se. The deadline for nominations is March 1st, 2015. The other members of the committee are Ning de Conink Smith, and Ellen Schrumpf.

5. 2015 SYMPOSIUM OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SCHOOL MUSEUMS AND COLLECTIONS
The theme of the Symposium is ‘Learning Through History’. It will offer the opportunity to immerse yourself in the lively atmosphere of the 1850s Australian gold rushes as well as taking part in presentations and discussion forums. The program will comprise keynote speakers and forums designed for history teachers, university lecturers and museum directors. It will take the form of short presentations followed by time for discussion. In addition, you will participate in practical activities around the museum such as the gold pour, panning for real gold and underground mine tours. Excursions around Ballarat will also be included in the registration fee. The program details are on this website. They outline a rich and diverse range of sessions and activities.

We look forward to you visiting Sovereign Hill Outdoor Museum. You will have an exciting time! If you have any queries, please do not hesitate to contact Dr Jeremy Johnson, Sovereign Hill’s CEO, or Geoffrey McArthur, Principal of the Sovereign Hill Schools.

För mer information, se http://www.iasmc2015.com.au/

6. PUBLIKATIONER
Berg, Anne (2014): The State of Autonomy, Scandinavian Journal of History,
To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/03468755.2014.986752

Bredsdorff, Thomas Originalitet og import i Holbergs oplysningstænkning. Sjuttonhundratal. Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies (2014)

Elmersjö, Henrik Åström. “History Beyond Borders: Peace Education, History Textbook Revision, and the Internationalization of History Teaching in the Twentieth Century,” Historical Encounters 1(1) (June 2014): online open-access here:
http://hej.hermes-history.net/index.php/HEJ/article/view/33

Forssberg, Anna Maria & Kronberg, Klas (red.), Lumpen – från mönstring till muck, Stockholm 2014.

Haukland, Linda (2014) Hans Nielsen Hauge: A catalyst of literacy in Norway, Scandinavian Journal of History, 39:5, 539-559, To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/03468755.2014.946533

Román, Henrik (2014). Från folkskoleinspektion till utbildningsförvaltning: Stockholms skolförvaltning efter 1958 : svensk skola i ett kommunalpolitiskt perspektiv. Stockholm: Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad.

Wahlgren, Paula (2014). De laglydiga: om skolans brottsförebyggande fostran. Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2014. Länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-109036

Westberg, Johannes (2014). Att bygga ett skolväsende: Folkskolans förutsättningar och framväxt 1840-1900 (Lund: Nordic Academic Press). Länk: http://www.nordicacademicpress.com/bok/att-bygga-ett-skolvasende/

**************************************************************************
Den som till äventyrs inte längre vill nås av dessa utskick kan meddela detta genom att besvara detta mejl med för ändamålet lämplig fras. **************************************************************************
Vänliga hälsningar, Johannes

utskick 141022

1. KEYNOTES OCH UTSTÄLLARE: SJÄTTE NORDISKA UTBILDNINGSHISTORISKA KONFERENSEN (UPPSALA)
2. CfP: NERA 2015 – MARKETISATION AND DIFFERENTIATION IN EDUCATION
3. CfP: ISCHE 2015, ISTANBUL, TURKIET
4. PUBLIKATIONER

1. KEYNOTES OCH UTSTÄLLARE: SJÄTTE NORDISKA UTBILDNINGSHISTORISKA KONFERENSEN (UPPSALA)

Färdigställandet av konferensens hemsida har mött vissa tekniska problem, men planeringen av nästa års konferens (20-21 augusti 2015) fortsätter. Konferensens två keynotes är nu klara, och vi är glada att kunna presentera två tunga internationella namn: prof. Daniel Tröhler (Luxembourg) och prof. Jane Humpries (Oxford).

Konferensen har också fått sina första utställare, vilka kommer att hålla till i den stora hallen i kv. Blåsenhus:
*Arbetsgruppen för utbildningshistoria
*Nordic Journal of Educational History
*Opuscula historica Upsaliensia
*Studentlitteratur

För er som vill hålla er uppdaterade om hur arbetet med konferensen framskrider, följ oss antingen på facebook (https://www.facebook.com/nuknr6) eller twitter @utbhistkonf

Konferensens CfP finns på: https://utbildningshistoria.se/2014/09/03/cfp-sjatte-nordiska-utbildningshistoriska-konferensen/

Frågor om konferensen ställs till Sara Backman Prytz E-mail: utbildningshistoria@edu.uu.se

2. NERA 2015 – MARKETISATION AND DIFFERENTIATION IN EDUCATION
4-6 March 2015 in Gothenburg

Call for Papers: NERA Historical research network. Network coordinator: Magnus Hultén, Linköping University, magnus.hulten@liu.se

Theme of NERA 2015 is Marketisation and Differentiation in Education: Decentralisation, deregulation and restructuring of various national educational systems, along with the expansion of choice opportunities, began arguably in the 1970s, and effectively spread to the Nordic countries during the early 1990s.

Local Authorities and their schools were given more independence from direct State control and private choice and consumption began to be prioritized, nurtured by the logic of economic growth, marketisation and consumerism. What are the consequences of these developments for children, pupils, teachers, parents, and/or local communities, and in what ways have they influenced the education systems, institutions and professionals in the Nordic countries and affected educational standards and equality there?

NFPF/NERA, the main association for educational researchers in the Nordic countries. It is a basis for cooperation and development of educational research. It is open for everyone that has an interest in educational research in the Nordic context. Historical perspectives on the main theme of the conference are especially welcome

For more info about the conference: http://www.ips.gu.se/ENGLISH/NERA2015

All proposals are welcome! 1 November 2014 Strict deadline for submission of abstract.

3. CfP: ISCHE 2015, ISTANBUL, TURKIET
ISCHE 2015: Culture and Education’ Istanbul University, Turkey
24th – 27th June 2015

Proposals and panel presentations are invited that examine the conference theme: ‘Culture and Education’. The purpose of this conference is to examine the relations between education and culture from the historical perspective. In the conference answers to the following questions will be addressed: What is the relationship between culture and education? What are the roles of educational reforms and educational borrowing in the cultural changes? What are the roles of educational institutions, educators, and educational materials in culture formation and transformation? How have education and elements of culture such as language, religion, symbols, and routines influenced each other throughout history?

Submissions should be related to one or more of the following subthemes:
•Cultural paradigm and education
•Agents of intercultural interaction
•Language and education
•Religion and education
•Symbols, heroes, stories, and myths
•Rituals and routines

Abstracts must be a maximum of 500 words including bibliography and have to be written in English, but presentations can be delivered in one of the official languages of ISCHE –English, French, German or Spanish. All proposals for the main conference must be submitted using the online submission form at http://2015.ische.org/submission/

The deadline for the submission of proposal is 17 November 2014. Applicants will be notified of the acceptance or rejection of proposals at the beginning of February 2015. For those presenting a paper at the conference, the deadline for registration is 30 April 2015. We look forward to seeing you in Istanbul.

For more information, see http://2015.ische.org/

4. PUBLIKATIONER
Broberg, Åsa (2014). Utbildning på gränsen mellan skola och arbete [Elektronisk resurs] : Pedagogisk förändring i svensk yrkesutbildning 1918-1971. Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2014. Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-104330

Buchardt, Mette, Markkola, Pirjo & Valtonen, Heli (red.) (2013). Education, state and citizenship. Helsinki: Nordic Centre of Excellence NordWel

Burke, C, Grosvenor, I et. al EDUCATION ACROSS EUROPÉ: A Visual Conversation. Network 17 – Histories of Education, EERA. ISBN: 978-989-20-5027-0. Tillgänglig på internet: http://www.eera-ecer.de/networks/network17/network-activities/education-across-europe-a-photographic-conversation

Christian Lundahl & Martin Lawn (2014): The Swedish schoolhouse: a case study in transnational influences in education at the 1870s world fairs, Paedagogica Historica: International Journal of the History of Education, DOI: 10.1080/00309230.2014.941373
To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/00309230.2014.941373

Johannes Westberg (2014) How much did a Swedish Schoolhouse Cost to Build? Rewriting the history of 19th-century rural schoolhouses, Scandinavian Journal of History, 39:4, 448-471, http://dx.doi.org/10.1080/03468755.2014.939223

**************************************************************************
Den som till äventyrs inte längre vill nås av dessa utskick kan meddela detta genom att besvara detta mejl med för ändamålet lämplig fras. **************************************************************************
Vänliga hälsningar, Johannes

Utskick 140519

1. SJÄTTE NORDISKA UTBILDNINGSHISTORISKA KONFERENSEN 2015 (UPPSALA)
2. NEW E-JOURNAL: NORDIC JOURNAL OF EDUCATIONAL HISTORY (NJEDH)
3. PUBLIKATIONER

1. SJÄTTE NORDISKA UTBILDNINGSHISTORISKA KONFERENSEN 2015 (UPPSALA)
Det står nu klart att den Sjätte nordiska utbildningshistoriska konferensen kommer att arrangeras i Uppsala, torsdag-fredag, 20-21 augusti 2015. Arrangör är Utbildningshistoriska arbetsgruppen vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, och i konferensens ledningsgrupp ingår bland annat Anne Berg, Sara Backman Prytz, Esbjörn Larsson, David Sjögren och Johannes Westberg.

Konferensen, som kommer att hållas i kv. Blåsenhus, välkomnar alla med intresse av historiska studier av bildning, utbildning, undervisning, fostran och lärande. Vid den Fjärde nordiska utbildningshistoriska konferensen i Uppsala (2009) samlades 170 deltagare från såväl historiska som pedagogiska ämnen, som deltog i 24 sessioner. Nästa års konferens kommer vara av en liknande omfattning.

Vi arrangerar konferensen med avsikt att fortsätta arbetet med att stärka den utbildningshistoriska forskningens position. Vid sidan om att sträva efter att öka antalet sessioner och deltagare, är avsikten att utveckla konferensens tvärvetenskapliga karaktär.

Ett fullständigt Call for Papers kommer att distribueras efter sommaren, där vi välkomnar förslag på både enskilda paperpresentationer som sessioner (med sessionsabstract och information om deltagare).

För mer information om konferensen, kontakta johannes.westberg@edu.uu.se fram till och med hösten. Från och med september 2014 tillträder Sara Backman Prytz sara.prytz@edu.uu.se som konferenskoordinator.

2. NEW E-JOURNAL: NORDIC JOURNAL OF EDUCATIONAL HISTORY (NJEDH)
We are very pleased to announce that the premiere issue of the Nordic Journal of Educational History has just been e-published.

The Nordic Journal of Educational History (NJEDH) is an interdisciplinary journal dedicated to scholarly excellence in the field of educational history. Its aim is to provide historians of education conducting research of particular relevance to the Nordic region (Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden and political and geographic entities including the Faroe Islands, Greenland, Sápmi and Åland) and its educational contexts with a portal for communicating and disseminating their research.

The journal applies a double blind peer review procedure and is accessible to all interested readers (no fees are charged for publication or subscription). The publishing language is English and the Nordic/Scandinavian languages. The NJEDH will publish two issues per year (spring and autumn).

You will find the opening issue of the NJEDH along with additional information about the journal on the webpage: http://ojs.ub.umu.se/index.php/njedh/index.

Please help us spread this information to your colleagues and to other relevant contacts!

Best regards,
Björn Norlin and David Sjögren (on behalf of the journal management team)

3. PUBLIKATIONER
Bertilsson, Emil (2014), Skollärare: Rekrytering till utbildning och yrke 1977-2009. Diss. Uppsala: Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC). Fulltext: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-221588

Burman, Anders (red.), Att växa som människa: Om bildningens traditioner och praktiker. Södertörns högskola: Huddinge. Fulltext: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-23462

Kronberg, Klas & Forsström, Anna Maria (red.) (2014). Lumpen: Från mönstring till muck / Anna Maria Forssberg & Klas Kronberg (red.). Stockholm: Bokförlaget Atlantis.

Andreas Åkerlund (2014): The impact of foreign policy on educational exchange: the Swedish state scholarship programme 1938–1990, Paedagogica Historica: International Journal of the History of Education, DOI: 10.1080/00309230.2014.884609

NORDIC JOURNAL OF EDUCATIONAL HISTORY, VOL. 1, NO 1:
Björn Norlin and David Sjögren, Editorial: “Enhancing the Infrastructure of Research on the Nordic Educational Past: The Nordic Journal of Educational History”

Ólöf Garðarsdóttir and Loftur Guttormsson, “Changes in Schooling Arrangements and in the Demographic and Social Profile of Teachers in Iceland, 1930–1960”

Kristina Ledman, ”Till nytta eller onytta: Argument rörande allmänna ämnen i ungas yrkesutbildning i efterkrigstidens Sverige”

Liv Helene Willumsen, ”Trondenes Seminarium: Et lærdomsmiljø grunnlegges”

Christian Lundahl, ”Progressiva koalitioner, (inter)nationella influenser och kunskapsmätningar i reformarbetet med svensk läroplan, ca 1930–1950”

**************************************************************************
Den som till äventyrs inte längre vill nås av dessa utskick kan meddela detta genom att besvara detta mejl med för ändamålet lämplig fras. **************************************************************************
Vänliga hälsningar, Johannes