utskick 160205

1. NYTT NUMMER AV NORDIC JOURNAL OF EDUCATIONAL HISTORY
2. VÄGVAL NR 4 (2015) – INNEHÅLLSFÖRTECKNING
3. OMRÖSTNING: DANSK SKOLHISTORIA NOMINERAD TILL ÅRETS HISTORISKE BOG 2015
4. TVÅ DOKTORANDTJÄNSTER I PEDAGOGIK (SU)
5. PUBLICERAT

1. NYTT NUMMER AV NORDIC JOURNAL OF EDUCATIONAL HISTORY
Höstnumret av Nordic Journal of Educational History (NJEdH vol. 2 no. 2) finns nu tillgängligt här http://ojs.ub.umu.se/index.php/njedh/issue/view/4. Det nya numret är ett öppet nummer och innehåller tre artiklar om (i tur och ordning). Dessutom finns en väl tilltagen recensionsavdelning där bland annat de tre första volymerna av Dansk skolehistorie, och två utbildningshistoriska avhandlingar recenseras. NJEdH indexeras numera i Directory of Open Access Journals (DOAJ) och har där en egen sida: https://doaj.org/toc/2001-9076.

Innehåll NJEDH 2:2
Editorial
1 Notes from the Editors, David Sjögren & Henrik Åström Elmersjö

Articles
3 Educating for Peace: The Role and Impact of International Organisations in Interwar and Post-War Danish School Experiments, 1918–1975, Karen Egedal Andreasen & Christian Ydesen
27 Skolämnen och moralisk fostran: En komparativ studie av samhällskunskap och livskunskap, Joakim Landahl
49 The Rise of the Knowledge School and Its Relation to the Resurrection of Bildung, Tomas Wedin

Book Reviews
69 Dissertations
77 Edited collections and series
83 Monographs

Alla artiklar finns fritt tillgängliga här: http://ojs.ub.umu.se/index.php/njedh/issue/view/4

2. VÄGVAL NR 4 (2015) – INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Tema: tre skolämnens väg och ett beslut som förändrade skolan

Innehåll:
Agneta Linné, Roger Bodin, Elisabet Rudhe
Inledning

Magnus Grahn
Samhällskunskap – en nykomling i svensk utbildningshistoria. Men när, vad, hur och varför?

Johan Prytz
Om hur utbildningshistoria blir till i samband med en reform – ett exempel från skolmatematiken

Martin Malmström
Lgy 70 och synen på skrivande

Sten Svensson
Nittiotalets privatisering sänkte den likvärdiga skolan

Artiklarna finns tillgängliga på: http://undervisningshistoria.se/

3. OMRÖSTNING: DANSK SKOLHISTORIA NOMINERAD TILL ÅRETS HISTORISKE BOG 2015
”Dansk skolehistorie – Hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år omfatter fem bind fra tiden før 1780 til i dag”. Det er 2.248 sider dansk skolehistorie, redigeret af Charlotte Appel og Ning de Coninck-Smith.

Dansk skolehistorie er nomineret blandt 5 kandidater til Årets historiske bog 2015. Frem til 19. marts 2015 är det möjligt att rösta på boken på följande länk:
http://www.historie-online.dk/nyt/boger/aaretsbog/bogstem_2015.htm

4. TVÅ DOKTORANDTJÄNSTER I PEDAGOGIK (SU)
Två doktorandtjänster i pedagogik har utlysts vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet, där forskningen inom forskargruppen för utbildningsstudier har starka utbildningshistoriska inslag.

Sista ansökningsdag: 2016-03-01

För mer information, se http://www.su.se/om-oss/lediga-anst%C3%A4llningar/lediga-jobb-ny-lista

5. PUBLIKATIONER
Gardin, Matias (2015): Fortschritt und Verantwortung! Education as a rallying cry in Luxembourg’s general elections of 1974, History of Education, DOI:
10.1080/0046760X.2015.1108461

Hultén, Magnus (2016) Scientists, teachers and the ‘scientific’ textbook: interprofessional relations and the modernisation of elementary science
textbooks in nineteenth-century Sweden, History of Education, 45:2, 143-168. To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/0046760X.2015.1060542

Norlin, Björn, “School jailhouse: discipline, space and the materiality of school morale in early-modern Sweden”, History of Education: Journal of the History of Education Society, http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/0046760X.2015.1127433
DOI: 10.1080/0046760X.2015.1127433

Runesson, Sverker, Sahlberg, Per-Åke, Synnerman, Jan-Erik (2015), Studentexamen i Skara 1960-1965 (Eget förlag) ISBN 978-91-637-9440-7. Information: http://wp.me/a2K6cn-74

Rydbeck, K. & Nordvall, H. (Eds.). (2015). Perspektiv på folkbildning: Fyra forskares tankar om folkligt bildningsarbete. Linköping: Linköping University Electronic Press. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-123022

Sjögren, David (red.) & Westberg, Johannes (red.), Norrlandsfrågan: Erfarenheter av utbildning, bildning och fostran i nationalstatens periferi. Umeå: Kungl. Skytteanska Samfundet, 2015 (Kungl. Skytteanska samfundets handlingar; 73)

Åhsberg, Bengt (2015). Studenter i krig och fred: Sverige och det internationella studentsamarbetet i storpolitikens skugga 1919-1970. Malmö: Universus Academic Press

 

utskick 150505

1. NY DEADLINE 15 MAJ: ANMÄLAN TILL NORDISKA UTBILDNINGSHISTORISKA KONFERENSEN
2. NYTT NUMMER AV NORDIC JOURNAL OF EDUCATIONAL HISTORY
3. HELDAGSKONFERENS: PÆDAGOGPROFESSIONENS HISTORIE (DPU)
4. SKOLE200.DK: ÅRETS DIGITALA UNDERVISNINGSMATERIAL 2014 (DANMARK)
5. DOKTORANDPLATS I UTBILDNINGSSOCIOLOGI (UPPSALA)
6. PUBLIKATIONER

1. NY DEADLINE 15 MAJ: ANMÄLAN TILL NORDISKA UTBILDNINGSHISTORISKA KONFERENSEN
För att inte behöva göra en massa undantag och speciallösningar rörande försenade anmälningar och betalningar, har vi beslutat oss för att lägga en ny deadline för anmälan utan paper till Sjätte nordiska utbildningshistoriska konferensen, 20-21 augusti 2015. Den nya deadlinen är fredag den 15 maj!

Anmäler sig gör man genom att registrera sig på konferensens hemsida, under fliken ”Registrering”.

Frågor om deltagande, betalning m.m. riktas med fördel till konferensgeneralen Sara Backman Prytz, utbildningshistoria@edu.uu.se

Hemsida: http://int.blasenhus.uu.se/utbildningshistoria15/

Följ oss också gärna på twitter, @utbhistkonf, eller på facebook: https://www.facebook.com/nuknr6

2. NYTT NUMMER AV NORDIC JOURNAL OF EDUCATIONAL HISTORY
NJEdH är en elektronisk, lektörsgranskad (double-blind peer-review), Open Access-tidskrift; den är gratis att läsa och det är gratis att publicera i den. Tidskriften är tvärvetenskaplig och behandlar utbildningshistoria med särskild relevans för den nordiska regionen. Vi välkomnar bidrag på engelska och på nordiska språk.

Innehåll NJEDH 2:1, Special Issue: “The History of Educational Finance”

Notes from the Editorial Team
Björn Norlin & Henrik Åström Elmersjö

Introduction
The History of Educational Finance
Anne Berg, Samuel Edquist, Christin Mays, Johannes Westberg & Andreas Åkerlund

Articles
When Teachers Were Farmers: Teachers’ Allotted Farms and the Funding of Mass Schooling, 1838–1900, Johannes Westberg

The State and the Rise of a Continuous Popular Educational Sphere in Sweden c. 1870s–1910s, Anne Berg

Demarcating Popular Education with Government Subsidies: Sweden 1911–91, Samuel Edquist

The Economy of Scandinavian-American Exchange: Donations and Scholarships in the American-Scandinavian Foundation, 1912–1995, Christin Mays & Andreas Åkerlund

For Goodwill, Aid and Economic Growth: The Funding of Academic Exchange through the Swedish Institute 1945–2010, Andreas Åkerlund

Concluding Remarks
Why Do Finance? A Comment About Entanglements and Research in the History of Education, Marcelo Caruso

Alla artiklar finns fritt tillgängliga här:
http://ojs.ub.umu.se/index.php/njedh/issue/view/3

3. HELDAGSKONFERENS: PÆDAGOGPROFESSIONENS HISTORIE (DPU)
I april udkommer de to første bind i et forskningsprojekt om børnehavens og pædagogprofessionens historie og aktualitet: Bind 1 med titlen Kamp og Status 1825-2015. De lange linjer i børnehavens og pædagogprofessionens historie. Bind 2 med titlen Kald og Kundskab. Brydninger i børnehavepædagogikken 1870-2015. Projektet er finansieret af BUPL’s forskningsfond og varetaget af en forskergruppe på Institut for Uddannelse og Pædagogik, AU.

I den anledning afholdes en heldagskonference på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) onsdag den 20. maj 2015 fra 9-16. På konferencen vil highlights fra de to bind blive præsenteret af forfatterne og kommenteret og debatteret af fagfæller.

Med udgivelsen får vores viden om børnehavens og pædagogprofessionens historie et tiltrængt løft. De to bind beretter om den 200 år lange udvikling, som har ført til at mere end 95 % af danske børn i dag tilbringer en stor del af deres tidlige barndom i førskoleinstitutioner under pædagogers opsyn og omsorg. Det er en udvikling som er vævet sammen med den bredere Danmarkshistorie, med ændrede børnesyn og familiesyn, med industrialisering og urbanisering, klassekamp og kønsroller, med befolkningspolitik, sundheds- og socialpolitik – og i dag også med skole- og uddannelsespolitik. Det er samtidig historien om brud og kontinuitet i det børnehavepædagogiske vidensfelt, hvor pædagogiske ideer, teorier og ideologier brydes med hinanden om at præge vidensgrundlaget for institutionernes praksis og pædagogers uddannelse.

För mer information om anmälan och program, se:
http://edu.medarbejdere.au.dk/aktuelt/arrangement/artikel/paedagogprofessionens-historie-og-aktualitet/

4. SKOLE200.DK: ÅRETS DIGITALA UNDERVISNINGSMATERIAL 2014 (DANMARK)
Undervisningsmaterialet till grundskolen skole200.dk har fått priset som årets digitala undervisningsmaterial 2014 i Danmark. Priset utdelas av historielærerne i folkeskolen og Nationalt Videncenter for Historie og Kulturarvsformidling.

Hemsidan finns tillgänglig på: http://skole200.dk/

5. DOKTORANDPLATS I UTBILDNINGSSOCIOLOGI (UPPSALA)
Utbildningssociologin utforskar bildning, utbildning, undervisning, fostran och lärande i relation till andra delar av samhället och till genomgripande samhälleliga processer, exempelvis arbetslivets förändringar och globalisering. Ett centralt problemområde inom den utbildningssociologiska forskningen är mötet mellan elevers, studenters och lärares olika tillgångar och den ordning som råder i utbildningsväsendet. Andra väsentliga problemområden är utbildningsinstitutionernas framväxt och utveckling samt relationen mellan utbildning och andra samhällsområden så som ekonomins, kulturens och politikens världar. Till grund för utbildningssociologin ligger mer generella sociologiska och historievetenskapliga forskningstraditioner.

En överblick över pågående forskning i ämnet utbildningssociologi vid Uppsala universitet kan erhållas på http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/pre.htm.

Ansökningshandlingarna skall omfatta relevanta examensarbeten (C- D- och magisteruppsatser eller motsvarande), kort CV, avhandlingsplan, eventuella publikationer, samt andra relevanta handlingar och dokument den sökande önskar åberopa. Avhandlingsplanen på högst 10 sidor ska ta upp för avhandlingsprojektet relevanta frågeställningar, ämnesmässig kontext, forskningsläge, material- och metodfrågor, samt reflektioner rörande avhandlingsprojektet relevans.

Upplysningar om anställningen lämnas av Mikael Palme, tel 018 471 2464 eller säkrast på e-post mikael.palme@edu.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 25 maj 2015

För mer information, se http://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=64530

6. PUBLIKATIONER
Larsson, Esbjörn, “Mass Teaching without the Masses: Challenges during the Rise of Mass Education in Sweden, approx. 1810–1880”, i Marcelo Caruso (red.) Classroom Struggle: Organizing Elementary School Teaching in the 19th Century, Studia Educationis Historica 2, Frankfurt am Main: Peter Lang, 2015.

Lundahl, Christian & Lawn, Martin, The Swedish schoolhouse: a case study in transnational influences in education at the 1870s world fairs. Paedagogica Historica, vol.51, no. 3, 2015.DOI: 10.1080/00309230.2014.941373

Lundahl, Christian & Tveit, Sverre (2015). Jakten på nationella provs legitimitet: framväxten av nationella bedömningsinstrument i svensk och norsk skola. Pedagogisk forskning i Sverige.

Westberg, Johannes, Referring to international examples, adjusting to local realities: Swedish nineteenth century rural schoolhouses”, IJHE Bildungsgeschichte: International Journal for the Historiography of Education, vol. 5, no. 1 2015: 25-40.

Utskick 150217

1. SESSIONER VID NORDISKA UTBILDNINGSHISTORISKA KONFERENSEN (UPPSALA)
2. UDDANNELSEHISTORIE 2014: SKOLEANORDNINGERNE AF 1814. DANMARKS SKOLE I ET TRANSNATIONALT LYS
3. NORDIC JOURNAL OF EDUCATIONAL HISTORY PÅ NORSKA LISTAN
4. DISPUTATION “SKOLHUSET SOM KULTURMINNE” (GÖTEBORG)
5. PUBLIKATIONER

1. SESSIONER VID NORDISKA UTBILDNINGSHISTORISKA KONFERENSEN (UPPSALA)
Det 28 sessioner som antagits till Sjätte nordiska utbildningshistoriska konferensen (20-21 augusti 2015) finns nu publicerade på konferensens hemsida, http://int.blasenhus.uu.se/utbildningshistoria15/ Konferensen kommer alltså att få ett mycket brett och omfattande program, som passar väl till dess tvärvetenskapliga inriktning.

Under de närmaste dagarna kommer presentationerna av sessionerna att finjusteras och kompletteras med en del ytterligare information, bland annat om sessionernas språk och de papers som presenteras vid dem.

Trots att konferensensen program därmed är spikat, finns det fortfarande möjlighet att anmäla sitt deltagande utan paper. Deadline för anmälan utan paper är satt till den 30 april 2015. Anmäler sig gör man genom att registrera sig på konferensens hemsida, under fliken ”Registrering”.

Frågor riktas med fördel till konferensgeneralen Sara Backman Prytz, utbildningshistoria@edu.uu.se

Hemsida: http://int.blasenhus.uu.se/utbildningshistoria15/
Följ oss också gärna på twitter, @utbhistkonf, eller på facebook: https://www.facebook.com/nuknr6

2. UDDANNELSEHISTORIE 2014: SKOLEANORDNINGERNE AF 1814. DANMARKS SKOLE I ET TRANSNATIONALT LYS

Artiklar

Del 1: Udblik
Education and the State: Whatever Happened to Education as a Public Good? Af Andy Green

Fra dansk provins til konstitusjonell stat. Arbeidet for en norsk skolelovgivning 1814 til 1827.
Af Tone Skinningsrud og Randi Skjelmo

En politisk illusion? 1842 års folkskolestadga och den svenska folkskolan.
Af Johannes Westberg

Udvikling af det finske folkeskolevæsen fra 1860’erne til 1920’erne.
Af Merja Paksuniemi

Del 2: Perspektiver på skolehverdag og pædagogik
Brahetrolleborg som eksponent for det moderne.
Af Ingrid Markussen

Skoletid. Elevtimetal i folkeskolens 7. klasse 1814-2014.
Af Signe Holm-Larsen
Bilag til Skoletid. Elevtimetal i folkeskolens 7. klasse 1814-2014.

Indførelsen af den indbyrdes undervisningsmetode i Danmark, dens konkrete udformning som disciplinær teknik i klasselokalet og dens internationale variationer.
Af Claus Munch Drejer, Niels Reeh og Jesper Eckhardt Larsen.

Oversigter, anmeldelser m.v.

I år holder skolen fødselsdag – hurra, hurra, hurra! Om jubilæet Skole i 200 år. Af Anne Katrine Gjerløff

Mærke-hjertesager og adgangskrav. Uddannelserne i folketingsåret 2013-2014. Af Signe Holm-Larsen

Dansk uddannelseshistorisk bibliografi 2013. Af Christian Larsen

Læreruddannelse i mere end 200 år – om mindestuerne i Jonstrup. Af Signe Holm-Larsen

Anmeldelser

För mer info, se http://www.uddannelseshistorie.dk/

3. NORDIC JOURNAL OF EDUCATIONAL HISTORY PÅ NORSKA LISTAN
(vidarebefordra gärna till era respektive nätverk!)

In the past year the NJEdH (http://ojs.ub.umu.se/index.php/njedh/) has published two issues with a total of 9 high quality articles. The journal has also been acknowledged as an approved publication channel for Nordic researchers by some very important authorities. The most important is probably the Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers, which is used in order to evaluate and assess research, not only by Norwegian research councils and universities, but also by other Nordic research councils and universities all over Scandinavia. As for quantitative evaluations, an article in the NJEdH is now on par with an article in many of the most important journals in the field, including Paedagocia Historica. Other databases that has listed the NJEdH as an authorized publication channel includes the Danish Ministry of Higher Education and Science.

Future issues of the NJEdH include the special issue of this spring (vol. 2, no. 1): Educational Finance, which is edited by Associate Professor Johannes Westberg, Uppsala University. Next spring-issue (vol. 3, no. 1) will probably be a special issue from the 6th Nordic Conference on the History of Education (to be held in Uppsala, August 2015). Starting this spring we will also include a review section in the journal. We welcome submissions of books that deal with the history of education, especially in the Nordic context, for review.
Well written manuscripts on the educational past of the Nordic region are always welcome to be submitted on the website (http://ojs.ub.umu.se/index.php/njedh/about/submissions), and the autumn issues of both 2015 and 2016 will be freestanding open issues. Your submission is welcome!

4. DISPUTATION “SKOLHUSET SOM KULTURMINNE” (GÖTEBORG)
Disputation i Kulturvård
Naturvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Titel: ”Skolehuset som kulturminne: Lokale verdier og nasjonal kulturminneforvaltning
Författare:Leidulf Mydland, Riksantikvaren, Norge”

Opponent:Professor Torunn Selberg, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen, Bergen

Tid: 12 mars 2015, 13.00.
Adress: Institutionen för kulturvård, Stora Hörsalen, Geovetarcentrum, Guldhedsgatan 5C, Göteborg

Avhandlingen kan laddas ned på följande adress: http://hdl.handle.net/2077/37792
Kan även beställas på denna adress: Acta Universitatis Gothoburgensis, Box 222, 40530 Göteborg
http://www.ub.gu.se/publicera/acta/univ/gsc.xml

Abstract
Etter at fastskoleloven ble vedtatt i 1860 ble det bygget over 4600 skolehus. Ved århundreskiftet fikk nærmere 80 prosent av befolkningen sin utdannelse i disse grendeskolene, som oftest kun hadde ett klasserom. Disse små skolene fikk imidlertid stor betydning for folkeopplysning, demokratiutvikling og nasjonsbyggingen i en periode hvor embetsmennenes makthegemoni skulle erstattes av folkevalgte institusjoner. Skolehusene ble også viktige redskap og arenaer for blant andre målrørsla, avholdsbevegelsen og den lavkirkelige bevegelsen – motkulturer som fikk stor innflytelse på lokal og statlig politikk, nasjonal identitet og nasjonal selvstendighetskamp. Skolehusenes storhetstid varte kun i underkant av et århundre. På 1950- og 1960- tallet gikk de fleste ut av bruk grunnet nye skolereformer, økte krav til undervisningslokalene, fraflytting og bedre kommunikasjon. Noen ble solgt til private og brukt som hus eller hytter, andre ble gitt til befolkningen for bruk som grendehus og noen få ble tatt i bruk som bedehus. Mange ble imidlertid stående tomme og til forfalls og en del ble revet. I nærmere 30 år har det forligget en politisk bestilling til kulturminneforvaltningen i Norge om at et representativt utvalg kulturminner skal ivaretas, et utvalg som skal reflektere ulike sosiale, kulturelle og geografiske aspekter. Skolehusene bygget etter fastskolereformen har på tross av dette blitt viet lite oppmerksomhet fra kulturminneforvaltningens side. Først i 2012 ble et skolehus fredet. I denne avhandlingen undersøkes hvordan skolehuset er forstått som kulturminne i lokalsamfunnet og av statlig og offentlig kulturminneforvaltning og bakgrunnen for dette.

5. PUBLIKATIONER
Berg, Anne (2015) The State of Autonomy: The social liberal state and the politics of financing non-formal education in Sweden c. 1870-1910, Scandinavian Journal of History,
40:1, 48-69, DOI: 10.1080/03468755.2014.986752

Burman, Anders (2014). Pedagogikens idéhistoria: uppfostringsidéer och bildningsideal under 2 500 år. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur.

Catherine Burke, Ian Grosvenor and Björn Norlin (red.), Engaging with Educational Space: Visualizing Spaces of Teaching and Learning, Umeå Studies in History and Education 8, Umeå 2014. Fulltext: http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:764061/FULLTEXT01.pdf

Elmersjö, Henrik Åström. ”Historical culture and peace education: Some issues for history education as a means of conflict resolution.” In Contesting and constructing international perspectives in global education, edited by Ruth Reynolds et al., 161–172. Rotterdam: Sense Publishers, 2015.

Forsell, Håkan, ”The city as instructor: pedagogical avant-garde and urban literacy in Germany around World War 1”, in Education, childhood and anarchism: talking Colin Ward, edited by Catherine Burke & Ken Jones (Routledge, 2014).

Isaksson, Joakim, and Rafael Linqvist. “What is the Meaning of Special Education? Problem Representations in Swedish Policy Documents, late 1970s-2014,” European Journal of Special Needs Education 30(1) (February 2015): 122-137.

Anna Larsson och Björn Norlin (red.), Beyond the Classroom: Studies on Pupils and Informal Schooling Processes in Modern Europe, Peter Lang (Studia Educationis Historica), Frankfurt am Main 2014. Info: http://www.humfak.umu.se/english/about/news/newsdetailpage/beyond-the-classroom.cid245020

Lindell, Ebbe (2014). Nyare läsläror: En analys av läseböcker från 1900-talet (Uppsala: Föreningen för Svensk undervisningshistoria).

Loima, Jyrki. “A Case Study of Education and Nationalism: The Multicultural Fight for ‘Souls and Minds’ in Finland, 1891-1921,” Historian76 (4) (Winter 2014): 750-765.

Melldahl, Andreas. “Utbildningens värde: Fördelning, avkastning och social reproduktion under 1900-talet. Diss. SEC, EDU, Uppsala universitet, 2015. Fulltext: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-237872

Nilsson, Ingela. Nationalism i fredens tjänst: Svenska skolornas fredsförening, fredsfostran och historieundervisning 1919-1939. Umeå studies in history and education 9. Umeå: Umeå universitet, 2015.

Whittaker, David J (2014). “The impact and legacy of educational sloyd: Head and hands in harness (in collaboration with Gisli Thorsteinsson, Brynjar Olafsson, Aki Rasinen, and Esa-Matti Järvinen). Abingdon: Routledge.

**************************************************************************
Den som till äventyrs inte längre vill nås av dessa utskick kan meddela detta genom att besvara detta mejl med för ändamålet lämplig fras. **************************************************************************
Vänliga hälsningar, Johannes

Publikationer 130610

4. PUBLIKATIONER
Berg, Anne, “Nationens historiska karaktär. Nationell identitetsformering, klass och föreställda skillnader i revolutionens tidsålder”, i Henrik Edgren, Lars M Andersson, Urban Claesson & Bo G. Hall (red.), Nationen så in i Norden: festskrift till Torkel Jansson, Studia Historica in honorem Torkilli Helsingii Edita 1, Artos & Norma, Uppsala, 2013:

Bolling, Hans & Yttergren, Leif (red.) (2013). 200 år av kroppsbildning: Gymnastiska centralinstitutet / Gymnastik- och idrottshögskolan 1813-2013. Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan

Halskov, Gerd Anne, 1949-. – Sygeplejerskeuddannelsen i Danmark : reformforsøg, rekrutteringsmønstre og habituelle orienteringer / Gerd Anne Halskov. – 2013. – ISBN: 9789155486525

Huldt, Inger. – Från läkarskola till medicinskt universitet : Karolinska Institutets ledning 1953-2012 / Inger Huldt, Daniel Normark, Bengt Norrving. – 2013. – ISBN: 9789185565634

Kuismin, Anna & M. J. Driscoll (Ed.), White Field, Black Seeds: Nordic Literacy Practices in the Long Nineteenth Century (pp. 89-100). Helsingfors: Finnish Literature Society.

Mårald, Elisabeth (2013) Med barnen som framtidsbyggare: Ellen Keys dröm och Sigrids verklighet. Årsböcker i svensk undervisningshistoria 217, Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria.

Ydesen, Christian, Ludvigsen, Kari & Lundahl, Christian, Creating an Educational Testing Profession in Norway, Sweden and Denmark, 1910-1960. European Educational Research Journal, Volume 12 Number 1 2013. http://dx.doi.org/10.2304/eerj.2013.12.1.120

**************************************************************************
Utskick inom det utbildningshistoriska nätverk som bildades
vid Svenska Historikermötet i Uppsala den 22-24 april 2005
**************************************************************************

Detta utskick går ut några gånger per termin till drygt 240 mottagare. Har du information om något arrangemang eller någon publikation som skulle kunna intressera nätverket, hör av dig till johannes.westberg@edu.uu.se.

För mer info om nätverket, och dess tidigare utskick, se http://utbildningshistoria.wordpress.com/ som också samlar länkar till utbildningshistoriska forskningsmiljöer, föreningar, tidskrifter och skriftserier.

1. VIKARIAT: LEKTOR I UTBILDNINGSHISTORIA ELLER UTBILDNINGSSOCIOLOGI (UPPSALA)
2. STIPENDIAT – BARN OG UNGES HISTORIE (LILLEHAMMER)
3. DISPUTATIONER
4. PUBLICERAT

1. VIKARIAT: LEKTOR I UTBILDNINGSHISTORIA ELLER UTBILDNINGSSOCIOLOGI (UPPSALA)
Universitetslektor i utbildningshistoria eller utbildningssociologi vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.
100 % vikariat under perioden 2013-08-01 – 2014-02-28 med eventuell förlängning

Arbetsuppgifter:
Undervisning, handledning, examination och administration främst inom kurser inom allmänt utbildningsområde/utbildningsvetenskaplig kärna och inom institutionens masterprogram, främst inom utbildningshistoria och utbildningssociologi. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och kursutveckling. Vidare ingår kursledning informations-, kursplane-, utrednings- och utvecklingsarbete i arbetsuppgifterna. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt.

Upplysningar om anställningen lämnas av biträdande prefekt Karin Hjälmeskog, tel 018-471 62 63, e-post: karin.hjalmeskog@edu.uu.se. Fackliga företrädare är Anders Grundström, SACO-rådet, tel 018/471 5380, Carin Söderhäll, TCO/ST, tel 018/471 1996 samt Stefan Djurström, SEKO, tel 018/471 3315.

Välkommen med din skriftliga ansökan senast den 17 maj 2013 märkt UFV-PA 2013/942.

Mer info, se
http://www.uu.se/jobb/larare/annonsvisning?tarContentId=239448

2. STIPENDIAT – BARN OG UNGES HISTORIE (LILLEHAMMER)
Stipendiat – barn og unges historie 3-årig eller 4 årig tilsetting med 25 % undervisningsplikt

Stillingen er faglig knyttet til Avdeling for pedagogikk og sosialfag (APS) og senter for Barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling.
Stillingen er 3-årig, full tid. Avhengig av avdelingenes behov og muligheter og stipendiatenes ønske og kompetanse kan stillingene bli omgjort til 4 år med 25 % undervisningsplikt. Siktemålet med stillingene er å oppnå en doktorgrad i løpet av tilsettingsperioden. Opptak til doktorgradsprogrammet og plan for studiet må være godkjent innen tre måneder etter tilsetting.

Stillingen skal bidra til å videreutvikle et allerede eksisterende faglig og vitenskapelig miljø innen fagområdet Barns og unges Kompetanseutvikling ved BUK-senteret, og knyttet til historisk forskning om barn og unge. Stipendiatens prosjekt kan innrettes mot forskjellige tema;
• en eller flere av de kontekster som står sentralt i barn og unges oppvekstmiljø, f.eks. institusjoner som familien, barnehagen eller skolen, eller mot endringsprosesser i jevnaldergruppen
• profesjonshistorie og praksis, f.eks. lærere, spesialpedagoger eller barnevernspedagoger
• fagutvikling, teorihistorie, endringsprosesser i praksisfeltet eller “det indre liv” i institusjonene

Søknadsfrist:23.05.13
Tiltredelse:September 2013
Arbeidssted:Lillehammer
Referansenummer:2013/967
Hjemmeside:http://www.hil.no
Kontaktpersoner:Phd-leder/professor Harald Thuen
För mer info, se http://wp.me/a2K6cn-3E

3. CALL FOR PAPERS ESSHC 2014
Dear All

As members of the SHCY and the ISCHE I would like to inform you all about an upcoming conference – about the ESSHC conference in Vienna, Austria, 23-26 April 2014.
The new conference website ( http://esshc.socialhistory.org ) is now online.
The deadline for sending in a paper or session proposal is May 15, 2013. More information on the conference and a pre-registration form can be found on the ESSHC website.
I am looking forward to meet you soon in the SHCY conference in Nottingham (see below) but would also like to see you in the ESSHC in Vienna

Bengt Sandin
President of SHCY
Network chair Education and Childhood (ESSHC) Professor of Child Studies, Linköping University

Registration is open for the upcoming SHCY conference in Nottingham, June 25-27, 2013. We have a record number of papers (220) and sessions (55).

For information and links to register online go to:
http://store.nottingham.ac.uk/browse/extra_info.asp?compid=1&catid=8&modid=2&prodid=244&deptid=9&prodvarid=0
and
http://www.nottingham.ac.uk/History/Research/Conferences/SHCY/Society-for-the-History-of-Children-and-Youth.aspx

4. DISPUTATIONER
Julia Nordblad försvarar sin avhandling ”Jämlikhetens villkor: Demos, imperium och pedagogik i Bretagne, Tunisien, Tornedalen och Lappmarken, 1880–1925”.
Datum och Tid: 2013-04-26 kl 10:15, Plats: Lilla hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6, Göteborg.
Opponent: Professor Martin Kylhammar, Linköping.
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet. Kontaktperson: Henrik Björck, <henrik.bjorck@idehist.gu.se>

24 maj 2013.
Henrik Åström Elmersjö försvarar sin avhandling ” Norden, nationen och historien: Perspektiv på föreningarna Nordens historieläroboksrevision 1919-1972”. Tid:10.15 – 12.15. Plats: Humanisthuset, Hörsal F.
Opponent: Samuel Edquist, docent, institutionen för ABM/institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.
Arrangör: Institutionen för idé- och samhällsstudier. Kontaktperson:Daniel Lindmark. Telefon: +46 90 786 62 50

4. PUBLICERAT
Kerstin Holmlund (2013) Fattigdom, arbete och fostran: Välfärd i dåtidens Sverige, Umeå: Boréa

Fejes, A. (red.). (2013). Lärandets mångfald: Om vuxenpedagogik och folkbildning (1ed.). Lund: Studentlitteratur.

Korsvold, Tora, Scandinavian Early Childhood and Consumer Culture (E-bok, 2013).
Mer info, se http://fagbokforlaget.no/?isbn=978-82-450-1244-6.
Read Scandinavian Early Childhood and Consumer Culture here for free (available until 1st May): http://capellamedia.ipapercms.dk/Fagbokforlaget/FagbokforlagetA/2013/ScandinavianEarlyChildhoodandConsumerCultureEbok/

**************************************************************************
Den som till äventyrs inte längre vill nås av dessa utskick kan meddela
detta genom att besvara detta mejl med för ändamålet lämplig fras.
**************************************************************************

The financing of Swedish popular education, 1872–1991: economic governance,standards and practices between the public and voluntary sectors

The financing of Swedish popular education, 1872–1991: economic governance,standards and practices between the public and voluntary sectors

Swedish popular education has often been characterized as an independent, “free and voluntary” sphere. Even so, it has throughout most of its history been largely dependent on financial resources from the public sphere: the state, the county councils and the municipalities. There has been a lively discussion about the paradoxical relationships between adult education and the state; freedom on the one side, dependency on the other. Still, few studies have analyzed the purely financial side of this problem. This project analyses the financial contributions from the state (and to some extent the local governments) to non-public adult education – folk high schools, public lectures and study circles from the mid 19th century to our own time. What were the rules and conditions for public funding? How large were the actual contributions, and how did they change over time? What impact did they have? How should the funding system be considered in a broader perspective, e.g. in relation to other areas of public expenditure (education and/or culture)?

Collaborators: Samuel Edquist (director), Anne Berg
Department of Education, Uppsala University
Funding Body: Handelsbanken research council

The Emergence of the Democrat: Popular education and the Process of Democratic Subjection in Sweden 1830-1940

The Emergence of the Democrat: Popular education and the Process of Democratic Subjection in Sweden 1830-1940

The purpose of this project is to analyse and explain the emergence, production and reproduction of liberal democratic subjects, by studying one of the most important institutions of the process in Sweden: popular education. Analysing the making of democratic subjects as a political project will problematise the established paradigm that the democratisation processes in the West were natural, successive and uncontested. Our way of approaching democracy is inspired by newer research, which originates from Foucauldian and Gramscian approaches.

We investigate this process in a longer historical perspective, 1830–1940. The main research questions are the following: In what ways did the popular education nurture a democratic mind, and on the other hand, what were the limits of this project – what habits and thoughts were branded non-democratic? Who was not considered a democrat, or not trusted to be part of the group of democratic citizens?

Collaborators: Samuel Edquist (director), Anne Berg
Department of Education, Uppsala University
Funding Body: Swedish Research Council

Publicerat 120119

Almquist, Ylva. ”The School Class as a Social Network and Contextual Effects on Childhood and Adult Health: Findings from the Aberdeen Children of the 1950s Cohort Study,” _Social Networks_ 33(4) (2011): 281-291.

Bengtsson, Åsa (2011). Nyktra kvinnor: folkbildare, företagare, och politiska aktörer. Vita Bandet 1900-1930. Diss. Lund : Lunds universitet, 2012

Enefalk H. ”Three the Nordic Countries are, the Nordic Maid but one” : A different perspective on 19th-century university festivities. In: Peter Dhont (ed.) National, Nordic or European?: Nineteenth-Century University Jubilees and Nordic Cooperation. 1 Leiden: Brill Academic Publishers; 2011.

Olausson P. Ljus över Värmland : En bildningshistoria. 1 Karlstad: Värmlandsarkiv; 2011.

Rimm, Stefan (2011). Vältalighet och mannafostran: retorikutbildningen i svenska skolor och gymnasier 1724-1807. Diss. Örebro : Örebro universitet, 2011. Tillgänglig på internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-17326

Publicerat 110826

Andresen, Astri (2011). Barnen och välfärdspolitiken: nordiska barndomar 1900-2000. 1. uppl. Stockholm: Dialogos

Berg, Anne, Kampen om befolkningen: den svenska nationsformeringens utveckling och sociopolitiska förutsättningar ca 1780-1860, Acta Universitatis Upsaliensis, Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2011,Uppsala, 2011. Tillgänglig på internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-148401

Dahlstedt, Magnus, and Henrik Nordvall, ”Paradoxes of Solidarity: Democracy and Colonial Legacies in Swedish Popular Education,” _Adult Education Quarterly_ 61(3)(August 2011): 244-261.

Hedlin, Maria (2011). How the girl choosing technology became the symbol of the non-traditional pupil’s choice, Gender and Education, Volume 23, Issue 4, pp 447-459. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09540253.2010.490206

Landahl, Joakim (2011) Ljudet av auktoritet. Den tysta skolans uppgång och fall. Scandia, nr 1, s. 11-35.

Mårland, Erland (2011). Knowledge in the service of agriculture: knowledge on the borderline between academe and farming. Agriculture and forestry in Sweden since 1900 : geographical and historical studies. S. [93]-108

Nygren, Thomas, ”International Reformation of Swedish History Education 1927-1961: The Complexity of Implementing International Understanding”, i Journal of World History, vol 22, no 2, pp. 329-354.

Nygren, Thomas, History in the Service of Mankind: International Guidelines and History Education in Upper Secondary Schools in Sweden, 1927–2002, Umeå: Umeå University, 2011.

Sjöberg, Mats (2011). Barnen, skogen och skolan. Om skolelevers plantering av skog i Sverige ca. 1880-1960. Miscellanea. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Småskrifter nr 10.

Publicerat

Lundh Nilsson, Fay & Nilsson, Anders (red.) (2010). Två sidor av samma mynt?: Folkbildning och yrkesutbildning vid de nordiska folkhögskolorna. Lund: Nordic Academic Press.

Mjaavatn, Per Egil & Volckmar, Nina, Skolefanen – fra kampduk til merkevare. Mer info se, http://butikk.tapirforlag.no/node/1453, och http://butikk.tapirforlag.no/sites/default/files/Skolefanen.pdf

Ringarp, Johanna (2011). Professionens problematik Lärarkårens kommunalisering och välfärdsstatens förvandling. Diss. Lund : Lunds universitet, 2011

Åkerlund, Andreas (2010). Mellan akademi och kulturpolitik [Elektronisk resurs] : Lektorat i svenska språket vid tyska universitet 1906-1945. Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2011
Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-133779