1. DOKTORAND I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UTBILDNINGSHISTORIA (ÖREBRO)
2. PUBLIKATIONER

1. DOKTORAND I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UTBILDNINGSHISTORIA (ÖREBRO)
Vi söker en doktorand till utbildning på forskarnivå i ämnet Pedagogik med inriktning mot utbildningshistoria med utbildningsstart vårterminen 2015. Ref: ORU 2.2.1-3503/2014

En faktor som idag har stor betydelse för hur vi ser på skolans mål och resultat är den ökande internationaliseringen. Svensk skola jämförs och värderas i förhållande till andra länders utbildningar utifrån resultat exempelvis i PISA- och TIMMS-undersökningarna. Ofta framstår detta som nya villkor för skolan som institution, men svensk utbildning har varit föremål för internationella jämförelser och trender åtminstone sedan 1600-talet. Den utlysta doktorandanställningen syftar till att kunna ge historiska perspektiv och teoretiska bidrag till förståelsen för svensk utbildnings relation till internationella trender och tendenser.

Pedagogik är ett brett samhällsvetenskapligt ämne som har sitt fokus på olika aspekter av bildnings-, kommunikations-, lärande- och socialisationsprocesser. Till de huvudaspekter som kan urskiljas hör dessa processers förutsättningar, utformning, innehåll och konsekvenser. Vid Örebro universitet riktas studier särskilt mot hur människan skapar mening utifrån individuella, interaktiva och samhälleliga perspektiv. Didaktik, läroplansteori och frågor om utbildningspolitik och demokrati, har en stark förankring i forskningsämnet pedagogik vid Örebro universitet.

Den utlysta anställningen är knuten till ämnets läroplansteoretiska forskning inom vilken man i vid mening intresserar sig för de historiska och sociala villkor som formar skolan som institution och individen i skolan.

Kontaktpersoner
Information och ytterligare upplysning om utbildningen ges av professor Christian Lundahl, christian.lundahl@oru.se, tel nr 019-301224 eller forskningsadministratör Kicki Ekberg, kicki.ekberg@oru.se, tel nr 019-301233.

Anmälan/Ansökan
Anmälan till utbildningen görs på särskild anmälningsblankett, som också innehåller en instruktion för vad som skall bifogas anmälan. En anmälan om antagning till utbildningen gäller också som ansökan om doktorandanställning.

Välkommen med din ansökan som ska vara oss tillhanda senast den 1 december 2014. Märk din ansökan med ref nr ORU 2.2.1-3503/2014. Bifoga de handlingar som du åberopar enligt informationen på anmälningsblanketten.

Ansökan (i tre exemplar) insändes till Örebro universitet, Registrator, 701 82 Örebro.
För mer info, se http://www.oru.se/Om-universitetet/Lediga-jobb/

2. PUBLIKATIONER
Backman Prytz, Sara (2014). Borgerlighetens döttrar och söner: kvinnliga och manliga ideal bland läroverksungdomar, ca. 1880-1930. Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2014.
Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-231898

Ydesen, C., & Andreasen, K. E. (2014). Accountability Practices in the History of Danish Primary Public Education from the 1660s to the Present. Education Policy Analysis Archives.

Emulating Eton: The Paradox of Elite Boarding Schools in the Social Democratic Utopia

The overarching hypothesis of this study is that British-style private boarding schools have during the early 20th century functioned – and still does – as a key institution in the distribution of high positions within the economic elite sphere, not only in England, but in such diverse countries such as the US (including the New England preparatory boarding schools), Switzerland (international boarding schools such as the Intitut Le Rosey), Australia (Geloong School), and the former British colonies in Africa and Asia. Although this thesis cannot capture the full extent of the export of the British boarding school ideal, this case study of its spread to Sweden will illustrate some of the larger structures, or mechanisms, behind it. And by studying the transfer of the boarding school concept, and the ethos it produces, we can increase our knowledge of the transnational mechanisms behind the wider phenomenon of how certain elite groups’ habits, educational strategies and way of life diffuse to other countries.

Collaborators: Petter Sandgren Department of History and Civilization, European University Institute Funding Body: European University Institute- Swedish Research Council

Between discipline and self-improvement: Differences in the implementation of Monitorial Education for different social classes in Sweden, approx. 1820-1870

Between discipline and self-improvement: Differences in the implementation of Monitorial Education for different social classes in Sweden, approx. 1820-1870

A system of different schools for different social classes was established in Sweden during the 19th century. In this study the pedagogical implications of this development is analysed regarding the use of monitorial education. In this type of education more experienced students were used as help teachers and the teaching methods were often characterized by drill-like instructions. Monitorial education has often been described as a tool to discipline and control the working classes. A closer look at the situation in Sweden shows however that monitorial education was used also in more prestigious schools with students from higher social classes. In these schools monitorial education was characterized by self-activity and individualization.

In this study I will compare the monitorial education in schools for children from lower social classes (for example Växelundervisningssällskapets normalskola) to schools for children from higher social classes, such as grammar schools (for example Nya elementarskolan and Hillska skolan i Barnängen). The study of the educational practices at these schools will also be complemented by a study of the public debate. In a wider perspective the purpose of this study is to investigate the importance of social class in educational practices. I also hope that my study will increase the knowledge of the encounter between pedagogical ideas and various social environments in a more general manner.

Collaborators: Esbjörn Larsson
Department of Education, Uppsala University
Funding body: Riksbankens Jubileumsfond

Publicerat 120119

Almquist, Ylva. ”The School Class as a Social Network and Contextual Effects on Childhood and Adult Health: Findings from the Aberdeen Children of the 1950s Cohort Study,” _Social Networks_ 33(4) (2011): 281-291.

Bengtsson, Åsa (2011). Nyktra kvinnor: folkbildare, företagare, och politiska aktörer. Vita Bandet 1900-1930. Diss. Lund : Lunds universitet, 2012

Enefalk H. ”Three the Nordic Countries are, the Nordic Maid but one” : A different perspective on 19th-century university festivities. In: Peter Dhont (ed.) National, Nordic or European?: Nineteenth-Century University Jubilees and Nordic Cooperation. 1 Leiden: Brill Academic Publishers; 2011.

Olausson P. Ljus över Värmland : En bildningshistoria. 1 Karlstad: Värmlandsarkiv; 2011.

Rimm, Stefan (2011). Vältalighet och mannafostran: retorikutbildningen i svenska skolor och gymnasier 1724-1807. Diss. Örebro : Örebro universitet, 2011. Tillgänglig på internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-17326

Publicerat 111130

Barow, Thomas (2011). Begreppet ”obildbar” som en social konstruktion. Teoretisk diskussion och praktisk tillämpning inom den svenska sinnesslövården under 1900-talets första hälft [Elektronisk resurs]. Omsorg i förändring: en vänbok till Karl Grunewald. Tillgänglig på Internet: http://hdl.handle.net/2320/8044
Claesson, Urban (2011). Gruvsamhället vid Stora Kopparberget som kyrklig utmaning. Faluprästen Olof Ekman (1639–1713) som föregångare för svensk pietism. Fornstora dagar. Falun, Stora Kopparberget och Sverige under stormaktstiden.

Fejes, A. & Nicoll, K. (2011) Activating the worker in elderly care: A technique and tactics of invitation. Studies in Continuing Education, 33(3), 235-249.

Fejes, A. (2011) Confession, in-service training and reflective practices. British Educational Research Journal, 37(5), 797-812

Larsson, Esbjörn & Westberg, Johannes (red). Utbildningshistoria – en introduktion (Studentlitteratur 2011).

Larsson Germund, Kunskapens källa: En guide till läroverksarkiv med föregångare vid Landsarkivet i Uppsala. Uppsala: 2011. Utbildningshistoriska meddelanden 3. Tillgänglig på internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-161335. Ett gratisexemplar kan också erhållas efter förfrågan till johannes.westberg@edu.uu.se

Zetterqvist Nelson, Karin, “The Sandtray technique for Swedish children 1945–1960: diagnostics, psychotherapy and processes of individualization”. Paedagogica Historica Vol. 47, Iss. 6, 2011

Publicerat 101215

1. ESSHC 2010 CALL FOR PAPERS
2. DISPUTATIONER
3. SUMMER SCHOOL, BIRMINGHAM
4. PUBLICERAT

1. ESSHC 2010, CALL FOR PAPERS
[Konferens som ofta innehåller spännande utbildningshistoriska inslag]

The International Institute for Social History will organize the Ninth European Social Science History conference at Glasgow University, Scotland, UK, 11 – 14 April 2012. Mer info, se http://www.iisg.nl/esshc/

2. DISPUTATIONER
Andreas Åkerlund, Historiska institutionen i Uppsala, försvarar sin avhandling ”Mellan akademi och kulturpolitik. Lektorat i svenska språket vid tyska universitet 1906-1945” den 11 februari 2011, Universitetshuset sal IX, Uppsala.

3. SUMMER SCHOOL, BIRMINGHAM
Researching Histories Of European Educational Spaces, Discourses And Sources Histories of Education Summer School Conference for European Postgraduate Students

University of Birmingham, UK, 9-12 June 2011, Call for Applications

This conference is for postgraduate history of education researchers registered at European universities and post-doctoral historians of education who are interested in the histories of European educational spaces and discourses and new ways of working with images, artefacts and archives. Leading international historians of education will offer advice about the research process, including publication, and there will be opportunities for students to discuss their research topics and to network.

This conference follows on from the very successful summer school held in Ghent in 2010. It is again supported by the European Educational Research Association, the Paedagogica Historica Foundation and the International Standing Conference for History of Education (ISCHE). The conference is free. Students will only have to cover the cost of their travel to Birmingham. Places are limited to 25 students and application forms can be obtained from the EERA office at summerschool-birmingham@eera.eu. Closing date for applications is 31 December 2010 and successful applicants will be notified in February 2011.

4. PUBLICERAT
Christensen Sköld, Beatrice (2010). ”Vi kan inte alla passa till hantverkare”: blinda kvinnors bildningsprocess 1879-1923. Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2010

Elgqvist-Saltzman, Inga (2010). Lärarinna av Guds nåde – Cecilia Fryxell. Stockholm: Carlsson

Elmersjö, Henrik Åström, and Daniel Lindmark. ”Nationalism, Peace Education, and History Textbook Revision in Scandinavia, 1886-1940,” Journal of Educational Media, Memory, and Society_ 2(2)(Autumn 2010): 63-74

Fransson, Per (2010). Landskapet som lärobok – Regionalitet i Jämtland kring 1900. Sekel Bokförlag/Isell & Jinert

Förhammar, Staffan (2010). Från tärande till närande: funktionshinder, utbildning och socialpolitik i Sverige. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur

Högman, Ann-Kristin, Petterson, Lars & Åkerman, Sune (red.) (2010). Samhällsbyggare i närmiljön: kvinnliga och manliga folkskollärares insatser i det lokala samhällslivet 1860-1960. Uppsala: Fören. för svensk undervisningshistoria.

Johannisson, Karin, Nilsson, Ingemar & Qvarsell, Roger (red.) (2010). Medicinen blir till vetenskap: Karolinska Institutet under två århundraden. Stockholm: Karolinska Institutet University Press

Larsson, Esbjörn & Westberg, Johannes (red.) (2010). Utbildningens sociala och kulturella historia: Meddelanden från den fjärde nordiska utbildningshistoriska konferensen. Uppsala: Utbildningshistoriska meddelanden.

Lindskog, Gerda Helena (2010). ”Snölandets fattiga ungdom till hjälp”: om kvinnor och män kring Norrbottens arbetsstugor för barn 1903-1933. Umeå: h: ström- Text & kultur

Lozic, Vanja (2010). I historiekanons skugga: historieämne och identifikationsformering i 2000-talets mångkulturella samhälle. Diss. Lund : Lunds universitet, 2010

Norlin, Björn (2010). Bildning i skuggan av läroverket: Bildningsaktivitet och kollektivt identitetsskapande i svenska gymnasistföreningar 1850-1914 /. Diss. Umeå : Umeå universitet, 2010. [Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-37475%5D

Öhman, Berit (red.) (2010). Till Gymnasii Bibliotheket i Wasa donerade böcker: donationskatalog över Wasa gymnasiums bibliotek 1844 – 1852. Åbo: Åbo Akademis Förl.