1. DOKTORAND I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UTBILDNINGSHISTORIA (ÖREBRO)
2. PUBLIKATIONER

1. DOKTORAND I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UTBILDNINGSHISTORIA (ÖREBRO)
Vi söker en doktorand till utbildning på forskarnivå i ämnet Pedagogik med inriktning mot utbildningshistoria med utbildningsstart vårterminen 2015. Ref: ORU 2.2.1-3503/2014

En faktor som idag har stor betydelse för hur vi ser på skolans mål och resultat är den ökande internationaliseringen. Svensk skola jämförs och värderas i förhållande till andra länders utbildningar utifrån resultat exempelvis i PISA- och TIMMS-undersökningarna. Ofta framstår detta som nya villkor för skolan som institution, men svensk utbildning har varit föremål för internationella jämförelser och trender åtminstone sedan 1600-talet. Den utlysta doktorandanställningen syftar till att kunna ge historiska perspektiv och teoretiska bidrag till förståelsen för svensk utbildnings relation till internationella trender och tendenser.

Pedagogik är ett brett samhällsvetenskapligt ämne som har sitt fokus på olika aspekter av bildnings-, kommunikations-, lärande- och socialisationsprocesser. Till de huvudaspekter som kan urskiljas hör dessa processers förutsättningar, utformning, innehåll och konsekvenser. Vid Örebro universitet riktas studier särskilt mot hur människan skapar mening utifrån individuella, interaktiva och samhälleliga perspektiv. Didaktik, läroplansteori och frågor om utbildningspolitik och demokrati, har en stark förankring i forskningsämnet pedagogik vid Örebro universitet.

Den utlysta anställningen är knuten till ämnets läroplansteoretiska forskning inom vilken man i vid mening intresserar sig för de historiska och sociala villkor som formar skolan som institution och individen i skolan.

Kontaktpersoner
Information och ytterligare upplysning om utbildningen ges av professor Christian Lundahl, christian.lundahl@oru.se, tel nr 019-301224 eller forskningsadministratör Kicki Ekberg, kicki.ekberg@oru.se, tel nr 019-301233.

Anmälan/Ansökan
Anmälan till utbildningen görs på särskild anmälningsblankett, som också innehåller en instruktion för vad som skall bifogas anmälan. En anmälan om antagning till utbildningen gäller också som ansökan om doktorandanställning.

Välkommen med din ansökan som ska vara oss tillhanda senast den 1 december 2014. Märk din ansökan med ref nr ORU 2.2.1-3503/2014. Bifoga de handlingar som du åberopar enligt informationen på anmälningsblanketten.

Ansökan (i tre exemplar) insändes till Örebro universitet, Registrator, 701 82 Örebro.
För mer info, se http://www.oru.se/Om-universitetet/Lediga-jobb/

2. PUBLIKATIONER
Backman Prytz, Sara (2014). Borgerlighetens döttrar och söner: kvinnliga och manliga ideal bland läroverksungdomar, ca. 1880-1930. Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2014.
Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-231898

Ydesen, C., & Andreasen, K. E. (2014). Accountability Practices in the History of Danish Primary Public Education from the 1660s to the Present. Education Policy Analysis Archives.

Publicerat 120827

Bragesjö, Fredrik, Elzinga, Aant & Kasperowski, Dick (2012). Continuity or Discontinuity? Scientific Governance in the Pre-History of the 1977 Law of Higher Education and Research in Sweden. Minerva. A Review of Science, Learning and Policy. 50:1, s. 65-96

Fjällsby, Per-Olof (2012). Indien som utopi och verklighet [Elektronisk resurs] : om den teosofiska rörelsens bidrag till indisk utbildning och politik 1879-1930. Diss. (sammanfattning) Karlstad : Karlstads universitet, 2012. Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-13049

Forsell, Håkan (2012). Urbana Infantil: Pedagogik, urbanisering och kunskapssamhälle i > metropolernas tidevarv, ca 1900-1930. Lund: Sekel Bokförlag

Hartman, Sven G. (2012). Det pedagogiska kulturarvet: traditioner och idéer i svensk undervisningshistoria. 2., [rev] utg. Stockholm: Natur & kultur

Larsson, Esbjörn (2012). Pennalismens logik. Alba.nu.

Löfgren, Håkan (2012). Det sitter inte i väggarna: yrkesidentiteter i lärares berättelser om skola och arbete. Diss. Karlstad : Karlstads universitet, 2012. Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-8955

Stråth, Bo (2012). Utbildning för könsroller. Sveriges historia : 1830-1920. S. 225-239

Tesching, Karin (2012). Education and fertility [Elektronisk resurs] : dynamic interrelations between women’s educational level, educational field and fertility in Sweden. Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2012. Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-63761

Yttergren, Leif (2012). Träna är livet: träning, utbildning och vetenskap i svensk friidrott, 1880–1995. 1. uppl. Malmö: idrottsforum.org

Publicerat 110826

Andresen, Astri (2011). Barnen och välfärdspolitiken: nordiska barndomar 1900-2000. 1. uppl. Stockholm: Dialogos

Berg, Anne, Kampen om befolkningen: den svenska nationsformeringens utveckling och sociopolitiska förutsättningar ca 1780-1860, Acta Universitatis Upsaliensis, Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2011,Uppsala, 2011. Tillgänglig på internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-148401

Dahlstedt, Magnus, and Henrik Nordvall, ”Paradoxes of Solidarity: Democracy and Colonial Legacies in Swedish Popular Education,” _Adult Education Quarterly_ 61(3)(August 2011): 244-261.

Hedlin, Maria (2011). How the girl choosing technology became the symbol of the non-traditional pupil’s choice, Gender and Education, Volume 23, Issue 4, pp 447-459. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09540253.2010.490206

Landahl, Joakim (2011) Ljudet av auktoritet. Den tysta skolans uppgång och fall. Scandia, nr 1, s. 11-35.

Mårland, Erland (2011). Knowledge in the service of agriculture: knowledge on the borderline between academe and farming. Agriculture and forestry in Sweden since 1900 : geographical and historical studies. S. [93]-108

Nygren, Thomas, ”International Reformation of Swedish History Education 1927-1961: The Complexity of Implementing International Understanding”, i Journal of World History, vol 22, no 2, pp. 329-354.

Nygren, Thomas, History in the Service of Mankind: International Guidelines and History Education in Upper Secondary Schools in Sweden, 1927–2002, Umeå: Umeå University, 2011.

Sjöberg, Mats (2011). Barnen, skogen och skolan. Om skolelevers plantering av skog i Sverige ca. 1880-1960. Miscellanea. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Småskrifter nr 10.