utskick 150505

1. NY DEADLINE 15 MAJ: ANMÄLAN TILL NORDISKA UTBILDNINGSHISTORISKA KONFERENSEN
2. NYTT NUMMER AV NORDIC JOURNAL OF EDUCATIONAL HISTORY
3. HELDAGSKONFERENS: PÆDAGOGPROFESSIONENS HISTORIE (DPU)
4. SKOLE200.DK: ÅRETS DIGITALA UNDERVISNINGSMATERIAL 2014 (DANMARK)
5. DOKTORANDPLATS I UTBILDNINGSSOCIOLOGI (UPPSALA)
6. PUBLIKATIONER

1. NY DEADLINE 15 MAJ: ANMÄLAN TILL NORDISKA UTBILDNINGSHISTORISKA KONFERENSEN
För att inte behöva göra en massa undantag och speciallösningar rörande försenade anmälningar och betalningar, har vi beslutat oss för att lägga en ny deadline för anmälan utan paper till Sjätte nordiska utbildningshistoriska konferensen, 20-21 augusti 2015. Den nya deadlinen är fredag den 15 maj!

Anmäler sig gör man genom att registrera sig på konferensens hemsida, under fliken ”Registrering”.

Frågor om deltagande, betalning m.m. riktas med fördel till konferensgeneralen Sara Backman Prytz, utbildningshistoria@edu.uu.se

Hemsida: http://int.blasenhus.uu.se/utbildningshistoria15/

Följ oss också gärna på twitter, @utbhistkonf, eller på facebook: https://www.facebook.com/nuknr6

2. NYTT NUMMER AV NORDIC JOURNAL OF EDUCATIONAL HISTORY
NJEdH är en elektronisk, lektörsgranskad (double-blind peer-review), Open Access-tidskrift; den är gratis att läsa och det är gratis att publicera i den. Tidskriften är tvärvetenskaplig och behandlar utbildningshistoria med särskild relevans för den nordiska regionen. Vi välkomnar bidrag på engelska och på nordiska språk.

Innehåll NJEDH 2:1, Special Issue: “The History of Educational Finance”

Notes from the Editorial Team
Björn Norlin & Henrik Åström Elmersjö

Introduction
The History of Educational Finance
Anne Berg, Samuel Edquist, Christin Mays, Johannes Westberg & Andreas Åkerlund

Articles
When Teachers Were Farmers: Teachers’ Allotted Farms and the Funding of Mass Schooling, 1838–1900, Johannes Westberg

The State and the Rise of a Continuous Popular Educational Sphere in Sweden c. 1870s–1910s, Anne Berg

Demarcating Popular Education with Government Subsidies: Sweden 1911–91, Samuel Edquist

The Economy of Scandinavian-American Exchange: Donations and Scholarships in the American-Scandinavian Foundation, 1912–1995, Christin Mays & Andreas Åkerlund

For Goodwill, Aid and Economic Growth: The Funding of Academic Exchange through the Swedish Institute 1945–2010, Andreas Åkerlund

Concluding Remarks
Why Do Finance? A Comment About Entanglements and Research in the History of Education, Marcelo Caruso

Alla artiklar finns fritt tillgängliga här:
http://ojs.ub.umu.se/index.php/njedh/issue/view/3

3. HELDAGSKONFERENS: PÆDAGOGPROFESSIONENS HISTORIE (DPU)
I april udkommer de to første bind i et forskningsprojekt om børnehavens og pædagogprofessionens historie og aktualitet: Bind 1 med titlen Kamp og Status 1825-2015. De lange linjer i børnehavens og pædagogprofessionens historie. Bind 2 med titlen Kald og Kundskab. Brydninger i børnehavepædagogikken 1870-2015. Projektet er finansieret af BUPL’s forskningsfond og varetaget af en forskergruppe på Institut for Uddannelse og Pædagogik, AU.

I den anledning afholdes en heldagskonference på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) onsdag den 20. maj 2015 fra 9-16. På konferencen vil highlights fra de to bind blive præsenteret af forfatterne og kommenteret og debatteret af fagfæller.

Med udgivelsen får vores viden om børnehavens og pædagogprofessionens historie et tiltrængt løft. De to bind beretter om den 200 år lange udvikling, som har ført til at mere end 95 % af danske børn i dag tilbringer en stor del af deres tidlige barndom i førskoleinstitutioner under pædagogers opsyn og omsorg. Det er en udvikling som er vævet sammen med den bredere Danmarkshistorie, med ændrede børnesyn og familiesyn, med industrialisering og urbanisering, klassekamp og kønsroller, med befolkningspolitik, sundheds- og socialpolitik – og i dag også med skole- og uddannelsespolitik. Det er samtidig historien om brud og kontinuitet i det børnehavepædagogiske vidensfelt, hvor pædagogiske ideer, teorier og ideologier brydes med hinanden om at præge vidensgrundlaget for institutionernes praksis og pædagogers uddannelse.

För mer information om anmälan och program, se:
http://edu.medarbejdere.au.dk/aktuelt/arrangement/artikel/paedagogprofessionens-historie-og-aktualitet/

4. SKOLE200.DK: ÅRETS DIGITALA UNDERVISNINGSMATERIAL 2014 (DANMARK)
Undervisningsmaterialet till grundskolen skole200.dk har fått priset som årets digitala undervisningsmaterial 2014 i Danmark. Priset utdelas av historielærerne i folkeskolen og Nationalt Videncenter for Historie og Kulturarvsformidling.

Hemsidan finns tillgänglig på: http://skole200.dk/

5. DOKTORANDPLATS I UTBILDNINGSSOCIOLOGI (UPPSALA)
Utbildningssociologin utforskar bildning, utbildning, undervisning, fostran och lärande i relation till andra delar av samhället och till genomgripande samhälleliga processer, exempelvis arbetslivets förändringar och globalisering. Ett centralt problemområde inom den utbildningssociologiska forskningen är mötet mellan elevers, studenters och lärares olika tillgångar och den ordning som råder i utbildningsväsendet. Andra väsentliga problemområden är utbildningsinstitutionernas framväxt och utveckling samt relationen mellan utbildning och andra samhällsområden så som ekonomins, kulturens och politikens världar. Till grund för utbildningssociologin ligger mer generella sociologiska och historievetenskapliga forskningstraditioner.

En överblick över pågående forskning i ämnet utbildningssociologi vid Uppsala universitet kan erhållas på http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/pre.htm.

Ansökningshandlingarna skall omfatta relevanta examensarbeten (C- D- och magisteruppsatser eller motsvarande), kort CV, avhandlingsplan, eventuella publikationer, samt andra relevanta handlingar och dokument den sökande önskar åberopa. Avhandlingsplanen på högst 10 sidor ska ta upp för avhandlingsprojektet relevanta frågeställningar, ämnesmässig kontext, forskningsläge, material- och metodfrågor, samt reflektioner rörande avhandlingsprojektet relevans.

Upplysningar om anställningen lämnas av Mikael Palme, tel 018 471 2464 eller säkrast på e-post mikael.palme@edu.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 25 maj 2015

För mer information, se http://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=64530

6. PUBLIKATIONER
Larsson, Esbjörn, “Mass Teaching without the Masses: Challenges during the Rise of Mass Education in Sweden, approx. 1810–1880”, i Marcelo Caruso (red.) Classroom Struggle: Organizing Elementary School Teaching in the 19th Century, Studia Educationis Historica 2, Frankfurt am Main: Peter Lang, 2015.

Lundahl, Christian & Lawn, Martin, The Swedish schoolhouse: a case study in transnational influences in education at the 1870s world fairs. Paedagogica Historica, vol.51, no. 3, 2015.DOI: 10.1080/00309230.2014.941373

Lundahl, Christian & Tveit, Sverre (2015). Jakten på nationella provs legitimitet: framväxten av nationella bedömningsinstrument i svensk och norsk skola. Pedagogisk forskning i Sverige.

Westberg, Johannes, Referring to international examples, adjusting to local realities: Swedish nineteenth century rural schoolhouses”, IJHE Bildungsgeschichte: International Journal for the Historiography of Education, vol. 5, no. 1 2015: 25-40.

Utskick 150217

1. SESSIONER VID NORDISKA UTBILDNINGSHISTORISKA KONFERENSEN (UPPSALA)
2. UDDANNELSEHISTORIE 2014: SKOLEANORDNINGERNE AF 1814. DANMARKS SKOLE I ET TRANSNATIONALT LYS
3. NORDIC JOURNAL OF EDUCATIONAL HISTORY PÅ NORSKA LISTAN
4. DISPUTATION “SKOLHUSET SOM KULTURMINNE” (GÖTEBORG)
5. PUBLIKATIONER

1. SESSIONER VID NORDISKA UTBILDNINGSHISTORISKA KONFERENSEN (UPPSALA)
Det 28 sessioner som antagits till Sjätte nordiska utbildningshistoriska konferensen (20-21 augusti 2015) finns nu publicerade på konferensens hemsida, http://int.blasenhus.uu.se/utbildningshistoria15/ Konferensen kommer alltså att få ett mycket brett och omfattande program, som passar väl till dess tvärvetenskapliga inriktning.

Under de närmaste dagarna kommer presentationerna av sessionerna att finjusteras och kompletteras med en del ytterligare information, bland annat om sessionernas språk och de papers som presenteras vid dem.

Trots att konferensensen program därmed är spikat, finns det fortfarande möjlighet att anmäla sitt deltagande utan paper. Deadline för anmälan utan paper är satt till den 30 april 2015. Anmäler sig gör man genom att registrera sig på konferensens hemsida, under fliken ”Registrering”.

Frågor riktas med fördel till konferensgeneralen Sara Backman Prytz, utbildningshistoria@edu.uu.se

Hemsida: http://int.blasenhus.uu.se/utbildningshistoria15/
Följ oss också gärna på twitter, @utbhistkonf, eller på facebook: https://www.facebook.com/nuknr6

2. UDDANNELSEHISTORIE 2014: SKOLEANORDNINGERNE AF 1814. DANMARKS SKOLE I ET TRANSNATIONALT LYS

Artiklar

Del 1: Udblik
Education and the State: Whatever Happened to Education as a Public Good? Af Andy Green

Fra dansk provins til konstitusjonell stat. Arbeidet for en norsk skolelovgivning 1814 til 1827.
Af Tone Skinningsrud og Randi Skjelmo

En politisk illusion? 1842 års folkskolestadga och den svenska folkskolan.
Af Johannes Westberg

Udvikling af det finske folkeskolevæsen fra 1860’erne til 1920’erne.
Af Merja Paksuniemi

Del 2: Perspektiver på skolehverdag og pædagogik
Brahetrolleborg som eksponent for det moderne.
Af Ingrid Markussen

Skoletid. Elevtimetal i folkeskolens 7. klasse 1814-2014.
Af Signe Holm-Larsen
Bilag til Skoletid. Elevtimetal i folkeskolens 7. klasse 1814-2014.

Indførelsen af den indbyrdes undervisningsmetode i Danmark, dens konkrete udformning som disciplinær teknik i klasselokalet og dens internationale variationer.
Af Claus Munch Drejer, Niels Reeh og Jesper Eckhardt Larsen.

Oversigter, anmeldelser m.v.

I år holder skolen fødselsdag – hurra, hurra, hurra! Om jubilæet Skole i 200 år. Af Anne Katrine Gjerløff

Mærke-hjertesager og adgangskrav. Uddannelserne i folketingsåret 2013-2014. Af Signe Holm-Larsen

Dansk uddannelseshistorisk bibliografi 2013. Af Christian Larsen

Læreruddannelse i mere end 200 år – om mindestuerne i Jonstrup. Af Signe Holm-Larsen

Anmeldelser

För mer info, se http://www.uddannelseshistorie.dk/

3. NORDIC JOURNAL OF EDUCATIONAL HISTORY PÅ NORSKA LISTAN
(vidarebefordra gärna till era respektive nätverk!)

In the past year the NJEdH (http://ojs.ub.umu.se/index.php/njedh/) has published two issues with a total of 9 high quality articles. The journal has also been acknowledged as an approved publication channel for Nordic researchers by some very important authorities. The most important is probably the Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers, which is used in order to evaluate and assess research, not only by Norwegian research councils and universities, but also by other Nordic research councils and universities all over Scandinavia. As for quantitative evaluations, an article in the NJEdH is now on par with an article in many of the most important journals in the field, including Paedagocia Historica. Other databases that has listed the NJEdH as an authorized publication channel includes the Danish Ministry of Higher Education and Science.

Future issues of the NJEdH include the special issue of this spring (vol. 2, no. 1): Educational Finance, which is edited by Associate Professor Johannes Westberg, Uppsala University. Next spring-issue (vol. 3, no. 1) will probably be a special issue from the 6th Nordic Conference on the History of Education (to be held in Uppsala, August 2015). Starting this spring we will also include a review section in the journal. We welcome submissions of books that deal with the history of education, especially in the Nordic context, for review.
Well written manuscripts on the educational past of the Nordic region are always welcome to be submitted on the website (http://ojs.ub.umu.se/index.php/njedh/about/submissions), and the autumn issues of both 2015 and 2016 will be freestanding open issues. Your submission is welcome!

4. DISPUTATION “SKOLHUSET SOM KULTURMINNE” (GÖTEBORG)
Disputation i Kulturvård
Naturvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Titel: ”Skolehuset som kulturminne: Lokale verdier og nasjonal kulturminneforvaltning
Författare:Leidulf Mydland, Riksantikvaren, Norge”

Opponent:Professor Torunn Selberg, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen, Bergen

Tid: 12 mars 2015, 13.00.
Adress: Institutionen för kulturvård, Stora Hörsalen, Geovetarcentrum, Guldhedsgatan 5C, Göteborg

Avhandlingen kan laddas ned på följande adress: http://hdl.handle.net/2077/37792
Kan även beställas på denna adress: Acta Universitatis Gothoburgensis, Box 222, 40530 Göteborg
http://www.ub.gu.se/publicera/acta/univ/gsc.xml

Abstract
Etter at fastskoleloven ble vedtatt i 1860 ble det bygget over 4600 skolehus. Ved århundreskiftet fikk nærmere 80 prosent av befolkningen sin utdannelse i disse grendeskolene, som oftest kun hadde ett klasserom. Disse små skolene fikk imidlertid stor betydning for folkeopplysning, demokratiutvikling og nasjonsbyggingen i en periode hvor embetsmennenes makthegemoni skulle erstattes av folkevalgte institusjoner. Skolehusene ble også viktige redskap og arenaer for blant andre målrørsla, avholdsbevegelsen og den lavkirkelige bevegelsen – motkulturer som fikk stor innflytelse på lokal og statlig politikk, nasjonal identitet og nasjonal selvstendighetskamp. Skolehusenes storhetstid varte kun i underkant av et århundre. På 1950- og 1960- tallet gikk de fleste ut av bruk grunnet nye skolereformer, økte krav til undervisningslokalene, fraflytting og bedre kommunikasjon. Noen ble solgt til private og brukt som hus eller hytter, andre ble gitt til befolkningen for bruk som grendehus og noen få ble tatt i bruk som bedehus. Mange ble imidlertid stående tomme og til forfalls og en del ble revet. I nærmere 30 år har det forligget en politisk bestilling til kulturminneforvaltningen i Norge om at et representativt utvalg kulturminner skal ivaretas, et utvalg som skal reflektere ulike sosiale, kulturelle og geografiske aspekter. Skolehusene bygget etter fastskolereformen har på tross av dette blitt viet lite oppmerksomhet fra kulturminneforvaltningens side. Først i 2012 ble et skolehus fredet. I denne avhandlingen undersøkes hvordan skolehuset er forstått som kulturminne i lokalsamfunnet og av statlig og offentlig kulturminneforvaltning og bakgrunnen for dette.

5. PUBLIKATIONER
Berg, Anne (2015) The State of Autonomy: The social liberal state and the politics of financing non-formal education in Sweden c. 1870-1910, Scandinavian Journal of History,
40:1, 48-69, DOI: 10.1080/03468755.2014.986752

Burman, Anders (2014). Pedagogikens idéhistoria: uppfostringsidéer och bildningsideal under 2 500 år. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur.

Catherine Burke, Ian Grosvenor and Björn Norlin (red.), Engaging with Educational Space: Visualizing Spaces of Teaching and Learning, Umeå Studies in History and Education 8, Umeå 2014. Fulltext: http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:764061/FULLTEXT01.pdf

Elmersjö, Henrik Åström. ”Historical culture and peace education: Some issues for history education as a means of conflict resolution.” In Contesting and constructing international perspectives in global education, edited by Ruth Reynolds et al., 161–172. Rotterdam: Sense Publishers, 2015.

Forsell, Håkan, ”The city as instructor: pedagogical avant-garde and urban literacy in Germany around World War 1”, in Education, childhood and anarchism: talking Colin Ward, edited by Catherine Burke & Ken Jones (Routledge, 2014).

Isaksson, Joakim, and Rafael Linqvist. “What is the Meaning of Special Education? Problem Representations in Swedish Policy Documents, late 1970s-2014,” European Journal of Special Needs Education 30(1) (February 2015): 122-137.

Anna Larsson och Björn Norlin (red.), Beyond the Classroom: Studies on Pupils and Informal Schooling Processes in Modern Europe, Peter Lang (Studia Educationis Historica), Frankfurt am Main 2014. Info: http://www.humfak.umu.se/english/about/news/newsdetailpage/beyond-the-classroom.cid245020

Lindell, Ebbe (2014). Nyare läsläror: En analys av läseböcker från 1900-talet (Uppsala: Föreningen för Svensk undervisningshistoria).

Loima, Jyrki. “A Case Study of Education and Nationalism: The Multicultural Fight for ‘Souls and Minds’ in Finland, 1891-1921,” Historian76 (4) (Winter 2014): 750-765.

Melldahl, Andreas. “Utbildningens värde: Fördelning, avkastning och social reproduktion under 1900-talet. Diss. SEC, EDU, Uppsala universitet, 2015. Fulltext: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-237872

Nilsson, Ingela. Nationalism i fredens tjänst: Svenska skolornas fredsförening, fredsfostran och historieundervisning 1919-1939. Umeå studies in history and education 9. Umeå: Umeå universitet, 2015.

Whittaker, David J (2014). “The impact and legacy of educational sloyd: Head and hands in harness (in collaboration with Gisli Thorsteinsson, Brynjar Olafsson, Aki Rasinen, and Esa-Matti Järvinen). Abingdon: Routledge.

**************************************************************************
Den som till äventyrs inte längre vill nås av dessa utskick kan meddela detta genom att besvara detta mejl med för ändamålet lämplig fras. **************************************************************************
Vänliga hälsningar, Johannes

utskick 141022

1. KEYNOTES OCH UTSTÄLLARE: SJÄTTE NORDISKA UTBILDNINGSHISTORISKA KONFERENSEN (UPPSALA)
2. CfP: NERA 2015 – MARKETISATION AND DIFFERENTIATION IN EDUCATION
3. CfP: ISCHE 2015, ISTANBUL, TURKIET
4. PUBLIKATIONER

1. KEYNOTES OCH UTSTÄLLARE: SJÄTTE NORDISKA UTBILDNINGSHISTORISKA KONFERENSEN (UPPSALA)

Färdigställandet av konferensens hemsida har mött vissa tekniska problem, men planeringen av nästa års konferens (20-21 augusti 2015) fortsätter. Konferensens två keynotes är nu klara, och vi är glada att kunna presentera två tunga internationella namn: prof. Daniel Tröhler (Luxembourg) och prof. Jane Humpries (Oxford).

Konferensen har också fått sina första utställare, vilka kommer att hålla till i den stora hallen i kv. Blåsenhus:
*Arbetsgruppen för utbildningshistoria
*Nordic Journal of Educational History
*Opuscula historica Upsaliensia
*Studentlitteratur

För er som vill hålla er uppdaterade om hur arbetet med konferensen framskrider, följ oss antingen på facebook (https://www.facebook.com/nuknr6) eller twitter @utbhistkonf

Konferensens CfP finns på: https://utbildningshistoria.se/2014/09/03/cfp-sjatte-nordiska-utbildningshistoriska-konferensen/

Frågor om konferensen ställs till Sara Backman Prytz E-mail: utbildningshistoria@edu.uu.se

2. NERA 2015 – MARKETISATION AND DIFFERENTIATION IN EDUCATION
4-6 March 2015 in Gothenburg

Call for Papers: NERA Historical research network. Network coordinator: Magnus Hultén, Linköping University, magnus.hulten@liu.se

Theme of NERA 2015 is Marketisation and Differentiation in Education: Decentralisation, deregulation and restructuring of various national educational systems, along with the expansion of choice opportunities, began arguably in the 1970s, and effectively spread to the Nordic countries during the early 1990s.

Local Authorities and their schools were given more independence from direct State control and private choice and consumption began to be prioritized, nurtured by the logic of economic growth, marketisation and consumerism. What are the consequences of these developments for children, pupils, teachers, parents, and/or local communities, and in what ways have they influenced the education systems, institutions and professionals in the Nordic countries and affected educational standards and equality there?

NFPF/NERA, the main association for educational researchers in the Nordic countries. It is a basis for cooperation and development of educational research. It is open for everyone that has an interest in educational research in the Nordic context. Historical perspectives on the main theme of the conference are especially welcome

For more info about the conference: http://www.ips.gu.se/ENGLISH/NERA2015

All proposals are welcome! 1 November 2014 Strict deadline for submission of abstract.

3. CfP: ISCHE 2015, ISTANBUL, TURKIET
ISCHE 2015: Culture and Education’ Istanbul University, Turkey
24th – 27th June 2015

Proposals and panel presentations are invited that examine the conference theme: ‘Culture and Education’. The purpose of this conference is to examine the relations between education and culture from the historical perspective. In the conference answers to the following questions will be addressed: What is the relationship between culture and education? What are the roles of educational reforms and educational borrowing in the cultural changes? What are the roles of educational institutions, educators, and educational materials in culture formation and transformation? How have education and elements of culture such as language, religion, symbols, and routines influenced each other throughout history?

Submissions should be related to one or more of the following subthemes:
•Cultural paradigm and education
•Agents of intercultural interaction
•Language and education
•Religion and education
•Symbols, heroes, stories, and myths
•Rituals and routines

Abstracts must be a maximum of 500 words including bibliography and have to be written in English, but presentations can be delivered in one of the official languages of ISCHE –English, French, German or Spanish. All proposals for the main conference must be submitted using the online submission form at http://2015.ische.org/submission/

The deadline for the submission of proposal is 17 November 2014. Applicants will be notified of the acceptance or rejection of proposals at the beginning of February 2015. For those presenting a paper at the conference, the deadline for registration is 30 April 2015. We look forward to seeing you in Istanbul.

For more information, see http://2015.ische.org/

4. PUBLIKATIONER
Broberg, Åsa (2014). Utbildning på gränsen mellan skola och arbete [Elektronisk resurs] : Pedagogisk förändring i svensk yrkesutbildning 1918-1971. Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2014. Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-104330

Buchardt, Mette, Markkola, Pirjo & Valtonen, Heli (red.) (2013). Education, state and citizenship. Helsinki: Nordic Centre of Excellence NordWel

Burke, C, Grosvenor, I et. al EDUCATION ACROSS EUROPÉ: A Visual Conversation. Network 17 – Histories of Education, EERA. ISBN: 978-989-20-5027-0. Tillgänglig på internet: http://www.eera-ecer.de/networks/network17/network-activities/education-across-europe-a-photographic-conversation

Christian Lundahl & Martin Lawn (2014): The Swedish schoolhouse: a case study in transnational influences in education at the 1870s world fairs, Paedagogica Historica: International Journal of the History of Education, DOI: 10.1080/00309230.2014.941373
To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/00309230.2014.941373

Johannes Westberg (2014) How much did a Swedish Schoolhouse Cost to Build? Rewriting the history of 19th-century rural schoolhouses, Scandinavian Journal of History, 39:4, 448-471, http://dx.doi.org/10.1080/03468755.2014.939223

**************************************************************************
Den som till äventyrs inte längre vill nås av dessa utskick kan meddela detta genom att besvara detta mejl med för ändamålet lämplig fras. **************************************************************************
Vänliga hälsningar, Johannes