Utskick 160224

1. DOKTORANDPLATS I HISTORIA MED UTBILDNINGSVETENSKAPLIG INRIKTNING (UMU)
2. CFP: CHILDHOOD BY DESIGN: TOYS AND THE MATERIAL CULTURE OF CHILDHOOD, 1700-PRESENT (EDITED VOLUME)
3. UNIVERSITETSLEKTOR HISTORIA MED INRIKTNING MOT UTBILDNINGSHISTORIA OCH ÄMNESDIDAKTIK (KARLSTAD)
4. FYRA DOKTORANDPLATSEN I TEMA BARN, LINKÖPING
5. PUBLIKATIONER

1. DOKTORANDPLATS I HISTORIA MED UTBILDNINGSVETENSKAPLIG INRIKTNING (UMU)
Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet söker en doktorand i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning. Doktorandtjänsten är öppen för sökande med både utbildningshistoriska och historiedidaktiska avhandlingsprojekt och anställningen är knuten till den universitetsövergripande Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området.

Sista ansökningsdag är 31 mars, se http://www.umu.se/om-universitetet/lediga-jobb/ Institutionen söker också doktorander i historia och idéhistoria, där med sista ansökningsdag 8 mars.

2. CFP: CHILDHOOD BY DESIGN: TOYS AND THE MATERIAL CULTURE OF CHILDHOOD, 1700-PRESENT (EDITED VOLUME)
Informed by the analytical practices of the interdisciplinary ‘material turn,’ the projected volume Childhood By Design: Toys and the Material Culture of Childhood invites new approaches to the material world of childhood and design culture for children. Childhood by Design solicits essays that situate toys and design culture for children within broader narratives on art, design and the decorative arts, where toy design has traditionally been viewed as an aberration from more serious pursuits. The projected volume seeks contributions that treat toys not merely as unproblematic reflections of socio-cultural constructions of childhood but consider how design culture actively shaped, commodified and materialized shifting discursive constellations surrounding childhood and children. As such, the present volume seeks to explore dynamic tensions between theory and practice, discursive constructions and lived experience as embodied in the material culture of childhood. Contributions from and between a variety of disciplinary perspectives (including history, art history, material cultural studies, decorative arts, design history, and childhood studies) are welcome, but those that critically link historical discourses of childhood with close study of material objects and design culture for children are particularly encouraged.

Potential topics might include, but are not limited to:
•Competing notions of the ‘educational toy’ in theory and practice (Locke, Pestalozzi, Fröbel, Montesorri, etc.)
•Objects such as miniatures, dollhouses, and card games whose historical usage has fluctuated between children and adults
•Toys, play and design culture as instruments of political or ideological indoctrination
•Intermedial linkages between toys and popular culture, particularly the postwar ‘character toy’ derived from films, animated television series and comic books and/or challenges to this pre-prescribed narrativization of play
•Constructions of race, gender and class in children’s playthings, as well as alternative toys reclaiming pejorative stereotypes
•Essays addressing the tension between ‘children’s material culture’ (objects made or adapted by children for their own use) and ‘the material culture of childhood’ (objects made by adults expressly for children’s use)

Potential contributors should send a 300 word abstract, brief bio and curriculum vitae as a single pdf document to childhoodbydesign@gmail.com by 31 March 2016.

Final essays are limited to 6,000 words and may include two black-and-white images; inclusion of further images is under negotiation. Completed essays will be due 15 December 2016.

Please direct any inquiries to Megan Brandow-Faller, Associate Professor of History at the City University of New York/Kingsborough, at childhoodbydesign@gmail.com

Full CFP: https://networks.h-net.org/node/18732/discussions/112256/cfp%E2%80%94childhood-design-toys-and-material-culture-childhood-1700

3. UNIVERSITETSLEKTOR HISTORIA MED INRIKTNING MOT UTBILDNINGSHISTORIA OCH ÄMNESDIDAKTIK (KARLSTAD)
Historieämnet vid Karlstads universitet bedriver en omfattande utbildning på grundläggande och avancerad nivå. Därtill bedrivs en omfattande undervisning inom den utbildningsvetenskapliga kärnan mot Kompletterande praktisk pedagogisk utbildning (KPU) och Vidareutbildning av lärare (VAL) med inriktning mot utbildningshistoria samt betyg och bedömning. Historieämnet återfinns inom samtliga program inom grundskole- och ämneslärarutbildning. Forskningen knuten till historieämnet är så väl ämnesteoretisk som ämnesdidaktisk till sin karaktär. Den historievetenskapliga forskningen bedrivs inom centrumbildningen, Centrum för regionala samhällsbygganden medan den historiedidaktiska forskningen bedrivs inom Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning på grundläggande och avancerad nivå inom programkurser på lärarutbildningen. Förutom undervisning ingår handledning, examination, kursansvar samt kursutveckling. Vidare att aktivt delta i historieämnets utvecklingsarbete rörande undervisning, samt samverkan med det omgivande samhället inom framför allt skolsektorn.

Anställningen förutsätter att den sökande är beredd att delta aktivt i den dagliga verksamheten vid ämnet.

Bedömningsgrunder
Av särskild vikt är att den sökande har erfarenhet från skolväsendet och lärarutbildning samt kompetens att bedriva undervisning inom lärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärna. Särskild vikt läggs även vid pedagogisk skicklighet.

Av stor vikt är att den sökande har erfarenhet av utvecklingsarbete med anknytning till skola och lärarutbildning, en god förmåga att administrera och leda verksamheter samt erfarenhet av allmänpedagogisk och ämnesdidaktisk undervisning.

Sista ansökningsdag är den 6 mars.
https://kau.mynetworkglobal.com/se/what:job/jobID:88524/where:4

4. FYRA DOKTORANDPLATSEN I TEMA BARN, LINKÖPING
Linköpings Universitet ledigförklarar fyra anställningar som Doktorand i tema Barn med placering vid Institutionen för Tema.

Vid tema Barn bedrivs en unik forskning som kombinerar ett fokus på barns aktörskap och sociala interaktioner med en kritisk och teoretisk medvetenhet om barndomens skiftande innebörder i tid och rum. Vid avdelningen bedrivs forskarutbildning och grundutbildning med inriktning på frågor om barn och barndom. Inom grundutbildningen ges ett internationellt masterprogram samt fristående- och lärarutbildningskurser.

Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 31 mars 2016.
Mer info: http://www.liu.se/jobba/lediga-jobb?l=sv&&rmpage=job&rmjob=2470&rmlang=SE

5. PUBLIKATIONER
Nieminen, Marjo (2016): From elite traditions to middle-class cultures: images of secondary education in the anniversary books of a Finnish girls’ school, 1882–2007, Paedagogica Historica, To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/00309230.2016.1148059

Norburg, Ulrika (2015). Fängelse, skola, uppfostringsanstalt eller skyddshem? Åkerbrukskolonien Hall för pojkar år 1876-1940. Diss. Linköping : Linköpings universitet, 2015 Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-121126

utskick-140304

 

DOKTORANDTJÄNST-SPECIAL

Ibland fyller nätverket på med temanummer, när till exempel en större konferens eller större utlysningar vankas. Denna gång är det fyra doktorandtjänster som utlyses i Umeå. Notera att sökande med utbildningshistoriska avhandlingsprojekt uppmuntras särskilt att söka.

FYRA DOKTORANDTJÄNSTER I HISTORIA MED UTBILDNINGSVETENSKAPLIG INRIKTNING (UMEÅ)

Umeå universitet utlyser fyra doktorandtjänster i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning. Alla tjänster är öppna för både utbildningshistoriska och historiedidaktiska avhandlingsprojekt. Eftersom historiedidaktiska projekt dominerar bland doktoranderna i ämnet, uppmuntras särskilt sökande med utbildningshistoriska avhandlingsprojekt.

En av de fyra tjänsterna har genusvetenskaplig inriktning och är knuten till Genusforskarskolan vid Umeå Centrum för genusstudier (dnr AN 2.2.1.5-101-14). För denna anställning är sista ansökningsdag 2014-03-10. Övriga doktorandtjänster är kopplade till Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området vid Lärarhögskolan (dnr AN 2.2.1.5-253-14 resp. AN 2.2.1.5-288-14) . För dessa anställningar är sista ansökningsdag 2014-03-31.

Mer information om doktorandtjänsterna nås via http://www.org.umu.se/historia-med-utbildningsvetenskaplig-inriktning/lediga-tjanster/. Den som önskar ytterligare upplysningar är välkommen att vända sig till professor Daniel Lindmark på telefon +46 (0)90 786 6250 eller e-post daniel.lindmark@umu.se.

Fysiskt kommer alla doktorander att placeras vid Institutionen för idé-och samhällsstudier. Inom forskningsmiljön i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Umeå universitet bedrivs forskning och forskarutbildning inom både utbildningshistoria och historiedidaktik. Huvuddelen av forskningen äger rum inom ett tiotal projekt som stöds av nationella finansiärer som Vetenskapsrådet, Formas och Wallenbergstiftelserna. Teman som behandlas är t.ex. medier för undervisning och lärande i historia, mänskliga rättigheter i historieundervisning, historiebruk i folkmord och försoningsprocesser, skolgårdens sociala och kulturella historia, den psykosociala elevvårdens utveckling, utbildning av samiska och finska minoriteter under 1900-talet samt genus, klass och medborgarskap i utbildning före folkskolan.

Miljön utmärks av kraftig internationalisering med omfattande gästforskarutbyten och forskningssamarbeten med partner som Stanford University och Georg Eckert Institute for International Textbook Research. Forskningsmiljön anordnar fortlöpande större och mindre konferenser. Våren 2014 arrangeras exempelvis EERA Histories of Education Summer School Conference samt workshopar om bildningsbegreppet respektive digital historia. Inom kort lanseras även e-tidskriften Nordic Journal of Educational History.

Forskarutbildningen utgör en viktig motor i verksamheten. Utbildningen sker i samarbete med olika forskarskolor, men i den ämnesspecifika delen ingår profilkurser i utbildningshistoria och historiedidaktik, där internationella forskare fortlöpande medverkar som gästlärare. I dag har ämnet 22 doktorander, av vilka 15 är finansierade av den nationella lic-forskarskolan ”Historiska medier”.

 

 

 

 

**************************************************************************

Den som till äventyrs inte längre vill nås av dessa utskick kan meddela detta genom att besvara detta mejl med för ändamålet lämplig fras. **************************************************************************

Vänliga hälsningar, Johannes

1. SJÄTTE NORDISKA UTBILDNINGSHISTORISKA KONFERENSEN (KÖPENHAMN)
2. WORKSHOP OM BILDNINGSBEGREPPET (UMEÅ)
3. EXTENDED DEADLINE, 9 DECEMBER: ISCHE 2014 (LONDON)
4. PUBLIKATIONER

1. SJÄTTE NORDISKA UTBILDNINGSHISTORISKA KONFERENSEN (KÖPENHAMN)
Methods – Messages – Manifestations
Traditions and challenges in the history of education and childhood
The 6th Nordic Conference on the History of Education
The Department of Education, Aarhus University, Campus Emdrup, Copenhagen, 29 – 31 October 2014

Programme and call for papers
When schools and educational politics are on the agenda, so is inevitably, the history of education! An abundance of histories on childhood and institutions, on learning and discipline, and on schooling and school systems is present – directly or indirectly – when politicians, school leaders and teachers’ unions explain their positions, or even when schools and other educational institutions brand themselves.

Histories of education are also present on a more personal level. Because educational experiences form an important part of most childhoods, narratives of schools and other institutions, of teachers and learning environments, often play an essential role when individuals tell stories of their childhood or share memories of school years, which shaped their lives. Thus, histories of education and of childhood cannot be separated – neither from each other nor from the agendas of modern educational politics.

The year 2014 marks the bicentenary of the Danish School Act of 1814. As part of the commemorative celebrations, histories of education will be brought to the fore in a variety of settings. The commemoration is therefore an opportune occasion to reflect upon and discuss the ways in which the history of education is used in political and public contexts, as well as in more private and personal settings.

The 6th Nordic Conference on the History of Education (6NCHE) will explore the connections between past and present opinions on education and between histories of childhood and histories of schools and other educational institutions. The third day of the conference, 31st October, will be open to the public and research projects from the Scandinavian countries will be presented, the language will be a mix of English and the Scandinavian languages.

Keynotes
Professor Jane Humphries, University of Oxford, UK.: History from underneath: Girls growing up in the British industrial revolution

Professor Florian Waldow, Humboldt University Berlin: Using history or not? Legitimating educational agendas

More information at the conference website:
http://konferencer.au.dk/nordic-conference-on-the-history-of-education

2. WORKSHOP OM BILDNINGSBEGREPPET (UMEÅ)
Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Umeå universitet bjuder in till en work-shop om bildningsbegreppets aktualitet i rådande utbildningspolitiska klimat, 12–13 mars 2014. Verksamma forskare inom humaniora – i synnerhet doktorander – bjuds in att diskutera sin forskning i relation till bildningsbegreppet. Inbjudna forskare är Lars Lövlie, professor emeritus i pedagogisk filosofi, Universitetet i Oslo och Anders Burman, docent i idéhistoria, Södertörns högskola. Intresseanmälan och en preliminär rubrik skickas senast 15 december 2013, till Synne Myreböe (synne.myreboe@historia.umu.se), abstracts senast 15 januari 2014. Se även bifogad inbjudan: http://wp.me/a2K6cn-43

3. EXTENDED DEADLINE: ISCHE 2014 (LONDON)
Proposals are invited for panels and for individual papers for ISCHE 36. Papers should address the Education, War and Peace conference theme, which you can read more about here. Papers may be given in English, French, German or Spanish. Panel proposals are especially encouraged (further details below). Abstracts must be a maximum of 500 words including bibliography.

All proposals must be submitted using the online submission form.

The deadline for the submission of paper and panel proposals is now Monday 9 December 2013. Applicants will be notified of the acceptance or rejection of proposals by 31 January 2014.

For those presenting papers and/or convening panels at the conference, the deadline for registration is 30 April 2014. Failure to register by this deadline will result in removal from the conference programme and book of abstracts.

För mer info: http://www.ische2014.org/call-for-papers

4. PUBLIKATIONER
Hammarström-Lewenhagen, B. (2013). Den unika möjligheten – en studie av den svenska förskolemodellen 1968-1998. (Doctoral dissertation). Stockholm: Department of Child and Youth Studies, Stockholm University. Fulltext: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-95880

Hovland, Brit Marie. ”From a Narrative of Suffering towards a Narrative of Growth: Norwegian History Textbooks in the Inter-War Period,” _Scandinavian Journal of Educational Research_ 57(6)(December 2013): 625-638.

Gisli Thorsteinsson, Brynjar Ólafsson, Otto Salomon in Nääs and his first Icelandic students in Nordic Sloyd, History of Education. Länk:

**************************************************************************
Den som till äventyrs inte längre vill nås av dessa utskick kan meddela detta genom att besvara detta mejl med för ändamålet lämplig fras. **************************************************************************
Vänliga hälsningar, Johannes

Utskick 131105

1. WORKSHOP: TIDSLIGA OCH RUMSLIGA PERSPEKTIV PÅ BILDNING (UMEÅ)
2. UTLYSNING: FORSKARASSISTENTER INOM HUMANIORA OCH SAMHÄLLSVETENSKAP (ÖREBRO)
3. PROF. DAVID MITCH HEDERSDOKTOR VID UPPSALA UNIVERSITET
4. UTLYSNING: FUNDED RESEARCH SCHOLARSHIP, SCHOOL OF EDUCATION, OXFORD BROOKES UNIVERSITY
5. KEVIN J. BEHONY, 1948-2013
6. PUBLIKATIONER

1. WORKSHOP: TIDSLIGA OCH RUMSLIGA PERSPEKTIV PÅ BILDNING (UMEÅ)
Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Umeå universitet bjuder in till en work-shop om bildningsbegreppets aktualitet i rådande utbildningspolitiska klimat, 12–13 mars 2014. Verksamma forskare inom humaniora – i synnerhet doktorander – bjuds in att diskutera sin forskning i relation till bildningsbegreppet. Inbjudna forskare är Lars Lövlie, professor emeritus i pedagogisk filosofi, Universitetet i Oslo och Anders Burman, docent i idéhistoria, Södertörns högskola. Intresseanmälan och en preliminär rubrik skickas senast 15 december 2013, till Synne Myreböe (synne.myreboe@historia.umu.se), abstracts senast 15 januari 2014. Se även bifogad inbjudan: http://wp.me/a2K6cn-43

2. UTLYSNING: FORSKARASSISTENTER INOM HUMANIORA OCH SAMHÄLLSVETENSKAP (ÖREBRO)
För att stärka forskningen ytterligare utlyses fem meriteringsanställningar för lovande forskare vid Örebro universitet. Du som anställs erhåller förutsättningar för att under fyra år meritera dig vetenskapligt inom en av universitetets etablerade forskningsmiljöer. Tillsammans med seniora och juniora forskare inom miljön utvecklar du ditt forskningsledarskap. Du förväntas efter fyra år ha möjliggjort etablering eller vidareutveckling av en forskargrupp som attraherar externa forskningsmedel i nationell och internationell konkurrens.

Det är universitetets ambition att du som innehavare av en meriteringsanställning ska kunna fortsätta din verksamhet som forskningsledare vid Örebro universitet.

Din ansökan ska vara inkommen senast den 15 december 2013.
För mer info: http://www.oru.se/Om-universitetet/Lediga-jobb/

3. PROF. DAVID MITCH HEDERSDOKTOR VID UPPSALA UNIVERSITET
Ur pressmeddelandet:
<< Professor David Mitch has studied the economic history of education since the late 1970s. Throughout his career, he has demonstrated a remarkable ability to identify and explore fundamental issues within this field of research, using a combination of traditional historical evidence and advanced statistical methods in extensive empirical investigations. An excellent example of this approach is the densely written monograph “The Rise of Popular Literacy in Victorian England” (1992). Mitch’s scholarship has extended over a wide variety of issues. He has, for example, made fundamental contributions to the study of literacy, and significant analyses of the relationship between education, human capital, and economic growth. His innovative research into the role played by parental choice, government involvement and the market in the expansion of mass education, also presents his scholarship with a lasting value. The conferment ceremony will take place in January 2014.>>

För hela pressmeddelandet:
http://www.uu.se/en/news/news-document/?id=2892&area=2,12,16&typ=artikel&na=&lang=en

Ur David Mitchs publikationer:
The Rise of Popular Literacy in Victorian England: The Influence of Private Choice and Public Policy Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1992

“The Impact of Subsidies to Elementary Schooling on Enrollment Rates in Nineteenth Century England”, Economic History Review, Second Series, Vol. XXXIX, No. 3, August, 1986: 371-391.

”What Role should be Assigned to the Working Classes in the History of Their Own Education?” Essay Review of Social Change and Social Paralysis by Neil Smelser. American Journal of Education Vol.101, No.4 (August, 1993): 432-441.

4. FUNDED RESEARCH SCHOLARSHIP, SCHOOL OF EDUCATION, OXFORD BROOKES UNIVERSITY
The School of Education at Oxford Brookes Universty is looking for strong candidates to apply for one three-year, full-time PhD studentship. The studentship is intended for a candidate who will pursue a PhD project that falls broadly within one of the School’s key thematic research areas:
• Learning, Identity and Culture
• Curriculum, Pedagogy and Assessment
• Childhood, Families and Community
• Educational Purposes, Ethics and Beliefs
• Partnership, Policy and Leadership
The closing date for applications is 17.00 on Monday 25th November 2013, with interviews being held during the week of 9th December 2013. The start date for the studentship is January 2014

Hemsida: http://education.brookes.ac.uk/

5. KEVIN J. BEHONY, 1948-2013
From: Kristen D. Nawrotzki, kdnawrotzki@gmail.com
“The historian of education Professor Kevin J. Brehony passed away on Tuesday, 15 October 2013, surrounded by his loving family and friends. Kevin was Froebel Professor of Early Childhood Studies, President of the International Froebel Society, Director of the University of Roehampton’s Early Childhood Research Centre, and a member of the Froebel Research Committee. He was a renowned and rigorous scholar of Friedrich Froebel, a dedicated mentor, and beloved colleague and friend. He made a vital contribution to the International Froebel Society – most recently as its president — and he will be sorely missed.

Kevin had an international reputation for his research on education policy, history of education, Froebel, historical sociology, and qualitative methods. His numerous publications include oft-cited chapters in edited volumes along with more than 60 articles in leading professional journals. His article ‘A new education for a new era: the contribution of the conferences of the New Education Fellowship to the disciplinary field of education 1921-1938’, published in the International Journal of the History of Education Paedagogica Historica, is ranked that esteemed journal’s ‘most read’. He served as a member of the editorial board and guest editor of another of the field’s most highly-regarded international journals, that of the History of Education Society. Beyond his research, Kevin was well known for his dedication to his students. He mentored a number of undergraduate, masters and PhD students and postdoctoral fellows, many of whom now teach Early Childhood Studies in education departments across the United Kingdom and around the world. Kevin was admired by his colleagues not only for his professional accomplishments and intellectual rigour, but also for his kindness, generosity, and dedication. Many of his colleagues in the UK and abroad and numerous correspondents around the globe benefitted from his advice. His many acts of selflessness will long be remembered. Professor Brehony, aged 65, is survived by his wife, Professor Rosemary Deem OBE.”

Ur ett svenskt perspektiv gjorde Brehony framförallt stora insatser för att belysa förskolans och barnträdgårdens internationella historia, med förvånansvärt stora insikter i den svenska förskolans men också slöjdens historia. Bland hans publikationer ingår:

(1999) ‘Even far distant Japan’ is ‘showing an interest’: the Froebelian movement’s turn to Sloyd, History of Education, 27, 3, pp.279-295.

(2000) ‘The kindergarten in England 1851-1918’, in Wollons, R. (ed) Kindergartens and Cultures: the global diffusion of an idea. Yale, Yale University Press, 59-86.

(2011) Stat och förskola i England och Wales, 1900-1918, i (red. Johannes Westberg) ”Förskolans aktörer”, Opuscula Historica Upsaliensis (2011), 23-48.

6. PUBLIKATIONER
Burman, Lars (2012). Eloquent students: rhetorical practices at the Uppsala student nations 1663-2010. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. Se även http://acta.mamutweb.com/Shop/Product/0099-Vältaliga-studenter/diva2:653019

Skjelmo, Randi. Utdanning av lærere for det nordlige Norge: De tidlige institusjoner i Trondheim 1717-1732. Sjuttonhundratal 2013. ISSN 1652-4772.s 39 – 62.

**************************************************************************
Utskick inom det utbildningshistoriska nätverk som bildades vid Svenska Historikermötet i Uppsala den 22-24 april 2005 **************************************************************************
Detta utskick går ut några gånger per termin till drygt 240 mottagare. Har du information om något arrangemang eller någon publikation som skulle kunna intressera nätverket, hör av dig till johannes.westberg@edu.uu.se. För mer info om nätverket, och dess tidigare utskick, se http://utbildningshistoria.wordpress.com/ som också samlar länkar till utbildningshistoriska forskningsmiljöer, föreningar, tidskrifter och skriftserier.

1. FEMTE EUROPEISKA SOMMARSKOLAN I UTBILDNINGSHISTORIA, 12–15 JUNI 2014 (UMEÅ)
2. CFP: UNIVERSITIES, INSTITUTIONS AND SOCIETY (1914-1968)
3. CFP: THE COMPARATIVE AND INTERNATIONAL HISTORY OF SCHOOL ACCOUNTABILITY AND TESTING
4. CFP: ISCHE 36: EDUCATION, WAR AND PEACE (LONDON, JULY 2014)
5. UTBILDNINGSHISTORISKA OCH UTBILDNINGSSOCIOLOGISKA SEMINARIER I UPPSALA
6. UTBILDNINGSHISTORISKA SEMINARIER I UMEÅ
7. PUBLIKATIONER

1. FEMTE EUROPEISKA SOMMARSKOLAN I UTBILDNINGSHISTORIA, 12–15 JUNI 2014 (UMEÅ)
I sommar arrangeras den femte europeiska sommarskolan i utbildningshistoria av forskningsmiljön Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Umeå universitet (12–15/6 2014). Sommarskolan riktar sig till doktorander och nydisputerade med internationellt ledande utbildningshistoriker inbjudna för att kommentera texter och ge föreläsningar. Till Umeå kommer Ian Grosvenor, Catherine Burke, Frank Simon, Angelo van Gorp, Kate Rousmaniere och Daniel Lindmark.

Sommarskolan har tidigare hållits i Ghent, Birmingham, Lissabon och Hamburg och arrangeras av European Educational Research Association (EERA) och universiteten i Birmingham, Cambridge, Ghent och Umeå.

Call for Papers finns bifogat, och information finns även på EERA:s hemsida: http://www.eera-ecer.de/season-schools/histories-of-education-summer-school-2014/ där återfinns även ansökningsformulär. Antalet deltagare är begränsat till 30 och sista ansökningsdag är 31 december 2013.

2. CFP: UNIVERSITIES, INSTITUTIONS AND SOCIETY (1914-1968) CFP: Universities, institutions and society (1914-1968): models of governance, careers, teaching and research practices compared – SISSCo National Seminar on the History of Universities; Scuola Normale Superiore 03.11.2013, Pisa, Piazza dei Cavalieri 7, 56126

Deadline paper proposal: 03.11.2013
In recent years, historians have devoted increasing attention to the study of university systems and of research and higher education institutions. A closer integration in topics and approaches of traditional intellectual history, sociology of culture and intellectual professions, and the study of institutions and public administration, is more and more frequently proposed in such research field.

However, until now the richest documentary surveys and the most thought-provoking reflections have been dedicated to the ‘long’ Nineteenth century, and especially to the European and global diffusion of the ‘Humboldtian’ model of research university. This conference, instead, will be centered on the key period from World War I, an event that disrupted traditional patterns of academic exchanges of competences, ideas, and personnel, to the widespread student protests for university reforms in the 1960s. In that period, the United States emerged as a global power in the production of advanced knowledge, while the quick and massive expansion in numbers of students, instructors and researchers required new models for an integrated organization of teaching and research activities. For these reasons, in several areas of the world, significant changes in the governance of academic systems and in the management of single institutions took place.

The conference will gather scholars from any country and field of specialization whose research work is relating to university systems and institutes for research and higher education from World War I to 1968. It aims at verifying to what extent a comparative and/or transnational study of international history of universities in the Twentieth century is possible. Proposals may take in consideration either specific case studies, national systems, or transnational dynamics. Among the key topics of the discussion, the following themes might be highlighted:
– People in universities: teachers, scholars, students, administrators.
– Disciplines and organization of studies. The emergence of new disciplines and their integration in existing teaching and study program; the role of administration and governance of academic institutions in the creation, promotion and consolidation of new areas of knowledge; ”nationalization” and ”denationalization” of patterns of production and transmission of knowledge.
– Funding and finance. Cooperation and competition of public authorities and private sector; cultural, political and social aims of the growing economic commitment in higher education.

Contributions from established scholars as well as junior researchers in all fields relevant to the broader subject, either in Italian or in English, are invited. Participants should submit a 300-word abstract of their proposed paper, a brief biographic note, and contact information, at the email address pisaconference2014@gmail.com, by November 3, 2013.

The conference will take place at Scuola Normale Superiore, Pisa (Italy), on September 4-5, 2014. A selection of revised and enlarged conference papers will be collected and published in an edited volume for international circulation. For any further information, about the conference please contact either Andrea Mariuzzo (andrea.mariuzzo@gmail.com) or Paola Carlucci (p.carlucci@sns.it).

3. CFP: THE COMPARATIVE AND INTERNATIONAL HISTORY OF SCHOOL ACCOUNTABILITY AND TESTING
The current set of debates within national education systems includes significant discussion and enactment of school accountability mechanisms. While there is considerable variation among countries, the internationalization of test-based accountability is a significant and recent phenomenon. That broader pattern of accountability has a history that overlaps with both the history of testing and the broader relationship between schools and the nation and society in which they are embedded. Yet with a few exceptions, the discussion of the history of school accountability exists primarily in reference to individual nations.

A comparative and international history of school accountability can explore the relationships among individual national histories of accountability policy and discourse and broader questions of international trends and patterns. This is both a question of longer-term historical patterns and contemporary debates within the field of comparative education over the extent of broad international patterns of school change.

Education Policy Analysis Archives (EPAA) announces a call for papers for a special issue exploring the comparative and international history of school accountability and testing. The editors of the special issue seek manuscripts that address this history either at the national or at the international level. At the scale of individual societies, what have been important factors in that history? When examined comparatively, what has shaped international patterns and international variation? What repertoires of testing and accountability systems have been available for individual societies and national or local education systems? How have the limits of acceptable practices changed over the decades and centuries? How has the development of school accountability systems changed the relationship between formal schooling and broader cultures?

About the Journal: Celebrating its 20th year, EPAA is a peer-reviewed, open-access, international, multilingual, and multidisciplinary journal designed for researchers, practitioners, policy makers, and development analysts concerned with education policies. EPAA/AAPE accepts unpublished original manuscripts in English, Spanish and Portuguese without restriction as to conceptual and methodological perspectives, time or place.

Submission Information: All manuscripts should be submitted electronically through the EPAA website and follow the Journal’s submission guidelines: http://epaa.asu.edu/ojs/. We will not consider manuscripts submitted for publication or published elsewhere.

Deadline: January 27th, 2014

Publication date: October 6th, 2014

Early submissions are encouraged.

Guest Editors: Sherman Dorn, University of South Florida, dorn@usf.edu; Christian Ydesen, Aalborg University, cy@learning.aau.dk

4. CFP: ISCHE 36: EDUCATION, WAR AND PEACE (LONDON, JULY 2014)
Call for papers
Proposals are invited for panels and for individual papers for ISCHE 36 in London in July 2014. You can read more about the Education, War and Peace theme here. Papers may be in English, French, German or Spanish. Panel proposals are especially encouraged (further details below). Abstracts must be a maximum of 500 words including bibliography.
(Please note that this is the main call for papers. To see the call for papers for the ISCHE Standing Working Group: Gender and Education, visit http://www.ische2014.org/call-for-papers/swggender.)
All proposals for the main conference must be submitted using the online submission form at https://www.conference-service.com/ische2014/welcome.cgi .
The deadline for the submission of paper and panel proposals is 30 November 2013. Applicants will be notified of the acceptance or rejection of proposals by 31 January 2014.
For those presenting papers and/or convening panels at the conference, the deadline for registration is 30 April 2014. Failure to register by this deadline will result in removal from the conference programme and book of abstracts.
Panel proposals should include threepapers from diverse research teams and different countries. Use the separate panel section of the online submission form. Each member of the panel should also submit her/his paper using the abstract submission form, following the instructions on the page.
For more information, see http://www.ische2014.org/.

5. UTBILDNINGSHISTORISKA OCH UTBILDNINGSSOCIOLOGISKA SEMINARIER I UPPSALA
Utbildningshistoriska och utbildningssociologiska seminarier i Uppsala finns listade på http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-13.htm. Utbildningshistoriska seminarier hålls i regel den första torsdagen varje månad, kl. 13-15.

För frågor om de utbildningshistoriska seminarierna, eller om ni vill ventilera papers på seminariet kommande termin, kontakta esbjorn.larsson@edu.uu.se eller johannes.westberg@edu.uu.se

6. UTBILDNINGSHISTORISKA SEMINARIER I UMEÅ
Seminariet ”Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning”, onsdagar kl. 13.15-14.45, Norra beteendevetarhuset, Plan 3, Rum 3031.

I seminariet presenteras utbildningshistorisk och historiedidaktisk forskning. Det innefattar områden som fostran, bildning och utbildning samt historieämnets och andra skolämnens utformning och förmedling. Det innefattar också områden som historiekultur, historiemedvetande och historiebruk utanför i samhället i stort som del i skapandet av olika slags identiteter. För schema, se http://www.idesam.umu.se/digitalAssets/127/127739_seminarieschema-hiutbvet-ht13-2.pdf

7. PUBLIKATIONER
Buchardt, M., Markkola, P. & Valtonen, H. (eds.): Education, state and citizenship. A perspective in the Nordic Welfare State History, in NordWel Studies in Historical Welfare State Research: Helsinki 2013.

Hellström, Agnes (2013). Att vara utan att synas: [om riksinternaten Lundsberg, Sigtuna och Grenna]. Stockholm: Forum

Joakim Landahl & Christian Lundahl (2013) “(Mis-)Trust in Numbers: shape shifting and directions in the modern history of data in Swedish educational reform.” I Martin Lawn (red.) The Rise of Data in Education Systems. Collection, visualization and use. Oxford: Symposion books.

Paksuniemi, Merja, Satu Uusiautti, and Kaarina Määttä. ”From Teachers into Multiply Skilled Persons: How was Art Education Implemented at a Finnish Teacher Training College in 1921-1970?” _International Journal of Research Studies in Education_ 2(2)(2013): 71-82. Online open access here: http://www.consortiacademia.org/index.php/ijrse/article/view/143

Christian Ydesen, Educational testing as an accountability measure: drawing on twentieth-century Danish history of education experiences. Paedagogica Historica Vol. 49, Iss. 5, 2013

Morten Fink-Jensen & Charlotte Appel, Da læreren holdt skole. Tiden før 1780. Aarhus universitet, 2013.

************************************************************************** Den som till äventyrs inte längre vill nås av dessa utskick kan meddela detta genom att besvara detta mejl med för ändamålet lämplig fras. ************************************************************************** Vänliga hälsningar, Johannes

**************************************************************************
Utskick inom det utbildningshistoriska nätverk som bildades
vid Svenska Historikermötet i Uppsala den 22-24 april 2005
**************************************************************************

Detta utskick går ut några gånger per termin till drygt 240 mottagare. Har du information om något arrangemang eller någon publikation som skulle kunna intressera nätverket, hör av dig till johannes.westberg@edu.uu.se.

För mer info om nätverket, och dess tidigare utskick, se http://utbildningshistoria.wordpress.com/ som också samlar länkar till utbildningshistoriska forskningsmiljöer, föreningar, tidskrifter och skriftserier.

1. POSTDOKTOR I HISTORIA MED UTBILDNINGSVETENSKAPLIG INRIKTNING (UMEÅ)
2. SVENSKA HISTORIKERMÖTET 2014
3. PUBLIKATIONER

 
1. POSTDOKTOR I HISTORIA MED UTBILDNINGSVETENSKAPLIG INRIKTNING (UMEÅ)
Postdoktoranställningen är knuten till Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet och finansieras av Lärarhögskolan vid Umeå universitet inom ramen för programmet ”Utbildningshistoria med historiedidaktik” med placering i miljön Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning.

Anställningen som postdoktor är på heltid i två år och arbetsuppgifterna består i huvudsak av egen forskning. Även vissa forskningsadministrativa uppgifter ingår, företrädesvis i anslutning till e-tidskriften Nordic Journal of Educational History. Den som anställs på den utlysta befattningen förväntas aktivt bidra till att utveckla forskningsmiljön. Hög närvaro är därför ett krav.

Behörig att söka är den som högst tre år före ansökningstidens utgång har disputerat i historia, idéhistoria, historiedidaktik, historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, pedagogik, pedagogiskt arbete eller annat ämne av relevans för anställningen och som tidigare inte har innehaft anställning som forskarassistent/postdoktor.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av professor Daniel Lindmark på telefon 090-786 6250 eller e-postadress daniel.lindmark@historia.umu.se. Facklig information lämnas av SACO, tel. 090-786 53 65, SEKO, tel. 090-786 52 96 samt ST, tel. 090-786 54 31.

Sista ansökningsdag är 27/6 2013. Hela annonsen finns här:
http://www8.umu.se/umu/aktuellt/arkiv/lediga_tjanster/315-539-13.html
2. SVENSKA HISTORIKERMÖTET 2014
Vid Svenska historikermötet har svensk utbildningshistorisk forskning sedan 2005 haft en självklar mötesplats.

Det sjätte svenska historikermötet kommer att äga rum i Stockholm den 8-10 maj 2014.

Anmälan av förslag på konferensbidrag till mötet är nu öppen. Det är möjligt att lämna förslag via konferensens hemsida till och med 1 september 2013.

Historikermötets huvudtema är TID. Med temat önskar vi rikta ljuset mot historievetenskapens empiriska och analytiska kärna. Tidsdimensionen förenar alla historiker oavsett tematisk och epokmässig inriktning. Trots detta är specifika teoretiska, analytiska och empiriska resonemang om tid förvånansvärt nedtonade såväl i historikers beskrivningar av den egna disciplinen som i forskningen. Som arrangörer har vi ambitionen att anordna en del särskilda mötesaktiviteter som knyter an till huvudtemat och vi välkomnar givetvis förslag på sessioner och papers som belyser temat. Även ämnen och forskningsfält vid sidan av huvudtemat kommer att beredas stort utrymme. Historikermötet ska spegla bredden och mångfalden i svensk historievetenskaplig forskning.

När du föreslår en session ber vi dig tänka på att mötet är nationellt och att det därför kan vara lämpligt att söka utanför den egna institutionen för att finna deltagare. Föreslår du flera sessioner kan det hända att vi kontaktar dig och ber dig att prioritera. Varje session är 80 minuter lång och organiseras på valfritt sätt – som en presentation, ett rundabordssamtal, ett nätverksmöte, en paneldebatt etc. Om du föreslår ett enskilt paper kommer vi att samla tre eller kanske fyra olika sådana presentationer i en session om 80 minuter. Posterpresentationer accepteras i mån av plats, får vi för många förslag tar vi oss rätten att välja ut deltagare. Finns utrymme kvar kommer det att vara möjligt att anmäla posterförslag även efter den ordinarie ansökningstidens utgång.

Möjligheten att anmäla förslag på konferensbidrag kommer att stänga den 1 september 2013, besked om huruvida förslaget antagits eller inte lämnas till förslagsställare under oktober 2013.

Läs mer och skicka in din anmälan här: www.historia.su.se/historikermotet2014
Svenska historiska föreningen
Organisationskommittén för historikermötet 2014,
Historiska institutionen, Ekonomisk-historiska institutionen samt Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria vid Stockholms universitet
3. PUBLIKATIONER
Björklund, Elisabet (2012). The most delicate subject: a history of sex education films in Sweden. Diss. Lund : Lunds universitet, 2013

Henrik Edgren, Lars M Andersson, Urban Claesson & Bo G. Hall (red.), Nationen så in i Norden: festskrift till Torkel Jansson, STUDIA HISTORICA IN HONOREM TORKILLI HELSINGII EDITA 1, Artos & Norma, Uppsala, 2013:
-Läraren och sällskapsmänniskan Erik Gustaf Geijer som social kulturbärare, Thomas Neidenmark
-Folkskollärare i konflikt med skolråd och allmoge 1840–1900, David Sjögren
-”Fosterlandets pulsar” och införandet av Läsebok för folkskolan, Henrik Edgren

Nordblad, Julia (2013). Jämlikhetens villkor: demos, imperium och pedagogik i Bretagne, Tunisien, Tornedalen och Lappmarken, 1880-1925. Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2013

Åström Elmersjö, H. (2013). Norden, nationen och historien: Perspektiv på föreningarna Nordens historieläroboksrevision 1919-1972. (Doctoral dissertation). Lund: Nordic Academic Press.

 

 

 

Utskick 120119

1. UMEÅ UNIVERSITET SÖKER DOKTORAND I HISTORIA MED UTBILDNINGSVETENSKAPLIG INRIKTNING

2. HISTORY OF EDUCATION QUARTERLY: 50TH ANNIVERSARY ISSUE

3. PUBLICERAT

1. UMEÅ UNIVERSITET SÖKER DOKTORAND I HISTORIA MED UTBILDNINGSVETENSKAPLIG INRIKTNING
Forskningsmiljön i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Umeå universitet bedriver en omfattande verksamhet inom såväl utbildningshistoria som historiedidaktik. Bland aktuella åtaganden kan nämnas den nationella lic-forskarskolan ”Historiska medier”, som startar i januari 2012, och den femte nordiska utbildningshistoriska konferensen, som arrangeras i september 2012.

Forskningsmiljön utmärks av stark internationalisering, och gästprofessorer medverkar kontinuerligt i forskarutbildningen. Hösten 2012 ger således Ian Grosvenor, Birmingham, och Catherine Burke, Cambridge, en kurs i utbildningshistoria.

Under våren 2012 rekryteras tre nya doktorander i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning. Den första av de tre tjänsterna har just blivit utlyst. Den ingår i Humanistiska forskarskolans utlysning av 17 doktorandtjänster (se http://www.jobb.umu.se, dnr 313-26-12 ). Den utlysta tjänsten är öppen för avhandlingsprojekt i både utbildningshistoria och historiedidaktik.

Utbildningen startar höstterminen 2012, och sista ansökningsdag är den 29 februari 2012. Ytterligare information lämnas av professor Daniel Lindmark på telefon 090-786 6250 eller e-postadress daniel.lindmark@historia.umu.se. Välkommen att söka!

2. HISTORY OF EDUCATION QUARTERLY: 50TH ANNIVERSARY ISSUE
Guest Editor: Andrea Walton, Indiana University Bloomington
These 40 articles seek to capture the major themes, debates, and trends of the first fifty years of the History of Education Quarterly, the journal of the History of Education Society (founded in 1961). The articles, appearing in chronological order, and ranging from classics in the field to recent scholarship, were selected with input from a survey of HES members and the guest editor’s consultation with colleagues and a graduate student advisory committee.
Se http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1748-5959/homepage/50th_anniversary_retrospective_virtual_issue.htm

7. PUBLICERAT
Almquist, Ylva. ”The School Class as a Social Network and Contextual Effects on Childhood and Adult Health: Findings from the Aberdeen Children of the 1950s Cohort Study,” _Social Networks_ 33(4) (2011): 281-291.

Bengtsson, Åsa (2011). Nyktra kvinnor: folkbildare, företagare, och politiska aktörer. Vita Bandet 1900-1930. Diss. Lund : Lunds universitet, 2012

Enefalk H. ”Three the Nordic Countries are, the Nordic Maid but one” : A different perspective on 19th-century university festivities. In: Peter Dhont (ed.) National, Nordic or European?: Nineteenth-Century University Jubilees and Nordic Cooperation. 1 Leiden: Brill Academic Publishers; 2011.

Olausson P. Ljus över Värmland : En bildningshistoria. 1 Karlstad: Värmlandsarkiv; 2011.

Rimm, Stefan (2011). Vältalighet och mannafostran: retorikutbildningen i svenska skolor och gymnasier 1724-1807. Diss. Örebro : Örebro universitet, 2011. Tillgänglig på internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-17326

Utskick 111130

1. DEADLINE SESSIONSFÖRSLAG: UMEÅ 2012
2. UMEÅ UNIVERSITET SÖKER POSTDOKTOR I ”DEN SVENSKA SKOLGÅRDENS KULTURHISTORIA”
3. HISTOIRE DE L’EDUCATION (1979-1999) ONLINE
4. EN NY LÄROBOK I UTBILDNINGSHISTORIA
5. UTLYSNING AV FORSKARSTIPENDIER
6. DISPUTATIONER
7. PUBLICERAT

1. DEADLINE SESSIONSFÖRSLAG: UMEÅ 2012
Femte nordiska utbildningshistoriska konferensen, Umeå den 26–28 september 2012

Välkomna till den Femte nordiska utbildningshistoriska konferensen som hålls vid Umeå universitet den 26–28 september 2012. Med det övergripande temat ”Människor, miljöer och läromedier” vill vi ge uppmärksamhet åt utbildningshistoriens mikroaspekter. Vad har utbildning inneburit för de människor – inte bara elever och lärare, utan också bespisningspersonal, skolpolitiker, föräldrar och andra – som varit delaktiga i och påverkat såväl institutionaliserad utbildning som informellt lärande? Hur har utbildning skapat olika typer av miljöer – studiecirkeln, rökrutan, lägerskolan och universitetscampus för att nämna några – och vilka innebörder har rumsliga och materiella aspekter haft i utbildning? Hur har utbildning medierats och vilken roll har olika läromedier spelat för undervisning och lärande?

Konferensen är öppen för bidrag från hela det utbildningshistoriska forskningsområdet inklusive historiografiska och metodologiska ämnen. Konferensens tema ska uppfattas brett och bidrag som ansluter till temat är särskilt välkomna. Konferensens ambition är att samla forskare från olika discipliner och erbjuda en aktuell översikt över ny och pågående nordisk utbildningshistorisk forskning.

Vi ser gärna färdiga sessionsförslag men även enskilda paper kan anmälas. Konferensspråket är skandinaviska språk och engelska.

Sessionsförslag (abstract max 300 ord) skall inkomma till 5nuk@historia.umu.se senast 1/12 2011.

Antagna sessioner annonseras på konferensens hemsida, http://www.org.umu.se/hed, senast 10/1 2012. Mer info, kontakta David Sjögren (konferenssamordnare) 5nuk@historia.umu.se, 090-786 9739, eller se http://www.org.umu.se/digitalAssets/72/72990_mnniskor.pdf

2. UMEÅ UNIVERSITET SÖKER POSTDOKTOR I ”DEN SVENSKA SKOLGÅRDENS KULTURHISTORIA”
En anställning som postdoktor på 1,5 år utlyses inom projektet Den svenska skolgårdens kulturhistoria. Utlysningstext och länk till projektbeskrivning nås på http://www.jobb.umu.se. Ytterligare information lämnas av docent Anna Larsson på telefon 090-7865424 eller e-post anna.larsson@idehist.umu.se. Sista ansökningsdag är 2012-01-09

3. HISTOIRE DE L’EDUCATION (1979-1999) ONLINE
Numren till tidskriften “Histoire de l’education” 1979-1999 finns nu tillgänglig på nätet, se http://pupitre.hypotheses.org/50

4. EN NY LÄROBOK I UTBILDNINGSHISTORIA
[utdrag från baksidestext]
Utbildningshistoria – en introduktion (red.) Larsson & Westberg (Studentlitteratur) ger en lättillgänglig presentation av och fördjupande resonemang kring det svenska utbildningssystemets historia.

I boken finns historiska presentationer av de olika skolformerna och en rad skolämnen. Därutöver ger författarna, flertalet ledande specialister inom de ämnen de skriver om, övergripande och tvärgående perspektiv på utbildningshistorien. Det handlar om frågor som utbildningens ekonomiska historia, lärarkårens utveckling, sociala förhållandens betydelse för utbildning, utbildningspolitik samt betyg och bedömning.

Boken vänder sig till blivande lärare samt studenter i historia som behöver kunna placera skolans situation i ett vidare sammanhang och i ett längre tidsperspektiv. Mer info, däribland innehållsförteckning, se http://www.studentlitteratur.se/o.o.i.s?id=2474&artnr=34215-01

5. UTLYSNING AV FORSKARSTIPENDIER FRÅN STOCKHOLMS ARBETAREINSTITUTSFÖRENING 2012-2013
Stockholms Arbetareinstitutsförening utlyser för 2012-2013 tre stipendier rörande forskning om det fria och frivilliga folkbildningsarbetets historia. Bestämmelser för stipendierna framgår av bilagan ”Bestämmelser för Stockholms Arbetareinstitutsforskningsstipendier”.
Stipendiet omfattar 60 000 kr under ett år från 1 juli 2012 till 30 juni 2013.
Ansökan skall vara Stockholms Arbetareinstitutsförening tillhanda senast 31 januari 2012.
Förfrågningar och ansökan ställs till Stockholms Arbetareinstitutsförening, c/o Ulla Nissen, Sankt Eriksgatan 101, 113 31 Stockholm.
E-post: ulla.nissen@pof.se.
Telefon: 0709-73 18 77

6. DISPUTATIONER
2011-12-09
Fredag 9 december 2011 försvarar Stefan Rimm (Örebro/Uppsala) avhandlingen ”Vältalighet och mannafostran. Retorikutbildningen i svenska skolor och gymnasier 1724-1807”. Plats: Örebro universitet. Opponent: Daniel Lindmark.

7. PUBLICERAT
Barow, Thomas (2011). Begreppet ”obildbar” som en social konstruktion. Teoretisk diskussion och praktisk tillämpning inom den svenska sinnesslövården under 1900-talets första hälft [Elektronisk resurs]. Omsorg i förändring: en vänbok till Karl Grunewald. Tillgänglig på Internet: http://hdl.handle.net/2320/8044
Claesson, Urban (2011). Gruvsamhället vid Stora Kopparberget som kyrklig utmaning. Faluprästen Olof Ekman (1639–1713) som föregångare för svensk pietism. Fornstora dagar. Falun, Stora Kopparberget och Sverige under stormaktstiden.

Fejes, A. & Nicoll, K. (2011) Activating the worker in elderly care: A technique and tactics of invitation. Studies in Continuing Education, 33(3), 235-249.

Fejes, A. (2011) Confession, in-service training and reflective practices. British Educational Research Journal, 37(5), 797-812

Larsson, Esbjörn & Westberg, Johannes (red). Utbildningshistoria – en introduktion (Studentlitteratur 2011).

Larsson Germund, Kunskapens källa: En guide till läroverksarkiv med föregångare vid Landsarkivet i Uppsala. Uppsala: 2011. Utbildningshistoriska meddelanden 3. Tillgänglig på internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-161335. Ett gratisexemplar kan också erhållas efter förfrågan till johannes.westberg@edu.uu.se

Zetterqvist Nelson, Karin, “The Sandtray technique for Swedish children 1945–1960: diagnostics, psychotherapy and processes of individualization”. Paedagogica Historica Vol. 47, Iss. 6, 2011

Utskick

1. CALL FOR PAPERS: UMEÅ 2012
2. ISCHE 2012
3. PUBLICERAT (en lång lista denna gång)

1. CALL FOR PAPERS: UMEÅ 2012
Femte nordiska utbildningshistoriska konferensen, Umeå den 26–28 september 2012

Välkomna till den Femte nordiska utbildningshistoriska konferensen som hålls vid Umeå universitet den 26–28 september 2012. Med det övergripande temat ”Människor, miljöer och läromedier” vill vi ge uppmärksamhet åt utbildningshistoriens mikroaspekter. Vad har utbildning inneburit för de människor – inte bara elever och lärare, utan också bespisningspersonal, skolpolitiker, föräldrar och andra – som varit delaktiga i och påverkat såväl institutionaliserad utbildning som informellt lärande? Hur har utbildning skapat olika typer av miljöer – studiecirkeln, rökrutan, lägerskolan och universitetscampus för att nämna några – och vilka innebörder har rumsliga och materiella aspekter haft i utbildning? Hur har utbildning medierats och vilken roll har olika läromedier spelat för undervisning och lärande?

Konferensen är öppen för bidrag från hela det utbildningshistoriska forskningsområdet inklusive historiografiska och metodologiska ämnen. Konferensens tema ska uppfattas brett och bidrag som ansluter till temat är särskilt välkomna. Konferensens ambition är att samla forskare från olika discipliner och erbjuda en aktuell översikt över ny och pågående nordisk utbildningshistorisk forskning.

Vi ser gärna färdiga sessionsförslag men även enskilda paper kan anmälas. Konferensspråket är skandinaviska språk och engelska.

Sessionsförslag (abstract max 300 ord) skall inkomma till 5nuk@historia.umu.se senast 1/12 2011. Antagna sessioner annonseras på konferensens hemsida, http://www.org.umu.se/hed, senast 10/1 2012. Mer info, kontakta David Sjögren (konferenssamordnare) 5nuk@historia.umu.se, 090-786 9739, eller se http://www.org.umu.se/digitalAssets/72/72990_mnniskor.pdf

2. CALL FOR PAPERS ISCHE 2012
Joint Conference of the International Standing Conference for the History of Education (ISCHE), the Society for the History of Children and Youth (SHCY) & the Disability History Association (DHA). Geneva, Switzerland, June 2012. The conference theme is: Internationalization in Education (18th-20th Centuries).

Deadline for submissions: 31st of October 2011. Mer info: http://cms2.unige.ch/ische34-shcy-dha/

3. PUBLICERAT
Dahlstedt, M. Fejes, A. & Schönning, E. (2011) The will to (de)liberate: Shaping governable citizens through cognitive behavioural programmes in school. Journal of Education Policy, 26(3), 399-414.

Enegren, Johan (2011). Friskolor och statsmakter 1830-2000. Uppsala: Fören. för svensk undervisningshistoria

Helldin, Rolf, Dwyer, Helen, Westling-Allodi, Mara (red.), Specialpedagogiska nybyggare. En historisk antologi om organisation, funktionshinder och särskilt stöd under 1900-talet. Föreningen för svensk undervisningshistoria, Uppsala 2011.

Hellstenius, Mats (2011). Kampen om kärnämnet: om argumentationen för, och synen på, historieundervisningen i gymnasieskolan. Lund: Lunds universitet

Neidenmark, Thomas (2011), Pedagogiska imperativ och sociala nätverk i svensk medborgarbildning 1812-1828. Diss, Stockholms universitet. Avhandlingen finns tillgängligt digitalt via http://www.edu.neiden.se/Avhandlingen.html

Nicoll, K. & Fejes, A. (2011) Lifelong learning: A pacification of ‘know how’. Studies in Philosophy and Education. First published on: 20 March 2011 (Online First) DOI: 10.1007/s11217-011-9235-x

Nygren, Thomas (2011). History in the service of mankind: international guidelines and history education in upper secondary schools in Sweden, 1927-2002. Diss. (sammanfattning) Umeå : Umeå universitet, 2011. Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-43817

Vägval i skolans historia. Tidskrift från föreningen för svensk undervisningshistoria (2011:1):
-Anna Johnsson Harrie, ”Politiska val på läroboksmarknaden”
– Daniel Nilsson Ranta, ”Norrbottens arbetsstugor var en god gärning – men för vem?”
– Björn Olsson ”Universitetet och de regionala aktörerna”
– Jörgen Mattlar, ”Minoriteter i marginalen – en läromedelsanalys”

Education Inquiry (2011:1) :
– Romain Faure, Connections in the History of Textbook Revision, 1947–1952
– Thomas Nygren, UNESCO and Council of Europe Guidelines, and History Education in Sweden, c. 1960-2002
– Henrik Åström Elmersjö, The Meaning and Use of “Europe” in Swedish History Textbooks, 1910–2008
– Janne Holmén, Nation-Building in Kenyan Secondary School Textbooks
– Erik Sjöberg, The Past in Peril – Greek History Textbook Controversy and the Macedonian Crisis

Román H. I enhetsskolans tidevarv: Skoldebatter i fullmäktige 1950-1985. In: Stockholm blir välfärdsstad: Kommunalpolitik i huvudstaden efter 1945. Stockholm: Stockholmia förlag; 2011.

Westberg, Johannes (red.), Förskolans aktörer: Stat, kår och individ i förskolans historia. Opuscula Historica Upsaliensia 44, 2011.

Utskick 110304

1. ANSTÄLLNING SOM POSTDOKTOR I UMEÅ
2. PUBLICERAT

1. ANSTÄLLNING SOM POSTDOKTOR I UMEÅ
Anställning som postdoktor i utbildningshistoria vid Umeå universitet
Humanistisk fakultet vid Umeå universitet utlyser ett antal två-åriga befattningar som postdoktor, bland annat med inriktning mot utbildningshistoria. Ansökningstiden går ut den 21 mars 2011. Den fullständiga annonsen återfinns på följande adress: http://www8.umu.se/umu/aktuellt/arkiv/lediga_tjanster/315-127-11.html. Ytterligare information kan lämnas av professor Daniel Lindmark på telefon 090-786 6250 eller e-post daniel.lindmark@historia.umu.se.

2. PUBLICERAT

Lundh Nilsson, Fay & Nilsson, Anders (red.) (2010). Två sidor av samma mynt?: Folkbildning och yrkesutbildning vid de nordiska folkhögskolorna. Lund: Nordic Academic Press.

Mjaavatn, Per Egil & Volckmar, Nina, Skolefanen – fra kampduk til merkevare. Mer info se, http://butikk.tapirforlag.no/node/1453, och http://butikk.tapirforlag.no/sites/default/files/Skolefanen.pdf

Ringarp, Johanna (2011). Professionens problematik Lärarkårens kommunalisering och välfärdsstatens förvandling. Diss. Lund : Lunds universitet, 2011

Åkerlund, Andreas (2010). Mellan akademi och kulturpolitik [Elektronisk resurs] : Lektorat i svenska språket vid tyska universitet 1906-1945. Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2011
Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-133779