Utskick 160224

1. DOKTORANDPLATS I HISTORIA MED UTBILDNINGSVETENSKAPLIG INRIKTNING (UMU)
2. CFP: CHILDHOOD BY DESIGN: TOYS AND THE MATERIAL CULTURE OF CHILDHOOD, 1700-PRESENT (EDITED VOLUME)
3. UNIVERSITETSLEKTOR HISTORIA MED INRIKTNING MOT UTBILDNINGSHISTORIA OCH ÄMNESDIDAKTIK (KARLSTAD)
4. FYRA DOKTORANDPLATSEN I TEMA BARN, LINKÖPING
5. PUBLIKATIONER

1. DOKTORANDPLATS I HISTORIA MED UTBILDNINGSVETENSKAPLIG INRIKTNING (UMU)
Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet söker en doktorand i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning. Doktorandtjänsten är öppen för sökande med både utbildningshistoriska och historiedidaktiska avhandlingsprojekt och anställningen är knuten till den universitetsövergripande Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området.

Sista ansökningsdag är 31 mars, se http://www.umu.se/om-universitetet/lediga-jobb/ Institutionen söker också doktorander i historia och idéhistoria, där med sista ansökningsdag 8 mars.

2. CFP: CHILDHOOD BY DESIGN: TOYS AND THE MATERIAL CULTURE OF CHILDHOOD, 1700-PRESENT (EDITED VOLUME)
Informed by the analytical practices of the interdisciplinary ‘material turn,’ the projected volume Childhood By Design: Toys and the Material Culture of Childhood invites new approaches to the material world of childhood and design culture for children. Childhood by Design solicits essays that situate toys and design culture for children within broader narratives on art, design and the decorative arts, where toy design has traditionally been viewed as an aberration from more serious pursuits. The projected volume seeks contributions that treat toys not merely as unproblematic reflections of socio-cultural constructions of childhood but consider how design culture actively shaped, commodified and materialized shifting discursive constellations surrounding childhood and children. As such, the present volume seeks to explore dynamic tensions between theory and practice, discursive constructions and lived experience as embodied in the material culture of childhood. Contributions from and between a variety of disciplinary perspectives (including history, art history, material cultural studies, decorative arts, design history, and childhood studies) are welcome, but those that critically link historical discourses of childhood with close study of material objects and design culture for children are particularly encouraged.

Potential topics might include, but are not limited to:
•Competing notions of the ‘educational toy’ in theory and practice (Locke, Pestalozzi, Fröbel, Montesorri, etc.)
•Objects such as miniatures, dollhouses, and card games whose historical usage has fluctuated between children and adults
•Toys, play and design culture as instruments of political or ideological indoctrination
•Intermedial linkages between toys and popular culture, particularly the postwar ‘character toy’ derived from films, animated television series and comic books and/or challenges to this pre-prescribed narrativization of play
•Constructions of race, gender and class in children’s playthings, as well as alternative toys reclaiming pejorative stereotypes
•Essays addressing the tension between ‘children’s material culture’ (objects made or adapted by children for their own use) and ‘the material culture of childhood’ (objects made by adults expressly for children’s use)

Potential contributors should send a 300 word abstract, brief bio and curriculum vitae as a single pdf document to childhoodbydesign@gmail.com by 31 March 2016.

Final essays are limited to 6,000 words and may include two black-and-white images; inclusion of further images is under negotiation. Completed essays will be due 15 December 2016.

Please direct any inquiries to Megan Brandow-Faller, Associate Professor of History at the City University of New York/Kingsborough, at childhoodbydesign@gmail.com

Full CFP: https://networks.h-net.org/node/18732/discussions/112256/cfp%E2%80%94childhood-design-toys-and-material-culture-childhood-1700

3. UNIVERSITETSLEKTOR HISTORIA MED INRIKTNING MOT UTBILDNINGSHISTORIA OCH ÄMNESDIDAKTIK (KARLSTAD)
Historieämnet vid Karlstads universitet bedriver en omfattande utbildning på grundläggande och avancerad nivå. Därtill bedrivs en omfattande undervisning inom den utbildningsvetenskapliga kärnan mot Kompletterande praktisk pedagogisk utbildning (KPU) och Vidareutbildning av lärare (VAL) med inriktning mot utbildningshistoria samt betyg och bedömning. Historieämnet återfinns inom samtliga program inom grundskole- och ämneslärarutbildning. Forskningen knuten till historieämnet är så väl ämnesteoretisk som ämnesdidaktisk till sin karaktär. Den historievetenskapliga forskningen bedrivs inom centrumbildningen, Centrum för regionala samhällsbygganden medan den historiedidaktiska forskningen bedrivs inom Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning på grundläggande och avancerad nivå inom programkurser på lärarutbildningen. Förutom undervisning ingår handledning, examination, kursansvar samt kursutveckling. Vidare att aktivt delta i historieämnets utvecklingsarbete rörande undervisning, samt samverkan med det omgivande samhället inom framför allt skolsektorn.

Anställningen förutsätter att den sökande är beredd att delta aktivt i den dagliga verksamheten vid ämnet.

Bedömningsgrunder
Av särskild vikt är att den sökande har erfarenhet från skolväsendet och lärarutbildning samt kompetens att bedriva undervisning inom lärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärna. Särskild vikt läggs även vid pedagogisk skicklighet.

Av stor vikt är att den sökande har erfarenhet av utvecklingsarbete med anknytning till skola och lärarutbildning, en god förmåga att administrera och leda verksamheter samt erfarenhet av allmänpedagogisk och ämnesdidaktisk undervisning.

Sista ansökningsdag är den 6 mars.
https://kau.mynetworkglobal.com/se/what:job/jobID:88524/where:4

4. FYRA DOKTORANDPLATSEN I TEMA BARN, LINKÖPING
Linköpings Universitet ledigförklarar fyra anställningar som Doktorand i tema Barn med placering vid Institutionen för Tema.

Vid tema Barn bedrivs en unik forskning som kombinerar ett fokus på barns aktörskap och sociala interaktioner med en kritisk och teoretisk medvetenhet om barndomens skiftande innebörder i tid och rum. Vid avdelningen bedrivs forskarutbildning och grundutbildning med inriktning på frågor om barn och barndom. Inom grundutbildningen ges ett internationellt masterprogram samt fristående- och lärarutbildningskurser.

Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 31 mars 2016.
Mer info: http://www.liu.se/jobba/lediga-jobb?l=sv&&rmpage=job&rmjob=2470&rmlang=SE

5. PUBLIKATIONER
Nieminen, Marjo (2016): From elite traditions to middle-class cultures: images of secondary education in the anniversary books of a Finnish girls’ school, 1882–2007, Paedagogica Historica, To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/00309230.2016.1148059

Norburg, Ulrika (2015). Fängelse, skola, uppfostringsanstalt eller skyddshem? Åkerbrukskolonien Hall för pojkar år 1876-1940. Diss. Linköping : Linköpings universitet, 2015 Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-121126

Annons
%d bloggare gillar detta: