Utskick 130319

**************************************************************************
Utskick inom det utbildningshistoriska nätverk som bildades
vid Svenska Historikermötet i Uppsala den 22-24 april 2005
**************************************************************************

Detta utskick går ut några gånger per termin till drygt 240 mottagare. Har du information om något arrangemang eller någon publikation som skulle kunna intressera nätverket, hör av dig till johannes.westberg@edu.uu.se.

För mer info om nätverket, och dess tidigare utskick, se http://utbildningshistoria.wordpress.com/ som också samlar länkar till utbildningshistoriska forskningsmiljöer, föreningar, tidskrifter och skriftserier.

1. TVÅ POSTDOKTORER VID CENTRUM FÖR DE SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA ÄMNENAS DIDAKTIK (STHLM)
2. KØBENHAVNS UNIVERSITETS ÅRBØGER ER DIGITALISERET
3. DISPUTATIONER
4. PUBLICERAT

1. TVÅ POSTDOKTORER VID CENTRUM FÖR DE SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA ÄMNENAS DIDAKTIK (STHLM)
Stockholms universitet utlyser två (2) anställningar med placering vid Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CeSam).

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Sökande ska vid tillträde till anställningen ha tagit ut sin doktorsexamen och i sitt avhandlingsarbete eller i annan forskning arbetat med frågor med relevans för lärande och undervisning.
Sista ansökningsdag: 2013-04-18.
http://www.su.se/om-oss/lediga-anstallningar/larare-forskare/tva-postdoktorer-1.126499

2. KØBENHAVNS UNIVERSITETS ÅRBØGER ER DIGITALISERET
Københavns Universitets årbøger er en publikationsserie der går tilbage til 1793 hvor en række publikationer begyndte at udkomme med mere eller mindre officiel status, og med et indhold af samme karakter som det, der frem til efter 2. verdenskrig har udgjort hovedindholdet i årbogen.
Således udkom i årene 1793-1801 Kiøbenhavns Universitets-Journal. Københavns Universitets række af officielle årbøger – eller årsberetninger – begynder med året 1864. Dog er det først med årbogen for det akademiske år 1875-76, der udkom i 1877, at rutinen med en årlig beretning for det netop forløbne år kan siges at være fast etableret.
http://www.tidsskrift.dk/index.php/kuaarbog/issue/archive

3. DISPUTATIONER
12 april 2013.
Helle Strandgaard Jensen försvarade sin doktorsavhandling Defining the (In)appropriate. Scandinavian debates about the role of media in children´s lives, 1950-1985. Avhandlingen lades fram vid Department of History and Civilization, European University Institute i Florens.

24 maj 2013.
Henrik Åström Elmersjö försvarar sin avhandling ” Norden, nationen och historien: Perspektiv på föreningarna Nordens historieläroboksrevision 1919-1972”. Tid:10.15 – 12.15. Plats: Humanisthuset, Hörsal F.
Opponent: Samuel Edquist, docent, institutionen för ABM/institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.
Arrangör: Institutionen för idé- och samhällsstudier. Kontaktperson:Daniel Lindmark. Telefon: +46 90 786 62 50

4. PUBLICERAT
Axelsson, Thom, “Tattare, hjälpklasser och intelligensundersökningar i den svenska folkskolan under tidigt 1900-tal” i Uddannelsehistorie 2012: I saerklasse. Inklusion och exklusion i grundskolen. 46. Årbog fra Selskabet for Skole- og uddannelsehistorie.

Erkko Anttila & Ari Väänänen (2013): Rural schoolteachers and the pressures of community life: local and cosmopolitan coping strategies in mid-twentieth-century Finland, History of Education: DOI:10.1080/0046760X.2013.766267

Holmlund, Kerstin, (2013) ”Poor laws and schooling in Stockholm”, History of Education Review, Vol. 42 No 1.

**************************************************************************
Den som till äventyrs inte längre vill nås av dessa utskick kan meddela
detta genom att besvara detta mejl med för ändamålet lämplig fras.
**************************************************************************

Vänliga hälsningar,
Johannes

Utskick 111130

1. DEADLINE SESSIONSFÖRSLAG: UMEÅ 2012
2. UMEÅ UNIVERSITET SÖKER POSTDOKTOR I ”DEN SVENSKA SKOLGÅRDENS KULTURHISTORIA”
3. HISTOIRE DE L’EDUCATION (1979-1999) ONLINE
4. EN NY LÄROBOK I UTBILDNINGSHISTORIA
5. UTLYSNING AV FORSKARSTIPENDIER
6. DISPUTATIONER
7. PUBLICERAT

1. DEADLINE SESSIONSFÖRSLAG: UMEÅ 2012
Femte nordiska utbildningshistoriska konferensen, Umeå den 26–28 september 2012

Välkomna till den Femte nordiska utbildningshistoriska konferensen som hålls vid Umeå universitet den 26–28 september 2012. Med det övergripande temat ”Människor, miljöer och läromedier” vill vi ge uppmärksamhet åt utbildningshistoriens mikroaspekter. Vad har utbildning inneburit för de människor – inte bara elever och lärare, utan också bespisningspersonal, skolpolitiker, föräldrar och andra – som varit delaktiga i och påverkat såväl institutionaliserad utbildning som informellt lärande? Hur har utbildning skapat olika typer av miljöer – studiecirkeln, rökrutan, lägerskolan och universitetscampus för att nämna några – och vilka innebörder har rumsliga och materiella aspekter haft i utbildning? Hur har utbildning medierats och vilken roll har olika läromedier spelat för undervisning och lärande?

Konferensen är öppen för bidrag från hela det utbildningshistoriska forskningsområdet inklusive historiografiska och metodologiska ämnen. Konferensens tema ska uppfattas brett och bidrag som ansluter till temat är särskilt välkomna. Konferensens ambition är att samla forskare från olika discipliner och erbjuda en aktuell översikt över ny och pågående nordisk utbildningshistorisk forskning.

Vi ser gärna färdiga sessionsförslag men även enskilda paper kan anmälas. Konferensspråket är skandinaviska språk och engelska.

Sessionsförslag (abstract max 300 ord) skall inkomma till 5nuk@historia.umu.se senast 1/12 2011.

Antagna sessioner annonseras på konferensens hemsida, http://www.org.umu.se/hed, senast 10/1 2012. Mer info, kontakta David Sjögren (konferenssamordnare) 5nuk@historia.umu.se, 090-786 9739, eller se http://www.org.umu.se/digitalAssets/72/72990_mnniskor.pdf

2. UMEÅ UNIVERSITET SÖKER POSTDOKTOR I ”DEN SVENSKA SKOLGÅRDENS KULTURHISTORIA”
En anställning som postdoktor på 1,5 år utlyses inom projektet Den svenska skolgårdens kulturhistoria. Utlysningstext och länk till projektbeskrivning nås på http://www.jobb.umu.se. Ytterligare information lämnas av docent Anna Larsson på telefon 090-7865424 eller e-post anna.larsson@idehist.umu.se. Sista ansökningsdag är 2012-01-09

3. HISTOIRE DE L’EDUCATION (1979-1999) ONLINE
Numren till tidskriften “Histoire de l’education” 1979-1999 finns nu tillgänglig på nätet, se http://pupitre.hypotheses.org/50

4. EN NY LÄROBOK I UTBILDNINGSHISTORIA
[utdrag från baksidestext]
Utbildningshistoria – en introduktion (red.) Larsson & Westberg (Studentlitteratur) ger en lättillgänglig presentation av och fördjupande resonemang kring det svenska utbildningssystemets historia.

I boken finns historiska presentationer av de olika skolformerna och en rad skolämnen. Därutöver ger författarna, flertalet ledande specialister inom de ämnen de skriver om, övergripande och tvärgående perspektiv på utbildningshistorien. Det handlar om frågor som utbildningens ekonomiska historia, lärarkårens utveckling, sociala förhållandens betydelse för utbildning, utbildningspolitik samt betyg och bedömning.

Boken vänder sig till blivande lärare samt studenter i historia som behöver kunna placera skolans situation i ett vidare sammanhang och i ett längre tidsperspektiv. Mer info, däribland innehållsförteckning, se http://www.studentlitteratur.se/o.o.i.s?id=2474&artnr=34215-01

5. UTLYSNING AV FORSKARSTIPENDIER FRÅN STOCKHOLMS ARBETAREINSTITUTSFÖRENING 2012-2013
Stockholms Arbetareinstitutsförening utlyser för 2012-2013 tre stipendier rörande forskning om det fria och frivilliga folkbildningsarbetets historia. Bestämmelser för stipendierna framgår av bilagan ”Bestämmelser för Stockholms Arbetareinstitutsforskningsstipendier”.
Stipendiet omfattar 60 000 kr under ett år från 1 juli 2012 till 30 juni 2013.
Ansökan skall vara Stockholms Arbetareinstitutsförening tillhanda senast 31 januari 2012.
Förfrågningar och ansökan ställs till Stockholms Arbetareinstitutsförening, c/o Ulla Nissen, Sankt Eriksgatan 101, 113 31 Stockholm.
E-post: ulla.nissen@pof.se.
Telefon: 0709-73 18 77

6. DISPUTATIONER
2011-12-09
Fredag 9 december 2011 försvarar Stefan Rimm (Örebro/Uppsala) avhandlingen ”Vältalighet och mannafostran. Retorikutbildningen i svenska skolor och gymnasier 1724-1807”. Plats: Örebro universitet. Opponent: Daniel Lindmark.

7. PUBLICERAT
Barow, Thomas (2011). Begreppet ”obildbar” som en social konstruktion. Teoretisk diskussion och praktisk tillämpning inom den svenska sinnesslövården under 1900-talets första hälft [Elektronisk resurs]. Omsorg i förändring: en vänbok till Karl Grunewald. Tillgänglig på Internet: http://hdl.handle.net/2320/8044
Claesson, Urban (2011). Gruvsamhället vid Stora Kopparberget som kyrklig utmaning. Faluprästen Olof Ekman (1639–1713) som föregångare för svensk pietism. Fornstora dagar. Falun, Stora Kopparberget och Sverige under stormaktstiden.

Fejes, A. & Nicoll, K. (2011) Activating the worker in elderly care: A technique and tactics of invitation. Studies in Continuing Education, 33(3), 235-249.

Fejes, A. (2011) Confession, in-service training and reflective practices. British Educational Research Journal, 37(5), 797-812

Larsson, Esbjörn & Westberg, Johannes (red). Utbildningshistoria – en introduktion (Studentlitteratur 2011).

Larsson Germund, Kunskapens källa: En guide till läroverksarkiv med föregångare vid Landsarkivet i Uppsala. Uppsala: 2011. Utbildningshistoriska meddelanden 3. Tillgänglig på internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-161335. Ett gratisexemplar kan också erhållas efter förfrågan till johannes.westberg@edu.uu.se

Zetterqvist Nelson, Karin, “The Sandtray technique for Swedish children 1945–1960: diagnostics, psychotherapy and processes of individualization”. Paedagogica Historica Vol. 47, Iss. 6, 2011

Utskick 111019

1. UMEÅ UNIVERSITET SÖKER POSTDOKTOR
2. STOCKHOLMS UNIVERSITET SÖKER PROFESSOR I ÄMNESDIDAKTIK MED INRIKTNING MOT HISTORIA OCH SAMHÄLLSVETENSKAP
3. UTBILDNINGSHISTORISKA SEMINARIET, STOCKHOLM, HT 2011
4. DISPUTATIONER
5. PUBLICERAT

1. UMEÅ UNIVERSITET SÖKER POSTDOKTOR
En tvåårig anställning som postdoktor utlyses inom projektet Norrländsk kyrko- och utbildningshistoria. Hela utlysningstexten inklusive länkar till forskningsmiljö och projektbeskrivning nås via http://www.jobb.umu.se. Ytterligare information lämnas av professor Daniel Lindmark på telefon 090-786 6250 eller e-post daniel.lindmark@historia.umu.se. Sista ansökningsdag är den 15 november 2011.

2. STOCKHOLMS UNIVERSITET SÖKER PROFESSOR I ÄMNESDIDAKTIK MED INRIKTNING MOT HISTORIA OCH SAMHÄLLSVETENSKAP
Till institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap. Ref nr SU 611-2784-11. Sista ansökningsdag: 2011-12-12. Mer info, se http://www.su.se/om-universitetet/lediga-anstallningar/larare-forskare/professor-i-amnesdidaktik-med-inriktning-mot-historia-1.26942

3. UTBILDNINGSHISTORISKA SEMINARIET HT 2011
Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

20 Oktober, kl. 15-17, (lokal meddelas senare)
Ingemar Gustafsson, Stockholms universitet. Sveriges utbildningsbistånd ur ett historiskt perspektiv

10 November, kl. 15-17 (lokal: 1708)
Esbjörn Larssson och Johannes Westberg, Uppsala universitet: ”Utbildningshistoria – en introduktion”. Presentation av en ny antologi.

1 December, kl. 15-17 (lokal: 1708)
Daniel Lövheim, Stockholms universitet: Skolan och den publika (natur)vetenskapen: Om det svenska utbildningssystemet och dess roll i styrningen av individer mot naturvetenskapliga och tekniska yrken och identiteter 1960-2010.

Sprid gärna programmet till intresserade. Kallelser till seminariet skickas ut av joakim.landahl@edu.su.se

4. DISPUTATIONER
2011-12-09
Fredag 9 december 2011 försvarar Stefan Rimm (Örebro/Uppsala) avhandlingen ”Vältalighet och mannafostran. Retorikutbildningen i svenska skolor och gymnasier 1724-1807”. Plats: Örebro universitet. Opponent: Daniel Lindmark.

5. PUBLICERAT
Appel Charlotte (2010), Danske skoleboger fra 1500-, 1600- og 1700-tallet, i Lychnos 2010, s. 111-136.

de Coninck-Smith, Ning (2011) Barndom og arkitektur – Rum til danske børn igennem 300 år. Forlaget Klim. Se http://www.dac-bookshop.dk/Shop.aspx?ID=48&ProductID=B6355@@SHOP1

Larsson, Esbjörn (2011). ”Maktlekar ur ett historiskt perspektiv”, i Angeläget om maktlekar – en antologi. Stockholm: ALMAeuropa; 2011. p. 20-39.

Wickström, Lars (2011). Skolväsendets källor: en vägledning till skolforskning i Riksarkivet. Stockholm: Riksarkivet. Boken kan köpas på: http://www.svar.ra.se/

Utskick 110927

1. UMEÅ UNIVERSITET SÖKER 15 LICENTIANDER TILL FORSKARSKOLA
2. KURS I UTBILDNINGSHISTORIA, METODER 7,5 HP (UPPSALA)
3. DISPUTATIONER
4. PUBLICERAT

1. UMEÅ UNIVERSITET SÖKER 15 LICENTIANDER TILL FORSKARSKOLA I samarbete med Högskolan Dalarna utlyser Umeå universitet 15 utbildningsplatser inom den nationella forskarskolan ”Historiska medier” (ForHiM). Temat omfattar alla medier som används i undervisning och lärande i historia, från läroböcker till digitala medier, och inbegriper aspekter som produktion, innehåll, struktur och användning. Forskarskolan, som är öppen för yrkesverksamma historielärare inom grund- och gymnasieskolan, startar i januari 2012. Utbildningen bedrivs på distans under fem terminer och leder fram till filosofie licentiatexamen. Forskarskolan har en historiedidaktisk tyngdpunkt men rymmer även utbildningshistoriska perspektiv. Sista ansökningsdag är den 31 oktober 2011. Den fullständiga utlysningen återfinns på http://www.jobb.umu.se. Ytterligare information nås via forskarskolans föreståndare Daniel Lindmark, tel. 090-786 6250 eller e-post daniel.lindmark@historia.umu.se, eller bitr. föreståndare Carina Rönnqvist, tel. 090-786 7610 eller e-post carina.ronnqvist@historia.umu.se.

2. KURS I UTBILDNINGSHISTORIA, METODER 7,5 HP (UPPSALA)
Om intresse finns kommer kursen ”Utbildningshistoria, metoder”, 7,5hp, riktad till doktorander och masterstudenter, att ges på halvfart v. 13-22 under vt 2010. Av universitets-ekonomiska skäl ges den på masternivå, men deltagarna kommer till övervägande del att vara doktorander. Kursen ges vid Uppsala universitet, och organiseras av Esbjörn Larsson, Stefan Rimm och Johannes Westberg. Intresserad? Mejla johannes.westberg@edu.uu.se.

Kursen tar upp klassiska och nyare utbildningshistoriska analyser i syfte att belysa centrala problemområden. I detta avseende behandlas också olika metoder och undersökningstekniker som används inom utbildningshistorisk forskning. Särskild vikt läggs vid att diskutera centrala kontroverser inom den utbildningshistoriska forskningen.

Angående tidigare kurser i utbildningshistoria vid Uppsala universitet, se
http://www.skeptron.uu.se/utbhist/metod/index.htm
http://www.skeptron.uu.se/utbhist/trad/index.htm

3. DISPUTATIONER
2011-10-14, kl 13
Den 14 oktober försvarar Elin Gardeström (Södertörn/Stockholm/Uppsala) avhandlingen ”Att fostra journalister. Journalistutbildningens formering i Sverige 1944-1970”. Plats: sal MA 624, Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7. Opponent: Per Wisselgren. Mer info, se http://www.skeptron.uu.se/utbhist/elin_g_inbjudan_disputation.pdf

2011-12-09
Fredag 9 december 2011 försvarar Stefan Rimm (Örebro/Uppsala)avhandlingen ”Vältalighet och mannafostran. Retorikutbildningen i svenska skolor och gymnasier 1724-1807”. Plats: Örebro universitet. Opponent: Daniel Lindmark.

4. PUBLICERAT
Kristín Bjarnadóttir, Furinghetti, Fulvia & Schubring, Gert (red.) (2009). ”Dig where you stand”: proceedings of the conference ”Ongoing research in the History of Mathematics Education”, June 20 – 24, 2009: University of Iceland, School of Education

Hellstenius, Mats (2011). Kampen om kärnämnet: om argumentationen för, och synen på, historieundervisningen i gymnasieskolan. Lund: Lunds universitet

Höjeberg, Per (2011). Utmanad av ondskan: den svenska lärararkåren och nazismen 1933-1945. Lic.-avh. Tillgänglig online: http://www.hist.lu.se/fihd/publikationer/utmanad_av_ondskan.pdf

Kvernbekk, Tone; Løvlie, Lars (red.) , Nye stemmer i norsk pedagogisk humanioraforskning.Fagbokforlaget. Se http://fagbokforlaget.no/?isbn=9788245010770

Marcusdotter, Marianne (2011). ”att sprida ljus och klarhet öfver företeelserna i köket -”: den vetenskapliga förändringens och industrialiseringens tid sätter spår i den kvinnliga folkhögskolan. Nacka: Marianne Marcusdotter

Utskick 110826

1. FORSKNING OCH STIPENDIER VID TAM-ARKIV
2. SVENSKT BARNBILDARKIV
3. DISPUTATIONER
4. PUBLICERAT

1. FORSKNING OCH STIPENDIER VID TAM-ARKIV
Nu är sommaren snart slut, löven börjar så smått skifta i färg därute och en ny termin ska börja. Vi här på TAM-Arkiv http://www.tam-arkiv.se (TCO:s och Saco:s arkiv) vill inför denna terminsstart gärna puffa för vår verksamhet – inte minst våra forskningsmöjligheter när det gäller frågor kring utbildning och lärarnas historia och samtid.

Vi har nyligen skapat en webbplats om lärarnas historia – http://www.lararnashistoria.se – där källmaterial ur vårt arkiv tillgängliggjorts tillsammans med många artiklar av kvalificerade forskare. Vi förvaltar Lärarförbundens arkivhandlingar här på TAM. Naturligtvis hoppas vi att – inte minst -uppsatsskrivande studenter och forskare inom det pedagogiska fältet ska besöka vårt arkiv.

Vi har ett forskningsråd som har arbetat med att ta fram uppsatsämnen åt studenter. Vi delar också ut stipendier – på upp till 30 000 kronor !- till speciellt förtjänstfulla uppsatser som använt sig av vårt arkivmaterial. Vår tidskrift TAM-Revy – som finns på TAM-Arkivs hemsida bl.a. – innehåller artiklar om våra olika forskningsområden.

Vi ser gärna att vi får möjlighet att komma över till Er institution för att informera om vår verksamhet, tala om eventuellt samarbete och dela ut broschyrer – så hör mycket gärna av er angående detta!

Bästa Hälsningar Leif Jacobsson

2. SVENSKT BARNBILDARKIV
Svenskt barnbildarkiv (SBBA) samlar sedan 1977 barns bilder från framförallt Sverige, men i bildsamlingen finns även bilder från andra delar av världen.
Arkivet har som uppgift att samla in, registrera och förvara barns teckningar och målningar. Bilderna kan användas för studier och forskning, samt ge kunskap om och väcka intresse för barns bildskapande.

SBBA har i sina samlingar tävlings-, skol- och hemmabilder. Samlingarna sträcker sig över tiden från 1790-talet fram till dagens datum. De flesta samlingarna kommer dock från de senaste decennierna. I barnbildarkivets samlingar ingår 650 000 originalteckningar och 150 korta filmer. För mer info, se http://eskilstuna.se/svensktbarnbildarkiv

3. DISPUTATIONER

2011-10-14, kl 13
Den 14 oktober försvarar Elin Gardeström (Södertörn/Stockholm/Uppsala) avhandlingen ”Att fostra journalister. Journalistutbildningens formering i Sverige 1944-1970”. Plats: sal MA 624, Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7. Opponent: Per Wisselgren. Mer info, se http://www.skeptron.uu.se/utbhist/elin_g_inbjudan_disputation.pdf

2011-12-09
Fredag 9 december 2011 försvarar Stefan Rimm (Örebro/Uppsala)avhandlingen ”Vältalighet och mannafostran. Retorikutbildningen i svenska skolor och gymnasier 1724-1807”. Plats: Örebro universitet. Opponent: Daniel Lindmark.

4. PUBLICERAT
Andresen, Astri (2011). Barnen och välfärdspolitiken: nordiska barndomar 1900-2000. 1. uppl. Stockholm: Dialogos

Berg, Anne, Kampen om befolkningen: den svenska nationsformeringens utveckling och sociopolitiska förutsättningar ca 1780-1860, Acta Universitatis Upsaliensis, Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2011,Uppsala, 2011. Tillgänglig på internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-148401

Dahlstedt, Magnus, and Henrik Nordvall, ”Paradoxes of Solidarity: Democracy and Colonial Legacies in Swedish Popular Education,” _Adult Education Quarterly_ 61(3)(August 2011): 244-261.

Hedlin, Maria (2011). How the girl choosing technology became the symbol of the non-traditional pupil’s choice, Gender and Education, Volume 23, Issue 4, pp 447-459. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09540253.2010.490206

Landahl, Joakim (2011) Ljudet av auktoritet. Den tysta skolans uppgång och fall. Scandia, nr 1, s. 11-35.

Mårland, Erland (2011). Knowledge in the service of agriculture: knowledge on the borderline between academe and farming. Agriculture and forestry in Sweden since 1900 : geographical and historical studies. S. [93]-108

Nygren, Thomas, ”International Reformation of Swedish History Education 1927-1961: The Complexity of Implementing International Understanding”, i Journal of World History, vol 22, no 2, pp. 329-354.

Nygren, Thomas, History in the Service of Mankind: International Guidelines and History Education in Upper Secondary Schools in Sweden, 1927–2002, Umeå: Umeå University, 2011.

Sjöberg, Mats (2011). Barnen, skogen och skolan. Om skolelevers plantering av skog i Sverige ca. 1880-1960. Miscellanea. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Småskrifter nr 10.

Utskick 110203

1. DET UTBILDNINGSHISTORISKA SEMINARIET, PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN, SU
2. DISPUTATIONER
3. PUBLICERAT

1. DET UTBILDNINGSHISTORISKA SEMINARIET, INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH DIDAKTIK, STOCKHOLMS UNIVERSITET
Det utbildningshistoriska seminariet är öppet för alla som är intresserade, d v s även utanför
institutionen. Sprid gärna programmet! Kallelser till seminariet skickas ut av
joakim.landahl@edu.su.se. För mer information, se bif. fil.

2. DISPUTATIONER
18/3 2011 kl. 10. Disputation: Johanna Ringarp, doktorand i historia inom Forskarskolan i historia, verksam vid Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola. Avhandling: Professionens problematik. Lärarkårens kommunalisering och välfärdsstatens förvandling. (Makadam förlag). Fakultetsopponent: Torbjörn Lundqvist, docent i ekonomisk historia, Institutet för Framtidsstudier, Stockholm. Plats: Sal MB 313, plan 3 i B-flygeln, Moas båge, Södertörns högskola, Campus Flemingsberg. Abstract finns på http://webappl.sh.se/C1256CF50048C738/0/B193DD168BC02983C125781F00526561/$file/abstract_ringarp.pdf

3. PUBLICERAT
Frängsmyr, Carl (2010). Uppsala universitet 1852-1916. [1]. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.

Frängsmyr, Carl (2010). Uppsala universitet 1852-1916. [2]. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.

Kallstenius, Jenny, ”De mångkulturella innerstadsskolorna. Om skolval, segregeration och utbildningsstrategier i Stockholm” (Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholm Studies in Sociology New series 49, 2010)

Klose, Gunilla, Folkundervisningens finansiering före 1842, (red.) Johannes Westberg. Utbildningshistoriska meddelanden 2, Uppsala 2011.

Niskanen, Kirsti & Florin, Christina (red.) (2010). Föregångarna: kvinnliga professorer om liv, makt och vetenskap. 1. uppl. Stockholm: SNS förlag.