**************************************************************************
Utskick inom det utbildningshistoriska nätverk som bildades
vid Svenska Historikermötet i Uppsala den 22-24 april 2005
**************************************************************************

Detta utskick går ut några gånger per termin till drygt 240 mottagare. Har du information om något arrangemang eller någon publikation som skulle kunna intressera nätverket, hör av dig till johannes.westberg@edu.uu.se.

För mer info om nätverket, och dess tidigare utskick, se http://utbildningshistoria.wordpress.com/ som också samlar länkar till utbildningshistoriska forskningsmiljöer, föreningar, tidskrifter och skriftserier.

1. POSTDOKTOR I HISTORIA MED UTBILDNINGSVETENSKAPLIG INRIKTNING (UMEÅ)
2. SVENSKA HISTORIKERMÖTET 2014
3. PUBLIKATIONER

 
1. POSTDOKTOR I HISTORIA MED UTBILDNINGSVETENSKAPLIG INRIKTNING (UMEÅ)
Postdoktoranställningen är knuten till Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet och finansieras av Lärarhögskolan vid Umeå universitet inom ramen för programmet ”Utbildningshistoria med historiedidaktik” med placering i miljön Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning.

Anställningen som postdoktor är på heltid i två år och arbetsuppgifterna består i huvudsak av egen forskning. Även vissa forskningsadministrativa uppgifter ingår, företrädesvis i anslutning till e-tidskriften Nordic Journal of Educational History. Den som anställs på den utlysta befattningen förväntas aktivt bidra till att utveckla forskningsmiljön. Hög närvaro är därför ett krav.

Behörig att söka är den som högst tre år före ansökningstidens utgång har disputerat i historia, idéhistoria, historiedidaktik, historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, pedagogik, pedagogiskt arbete eller annat ämne av relevans för anställningen och som tidigare inte har innehaft anställning som forskarassistent/postdoktor.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av professor Daniel Lindmark på telefon 090-786 6250 eller e-postadress daniel.lindmark@historia.umu.se. Facklig information lämnas av SACO, tel. 090-786 53 65, SEKO, tel. 090-786 52 96 samt ST, tel. 090-786 54 31.

Sista ansökningsdag är 27/6 2013. Hela annonsen finns här:
http://www8.umu.se/umu/aktuellt/arkiv/lediga_tjanster/315-539-13.html
2. SVENSKA HISTORIKERMÖTET 2014
Vid Svenska historikermötet har svensk utbildningshistorisk forskning sedan 2005 haft en självklar mötesplats.

Det sjätte svenska historikermötet kommer att äga rum i Stockholm den 8-10 maj 2014.

Anmälan av förslag på konferensbidrag till mötet är nu öppen. Det är möjligt att lämna förslag via konferensens hemsida till och med 1 september 2013.

Historikermötets huvudtema är TID. Med temat önskar vi rikta ljuset mot historievetenskapens empiriska och analytiska kärna. Tidsdimensionen förenar alla historiker oavsett tematisk och epokmässig inriktning. Trots detta är specifika teoretiska, analytiska och empiriska resonemang om tid förvånansvärt nedtonade såväl i historikers beskrivningar av den egna disciplinen som i forskningen. Som arrangörer har vi ambitionen att anordna en del särskilda mötesaktiviteter som knyter an till huvudtemat och vi välkomnar givetvis förslag på sessioner och papers som belyser temat. Även ämnen och forskningsfält vid sidan av huvudtemat kommer att beredas stort utrymme. Historikermötet ska spegla bredden och mångfalden i svensk historievetenskaplig forskning.

När du föreslår en session ber vi dig tänka på att mötet är nationellt och att det därför kan vara lämpligt att söka utanför den egna institutionen för att finna deltagare. Föreslår du flera sessioner kan det hända att vi kontaktar dig och ber dig att prioritera. Varje session är 80 minuter lång och organiseras på valfritt sätt – som en presentation, ett rundabordssamtal, ett nätverksmöte, en paneldebatt etc. Om du föreslår ett enskilt paper kommer vi att samla tre eller kanske fyra olika sådana presentationer i en session om 80 minuter. Posterpresentationer accepteras i mån av plats, får vi för många förslag tar vi oss rätten att välja ut deltagare. Finns utrymme kvar kommer det att vara möjligt att anmäla posterförslag även efter den ordinarie ansökningstidens utgång.

Möjligheten att anmäla förslag på konferensbidrag kommer att stänga den 1 september 2013, besked om huruvida förslaget antagits eller inte lämnas till förslagsställare under oktober 2013.

Läs mer och skicka in din anmälan här: www.historia.su.se/historikermotet2014
Svenska historiska föreningen
Organisationskommittén för historikermötet 2014,
Historiska institutionen, Ekonomisk-historiska institutionen samt Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria vid Stockholms universitet
3. PUBLIKATIONER
Björklund, Elisabet (2012). The most delicate subject: a history of sex education films in Sweden. Diss. Lund : Lunds universitet, 2013

Henrik Edgren, Lars M Andersson, Urban Claesson & Bo G. Hall (red.), Nationen så in i Norden: festskrift till Torkel Jansson, STUDIA HISTORICA IN HONOREM TORKILLI HELSINGII EDITA 1, Artos & Norma, Uppsala, 2013:
-Läraren och sällskapsmänniskan Erik Gustaf Geijer som social kulturbärare, Thomas Neidenmark
-Folkskollärare i konflikt med skolråd och allmoge 1840–1900, David Sjögren
-”Fosterlandets pulsar” och införandet av Läsebok för folkskolan, Henrik Edgren

Nordblad, Julia (2013). Jämlikhetens villkor: demos, imperium och pedagogik i Bretagne, Tunisien, Tornedalen och Lappmarken, 1880-1925. Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2013

Åström Elmersjö, H. (2013). Norden, nationen och historien: Perspektiv på föreningarna Nordens historieläroboksrevision 1919-1972. (Doctoral dissertation). Lund: Nordic Academic Press.

 

 

 

Utskick 130319

**************************************************************************
Utskick inom det utbildningshistoriska nätverk som bildades
vid Svenska Historikermötet i Uppsala den 22-24 april 2005
**************************************************************************

Detta utskick går ut några gånger per termin till drygt 240 mottagare. Har du information om något arrangemang eller någon publikation som skulle kunna intressera nätverket, hör av dig till johannes.westberg@edu.uu.se.

För mer info om nätverket, och dess tidigare utskick, se http://utbildningshistoria.wordpress.com/ som också samlar länkar till utbildningshistoriska forskningsmiljöer, föreningar, tidskrifter och skriftserier.

1. TVÅ POSTDOKTORER VID CENTRUM FÖR DE SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA ÄMNENAS DIDAKTIK (STHLM)
2. KØBENHAVNS UNIVERSITETS ÅRBØGER ER DIGITALISERET
3. DISPUTATIONER
4. PUBLICERAT

1. TVÅ POSTDOKTORER VID CENTRUM FÖR DE SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA ÄMNENAS DIDAKTIK (STHLM)
Stockholms universitet utlyser två (2) anställningar med placering vid Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CeSam).

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Sökande ska vid tillträde till anställningen ha tagit ut sin doktorsexamen och i sitt avhandlingsarbete eller i annan forskning arbetat med frågor med relevans för lärande och undervisning.
Sista ansökningsdag: 2013-04-18.
http://www.su.se/om-oss/lediga-anstallningar/larare-forskare/tva-postdoktorer-1.126499

2. KØBENHAVNS UNIVERSITETS ÅRBØGER ER DIGITALISERET
Københavns Universitets årbøger er en publikationsserie der går tilbage til 1793 hvor en række publikationer begyndte at udkomme med mere eller mindre officiel status, og med et indhold af samme karakter som det, der frem til efter 2. verdenskrig har udgjort hovedindholdet i årbogen.
Således udkom i årene 1793-1801 Kiøbenhavns Universitets-Journal. Københavns Universitets række af officielle årbøger – eller årsberetninger – begynder med året 1864. Dog er det først med årbogen for det akademiske år 1875-76, der udkom i 1877, at rutinen med en årlig beretning for det netop forløbne år kan siges at være fast etableret.
http://www.tidsskrift.dk/index.php/kuaarbog/issue/archive

3. DISPUTATIONER
12 april 2013.
Helle Strandgaard Jensen försvarade sin doktorsavhandling Defining the (In)appropriate. Scandinavian debates about the role of media in children´s lives, 1950-1985. Avhandlingen lades fram vid Department of History and Civilization, European University Institute i Florens.

24 maj 2013.
Henrik Åström Elmersjö försvarar sin avhandling ” Norden, nationen och historien: Perspektiv på föreningarna Nordens historieläroboksrevision 1919-1972”. Tid:10.15 – 12.15. Plats: Humanisthuset, Hörsal F.
Opponent: Samuel Edquist, docent, institutionen för ABM/institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.
Arrangör: Institutionen för idé- och samhällsstudier. Kontaktperson:Daniel Lindmark. Telefon: +46 90 786 62 50

4. PUBLICERAT
Axelsson, Thom, “Tattare, hjälpklasser och intelligensundersökningar i den svenska folkskolan under tidigt 1900-tal” i Uddannelsehistorie 2012: I saerklasse. Inklusion och exklusion i grundskolen. 46. Årbog fra Selskabet for Skole- og uddannelsehistorie.

Erkko Anttila & Ari Väänänen (2013): Rural schoolteachers and the pressures of community life: local and cosmopolitan coping strategies in mid-twentieth-century Finland, History of Education: DOI:10.1080/0046760X.2013.766267

Holmlund, Kerstin, (2013) ”Poor laws and schooling in Stockholm”, History of Education Review, Vol. 42 No 1.

**************************************************************************
Den som till äventyrs inte längre vill nås av dessa utskick kan meddela
detta genom att besvara detta mejl med för ändamålet lämplig fras.
**************************************************************************

Vänliga hälsningar,
Johannes

Utskick 110304

1. ANSTÄLLNING SOM POSTDOKTOR I UMEÅ
2. PUBLICERAT

1. ANSTÄLLNING SOM POSTDOKTOR I UMEÅ
Anställning som postdoktor i utbildningshistoria vid Umeå universitet
Humanistisk fakultet vid Umeå universitet utlyser ett antal två-åriga befattningar som postdoktor, bland annat med inriktning mot utbildningshistoria. Ansökningstiden går ut den 21 mars 2011. Den fullständiga annonsen återfinns på följande adress: http://www8.umu.se/umu/aktuellt/arkiv/lediga_tjanster/315-127-11.html. Ytterligare information kan lämnas av professor Daniel Lindmark på telefon 090-786 6250 eller e-post daniel.lindmark@historia.umu.se.

2. PUBLICERAT

Lundh Nilsson, Fay & Nilsson, Anders (red.) (2010). Två sidor av samma mynt?: Folkbildning och yrkesutbildning vid de nordiska folkhögskolorna. Lund: Nordic Academic Press.

Mjaavatn, Per Egil & Volckmar, Nina, Skolefanen – fra kampduk til merkevare. Mer info se, http://butikk.tapirforlag.no/node/1453, och http://butikk.tapirforlag.no/sites/default/files/Skolefanen.pdf

Ringarp, Johanna (2011). Professionens problematik Lärarkårens kommunalisering och välfärdsstatens förvandling. Diss. Lund : Lunds universitet, 2011

Åkerlund, Andreas (2010). Mellan akademi och kulturpolitik [Elektronisk resurs] : Lektorat i svenska språket vid tyska universitet 1906-1945. Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2011
Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-133779