**************************************************************************
Utskick inom det utbildningshistoriska nätverk som bildades
vid Svenska Historikermötet i Uppsala den 22-24 april 2005
**************************************************************************

Detta utskick går ut några gånger per termin till drygt 240 mottagare. Har du information om något arrangemang eller någon publikation som skulle kunna intressera nätverket, hör av dig till johannes.westberg@edu.uu.se.

För mer info om nätverket, och dess tidigare utskick, se https://utbildningshistoria.wordpress.com/ som också samlar länkar till utbildningshistoriska forskningsmiljöer, föreningar, tidskrifter och skriftserier.

1. POSTDOKTOR I HISTORIA MED UTBILDNINGSVETENSKAPLIG INRIKTNING (UMEÅ)
2. SVENSKA HISTORIKERMÖTET 2014
3. PUBLIKATIONER

 
1. POSTDOKTOR I HISTORIA MED UTBILDNINGSVETENSKAPLIG INRIKTNING (UMEÅ)
Postdoktoranställningen är knuten till Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet och finansieras av Lärarhögskolan vid Umeå universitet inom ramen för programmet ”Utbildningshistoria med historiedidaktik” med placering i miljön Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning.

Anställningen som postdoktor är på heltid i två år och arbetsuppgifterna består i huvudsak av egen forskning. Även vissa forskningsadministrativa uppgifter ingår, företrädesvis i anslutning till e-tidskriften Nordic Journal of Educational History. Den som anställs på den utlysta befattningen förväntas aktivt bidra till att utveckla forskningsmiljön. Hög närvaro är därför ett krav.

Behörig att söka är den som högst tre år före ansökningstidens utgång har disputerat i historia, idéhistoria, historiedidaktik, historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, pedagogik, pedagogiskt arbete eller annat ämne av relevans för anställningen och som tidigare inte har innehaft anställning som forskarassistent/postdoktor.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av professor Daniel Lindmark på telefon 090-786 6250 eller e-postadress daniel.lindmark@historia.umu.se. Facklig information lämnas av SACO, tel. 090-786 53 65, SEKO, tel. 090-786 52 96 samt ST, tel. 090-786 54 31.

Sista ansökningsdag är 27/6 2013. Hela annonsen finns här:
http://www8.umu.se/umu/aktuellt/arkiv/lediga_tjanster/315-539-13.html
2. SVENSKA HISTORIKERMÖTET 2014
Vid Svenska historikermötet har svensk utbildningshistorisk forskning sedan 2005 haft en självklar mötesplats.

Det sjätte svenska historikermötet kommer att äga rum i Stockholm den 8-10 maj 2014.

Anmälan av förslag på konferensbidrag till mötet är nu öppen. Det är möjligt att lämna förslag via konferensens hemsida till och med 1 september 2013.

Historikermötets huvudtema är TID. Med temat önskar vi rikta ljuset mot historievetenskapens empiriska och analytiska kärna. Tidsdimensionen förenar alla historiker oavsett tematisk och epokmässig inriktning. Trots detta är specifika teoretiska, analytiska och empiriska resonemang om tid förvånansvärt nedtonade såväl i historikers beskrivningar av den egna disciplinen som i forskningen. Som arrangörer har vi ambitionen att anordna en del särskilda mötesaktiviteter som knyter an till huvudtemat och vi välkomnar givetvis förslag på sessioner och papers som belyser temat. Även ämnen och forskningsfält vid sidan av huvudtemat kommer att beredas stort utrymme. Historikermötet ska spegla bredden och mångfalden i svensk historievetenskaplig forskning.

När du föreslår en session ber vi dig tänka på att mötet är nationellt och att det därför kan vara lämpligt att söka utanför den egna institutionen för att finna deltagare. Föreslår du flera sessioner kan det hända att vi kontaktar dig och ber dig att prioritera. Varje session är 80 minuter lång och organiseras på valfritt sätt – som en presentation, ett rundabordssamtal, ett nätverksmöte, en paneldebatt etc. Om du föreslår ett enskilt paper kommer vi att samla tre eller kanske fyra olika sådana presentationer i en session om 80 minuter. Posterpresentationer accepteras i mån av plats, får vi för många förslag tar vi oss rätten att välja ut deltagare. Finns utrymme kvar kommer det att vara möjligt att anmäla posterförslag även efter den ordinarie ansökningstidens utgång.

Möjligheten att anmäla förslag på konferensbidrag kommer att stänga den 1 september 2013, besked om huruvida förslaget antagits eller inte lämnas till förslagsställare under oktober 2013.

Läs mer och skicka in din anmälan här: www.historia.su.se/historikermotet2014
Svenska historiska föreningen
Organisationskommittén för historikermötet 2014,
Historiska institutionen, Ekonomisk-historiska institutionen samt Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria vid Stockholms universitet
3. PUBLIKATIONER
Björklund, Elisabet (2012). The most delicate subject: a history of sex education films in Sweden. Diss. Lund : Lunds universitet, 2013

Henrik Edgren, Lars M Andersson, Urban Claesson & Bo G. Hall (red.), Nationen så in i Norden: festskrift till Torkel Jansson, STUDIA HISTORICA IN HONOREM TORKILLI HELSINGII EDITA 1, Artos & Norma, Uppsala, 2013:
-Läraren och sällskapsmänniskan Erik Gustaf Geijer som social kulturbärare, Thomas Neidenmark
-Folkskollärare i konflikt med skolråd och allmoge 1840–1900, David Sjögren
-”Fosterlandets pulsar” och införandet av Läsebok för folkskolan, Henrik Edgren

Nordblad, Julia (2013). Jämlikhetens villkor: demos, imperium och pedagogik i Bretagne, Tunisien, Tornedalen och Lappmarken, 1880-1925. Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2013

Åström Elmersjö, H. (2013). Norden, nationen och historien: Perspektiv på föreningarna Nordens historieläroboksrevision 1919-1972. (Doctoral dissertation). Lund: Nordic Academic Press.

 

 

 

Annons
%d bloggare gillar detta: