utskick 140406

1. SAMISK SKOLHISTORIA
2. LARARNASHISTORIA.SE UPPDATERAD
3. CALL FOR NOMINATIONS: FASS-SANDIN PRIZE FOR BEST ARTICLE
4. PUBLIKATIONER

1. SAMISK SKOLHISTORIA
Samisk skolhistoria är ett bok- och internetprojekt som påbörjades 2003. Målet är att samla och publicera historia om skola och utbildning för samer. Vi önskar att göra detta i en form som bli tillgänglig för de flesta möjliga, både för samer och icke-samer, folk med och utan högra utbildning. Det ska vara till nytta för lärare och elever i samiska skolor och för studier i flera ämnen i högskola och universitet, bl. a pedagogik, samiska och historia. Många erfarenheter i samisk undervisning är relevanta för utbildningar i andra minoritetsgrupper, inte minst för att kunna lära av det som är gjort på gott och ont i undervisningen för samer.

Projektet omfattar den utbildningen som samiska elever har fått, både den som har varit grundat på samiskt språk och kultur, och den undervisningen som i språk och innehåll har varit baserat på storsamhällets språk och kultur. Det omfattar alla tider så långt tillbaka vi har historiska källor och fram till skrivande stund. Projektet omfattar historien både om kampen för och emot samisk utbildning, och historien om själva undervisningen, om det arbetet lärare, skoladministration och läromedelsförfattare har gjort.

Vi vill samla konkreta historier om hur undervisningen blev organiserat, genomfört och upplevd sett från alla aktörer från elev till utbildningsminister. Ett viktigt led i projektet är att se på arbetet i läromedelsutveckling och innehållet i de läromedlen som har används.

För mer infor, se http://skuvla.info/
2. LARARNASHISTORIA.SE UPPDATERAD
Webbplatsen har byggts om från grunden med en ny struktur som gör det tidigare innehållet mer överskådligt och lättillgängligt. En ny navigation och layout bidar till detta. Tidslinjernas faktatexter har blivit lättare att ta till sig. Artiklarna presenteras och ges som pdf:er som kan skrivas ut. Men även nytt material har tillkommit med syfte att lyfta fram arkivens innehåll.

Den nya sektionen Lärararkiven ger en samlad överblick av de historiskt många lärarorganisationerna och redovisar deras arkiv efter att nya forskarledda inventeringar gjorts för Lärarnas historia. Här finns nu detaljerade beskrivningar av handlingsserier i folkskollärarnas arkiv tillsammans med utvalda digitaliserade dokument. Detta är avsett som ett stöd för forskare och studenter inom utbildningshistoria, läraryrkets utveckling, professionalisering, facklig historia, inom historia eller andra discipliner. Arkiven finns tillgängliga på TAM-Arkiv i Bromma.

Kärnan i Lärarnas historia handlar om om lärarnas roll och betydelse från 1800-talet till idag, och hur lärare genom tiderna påverkat sitt arbete, sina villkor och skolans utveckling genom sina sammanslutningar och organisationer.

Germund Larsson och David Sjögren (Uppsala) har genomfört arkivinventeringar, sammanställt arkivförteckningar på detaljnivå och ombesörjt viss digitalisering av källmaterial.

Se: http://www.lararnashistoria.se/
3. CALL FOR NOMINATIONS: FASS-SANDIN PRIZE FOR BEST ARTICLE
Call for Nominations: Fass-Sandin Prize for the best article (in English) on the History of Children and Youth published in 2013.

The Society for the History of Children and Youth (SHCY) is pleased to call for nominations for the best article in English on the history of children, childhood, or youth (broadly construed) published in 2013 in a print or online journal. The prize consists of a plaque and a check for $250. The winner will be announced in mid-summer. The Fass-Sandin awards for articles published in Norwegian, Swedish, and Danish will be announced separately.

Nominations are invited from publishers, editors, scholars, and authors. Current members of the SHCY award committee, the executive committee, and officers of the society are ineligible.

Send a PDF or photocopy of the article to the chair of the prize committee, Robin Bernstein, at rbernst@fas.harvard.edu. The other members of the committee are Melissa Klapper and Pamela Riney-Kehberg.

The deadline for nominations is April 15, 2014.

Se även lank: http://shcyhome.org/
4. PUBLIKATIONER
Jonas Hallström, Magnus Hultén & Daniel Lövheim (2013) “The Study of Technology as a Field of Knowledge in General Education: Historical Insights and Methodological Considerations from a Swedish Case Study, 1842-2010”, International Journal of Technology and Design Education. http://link.springer.com/article/10.1007/s10798-013-9252-x

Daniel Lövheim, (2014) “Scientists, Engineers and the Society of Free Choice: Enrollment as Policy and Practice in Swedish Science and Technology Education 1960-1990”. Science & Education. http://link.springer.com/article/10.1007/s11191-014-9693-y

Ydesen, C. (2014) High-Stakes Educational Testing and Democracy: antagonistic or symbiotic relationship? In Education, Citizenship and Social Justice. DOI: 10.1177/1746197914520646
**************************************************************************
Den som till äventyrs inte längre vill nås av dessa utskick kan meddela detta genom att besvara detta mejl med för ändamålet lämplig fras. **************************************************************************
Vänliga hälsningar, Johannes

Utskick 110826

1. FORSKNING OCH STIPENDIER VID TAM-ARKIV
2. SVENSKT BARNBILDARKIV
3. DISPUTATIONER
4. PUBLICERAT

1. FORSKNING OCH STIPENDIER VID TAM-ARKIV
Nu är sommaren snart slut, löven börjar så smått skifta i färg därute och en ny termin ska börja. Vi här på TAM-Arkiv http://www.tam-arkiv.se (TCO:s och Saco:s arkiv) vill inför denna terminsstart gärna puffa för vår verksamhet – inte minst våra forskningsmöjligheter när det gäller frågor kring utbildning och lärarnas historia och samtid.

Vi har nyligen skapat en webbplats om lärarnas historia – http://www.lararnashistoria.se – där källmaterial ur vårt arkiv tillgängliggjorts tillsammans med många artiklar av kvalificerade forskare. Vi förvaltar Lärarförbundens arkivhandlingar här på TAM. Naturligtvis hoppas vi att – inte minst -uppsatsskrivande studenter och forskare inom det pedagogiska fältet ska besöka vårt arkiv.

Vi har ett forskningsråd som har arbetat med att ta fram uppsatsämnen åt studenter. Vi delar också ut stipendier – på upp till 30 000 kronor !- till speciellt förtjänstfulla uppsatser som använt sig av vårt arkivmaterial. Vår tidskrift TAM-Revy – som finns på TAM-Arkivs hemsida bl.a. – innehåller artiklar om våra olika forskningsområden.

Vi ser gärna att vi får möjlighet att komma över till Er institution för att informera om vår verksamhet, tala om eventuellt samarbete och dela ut broschyrer – så hör mycket gärna av er angående detta!

Bästa Hälsningar Leif Jacobsson

2. SVENSKT BARNBILDARKIV
Svenskt barnbildarkiv (SBBA) samlar sedan 1977 barns bilder från framförallt Sverige, men i bildsamlingen finns även bilder från andra delar av världen.
Arkivet har som uppgift att samla in, registrera och förvara barns teckningar och målningar. Bilderna kan användas för studier och forskning, samt ge kunskap om och väcka intresse för barns bildskapande.

SBBA har i sina samlingar tävlings-, skol- och hemmabilder. Samlingarna sträcker sig över tiden från 1790-talet fram till dagens datum. De flesta samlingarna kommer dock från de senaste decennierna. I barnbildarkivets samlingar ingår 650 000 originalteckningar och 150 korta filmer. För mer info, se http://eskilstuna.se/svensktbarnbildarkiv

3. DISPUTATIONER

2011-10-14, kl 13
Den 14 oktober försvarar Elin Gardeström (Södertörn/Stockholm/Uppsala) avhandlingen ”Att fostra journalister. Journalistutbildningens formering i Sverige 1944-1970”. Plats: sal MA 624, Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7. Opponent: Per Wisselgren. Mer info, se http://www.skeptron.uu.se/utbhist/elin_g_inbjudan_disputation.pdf

2011-12-09
Fredag 9 december 2011 försvarar Stefan Rimm (Örebro/Uppsala)avhandlingen ”Vältalighet och mannafostran. Retorikutbildningen i svenska skolor och gymnasier 1724-1807”. Plats: Örebro universitet. Opponent: Daniel Lindmark.

4. PUBLICERAT
Andresen, Astri (2011). Barnen och välfärdspolitiken: nordiska barndomar 1900-2000. 1. uppl. Stockholm: Dialogos

Berg, Anne, Kampen om befolkningen: den svenska nationsformeringens utveckling och sociopolitiska förutsättningar ca 1780-1860, Acta Universitatis Upsaliensis, Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2011,Uppsala, 2011. Tillgänglig på internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-148401

Dahlstedt, Magnus, and Henrik Nordvall, ”Paradoxes of Solidarity: Democracy and Colonial Legacies in Swedish Popular Education,” _Adult Education Quarterly_ 61(3)(August 2011): 244-261.

Hedlin, Maria (2011). How the girl choosing technology became the symbol of the non-traditional pupil’s choice, Gender and Education, Volume 23, Issue 4, pp 447-459. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09540253.2010.490206

Landahl, Joakim (2011) Ljudet av auktoritet. Den tysta skolans uppgång och fall. Scandia, nr 1, s. 11-35.

Mårland, Erland (2011). Knowledge in the service of agriculture: knowledge on the borderline between academe and farming. Agriculture and forestry in Sweden since 1900 : geographical and historical studies. S. [93]-108

Nygren, Thomas, ”International Reformation of Swedish History Education 1927-1961: The Complexity of Implementing International Understanding”, i Journal of World History, vol 22, no 2, pp. 329-354.

Nygren, Thomas, History in the Service of Mankind: International Guidelines and History Education in Upper Secondary Schools in Sweden, 1927–2002, Umeå: Umeå University, 2011.

Sjöberg, Mats (2011). Barnen, skogen och skolan. Om skolelevers plantering av skog i Sverige ca. 1880-1960. Miscellanea. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Småskrifter nr 10.