Publicerat 100608

Jonsson, Lena (2010), ”Historieundervisning som patriotisk fostran”, Historisk tidskrift 2010:2.

Hallström, Jonas (2010), ”To hold the subject’s territory’: the Swedish Association of Biology Teachers and two curricular reforms, 1960-1965′, History of Education, 39: 2.

Larsson, Anna (red.) (2010), Fostran i skola och utbildning: historiska perspektiv. Uppsala: Fören. för svensk undervisningshistoria.

Larsson, Anna (2010), ”Mobbningsfrågan i förändring. Efterkrigstidens synsätt på skolbarns kamratrelationer”, Historisk tidskrift 2010:2.

Prado, Svarnte (2010), [recension av:] Claudia Goldin & Lawrence F. Katz, “The race between education and technology”. Cambridge: Harvard university press.

Sjögren, David (2010), Den säkra zonen: Motiv, åtgärdsförslag och verksamhet i den särskiljande utbildningspolitiken för inhemska minoriteter 1913-1962. Diss. Umeå: Umeå Studies in History and Education (FULLTEXT: http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:319013)

Annons
%d bloggare gillar detta: