Utskick 170515

1. CfP: TEMANUMMER EDUCARE
2. UTLYSNING: TENURE TRACK POSITION, HISTORY OF EDUCATION, VIENNA
3. UTLYSNING: STIPENDIAT I UTDANNINGSHISTORIE/UTDANNINGSPOLITIKK (TRONDHEIM)
4. UTLYSNING: UNIVERSITETSLEKTOR I TEMA BARN (LIU, NORRKÖPING)
5. PUBLIKATIONER

1. CfP: TEMANUMMER EDUCARE

Tema: Vad händer inom utbildningshistoria?

Utbildning brukar ses som lösningen på en rad olika problem i samhället, allt från sociala orättvisor till att servera näringslivet med adekvat arbetskraft. Få ämnen i den samhälleliga debatten väcker så starka känslor som utbildning gör. Inte sällan diskuteras utbildningen och dess roll med överhettade politiska och ideologiska tongångar. För den som vill söka förstå utbildning – bortom olika ideologiska försanthållande – är utbildningshistoria nödvändig.

Den tidiga utbildningshistoriska forskningen var under första halvan av 1900-­‐talet detsamma som att skriva pedagogikens historia. Efter andra världskriget var det historiska intresset inom pedagogikämnet under lång tid obefintligt. Inom historievetenskaperna hade utbildningsvetenskap ett litet utrymme och behandlades tämligen styvmoderligt. Den utbildningshistoriska forskningen följde i stort trenderna inom historia, det vill säga med en betoning på politisk historia fram till mitten av 1960-­‐ talet då ett starkt inslag av socialhistoria gjorde sig gällande. Med den kom också en revisionistisk historieskrivning där utbildning allt mer kom att studeras som en form av maktmedel.

Senare utbildningshistoriks forskning har många gånger anklagat den tidiga utbildningshistoriska forskningen för att i huvudsak vara driven av enskilda aktörer, ofta med ett eget intresse i det som beforskades, att den var fragmentiserad, att den var beskrivande och ateoretisk eller att den var stark ideologiskt driven. I Sverige utvecklades utbildningshistoria aldrig till en egen akademisk disciplin, utan kan numera bäst beskrivas som ett brett tvärvetenskapligt forskningsfält med kopplingar till ämnen som: historia, ekonomisk historia, idéhistoria, pedagogik, psykologi, sociologi, socialt arbete etc. Efter att ha fört en tämligen tynade tillvaro under lång tid så började emellertid utbildningshistoria mot slutet av 1900-­‐talet få ny vitalitet. Och under de senaste decennierna har svensk och nordisk utbildningshistoria utvecklas till ett livaktigt forskningsområde inom utbildningsvetenskap.

Det väcker ett antal frågor den utbildningshistoriska forskningens ställning idag. Vilken typ av frågor är det som diskuteras? Vilka slags källmaterial är det som används? Vad har hänt med den teoretiska utvecklingen och vad kan den tillföra? Och vilka principer bör vägleda den framtida utvecklingen?

Till EDUCARE:s temanummer om utbildningshistoria välkomnar vi artikelbidrag som belyser och problematiserar utbildning från förskola till universitet. Inbjudan är bred och riktar sig till alla forskare inom det utbildningsvetenskapliga fältet från hela norden.

Artikelförslag omfattande 500-­‐1000 ord lämnas senast den 1 september 2017 till gästredaktören: Thom Axelsson på thom.axelsson@mah.se

 

2. TENURE TRACK POSITION, HISTORY OF EDUCATION, VIENNA
At the Faculty of Philosophy and Education of the University of Vienna the position of a

Tenure-Track Position for the field of History of Educational Ideas and Practices

(full-time position) is to be filled.

The successful candidate for the tenure-track position on “History of the Theory and Practice of Education” will deal with the classical and topical themes of education research from a historical and a systematic perspective, thus complementing the research of the Section “School, Education and Society”. She/he will analyse the history of education with respect to its actors, structures and processes, and combine various research methods, taking into account the interaction of different spatial levels (local, national, international.)

Main research field: Educational Sciences / 5030
Special research field: History of Education / 503017

Successful candidates should have the following qualifications:
• Doctoral degree/PhD and at least two years post-doctoral experience at a university or other research institution
• Outstanding achievements and potential in research, excellent publication record, international reputation
• Experience in designing and participating in research projects, as well as the willingness and ability to lead research groups
• Enthusiasm for excellent teaching, teaching experience at universities or a teaching concept as well as the ability and willingness to teach students in all phases of their studies (bachelor’s, master’s, or doctoral level), to supervise academic theses and to promoting young academic colleagues

The University of Vienna expects the successful candidate to acquire, within three years, proficiency in German sufficient for teaching in bachelor’s programmes and for participation in university committees. In addition, the University of Vienna expects the successful candidate to be prepared to take over responsibility on the organisational level of the Faculty and the University, if necessary.

Please send your application — preferably in English and in electronic form — to the Job Center of the University of Vienna (jobcenter@univie.ac.at).

Reference no.: 7563

The application deadline is 30 June 2017.

For more information, see https://univis.univie.ac.at/ausschreibungstellensuche/flow/bew_ausschreibung-flow?_flowExecutionKey=_c35C175D6-A36C-057D-FC22-DFDD00C1F5C7_k6DA05C72-81DC-E052-4884-F382870B574F&tid=62523.28

 

3. UTLYSNING: STIPENDIAT I UTDANNINGSHISTORIE/UTDANNINGSPOLITIKK (TRONDHEIM)

Ved NTNU, Institutt for pedagogikk og livslang læring er det ledig en stipendiatstilling i utdanningshistorie/utdanningspolitikk for en periode på 4 år. Dette er en utdanningsstilling som skal gi lovende forskerrekrutter anledning til faglig utvikling. Stillingen er tillagt ett års arbeidsplikt. Stillingen er knyttet til phd-programmet i Pedagogikk ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, og fakultetet står som arbeidsgiver.

Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL) er et samfunnsvitenskapelig kunnskapsmiljø for forskning, undervisning og formidling. Instituttet bidrar med forskningsbasert kunnskap om oppvekst, skole, utdanning og arbeidsliv i et livslangt perspektiv. Instituttets fagområder er pedagogikk, voksnes læring, rådgivingsvitenskap, tverrfaglig barneforskning og universitetspedagogikk. Instituttets vitenskapelige stab består for tiden av 16 professorer, 24 førsteamanuenser, 8 universitetslektorer, 3 forskerstillinger, 2 postdoktorer og 10 stipendiater.
Den utlyste stipendiatstillingen er innenfor fagområdet pedagogikk og er tilknyttet forskningsmiljøet innen nyere utdanningshistorie og utdanningspolitikk ved instituttet. Forskningsmiljøet har et formelt samarbeid med University College London.

Arbeidsområder – stipendiat
Stipendiaten skal arbeide med problemstillinger innen forskningsfeltet utdanningshistorie/utdanningspolitikk. Vi søker etter historiske prosjekt som tar for seg utviklingen av videregående opplæring i Norge, fra dens etablering som et tilbud til de få utvalgte til dagens system som gir alle en lovfestet rett til 3 års videregående opplæring. Prosjektet bør peke fram mot og drøfte dagens utdanningspolitiske utfordringer i den videregående opplæringen. Stikkord som privatisering, frafall, overgangen fra et tilbud til de få til videregående opplæring for alle, forholdet mellom studieforberedende eller yrkesforberedende linjer og samarbeid skole/arbeidsliv kan være veiledende.
Vi søker etter originale og gjennomførbare prosjekt med gode problemstillinger.
Utlysningen er åpen for ulike metodiske og teoretiske vinklinger, det være seg diskursteoretiske tilnærminger, komparative analyser eller mer klassisk-historisk orienterte tilnærminger. Det er imidlertid et ufravikelig krav om å plassere prosjektet og analysere prosjektets problemstillinger innenfor en relevant historisk, politisk og kulturell kontekst – nasjonalt eller internasjonalt.

Kvalifikasjoner
Ved tilsetting av stipendiat vil det bli lagt vekt på følgende kriterier:
*karakterer fra mastergrad/hovedfag
*prosjektbeskrivelse og kvaliteten på denne
*forskningsrelevant erfaring av 1-2 årsvarighet, slik som publisering og deltakelse i forskningsprosjekt

For stillingen kreves fullført hovedfag/mastergrad i pedagogikk, eller innenfor et samfunnsvitenskapelig eller humanistisk fag med relevant faglig profil i forhold til stillingens område. Den som tilsettes må søke opptak på ph.d.-programmet i pedagogikk. For eventuelle søkere uten tilstrekkelig bakgrunn vil det bli gjort en individuell vurdering av hvilke krav om tilleggsutdanning som skal stilles.

Søkeren skal ha en sterk faglig bakgrunn fra sitt tidligere studium, og ha en veid gjennomsnittskarakter de siste to år av mastergradstudiet eller tilsvarende utdanning (tilsvarende 120 studiepoeng) som er lik B eller bedre sammenholdt med NTNUs karakterskala. Søkere uten bokstavkarakterer fra tidligere studium skal ha et like godt faglig grunnlag. Søkere med svakere karakterbakgrunn vil kunne bli opptatt dersom det dokumenteres at kandidaten er særskilt egnet til en ph.d.-utdanning.
Tilsetting skjer i henhold til gjeldende forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat av 31.01.06.
Personlige egenskaper som vil tillagt vekt er evne til å arbeide selvstendig og strukturert, initiativrik, og gode samarbeidsevner. Det legges og stor vekt på at den som tilsettes som stipendiat har motivasjon for en forskerutdanning, og kan bidra til et godt arbeidsmiljø.

Søknad
Tilsetting i stipendiatstilling forutsetter opptak til ph.d-programmet i pedagogikk. Den som tilsettes i stillingen må sende søknad om opptak til ph.d.-programmet til instituttet snarest etter tiltredelse (og senest innen tre måneder etter tiltredelse). For informasjon om ph.d.-programmet, se https://www.ntnu.no/studier/phped.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til førsteamanuensis Nina Volckmar e-post: nina.volckmar@ntnu.no eller instituttleder Hans Petter Ulleberg, e-post: hans.petter.ulleberg@ntnu.no.

Søknadsfrist: 11.06.2017.

För mer information, se https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/138177/stipendiat-i-utdanningshistorie-utdanningspolitikk

 

4. UTLYSNING: UNIVERSITETSLEKTOR I TEMA BARN (LIU, NORRKÖPING)
Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som universitetslektor i tema Barn.

Vid tema Barn bedrivs en unik forskning som kombinerar ett fokus på barns aktörskap och sociala interaktioner med en kritisk och teoretisk medvetenhet om barndomens skiftande innebörder i tid och rum. Vid avdelningen bedrivs forskarutbildning och grundutbildning med inriktning på frågor om barn och barndom. Inom grundutbildningen ges ett internationellt masterprogram samt fristående- och lärarutbildningskurser.

I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning, forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå. Undervisningen kommer att ske på svenska och engelska.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna för anställningen består av undervisning och handledning inom ramen för de utbildningar som tema Barn är värdinstitution för och har undervisningsuppdrag inom: det tvärvetenskapliga internationella Master-programmet Child Studies (MSSc), som bedrivs online, program för grundlärare och ämneslärare samt program för förskollärare vid LiU. I arbetsuppgifterna ingår även att administrera, leda och planera utbildningsuppdrag. Generellt ställer anställningen höga krav på flexibilitet och förmåga att röra sig mellan olika typer av undervisningssituationer och pedagogiska sammanhang. Vidare förväntas innehavaren av anställningen delta i forskningsmiljöns verksamhet och uppmuntras att söka extern finansiering för forskning.

Innehavaren av anställningen ska uppvisa dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom ”child/childhood studies”, barn- och ungdomsvetenskap eller motsvarande. Innehavaren av anställningen ska uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet att undervisa på både grund- och avancerad nivå inom ”child/childhood studies”, barn- och ungdomsvetenskap eller motsvarande samt dokumenterad pedagogisk skicklighet att undervisa på både svenska och engelska. Det är särskilt meriterande att uppvisa dokumenterad skicklighet att bedriva webbaserad undervisning. Vidare är det meriterande om innehavaren av anställningen uppvisar dokumenterad skicklighet vad gäller administrativa uppgifter som att leda och planera undervisningsverksamhet.

Ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 20 juni 2017.

För mer information, se
http://www.liu.se/jobba/lediga-jobb?l=sv&&rmpage=job&rmjob=5099&rmlang=SE

 

5. PUBLIKATIONER
Claesson, Urban (red.), Fostran och bildning för en annan modernitet: Siljanskolan som reformpedagogisk alternativ. Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria, 2017. 164 s.

Ringarp, Johanna & Nihlfors, Elisabet, Styrning och ledning av svensk förskola och skola: En introduktion, Malmö, Gleerups, 2017. https://www.gleerups.se/40692306-product

Skjelmo, Randi Hege och Liv Helene Willumsen, ”Isaac Olsen – lærer og forkynner”, Heimen, vol. 54, no 1 (2017) s. 62-85

Thuen, Harald (2017): Den norske skolen. Utdanningssystemets historie, Oslo: Abstrakt forlag (283 sider).

Annons
%d bloggare gillar detta: