Utskick 091207

1. EFTERLYSNING – UTBILDNINGSHISTORISK FORSKNING OM KONSTNÄRLIGA UTBILDNINGAR

2. VÅRENS FORSKARUTBILDNINGSKURS I UPPSALA

3. CALL FOR PAPERS: SSCH 2010

4. PUBLICERAT

1. EFTERLYSNING – UTBILDNINGSHISTORISK FORSKNING OM KONSTNÄRLIGA UTBILDNINGAR

Vid den senaste Nordiska utbildningshistoriska konferensen återfanns sessionen ”Svenska bildkonstnärliga utbildningar och karriärvägar under 100 år” där fyra olika historiskt orienterade forskningsprojekt om bildkonstnärlig utbildning presenterades. Sessionsansvarig var undertecknad, Marta Edling.

Inom forskargruppen vill vi nu vidga kretsen och starta ett nätverk för forskare/doktorander/master- och kandidatstudenter intresserade av också andra konstnärliga professionsutbildningars historia, det vill säga alla de utbildningar som syftar till yrkesverksamhet inom de konstnärliga områdena, alltså bild såväl som musik, scenkonster och design/konsthantverk.

Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC) vid Institutionen för utbildning kultur och medier vid Uppsala Universitet anordnar i Uppsala den 5-7 maj 2010 konferensen EDUCULT 10 som i år ägnas de högre konstnärliga utbildningarna i Norden med titeln ”Högre konstnärlig utbildning och de kulturella produktionsfälten. Historiska och sociologiska perspektiv”. Detta evenemang kunde bilda en första knutpunkt för vårt nätverk.

Har du sysselsatt dig med dessa frågor, eller känner du till andra som arbetar med ämnet, inom eller utom Sverige, sänd då gärna ett mail med information till marta.edling@edu.uu.se

2. VÅRENS FORSKARUTBILDNINGSKURS I UPPSALA
Under våren (mars-maj) kommer master- och forskarutbildningskursen ”Utbildningshistoria, traditioner” att ges i Uppsala.

Kursen består av åtta seminarier fördelade på fyra heldagar som bland annat behandlar det moderna utbildningssystemets födelse, utbildningens ekonomiska historia, folkbildningens historia och utbildningsinnehållets historia.

Kursansvarig är Johannes Westberg. Lärare på kursen är också Esbjörn Larsson (Edu, Uppsala), Samuel Edqvist (Södertörn), Erik Lindberg (Hist. inst., Uppsala) och Johan Prytz (didaktik, Uppsala). Fortfarande finns platser kvar. För mer info, se http://www.skeptron.uu.se/utbhist/trad/index.htm

3. CALL FOR PAPERS: SSCH 2010
Society for the Study of Curriculum History, The 33rd Annual Meeting of the Society will be held April 29 – April 30, 2010, Denver, Colorado. För mer info, se http://www.skeptron.uu.se/utbhist/ssch10.pdf

4. PUBLICERAT
Barow, Thomas (2009), Kein Platz im Volksheim? Die ”Schwachsinnigenfürsorge” in Schweden 1916-1945, http://www.klinkhardt.de/verlagsprogramm/1670.html

Lundahl, Christian (2009): Varför nationella prov? – framväxt,
dilemman, möjligheter. Lund, http://www.skeptron.uu.se/utbhist/33478%20Lundahl.pdf

Utskick 090508

1. DEADLINE 5 JUNI – FJÄRDE NORDISKA UTBILDNINGSHISTORISKA KONFERENSEN

2. UTBILDNINGSVETENSKAPLIG FORSKNINGSDAG I UPPSALA

3. PUBLICERAT

4. LEDIGA LEKTORAT OCH POSTDOK I STOCKHOLM

1. Deadline 5 juni- Fjärde nordiska utbildningshistoriska konferensen
Den 5 juni är sista inlämningsdag för abstracts till Fjärde nordiska utbildningshistoriska konferensen, http://www.edu.uu.se/utbildningshistoria09/. Abstracts ska vara max 3000 tecken (inkl blanksteg) och lämnas in via hemsidans deltagarsidor. Fram till och med detta datum är det också möjligt att göra förändringar i abstractet på dessa sidor. Slutgiltigt besked om att abstractet är antaget lämnas senast den 16 juni.

2. Utbildningsvetenskaplig forskningsdag i Uppsala
Onsdagen den 13 maj arrangeras Utbildningsvetenskapliga doktorandrådets årliga forskningsdag i Uppsala universitetshus, som detta år har flera utbildningshistoriska inslag. Bland annat deltar prof. Ulf P. Lundgren, FD Mikael Palme och doktoranderna Sara Backman Prytz, Stefan Rimm och Peter Bernhardsson. Alla intresserade är välkomna, ingen anmälan krävs. Mer information finns på http://www.skeptron.uu.se/utbhist/abstracts-udr-fo-dag-20091.pdf

3. Publicerat
Hedlin, Maria (2009). ”Konstruktionen av kön i skolpolitiska texter 1948 – 1994, med särskilt fokus på naturvetenskap och teknik”. Diss. Umeå : Umeå universitet, 2009. Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-1944

Johnsson Harrie, Anna (2009). ”Staten och läromedlen: en studie av den svenska statliga förhandsgranskningen av läromedel 1938-1991”. Diss. Linköping : Linköpings universitet, 2009

Nevéus, Torgny (2009). ”I katedern på orgelstolen vid bikuporna: en folkskollärares verksamhet för hundra år sedan”. Uppsala: Fören. för svensk undervisningshistoria

4. Lediga lektorat och postdok i Stockholm
Lektorat nu utlysta vid Historiska institutionen i Stockholm: ett inom Kulturvetarlinjen och dess kurser (kursföreståndare) samt ett i historia med huvudsakliga arbetsuppgifter inom utbildningen i arkivvetenskap. Före sommaren kommer utlysning av postdoktor med inriktning mot urban miljöhistoria och en forskarassistent med inriktning mot genushistoria. Efter sommaren kommer utlysning av professur i historia, särskilt idrottshistoria samt en postdoktor med samma inriktning.

Humanistiska fakulteten i Stockholm utlyser också 5 postdoktorsanställningar inom Hist-Fil-området. För mer info, se http://www.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=11535

Utskick 090406

1. ÅRSMÖTE I FÖRENINGEN FÖR SVENSK UNDERVISNINGSHISTORIA

2. KONFERENSEN ”SVENSK SKOLA I VÄRLDEN ¬ BÄTTRE ELLER SÄMRE?”

3. LEDIGA TJÄNSTER

1. Årsmöte i föreningen för svensk undervisningshistoria

Föreningen för svensk undervisningshistoria håller årsmöte den 21 april 2009
Mer information på: http://www.undervisningshistoria.se/arsmote20090421.htm

2. Konferensen ”svensk skola i världen ¬ bättre eller sämre?”

Föreningen för svensk undervisningshistoria arrangerar tillsammans med Stiftelsen Sveriges allmänna folkskollärarförening och Sällskapet för folkundervisningens befrämjande konferensen ”Svensk skola i världen ¬ bättre eller sämre? En konferens om internationella kunskapsmätningar” den 23 april 2009.
Mer information på: http://www.undervisningshistoria.se/konferens20090423.htm

3. Lediga tjänster

Linköpings universitet ledigförklarar fem anställningar som doktorand i tema Barn med placering vid Institutionen för Tema. För mer information, se http://www.liu.se/jobbdb/show.html?2850

Utskick 090304

1. INFORMATION OM KOMMANDE KONFERENSER

2. NYA BÖCKER MED UTBILDNINGSHISTORISK RELEVANS

3. KOMMANDE DISPUTATIONER

4. LEDIGA TJÄNSTER I UMEÅ OCH UPPSALA: POSTDOKTOR I HISTORIA MED UTBILDNINGSVETENSKAPLIG INRIKTNING OCH EN FORSKARASS I IDÉ- OCH LÄRDOMSHISTORIA

1. Information om kommande konferenser

Anmälningsavgiften till Fjärde nordiska utbildningshistoriska konferensen, 1-2 oktober 2009 har nu sänkts. För mer info om konferensen, se http://www.edu.uu.se/utbildningshistoria09/

History of Education Society UK Annual Conference 2009 äger rum i Sheffield den 4-6 december 2009. För mer info, se http://www.skeptron.uu.se/utbhist/HEScfp-091204.pdf

European Social Science History Conference (ESSHC) äger rum i Ghent den 13-16 April 2010. Konferensen organiseras runt ett antal nätverk, däribland ”Education and childhood”. För mer info, se http://www.iisg.nl/esshc/

2. Nya böcker med utbildningshistorisk relevans

Ammert, Niklas, ”Det osamtidigas samtidighet. Historiemedvetande i svenska historieläroböcker under hundra år”. Diss., Lund 2008.

Larsson, Esbjörn (ed.), ”Ny utbildningshistorisk forskning. Tio bidrag från Nationella forskarskolan i utbildningshistoria”. Uppsala 2008.

Lundin, Sverker, ” Skolans matematik. En kritisk analys av den svenska skolmatematikens förhistoria, uppkomst och utveckling”. Diss., Uppsala 2008. (fulltext: http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:172874)

Tellgren, Britt, ”Från samhällsmoder till forskarbehörig lärare. Kontinuitet och förändring i en lokal förskollärarutbildning”. Diss., Örebro 2008. (fulltext: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-2615)

Wahlstedt, Jens, ”Djur och natur på skolplanscher”. Stockholm 2008.

3. Kommande disputationer

Onsdagen den 15 april, kl. 10.15, Uppsala universitetshus, disputerar Jonas Larsson Kraus på avhandlingen ”Att odla ett samhälle. Råby Räddningsinstitut och 1840-talets sociala ingenjörskonst”

4. Lediga tjänster i Umeå och Uppsala

En tvåårig anställning som postdoktor utlyses vid Umeå universitet i anslutning till forskningsprojektet ”Historia utan gräns: Den internationella historieboksrevisionen 1919–2009”. Sista ansökningsdag 2009-04-02. För mer information, se http://www.jobb.umu.se och http://www8.umu.se/humfak/idesam. Närmare upplysningar om forskningsområdet och befattningen lämnas av professor Daniel Lindmark, +61 2 4349 4459 (Australien) eller +61 4 4834 6779 (Australien) eller daniel.lindmark@historia.umu.se.

Anställning som forskarassistent i idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet. För mer info, se http://www.personalavd.uu.se/ledigaplatser/128foass.html