Utskick 100920

1. Barndomens historia – Tromsö 2011 – ändrad anmälningsdag till den 1 oktober

2. The University of Cambridge Graduate Student Conference in History of Art

3. Academic culture of remembrance. The combination of university history,
jubilees and academic heritage, Ghent

1. BARNDOMENS HISTORIA – TROMSÖ 2011 – SISTA ANMÄLNINGSDAG 1 OKTOBER
Vid Det Nordiske Historikermötet i Tromsø, 11.-14. august 2011 kommer vi att organisera en halvdagssession om barndomens sociala och kulturella historia. Sedan Philippe Ariès gav ut sin bok om barndomens och familjens historia 1960, har det barndomshistoriska fältet expanderat dramatiskt. Ett kännetecken är inte bara en väldigt stor vetenskaplig produktion om barn och barndomens historia, utvecklingen av subdiscipliner utan också utgivningen av handböcker och uppslagsverk, specialtidskrifter, internationella konferenser och kurser.

Bidragsförslag (namn, titel och abstract) skall laddas upp på hemsidan http://www.tema.liu.se/tema-b/nordiske-historikerm-te?l=sv senast den 1 oktober 2010. Programmet för sessionen kommer att utarbetats med ambitionen att ge en bred och djup förståelse av den historiska barndomsforskningens utmaningar.

Ytterligare upplysningar kan fås genom att kontakta professor Bengt Sandin bensa@tema.liu.se; professor Ellen Schrumpf Ellen.Schrumpf@hit.no eller professor Ning de Coninck-Smith ning@dpu.dk. Mer information finns även på http://www.tema.liu.se/tema-b/nordiske-historikerm-te?l=sv

2. THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE GRADUATE STUDENT CONFERENCE IN HISTORY OF ART

“The University of Cambridge Graduate Student Conference in History of Art will be held on the 12th and 13th of May 2011. The conference will cover the relationships between art and education over a wide geographical and chronological spectrum.” För mer info, se http://www.skeptron.uu.se/utbhist/art-education-cambridge-2011.pdf

3. ACADEMIC CULTURE OF REMEMBRANCE. THE COMBINATION OF UNIVERSITY HISTORY, JUBILEES AND ACADEMIC HERITAGE, Ghent, Wednesday 16 and Thursday 17 March 2011

The aim of this two-day conference is to discuss the triangular relationship between scientific research, the opening up of academic heritage and the creation of a culture of remembrance. Two series of questions are at the centre of this symposium. (1) Firstly, we would like to examine, from a historiographical perspective, the relationship between university history, the culture of remembrance in general and university jubilees in particular. (2) Secondly, the place of academic heritage in the creation and communication of (historical) knowledge of universities and scientific practices will be considered. Through a combination of both central themes, the conference aspires to offer some innovative perspectives for writing contemporary university history. För mer info, se http://www.skeptron.uu.se/utbhist/CFP-AcademicCultureOfRemembrance.pdf

Utskick 100816

1. DET UTBILDNINGSHISTORISKA SEMINARIET, PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN, STOCKHOLMS UNIVERSITET
Under hösten är följande seminarier planerade inom det Utbildningshistoriska seminariet på Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet, se bifogad fil.

2. NORRLANDSFRÅGAN – ANMÄLAN UTAN PAPER: 1 SEPTEMBER
Institutionen för idé- och samhällsstudier (Umeå universitet) inbjuder tillsammans med Nationella forskarskolan i utbildningshistoria (Uppsala universitet) till en workshop om de specifikt norrländska (norr om Dalälven) erfarenheterna av bildning, utbildning, undervisning och fostran i Sverige från tidigmodern tid fram till nutid.

Workshopen går av stapeln vid Umeå universitet, 30 september–1 oktober 2010. Den inleds med gemensam lunch torsdag kl. 12 och avslutas senast 16.30 på fredagen. Gemensam buffé avnjuts på torsdagskvällen. Mat och dryck finansieras av Nationella forskarskolan i utbildningshistoria och Institutionen för idé- och samhällsstudier.

Tretton papers kommer att ventileras vid workshopen. Sista anmälningsdag för deltagande utan paper är den 1 september.

Mer info om arrangemang och papers, se http://www.skeptron.uu.se/utbhist/norrland/. Frågor kan också riktas till johannes.westberg@edu.uu.se

4. SVENSKA HISTORIKERMÖTET 2011
Vid tidigare historikermöten har utbildningshistorisk forskning varit väl representerad, se t.ex. http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/e-0504-histmote.htm. Nästa historikermöte äger rum i Göteborg, 5-7 maj 2011.

Vid denna konferens presenteras och diskuteras pågående forskning vid svenska kultur- och utbildningsinstitutioner. Huvudtema är ”Historia i Sverige – fångad i nationen?”. Förslag på sessioner och föredrag med anknytning till huvudtematiken, liksom andra ämnen, kan anmälas fram till den 1 september 2010 på konferensens hemsida. För mer information, se http://www.historikermotet.hum.gu.se/

4. PUBLICERAT
Lövheim, Daniel, “An epistemology of one’s own: curricular (re-)construction of school technology and non-technology in Sweden, 1975-1995”, i History of Education 39:4.

Widén, Pär, Bedömningsmakten: berättelser om stat, lärare och elev, 1860-1995. Diss. Linköping : Linköpings universitet, 2010.
Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-57852

Utskick 100608

1. NORRLANDSFRÅGAN
Institutionen för idé- och samhällsstudier (Umeå universitet) inbjuder tillsammans med Nationella forskarskolan i utbildningshistoria (Uppsala universitet) till en workshop om de specifikt norrländska (norr om Dalälven) erfarenheterna av bildning, utbildning, undervisning och fostran i Sverige från tidigmodern tid fram till nutid.

Workshopen går av stapeln vid Umeå universitet, 30 september–1 oktober 2010. Den inleds med gemensam lunch torsdag kl. 12 och avslutas senast 16.30 på fredagen. Gemensam buffé avnjuts på torsdagskvällen. Mat och dryck finansieras av Nationella forskarskolan i utbildningshistoria och Institutionen för idé- och samhällsstudier.

Tretton papers kommer att ventileras vid workshopen. Sista anmälningsdag för deltagande utan paper är den 1 september.

Mer info om arrangemang och papers, se http://www.skeptron.uu.se/utbhist/norrland/. Frågor kan också riktas till johannes.westberg@edu.uu.se

2. NORDIC IDEOLOGY BETWEEN RELIGION AND SCHOLARSHIP
Den 23-25 augusti organiseras en konferens på temat ”Nordic Ideology between Religion and Scholarship” i Uppsala. Information om evenemanget finns på Forum för Tysklandsstudiers hemsida (http://www.fft.uu.se). Frågor om konferensen besvaras av Andreas (andreas.akerlund@hist.uu.se) eller av Horst (horst.junginger@gmx.de).

2. PUBLICERAT
Jonsson, Lena (2010), ”Historieundervisning som patriotisk fostran”, Historisk tidskrift 2010:2.

Hallström, Jonas (2010), ”To hold the subject’s territory’: the Swedish Association of Biology Teachers and two curricular reforms, 1960-1965′, History of Education, 39: 2.

Larsson, Anna (red.) (2010), Fostran i skola och utbildning: historiska perspektiv. Uppsala: Fören. för svensk undervisningshistoria.

Larsson, Anna (2010), ”Mobbningsfrågan i förändring. Efterkrigstidens synsätt på skolbarns kamratrelationer”, Historisk tidskrift 2010:2.

Prado, Svarnte (2010), [recension av:] Claudia Goldin & Lawrence F. Katz, “The race between education and technology”. Cambridge: Harvard university press.

Sjögren, David (2010), Den säkra zonen: Motiv, åtgärdsförslag och verksamhet i den särskiljande utbildningspolitiken för inhemska minoriteter 1913-1962. Diss. Umeå: Umeå Studies in History and Education (FULLTEXT: http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:319013)

Utskick 100426

1. POSTDOKTOR I HISTORIA MED UTBILDNINGSVETENSKAPLIG INRIKTNING
Umeå universitet utlyser en tvåårig anställning som postdoktor i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning. Arbetsuppgifterna består i huvudsak av egen forskning. Den sökandes forskningsplan kan inriktas mot antingen utbildningshistoria eller historiedidaktik. Ansökningstiden går ut den 15 juni 2010. Ytterligare upplysningar om anställningen återfinns på http://www8.umu.se/umu/aktuellt/arkiv/lediga_tjanster/315-392-10.html (dnr 315-392-10)

Närmare upplysningar om anställningen och forskningsområdet lämnas av professor Daniel Lindmark på telefon 090-786 6250 eller e-postadress daniel.lindmark@historia.umu.se.