Utskick 170616

1. Cfp: EDUCATION AND VIOLENCE – SPECIAL ISSUE OF NORDIC JOURNAL OF EDUCATIONAL HISTORY
2. DEN SJUENDE NORDISKE UTDANNINGSHISTORISKE KONFERANSEN (TRONDHEIM)
3. UTLYSNING: 4 DOKTORANDPLATSER I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT VUXNAS LÄRANDE (LINKÖPING)
4. PUBLIKATIONER

1. Cfp: EDUCATION AND VIOLENCE – SPECIAL ISSUE OF NORDIC JOURNAL OF EDUCATIONAL HISTORY
This special issue addresses the broad theme of education and violence. It aims to contribute to the understanding of the roles and meanings of physical and symbolic violence and their significances for past educational practice. This might include topics such as symbolic and corporal punishment in schools and its relation to pedagogy; school discipline and the evolvement/change of disciplinary techniques; the role of the body and emotions connected to the use of violence; the spatial and material impact of disciplinary practice on school settings; the production of “teaching” technologies and pedagogical aids for physical and symbolic punishment; public debates on school violence; differences as regards to gender, class and age on the subject, as well as other aspects of violence connected to the day-to-day school life. The editorial team’s intention is that this special issue will broaden the understanding of the role of violence in past education and give theoretical, methodological and empirical impetus for further studies in this area.

Deadline: By November 1, 2017, authors must submit a manuscript online. For author guidelines, please see: http://ojs.ub.umu.se/index.php/njedh/about/submissions.

The publishing language is English and the Scandinavian languages. The journal welcomes contributions exploring the history of education in all parts of the world and applies a double blind peer review procedure.

If you have questions of any kind, don’t hesitate to contact ed. Björn Norlin (bjorn.norlin@umu.se).

2. DEN SJUENDE NORDISKE UTDANNINGSHISTORISKE KONFERANSEN (TRONDHEIM)
Mycket glädjande nyheter: Den sjunde nordiska utbildningshistoriska konferensen kommer att äga rum i Trondheim, preliminära datum är den 19–20 september 2018. Arrangör är Institutt for pedagogikk og livslang læring i samarbeid med Utbildningshistoriska nätverket, Nordic Journal of Educational History och en nationella programkommitté.

Temat för konferensen blir ”Utbildning och samhälle i förändring”. Deadline för sessionsförslag och förslag på individuella papers ser ut att bli i januari 2018. Ytterligare information kommer efter sommaren.

3. UTLYSNING: 4 DOKTORANDPLATSER I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT VUXNAS LÄRANDE (LINKÖPING)
Linköpings universitet ledigförklarar fyra anställningar som Doktorand i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande med placering vid institutionen för beteendevetenskap och lärande och avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande.

Arbetsuppgifter
Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.
Anställningarna är knutna till forskningsmiljön vuxenpedagogik och folkbildning som inriktar sig på studier av vuxnas lärande. Detta inbegriper en mängd aktiviteter inom ramen för olika kontexter där vuxna lär, inom institutionella sammanhang som t.ex. kommunal vuxenutbildning (inklusive yrkesutbildning för vuxna och svenska för invandrare), folkhögskola, och studieförbund (studiecirklar), olika informella och vardagliga sammanhang eller i folkrörelser och i det civila samhället. Miljön är Sverigeledande och ansvarar bland annat för Mimer, nationellt program för folkbildningsforskning. Miljön har även en stark internationell profil och ansvarar bland annat för sekretariatet för den europeiska föreningen för vuxenpedagogisk forskning (www.esrea.org) samt leder arbetet med den europeiska vetenskapliga tidskriften inom fältet (www.rela.ep.liu.se). Miljön är nära knuten till forskningsmiljön yrkesdidaktik som inriktar sig på studier av olika former av yrkesutbildning.
Vi söker nu doktorander som kan bidra till att bygga kunskap om centrala sammanhang för vuxnas lärande enligt följande:

1. En anställning är knuten till Mimer, där avhandlingsprojektet skall inriktas mot folkbildande verksamhet.
2. Avhandlingsprojekt inom ramen för en anställning skall inriktas mot folkhögskola.
3. Avhandlingsprojekt inom ramen för två anställningar skall inriktas mot kommunal vuxenutbildning (här ingår även yrkesutbildning för vuxna och svenska för invandrare)

Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” som finns tillgänglig via länken nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 31 augusti 2017. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

För mer info, se http://liu.se/jobba/lediga-jobb?l=sv&&rmpage=job&rmjob=5954&rmlang=SE

4. PUBLIKATIONER
Elmersjö, Henrik Åström. En av staten godkänd historia: Förhandsgranskning av svenska läromedel och omförhandlingen av historieämnet 1938–1991. Umeå Studies in History and Education 17. Lund: Nordic Academic Press, 2017.

Elmersjö, Henrik Åström. ”Historievetenskap och historieundervisning: Sven Ulric Palme och 1950-talets läroböcker i historia för folkskolan”. Scandia 83, nr 1 (2017): 10–42.

Gustafson, Jörgen (2017). Historielärobokens föreställningar: påbjuden identifikation och genreförändring i den obligatoriska skolan 1870–2000. Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2017

Lindmark, Daniel. ”Magisk materialitet och transnationell läserfarenhet: Historiografiska perspektiv på skriftkulturens utveckling”. Thule – Kungl. Skytteanska Samfundets årsbok (2017): 115–136.

Ringarp, Johanna. ed., 2017. 25 år av skolreformer: Vittnesseminarium om skolans kommunalisering och friskolereformen 1st ed., Huddinge. Available at: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-32557.

Sandgren, Petter (2017), Globalising Eton: A Transnational History of Elite Boarding Schools since 1799. Diss., European University Institute,Department of History and Civilization, Florence.

Annonser

Utskick 170515

1. CfP: TEMANUMMER EDUCARE
2. UTLYSNING: TENURE TRACK POSITION, HISTORY OF EDUCATION, VIENNA
3. UTLYSNING: STIPENDIAT I UTDANNINGSHISTORIE/UTDANNINGSPOLITIKK (TRONDHEIM)
4. UTLYSNING: UNIVERSITETSLEKTOR I TEMA BARN (LIU, NORRKÖPING)
5. PUBLIKATIONER

1. CfP: TEMANUMMER EDUCARE

Tema: Vad händer inom utbildningshistoria?

Utbildning brukar ses som lösningen på en rad olika problem i samhället, allt från sociala orättvisor till att servera näringslivet med adekvat arbetskraft. Få ämnen i den samhälleliga debatten väcker så starka känslor som utbildning gör. Inte sällan diskuteras utbildningen och dess roll med överhettade politiska och ideologiska tongångar. För den som vill söka förstå utbildning – bortom olika ideologiska försanthållande – är utbildningshistoria nödvändig.

Den tidiga utbildningshistoriska forskningen var under första halvan av 1900-­‐talet detsamma som att skriva pedagogikens historia. Efter andra världskriget var det historiska intresset inom pedagogikämnet under lång tid obefintligt. Inom historievetenskaperna hade utbildningsvetenskap ett litet utrymme och behandlades tämligen styvmoderligt. Den utbildningshistoriska forskningen följde i stort trenderna inom historia, det vill säga med en betoning på politisk historia fram till mitten av 1960-­‐ talet då ett starkt inslag av socialhistoria gjorde sig gällande. Med den kom också en revisionistisk historieskrivning där utbildning allt mer kom att studeras som en form av maktmedel.

Senare utbildningshistoriks forskning har många gånger anklagat den tidiga utbildningshistoriska forskningen för att i huvudsak vara driven av enskilda aktörer, ofta med ett eget intresse i det som beforskades, att den var fragmentiserad, att den var beskrivande och ateoretisk eller att den var stark ideologiskt driven. I Sverige utvecklades utbildningshistoria aldrig till en egen akademisk disciplin, utan kan numera bäst beskrivas som ett brett tvärvetenskapligt forskningsfält med kopplingar till ämnen som: historia, ekonomisk historia, idéhistoria, pedagogik, psykologi, sociologi, socialt arbete etc. Efter att ha fört en tämligen tynade tillvaro under lång tid så började emellertid utbildningshistoria mot slutet av 1900-­‐talet få ny vitalitet. Och under de senaste decennierna har svensk och nordisk utbildningshistoria utvecklas till ett livaktigt forskningsområde inom utbildningsvetenskap.

Det väcker ett antal frågor den utbildningshistoriska forskningens ställning idag. Vilken typ av frågor är det som diskuteras? Vilka slags källmaterial är det som används? Vad har hänt med den teoretiska utvecklingen och vad kan den tillföra? Och vilka principer bör vägleda den framtida utvecklingen?

Till EDUCARE:s temanummer om utbildningshistoria välkomnar vi artikelbidrag som belyser och problematiserar utbildning från förskola till universitet. Inbjudan är bred och riktar sig till alla forskare inom det utbildningsvetenskapliga fältet från hela norden.

Artikelförslag omfattande 500-­‐1000 ord lämnas senast den 1 september 2017 till gästredaktören: Thom Axelsson på thom.axelsson@mah.se

 

2. TENURE TRACK POSITION, HISTORY OF EDUCATION, VIENNA
At the Faculty of Philosophy and Education of the University of Vienna the position of a

Tenure-Track Position for the field of History of Educational Ideas and Practices

(full-time position) is to be filled.

The successful candidate for the tenure-track position on “History of the Theory and Practice of Education” will deal with the classical and topical themes of education research from a historical and a systematic perspective, thus complementing the research of the Section “School, Education and Society”. She/he will analyse the history of education with respect to its actors, structures and processes, and combine various research methods, taking into account the interaction of different spatial levels (local, national, international.)

Main research field: Educational Sciences / 5030
Special research field: History of Education / 503017

Successful candidates should have the following qualifications:
• Doctoral degree/PhD and at least two years post-doctoral experience at a university or other research institution
• Outstanding achievements and potential in research, excellent publication record, international reputation
• Experience in designing and participating in research projects, as well as the willingness and ability to lead research groups
• Enthusiasm for excellent teaching, teaching experience at universities or a teaching concept as well as the ability and willingness to teach students in all phases of their studies (bachelor’s, master’s, or doctoral level), to supervise academic theses and to promoting young academic colleagues

The University of Vienna expects the successful candidate to acquire, within three years, proficiency in German sufficient for teaching in bachelor’s programmes and for participation in university committees. In addition, the University of Vienna expects the successful candidate to be prepared to take over responsibility on the organisational level of the Faculty and the University, if necessary.

Please send your application — preferably in English and in electronic form — to the Job Center of the University of Vienna (jobcenter@univie.ac.at).

Reference no.: 7563

The application deadline is 30 June 2017.

For more information, see https://univis.univie.ac.at/ausschreibungstellensuche/flow/bew_ausschreibung-flow?_flowExecutionKey=_c35C175D6-A36C-057D-FC22-DFDD00C1F5C7_k6DA05C72-81DC-E052-4884-F382870B574F&tid=62523.28

 

3. UTLYSNING: STIPENDIAT I UTDANNINGSHISTORIE/UTDANNINGSPOLITIKK (TRONDHEIM)

Ved NTNU, Institutt for pedagogikk og livslang læring er det ledig en stipendiatstilling i utdanningshistorie/utdanningspolitikk for en periode på 4 år. Dette er en utdanningsstilling som skal gi lovende forskerrekrutter anledning til faglig utvikling. Stillingen er tillagt ett års arbeidsplikt. Stillingen er knyttet til phd-programmet i Pedagogikk ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, og fakultetet står som arbeidsgiver.

Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL) er et samfunnsvitenskapelig kunnskapsmiljø for forskning, undervisning og formidling. Instituttet bidrar med forskningsbasert kunnskap om oppvekst, skole, utdanning og arbeidsliv i et livslangt perspektiv. Instituttets fagområder er pedagogikk, voksnes læring, rådgivingsvitenskap, tverrfaglig barneforskning og universitetspedagogikk. Instituttets vitenskapelige stab består for tiden av 16 professorer, 24 førsteamanuenser, 8 universitetslektorer, 3 forskerstillinger, 2 postdoktorer og 10 stipendiater.
Den utlyste stipendiatstillingen er innenfor fagområdet pedagogikk og er tilknyttet forskningsmiljøet innen nyere utdanningshistorie og utdanningspolitikk ved instituttet. Forskningsmiljøet har et formelt samarbeid med University College London.

Arbeidsområder – stipendiat
Stipendiaten skal arbeide med problemstillinger innen forskningsfeltet utdanningshistorie/utdanningspolitikk. Vi søker etter historiske prosjekt som tar for seg utviklingen av videregående opplæring i Norge, fra dens etablering som et tilbud til de få utvalgte til dagens system som gir alle en lovfestet rett til 3 års videregående opplæring. Prosjektet bør peke fram mot og drøfte dagens utdanningspolitiske utfordringer i den videregående opplæringen. Stikkord som privatisering, frafall, overgangen fra et tilbud til de få til videregående opplæring for alle, forholdet mellom studieforberedende eller yrkesforberedende linjer og samarbeid skole/arbeidsliv kan være veiledende.
Vi søker etter originale og gjennomførbare prosjekt med gode problemstillinger.
Utlysningen er åpen for ulike metodiske og teoretiske vinklinger, det være seg diskursteoretiske tilnærminger, komparative analyser eller mer klassisk-historisk orienterte tilnærminger. Det er imidlertid et ufravikelig krav om å plassere prosjektet og analysere prosjektets problemstillinger innenfor en relevant historisk, politisk og kulturell kontekst – nasjonalt eller internasjonalt.

Kvalifikasjoner
Ved tilsetting av stipendiat vil det bli lagt vekt på følgende kriterier:
*karakterer fra mastergrad/hovedfag
*prosjektbeskrivelse og kvaliteten på denne
*forskningsrelevant erfaring av 1-2 årsvarighet, slik som publisering og deltakelse i forskningsprosjekt

For stillingen kreves fullført hovedfag/mastergrad i pedagogikk, eller innenfor et samfunnsvitenskapelig eller humanistisk fag med relevant faglig profil i forhold til stillingens område. Den som tilsettes må søke opptak på ph.d.-programmet i pedagogikk. For eventuelle søkere uten tilstrekkelig bakgrunn vil det bli gjort en individuell vurdering av hvilke krav om tilleggsutdanning som skal stilles.

Søkeren skal ha en sterk faglig bakgrunn fra sitt tidligere studium, og ha en veid gjennomsnittskarakter de siste to år av mastergradstudiet eller tilsvarende utdanning (tilsvarende 120 studiepoeng) som er lik B eller bedre sammenholdt med NTNUs karakterskala. Søkere uten bokstavkarakterer fra tidligere studium skal ha et like godt faglig grunnlag. Søkere med svakere karakterbakgrunn vil kunne bli opptatt dersom det dokumenteres at kandidaten er særskilt egnet til en ph.d.-utdanning.
Tilsetting skjer i henhold til gjeldende forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat av 31.01.06.
Personlige egenskaper som vil tillagt vekt er evne til å arbeide selvstendig og strukturert, initiativrik, og gode samarbeidsevner. Det legges og stor vekt på at den som tilsettes som stipendiat har motivasjon for en forskerutdanning, og kan bidra til et godt arbeidsmiljø.

Søknad
Tilsetting i stipendiatstilling forutsetter opptak til ph.d-programmet i pedagogikk. Den som tilsettes i stillingen må sende søknad om opptak til ph.d.-programmet til instituttet snarest etter tiltredelse (og senest innen tre måneder etter tiltredelse). For informasjon om ph.d.-programmet, se https://www.ntnu.no/studier/phped.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til førsteamanuensis Nina Volckmar e-post: nina.volckmar@ntnu.no eller instituttleder Hans Petter Ulleberg, e-post: hans.petter.ulleberg@ntnu.no.

Søknadsfrist: 11.06.2017.

För mer information, se https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/138177/stipendiat-i-utdanningshistorie-utdanningspolitikk

 

4. UTLYSNING: UNIVERSITETSLEKTOR I TEMA BARN (LIU, NORRKÖPING)
Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som universitetslektor i tema Barn.

Vid tema Barn bedrivs en unik forskning som kombinerar ett fokus på barns aktörskap och sociala interaktioner med en kritisk och teoretisk medvetenhet om barndomens skiftande innebörder i tid och rum. Vid avdelningen bedrivs forskarutbildning och grundutbildning med inriktning på frågor om barn och barndom. Inom grundutbildningen ges ett internationellt masterprogram samt fristående- och lärarutbildningskurser.

I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning, forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå. Undervisningen kommer att ske på svenska och engelska.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna för anställningen består av undervisning och handledning inom ramen för de utbildningar som tema Barn är värdinstitution för och har undervisningsuppdrag inom: det tvärvetenskapliga internationella Master-programmet Child Studies (MSSc), som bedrivs online, program för grundlärare och ämneslärare samt program för förskollärare vid LiU. I arbetsuppgifterna ingår även att administrera, leda och planera utbildningsuppdrag. Generellt ställer anställningen höga krav på flexibilitet och förmåga att röra sig mellan olika typer av undervisningssituationer och pedagogiska sammanhang. Vidare förväntas innehavaren av anställningen delta i forskningsmiljöns verksamhet och uppmuntras att söka extern finansiering för forskning.

Innehavaren av anställningen ska uppvisa dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom ”child/childhood studies”, barn- och ungdomsvetenskap eller motsvarande. Innehavaren av anställningen ska uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet att undervisa på både grund- och avancerad nivå inom ”child/childhood studies”, barn- och ungdomsvetenskap eller motsvarande samt dokumenterad pedagogisk skicklighet att undervisa på både svenska och engelska. Det är särskilt meriterande att uppvisa dokumenterad skicklighet att bedriva webbaserad undervisning. Vidare är det meriterande om innehavaren av anställningen uppvisar dokumenterad skicklighet vad gäller administrativa uppgifter som att leda och planera undervisningsverksamhet.

Ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 20 juni 2017.

För mer information, se
http://www.liu.se/jobba/lediga-jobb?l=sv&&rmpage=job&rmjob=5099&rmlang=SE

 

5. PUBLIKATIONER
Claesson, Urban (red.), Fostran och bildning för en annan modernitet: Siljanskolan som reformpedagogisk alternativ. Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria, 2017. 164 s.

Ringarp, Johanna & Nihlfors, Elisabet, Styrning och ledning av svensk förskola och skola: En introduktion, Malmö, Gleerups, 2017. https://www.gleerups.se/40692306-product

Skjelmo, Randi Hege och Liv Helene Willumsen, ”Isaac Olsen – lærer og forkynner”, Heimen, vol. 54, no 1 (2017) s. 62-85

Thuen, Harald (2017): Den norske skolen. Utdanningssystemets historie, Oslo: Abstrakt forlag (283 sider).

Utskick 170427

1. VÄGVAL NR 1 / 2017 – INNEHÅLLSFÖRTECKNING
2. DOKTORANDANSTÄLLNING MED INRIKTNING MOT FÖRSKOLANS HISTORIA, STOCKHOLM (OBS KORT DATUM!)
3. DOKTORANDPLATS I UTBILDNINGSSOCIOLOGI, UU (OBS KORT DATUM!)

1. VÄGVAL NR 1 / 2017 – INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Inledning
David Sjögren

Att skola stormaktens ämbetsmän – om 1600-talets skolreformer och en likformig skola
Pontus Folkesson

Privata bidrag till folkskolan
Madeleine Michaëlsson

Flickläroverkens korta era
Bert Mårald

Svensk folkbildning
Hans Lorentz

Hela numret finns tillgängligt här: http://undervisningshistoria.se/vagval-nr-1-2017-varnummer/

 

2. DOKTORANDANSTÄLLNING MED INRIKTNING MOT FÖRSKOLANS HISTORIA, STOCKHOLM
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (SU) bedriver utbildning och forskning om barn och ungdomar. Forskningen vid institutionen genomsyras av ett barn- och ungdomsperspektiv, som innebär att vi lyfter fram barns och ungdomars aktörskap och egna perspektiv på tillvaron. Barn- och ungdomsvetenskap är ett tvärvetenskapligt forskningsämne vid institutionen med inriktning mot barn och ungdomars levnadsvillkor och socialisation. Inom ämnet bedrivs forskning om barn och ungdomars kulturella kontexter, som familjen, förskolan, skolan, fritiden, kamratgruppen, media och olika samhällsförhållanden.

Institutionen utlyser fyra platser inom utbildningen på forskarnivå på heltid under fyra år.

Två doktorandanställningar finns i barn- och ungdomsvetenskap med inriktning mot:
a) nyanlända och lärande
b) segregation, trygghet och livschanser.

Två doktorandanställningar finns i förskoledidaktik med inriktning mot:
c) förskolans historia
d) sociala relationer.

Sista ansökningsdag: 2017-05-01 (OBS kort datum!)

För mer information, se https://www.su.se/om-oss/lediga-anst%C3%A4llningar/lediga-jobb-ny-lista?rmpage=job&rmjob=3171&rmlang=SE

 

3. DOKTORANDPLATS I UTBILDNINGSSOCIOLOGI (OBS KORT DATUM!)
Utbildningssociologin utforskar bildning, utbildning, undervisning, fostran och lärande i relation till andra delar av samhället och till genomgripande samhälleliga processer, exempelvis globalisering och arbetslivets förändringar. Ett centralt problemområde inom den utbildningssociologiska forskningen är mötet mellan elevers, studenters och lärares olika tillgångar och den ordning som råder i utbildningsväsendet. Andra väsentliga problemområden är utbildningsinstitutionernas framväxt och utveckling samt relationen mellan utbildning och andra samhällsområden så som ekonomins, kulturens och politikens världar. Till grund för utbildningssociologin ligger mer generella sociologiska och historievetenskapliga forskningstraditioner.

Upplysningar om anställningen lämnas av
Studierektorer för forskarutbildningen: Marie Karlsson, marie.karlsson@edu.uu.se, tel. 018-471 1647 och Kajsa Bråting, kajsa.brating@edu.uu.se, tel. 018-471 2297. Forskningsledare professor Mikael Börjesson, mikael.borjesson@edu.uu.se, tel. 018-471 2396.

Välkommen med din ansökan senast den 5 maj 2017, UFV-PA 2017/1249.

För mer information, se https://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=145380

 

Utskick 170412

1. CfP: WORKSHOP ON ‘COLONIALISM AND EDUCATION’ (EUI, FLORENCE)
2. 1817-2017: TWO CENTURIES OF ‘FROEBEL THE PEDAGOGUE’ IN KEILHAU
3. CfP: MEMORIES AND PUBLIC CELEBRATIONS OF EDUCATION IN CONTEMPORARY TIMES
4. CfP: REVISITING THE LOCAL DIMENSION IN HISTORICAL-EDUCATIONAL RESEARCH
5. PUBLIKATIONER

 

1. CFP: WORKSHOP ON ‘COLONIALISM AND EDUCATION’ (EUI, FLORENCE)
European University Institute (EUI, Florence), October 2017

Workshop on ‘Colonialism and education in a comparative perspective: analysing gendered civilizing missions (ca. 1850-1970)’
In recent years, education has received renewed attention from historians interested in nineteenth- and twentieth-century colonial contexts. The workshop hopes to bring together a group of around ten scholars working on diverse geographical, religious and cultural contexts, which will enable a discussion on which approaches and methods are regarded as most fruitful for researchers across the field of colonial history. Apart from historians working on ‘overseas’ European colonies, we also strongly encourage scholars of the European land empires and other colonial/imperial political constellations to apply.

Topics and themes may include:
– Theoretical reflections on age, gender and education in a colonial context
– Methodological issues and source material related to colonial education
– Oral histories about children’s and teachers’ experiences
– Discourses of ‘modernity’ and ‘tradition’ in relation to education
– Family life and domesticity in colonial education
– The relationship between education, gender and the marriage market
– Education as a preparation for paid labour
– Colonial education, charity and its gendered aspects

The workshop is to be held on 26 October 2017 in Villa Salviati, EUI, Florence. To apply, please send an abstract of around 500 words and a short biographical note to kirsten.kamphuis@eui.eu by 20 April 2017. Applicants will be notified of the decision in May.

Organizers:
Maryna Batsman and Kirsten Kamphuis (European University Institute)
Elise van Nederveen Meerkerk and Daniëlle Teeuwen (Wageningen University & Research)

 

2. 1817-2017: TWO CENTURIES OF ‘FROEBEL THE PEDAGOGUE’ IN KEILHAU
With the IFS as patron, The Thuringia (Germany) Froebel Association and JugendSozialwerk Nordhausen e. V. are hosting a number of events in celebration of the 200th anniversary of the founding of Froebel’s first educational institution, “Allgemeine Deutsche Erziehungsanstalt” (General German Education Institute) in Keilhau/Rudolstadt. In addition to celebrating Froebel’s achievements and those of his students and supporters over many generations, events planned for this year will address the relevance and implications of Froebel’s philosophy for education and schooling today.

The 2017 Jubilee Year will officially begin with an opening ceremony on 21 April, and a symposium organized by the International Froebel Society – Deutschland on 22 April. Both events will take place in Keilhau.

To register for those events and for details of the other events scheduled throughout the year, seehttp://www.ifsfroebel.com/?p=437

 

3. CfP: MEMORIES AND PUBLIC CELEBRATIONS OF EDUCATION IN CONTEMPORARY TIMES

Special Issue of «History of Education & Children’s Literature» n. 1, 2019:
«Memories and Public Celebrations of Education in Contemporary Times»

This monographic issue – which intends to continue the line of research introduced by the international symposium «School Memories. New Trends in Historical Research into Education: Heuristic Perspectives and Methodological Issues» (Seville, 22-23 September 2015) – aims to focus on the multifaceted representation of the school as an institution, and of schooling as a mass phenomenon, which was offered in the past, and is still offered today, by the public celebrations promoted on the basis of precise politics of memory. On the other hand, it also intends to explore the socio-cultural dynamics which oversee the commemoration of the figures and the thought of educationalists, as well as of teachers and their educational role. In this sense, the new perspective with which past schooling is observed, may allow expanding the heuristic prospects of the history of education, safeguarding its historiographical dimension, and overcoming the temptation to resort to alternative interpretive paradigms. The purpose of this dossier is therefore to offer the international scientific community of educational historians a first in-depth reflection concerning this specific new area of research, by defining its general theoretical coordinates and by offering precise methodological criteria for its correct historiographical overview.

Deadline: By 30th September 2017, each author must submit a draft of an article in English, using the attached submission form. This form must be sent to the email address: roberto.sani@unimc.it.

For more information, see https://networks.h-net.org/node/73374/announcements/170485/memories-and-public-celebrations-education-contemporary-times

 

4. CfP: REVISITING THE LOCAL DIMENSION IN HISTORICAL-EDUCATIONAL RESEARCH
Following recent advances in historical-educational research at the international level, this special issue invites scholars to engage in research that draws out the heuristic value of the local dimension in the history of education by reconstructing the processes whereby schooling was introduced across different country contexts. The submitted articles should discuss the history of schooling not only at the institutional and legislative levels, but also in biographical, social and material terms, bringing to light meaningful descriptions, memories, periods, events, and aspects of schooling, and illustrating the educational practices that were concretely implemented in the classroom, as opposed to those prescribed by law and by official programmes.

Adopting a local approach can help to advance our understanding of: the types of school present in each historical context; the educational models transmitted through them; their teachers and pupils; and the expectations of students and families. Reconstructing individual contexts or institutions via published or unpublished sources stored in local archives and/or libraries allows us to assess the extent to which national legislation was being put into practice across a given country at a given point in time, providing us with valuable insights into how national education systems gradually developed. Such an approach can also help us to trace a history of education that grew from the “bottom up”, hand in hand with the forging of cultural identities at the country level. The period to be investigated is that spanning the nineteenth and twentieth centuries, during which schooling – at all levels – was closely implicated in the formation of national identities.

Hence, the aim of this call for papers is to gather studies on: schools themselves as educational institutions; the main actors in these institutions (teachers, principals, administrators, and groups of students); school cultures (copybooks, textbooks, educational practices); education programmes; educational tools; and the forms of identity construction deployed by local actors – whether institutional, social, or individual – in this historical process.

Articles may be written in Italian, English, French, Spanish, or Portuguese.

KEY THEMES
*Local school history: the institutions and the subjects who played a key role in them.
*The role of local and national identities in the spread of schooling
*Nationalization processes.
*School cultures and educational practices

GUIDELINES FOR AUTHORS AND DUE DATES

The deadline for submission proposals is 31 May 2017. A brief abstract describing the historical setting and theme of the article, the research methodology adopted, the sources drawn on, and a short bibliography (max. 10 references) should be sent to Segreteria CIRSE, marked to the attention of Prof. Gianfranco Bandini, at: segreteria@cirse.it; (and copied to the editors of the special issue at: barausse@unimol.it; carla.ghizzoni@unicatt.it; juri.meda@unimc.it).

By 15 July 2017 the result of the preliminary assessment will be communicated, as well as the acceptance or rejection of the proposed article. The final delivery of accepted texts must take place by 31 January 2018.

All submissions will be subjected to an anonymous peer review process, as required by the journal.

For further information, please contact: barausse@unimol.it; carla.ghizzoni@unicatt.it; juri.meda@unimc.it; and segreteria@cirse.it.

See also: http://www.connectingeducation.org/2017/03/08/call-for-papers-rivista-di-storia-delleducazione-n-1-2018-special-issue-il-campanile-scolastico-revisiting-the-local-dimension-in-historical-educati/

 

5. PUBLIKATIONER
Berg, A. Larsson, E.,., Michaëlsson, M., Westberg, J. & Åkerlund, A. (Eds.). (2017). Utbildningens revolutioner: Till studiet av utbildningshistorisk förändring. Uppsala. Fulltext: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-57049

Karl Bruno (2017, Silvi-kulturella möten: Sveriges lantbruksuniversitet och högre skoglig utbildning i Etiopien 1986–2009. Nordic Journal of Educational History vol. 4, no 1. http://ojs.ub.umu.se/index.php/njedh/issue/view/7

Dahlstedt, Magnus & Fejes, Andreas, ”Shaping entrepreneurial citizens: a genealogy of entrepreneurship education in Sweden”, Critical Studies in Education (ahead of print). http://dx.doi.org/10.1080/17508487.2017.1303525

Elmersjö, Henrik Åström, Clark, Anna, Vinterek, Monika (2017 (Eds.) International Perspectives on Teaching Rival Histories: Pedagogical Responses to Contested Narratives and the History Wars (Palgrave Macmillan). http://www.palgrave.com/la/book/9781137554314

Gardeström, Elin (2017). ”Losing Control: The emergence of journalism education as an interplay of forces” Journalism Studies 18, no. 4: 511-24.

Kortekangas, Otso (2017). Useful citizens, useful citizenship: cultural contexts of Sámi education in early twentieth-century Norway, Sweden, and Finland, Paedagogica Historica, 53:1-2, 80-92, DOI: 10.1080/00309230.2016.1276200

Christian Larsen (2017), A Diversity of Schools: The Danish School Acts of 1814 and the Emergence of Mass Schooling in Denmark. Nordic Journal of Educational History vol. 4, no 1. http://ojs.ub.umu.se/index.php/njedh/issue/view/7

Larsson, Anna, Norlin, Björn & Rönnlund, Maria (2017). Den svenska skolgårdens historia (Lund: Nordic Academic Press)

Sundevall, Fia, (2017) ”Military education for non-military purposes: economic and social governing projects targeting conscript in early twentieth-century Sweden”, History of Education Review, Vol. 46 Issue: 1, http://dx.doi.org/10.1108/HER-05-2016-0024

Tandefelt, Henrika. ”’Pappas egen Ernst’. Att fostras till man och adelsman i Finland kring sekelskiftet 1900”. Scandia 2016:2

Utskick 170310

1. WIE FORSCHEN WIR BILDUNGSHISTORIKER*INNEN? QUELLENKRITIK UND ANDERE METHODEN IN DER HISTORISCHEN BILDUNGSFORSCHUNG (WORKSHOP)
2. CfP HISTORISK TIDSKRIFTS TEMANUMMER 2018: NATIONEN
3. CfP: LOCAL AND REGIONAL SCHOOL HISTORY (NordSTEP)
4. EDUCATIONAL ARCHITECTURE – PASTS, PRESENTS AND FUTURES (COPENHAGEN)
5. BLIR MEDLEM I FÖRENINGEN SVENSK UNDERVISNINGSHISTORIA!
6. EN SAGOLIK SKOLA – FOLKSKOLAN 175 ÅR
7. PUBLIKATIONER

 

1. WIE FORSCHEN WIR BILDUNGSHISTORIKER*INNEN? QUELLENKRITIK UND ANDERE METHODEN IN DER HISTORISCHEN BILDUNGSFORSCHUNG (WORKSHOP)
Workshop und Nachwuchsberatung 15. – 16. Juni 2017
Veranstaltung der BBF und der Sektion Historische Bildungsforschung in der DGfE
Bibliothek für Historische Bildungsforschung des DIPF, Berlin

Die Arbeit der Bildungshistoriker*innen basiert vor allem auf Quellenarbeit, auf einem kritischen Umgang mit ganz verschiedenen Quellen, mit Texten, Bildern und Dingen aller Art, die Überreste der Vergangenheit darstellen. Bei diesen Quellen handelt es sich nicht um „Daten“ empirischer Forschung, wie sie in Projekten etwa der Sozialwissenschaften im Laufe eines Forschungsprozesses selbst unter Beachtung methodischer Überlegungen und Vorgaben produziert werden. Stattdessen bilden sie die Grundlage dafür, in bildungshistorischer Perspektive Phänomene, Diskurse, Praktiken, Institutionen und Prozesse im Feld von Sozialisation, Erziehung und Bildung zu beschreiben und zu erklären – solche Phänomene also, die sich als historisch spezifische „gesellschaftliche Reaktionen auf die Entwicklungstatsache“ (Siegfried Bernfeld) deuten und die sich als historische Ausprägung der „Entwicklungstatsache“ selbst erkennen lassen.
[…]
Bitte bewerben Sie sich mit einem kurzen Exposé bis zum 20.03.2017 bei Sabine Reh und Michaela Vogt (michaela.vogt@uni-wuerzburg.de). Das Exposé sollte sowohl Ihr Forschungsprojekt im Überblick darstellen als auch offene Fragen benennen, deren Klärung während des Quellenworkshops im Vordergrund stehen soll. Um Ihre Fragen eng an Ihrem Quellenkorpus ausführlich diskutieren zu können, sollten diese zumindest ausschnittweise allen Anwesenden während der Veranstaltung verfügbar gemacht werden. Einführend zu dieser intensiven Quellenarbeit ist zudem geplant, dass Sie in einem kurzen Impulsreferat Ihr Projekt in seiner Anlage darstellen sowie Ihre gegenwärtig zentralen Problemstellen erläutern.

För mer information, se http://www.dgfe.de/fileadmin/OrdnerRedakteure/Sektionen/Sek01_HBF/17-02_Quellenkritik.pdf

 

2. CfP HISTORISK TIDSKRIFTS TEMANUMMER 2018: NATIONEN
Den svenska historiska forskningen om nationen, nationalstaten och nationalismen hade ett märkbart uppsving under 1990-talet och början av 2000-talet. Inflytandet från de klassiska stora teorierna, formulerade av bland andra Anthony D. Smith, Benedict Anderson, Ernest Gellner och Eric Hobsbawm, var märkbart. Frågorna som studerades och debatterades handlade i första hand om nationsformens ålder och orsaker. Tre huvudsakliga ståndpunkter utkristalliserade sig i det svenska forskningsfältet. Vissa betraktade nationen som en effekt av etnisk formering, andra som en effekt av statsformeringsprocesser och ytterligare en grupp såg nationen som en effekt av industrikapitalismens utbredning. Detta var på många sätt tidsenliga frågeställningar och debatter. Men var står vi i dag när det kommer till historiska teorier och forskning om nationen?

Nationen som kunskapsparadigm, statsform och identitetsgrund är kanske mer aktuell än någonsin. De senaste årens internationella studier på teman som nationen och globaliseringen eller nationen i det lokala har inte minst visat hur förändrade kommunikationsmönster, den globala ekonomin och 1900-talets folkomflyttningar har tenderat att förstärka nationen snarare än försvaga den. Vad ger detta för konsekvenser för en förståelse av nationens form och skiftande mekanismer i historien?

Historisk tidskrifts temanummer 2018 handlar om nationen i historien, dess framväxt och villkor, i ett brett perspektiv. Författare inbjuds att inkomma med förslag på både teoretiska och empiriska studier på denna generella problematik, i form av såväl vetenskapliga uppsatser som debattartiklar och essäer.

Artikelförslag omfattande maximalt 300 ord lämnas senast den 29 april 2017 till gästredaktören Anne Berg på anne.berg@edu.uu.se

Ladda hem CFP som pdf här: http://www.historisktidskrift.se/documents/CallForTema2018.pdf

 

3. CfP: LOCAL AND REGIONAL SCHOOL HISTORY (NordSTEP)
This special issue aims to emphasize the importance of historical studies of local activities in schools and in local or regional school policy, in order to understand and explain national and international trends and reforms in education. There is a substantial variation in how different local actors, communities and regions have handled national school policy, and furthermore there is a variation in how different countries have taken local variation into account, when executing a national school policy. We invite contributions which empirically and/or theoretically illustrate and investigate local and regional school history in relation to national reform aspirations and effects during the 19th or 20th century.
We are interested in a wide range of local school history research covering different
– school forms (including both child, youth and adult education);
– focal points (e.g. pedagogical, professional and political);
– horizontal and/or vertical dimensions (e.g. local, regional, national and international).

Important dates:
Deadline for manuscript submission: 1 May 2017
Comments from the editors and reviewers: August 2017 Deadline for final version: October 2017
Expected publication of the special issue edition: December 2017

For more information, see http://forskning.edu.uu.se/step/e-journal.htm

 

4. EDUCATIONAL ARCHITECTURE – PASTS, PRESENTS AND FUTURES (COPENHAGEN)
An international working conference in Copenhagen from 27 September to 29 September 2017.

The purpose of this conference is to bring together international scholars working in the field of educational architecture in the broadest sense of the words. This could include (pre)schools and universities (colleges), but also playgrounds, theme parks and children’s libraries; all are constructions which have educative and civilizing purposes. We want to discuss the past, present – and the future of such constructions.

Drawing on current as well as past transformations, the working conference aims to answer the following questions: What does the field of educational architecture look like in and across different national contexts – how do we understand past and emerging trends and their possible future educative and civilizing impacts? How do we move closer to an understanding of transformations and constants in educational architecture in the past, present and future; and how do we understand changing relations between architecture, politics and pedagogy? Finally, how do we describe and document agency and architectural processes within cultural, educational and social contexts?

The three-day conference program has been carefully structured to encourage mutual inspiration and fruitful debate among researchers. Participants will be offered the chance to contribute to the conference in various roles: they can discuss keynotes, produce a poster presentation, or act as panelists with short presentations touching upon subjects under the heading of either “Architecture as construction”, “Architecture as process”, “Architecture as heritage”

The first day will be centered on three distinguished keynote speakers and in-depth discussions of presentations. On the second day, we will take a working tour of some of the most interesting educational architecture in the Copenhagen area. Finally, on day three, we return to base for new discussions of what we have seen and heard and how this might influence further research within the field.

For more information, see http://conferences.au.dk/educational-architecture/

 

5. BLIR MEDLEM I FÖRENINGEN SVENSK UNDERVISNINGSHISTORIA!
Föreningen för svensk undervisningshistoria behöver dig! Medlemskap i föreningen Svensk Undervisningshistoria erhålls genom att sätta in årsavgiften – 150 kronor – på plusgiro 58001-9.

Den som blir medlem i föreningen bidrar till att främja svensk undervisningshistorisk forskning och till ökad spridning av kunskap om undervisningshistoria. Och du får kommande volymer av våra årsböcker hemskickade via posten. Medlemskapet bidrar också till digitalisering av föreningens publikationer och skapandet av en guldgruva med undervisningshistoriskt material. Tidskriften Vägval i skolans historia finns nu endast på internt.

Uppge namn, adress och e-post i samband med inbetalningen eller till: info@undervisningshistoria.se

För mer information om föreningen, se http://undervisningshistoria.se/

 

6. EN SAGOLIK SKOLA – FOLKSKOLAN 175 ÅR
Folkskolan fyller 175 år! Det firas med en lekfull exposé över läraryrkets och skolans utveckling och roll i samhället från 1800-talet till i dag, med siktet inställt mot framtiden och skolans utmaningar. Utställningen öppnar på Waldemarsudde och går sedan vidare på turné ut i landet.

I utställningen visas en mängd konstskatter från förra sekelskiftets läseböcker, jultidningar och barnbiblioteket Saga – Sveriges största lässatsning någonsin. På Prins Eugens Waldemarsudde visas samtidigt ett stort urval originalillustrationer av bland andra Carl Larsson, Jenny Nyström, Elsa Beskow, Ottilia Adelborg och Einar Nerman. Museet visar även verk av prins Eugen kopplade till offentlig utsmyckning och skola.
Genom projektet En sagolik skola är alla välkomna att ta del av vårt kulturarv, leva med i skolans historia och medverka i diskussionerna om dagens och framtidens skola. Många intressanta kringarrangemang kommer att hållas i samband med utställningen t.ex. temakvällar, studiecirklar, föreläsningar och debatter.

För mer information, se https://www.waldemarsudde.se/utstallningar/utstallning/2017/en-sagolik-skola-folkskolan-175-ar/

 

7. PUBLIKATIONER
Almgren, Birgitta (2016). Dröm och verklighet: Stellan Arvidson – kärleken, dikten och politiken / Birgitta Almgren. Stockholm: Carlsson

Kantasalmi, Kari & Holm, Gunilla (red.) (2017). The state, schooling and identity: Diversifying education in Europe. Cham: Palgrave MacMillan.

Landahl, Joakim, Lundahl, Christian (red.) (2017). Bortom Pisa: Internationell och Jämförande pedagogik. Stockholm, Natur & Kultur. 304 s. https://www.nok.se/Akademisk/Titlar/Pedagogik/Lararfortbildning/Bortom-PISA/

Larsson, Esbjörn, ‘Om utbildningshistoriens nytta och skada: Svensk utbildningshistorisk historiografi i nietzscheansk belysning’, Uddannelseshistorie., 50, s. 91-106, 2016

Ringarp, Johanna, ‘Kommunalisering, valfrihet och internationalisering’, Skola för kunskap, valfrihet och trygghet?, 2016

Utskick 170209

1. UTBILDNINGSHISTORISKA SEMINARIET VID STOCKHOLMS UNIVERSITET
2. FORSKARUTBILDNINGSKURS: BARN, BARNDOMAR OCH KULTUR (LiU)
3. VÄGVAL NR 4 / 2016 – MATIGT VINTERNUMMER
4. PUBLIKATIONER

1. UTBILDNINGSHISTORISKA SEMINARIET VID STOCKHOLMS UNIVERSITET
Program för vårterminen 2017

Utbildningshistoriska seminariet vid Stockholms universitet är ett fakultetsöverskridande seminarium som ambulerar mellan olika institutioner. Våren 2017 arrangeras tre seminarier.

2 februari, 16:00-18:00, Historiska institutionen D9, rum D900, kl 16-18.
Lisa Svanfeldt-Winter och Kirsti Niskanen, Stockholms universitet:
Presentation av forskningsprojektet SPICE (Scientific Personae in Cultural Encounters in Twentieth Century Europe). Se vidare, http://spice-project.wix.com/spice

23 mars, 16:00-18:00, Institutionen för pedagogik och didaktik, Frescativägen 54, rum 1708
Tomas Wedin, Göteborgs universitet:
Den förändrade synen på läraruppdraget i Sverige under efterkrigstiden.

16 maj, 16:00-18:00, Institutionen för pedagogik och didaktik, Frescativägen 54, rum 1708
Kajsa Ohrlander, Stockholms universitet:
Befrielsen ur ”barndomens kvinnoland”! Diskurser om förskolan som spjutspets mot ett öppnare, gränsöverskridande samhälle, åren runt 1970.

Sprid gärna info om seminarierna! För att komma med på sändlista om kommande seminarier, kontakta joakim.landahl@edu.su.se

 

2. FORSKARUTBILDNINGSKURS: BARN, BARNDOMAR OCH KULTUR
Kursansvarig: Anna Sparrman
Kursen ges vecka 10-14 2017, Anmäl intresse till Eva Danielsson, eva.danielsson@liu.se

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

Redogöra för och kritiskt diskutera teoribildning kring och definitioner av barnkultur
Redogöra för olika förhållningssätt till barnkultur i kulturpolitiska sammanhang
Kritiskt diskutera barndomsideal i barnkulturella sammanhang
Analysera barnkulturens materialitet (visuell, medial, materiell)
Formulera relevanta problemställningar kring barnkultur
Problematisera barnkulturen ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv med fokus på genus, etnicitet, sexualitet, barn och barndom

För mer information, se
http://www.tema.liu.se/tema-b/forskarutbilding/barn-barndomar-och-kultur?l=sv

 

3. VÄGVAL NR 4 / 2016 – MATIGT VINTERNUMMER

Elisabet Rudhe
Inledning

Agneta Järnankar
Huslig ekonomi som nytt skolämne

Britt-Marie Styrke
Skolan – ett rum för rörelse? Idéer om kroppens bildning med fokus på dans

Mats Ekholm
Utbildning av skolledare i Sverige

Per Höjeberg
Utmaningarna mot demokratins skola. Den svenska lärarkåren, nazismen och sovjetkommunismen 1933-1945

Hela numret finns på: http://undervisningshistoria.se/vagval-nr-4-2016-matigt-vinternummer/

 

4. PUBLIKATIONER
Dahlberg, Julia, ”Den sanna bildningen. Nationellt och universellt som strategi inom den finska kunskapseliten, ca 1820-1850”, Historisk tidskrift för Finland, 2016:4

Erikson, Josefina. “A School for All or a School for the Labour Market? Analyzing the Goal Formulation of the 1991 Swedish Upper Secondary Education Reform,” Scandinavian Journal of Educational Research 61(2)(April 2017): 139-154.

Kortekangas, Otso, ”Useful citizens, useful citizenship: cultural contexts of Sámi education in early twentieth-century Norway, Sweden, and Finland.” Pedagogica Historica, Special Issue 53:1&2. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00309230.2016.1276200

Norlin, Björn. ”Kyrkan, missionen och skolan”. I Samerna och svenska kyrkan: Underlag för kyrkligt försoningsarbete, red. Daniel Lindmark & Olle Sundström, 37–50. Möklinta: Gidlunds förlag, 2017.

Utskick 170110

1. UDDANNELSESHISTORIE 50 ÅR. ÅRBOG FOR UDDANNELSESHISTORIE 2016
2. CfP: SPECIAL ISSUE ON GENDER AND EDUCATION
3. PROFESSUR I HISTORIA (ÖREBRO)
4. POSTDOKTOR I NORSK OG NORDISK UTDANNINGSHISTORIE (OSLO)
5. PUBLIKATIONER

1. UDDANNELSESHISTORIE 50 ÅR. ÅRBOG FOR UDDANNELSESHISTORIE 2016
Indhold:
•Institutter, selskaber, museer og foreninger – den institutionelle skolehistorie 1965-2016 / Af Christian Larsen
•Et halvt århundrede med ”Årets gang” /Af Signe Holm-Larsen
•Langt fra bare nasjonal skole – noen nye utdanningshistoriske arbeider med tema fra nordisk område / Af Harald Jarning
•Transnationale dimensioner i dansk uddannelseshistorie – en historiografisk analyse / Af Karen E. Andreasen & Christian Ydesen
•Om utbildningshistoriens nytta och skada – svensk utbildningshistorisk historiografi i nietzscheansk belysning / Af Esbjörn Larsson
•Historieskrivningen om de erhvervsfaglige uddannelser / Af Ida Juul
•Temaer i børnehavepædagoguddannelsens historie / Af Christian Sandbjerg Hansen
•Gymnasieskolens udforskning gennem 50 år – en uddannelseshistorikers tilbageblik / Af Harry Haue

•Skolevæsenet som preussisk nationalstatsprojekt – ny vinkel på det sønderjyske skolevæsen 1867-1920 / Af Kim Furdal
•Socialpædagogisk TINA-logik – tysk uddannelsespolitik siden 1970’erne / Af Jacob Kornbeck
•Nogle Slagelse-testimonier / Af Børge Riis Larsen
•Flygtningebørn, gymnasieforlig og kornfed fremdrift – uddannelserne i folketingsåret 2015-2016 / Af Signe Holm-Larsen. Bilag
•Dansk uddannelseshistorisk årsbibliografi 2015 / Ved Christian Larsen
•Anmeldelser

För mer information, se http://www.uddannelseshistorie.dk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=8&Itemid=10

 

2. CfP:SPECIAL ISSUE ON GENDER AND EDUCATION
Global education patterns are changing. Within formal education systems, from the primary to the tertiary levels, opportunities are expanding, literacy levels are improving and enrolment is rising. But are these changes advancing the goal of gender parity and equality in education across regions and countries?

In this special issue, we intend to invite front-line researchers and authors to submit original research and review articles on exploring Gender and Education. Potential topics include, but are not limited to:

Girls’ education and gender equality
Gender and educational attainment
Gender gap in education
Feminist debate
Masculinized culture
Gender and culture
Female vocational training
Gender imbalance in education and employment
Educational policy and politics

Authors should read over the journal’s For Authors carefully before submission. Prospective authors should submit an electronic copy of their complete manuscript through the journal’s Paper Submission System.

Please kindly specify the “Special Issue” under your manuscript title. The research field “Special Issue – Gender and Education” should be selected during your submission.

Submission Deadline: April 10th, 2017
Publication Date: June 2017

For further questions or inquiries, please contact Editorial Assistant at jss@scirp.org.

För mer information, se även http://www.scirp.org/journal/jss/ (notera att tidskriften tillämpar s.k. publication fees)

 

3. PROFESSUR I HISTORIA (ÖREBRO)
Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (HumUS) vid Örebro universitet söker för tillsvidareanställning en professor i historia.

Utbildning inom historia omfattar alla tre nivåer, från grundnivå till forskarnivå. Verksamheten präglas av en hög ambitionsnivå och fokuserar kontinuerligt kvalitets- och utvecklingsarbete. Ämnets undervisning är framför allt inriktad mot lärarutbildningen och historia är ett av ämnena inom ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan. Ämnet spelar också en viktig roll inom grundlärarutbildningen. Historia ingår i en humanistisk enhet tillsammans med engelska, litteraturvetenskap, retorik och svenska språket. Inom enheten bedrivs samarbete inom både undervisning och forskning, bland annat utvecklar enheten för närvarande gemensamt ett nytt humanistiskt utbildningsutbud. Dessutom bedrivs utbildningssamarbeten inom ramen för lärarutbildningen med ämnen utanför enheten, samt inom forskarutbildningen med forskarskolan i didaktik.

Den forskning som bedrivs inom ämnet är inriktad mot såväl äldre historia som modern historia. Några viktiga forskningsområden rör sexualitet och genus, migration och välfärdsstat. I den tvärvetenskapliga forskargruppen Berättande, liv, mening samarbetar ämnet med framför allt litteraturvetare om berättelse- och berättandeforskning, vilken förenar flera av ämnets forskare. Ämnet deltar även i ett pågående arbete med att i anslutning till lärarutbildningen bygga upp ämnesdidaktisk forskning vid universitetet.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av proprefekt Jenny Bonnevier, jenny.bonnevier@oru.se, 019-30 30 80, eller professor Björn Horgby, bjorn.horgby@oru.se, 019-30 21 63.

Sista ansökningsdag är 2017-01-31.

För mer information, se https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=2807&rmlang=SE

 

4. POSTDOKTOR I NORSK OG NORDISK UTDANNINGSHISTORIE (OSLO)
Ved Institutt for pedagogikk er det ledig stilling som postdoktor i norsk/nordisk utdanningshistorie. Stillingen er knyttet til forskergruppa Humaniorastudier i pedagogikk.
Ansettelse i stilling som postdoktor har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger med utdanningshistorisk profil.

Vi søker motiverte kandidater med stor interesse og aktuelle kvalifikasjoner for historisk forskning innen utdanningsvitenskapelige fagområder. Den som tilsettes forventes å delta aktivt i arbeid med historiske tema ved Institutt for pedagogikk og i forskergruppa HumStud
Tilsettingen gjelder for en periode på tre år, med 10 % pliktarbeid. For retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger ved UiO, se følgende nettside

Prosjektområde
Vi ønsker kandidater som kan bidra i forskning som har tematisk tyngdepunkt innenfor dagens grunnopplæringsområde og dets forløpere.
Komparative utdanningshistoriske prosjekt og prosjekt som på ulike måter bidrar til å utfordre den utdanningshistoriske forskningstradisjonen er velkomne. Aktuelle områder kan være utviklingen innenfor bestemte skolefag, utviklingen av undervisnings-, eller vurderingsformer, eller andre tema som følger et elev- eller lærerperspektiv.

Kvalifikasjonskrav
For tilsetting kreves doktorgrad eller grad tilsvarende en norsk doktorgrad (PhD) med utdanningshistorisk relevans. For søkere som ikke har disputert er det en forutsetning at doktorgradsarbeidet er levert til vurdering før søknadsfristens utløp. Det er en forutsetning for tiltredelse i postdoktorstillingen at disputasen er godkjent.
Tidligere forskning bør omfatte PhD eller tilsvarende med utdanningshistorisk relevant emne.
Stillingen er åpen for søkere med bakgrunn i så vel historiske fag som pedagogikk/fagdidaktikk.

Søknadsfrist: 29. januar 2017

För mer information, se http://uio.easycruit.com/vacancy/1753835/65785?iso=no

 

5. PUBLIKATIONER
Aigul Kulnazarova & Christian Ydesen (ed.), UNESCO Without Borders: Educational campaigns for international understanding. London: Routledge.

Karlsohn, Thomas, red. (2016). Universitetets idé. Sexton nyckeltexter. Urval, översättning och introduktion: Thomas Karlsohn. Göteborg: Daidalos.

Karlsohn, Thomas (2016). ”The Academic Seminar as Emotional Community”. Nordic Journal of Studies in Educational Policy. Nr. 2016:2.

Karlsohn, Thomas (2016). ”On emotions, Knowledge and Institutions. An Explorative Essay”. Confero. Essays on Education, Philosophy and Politics. Vol. 4(1).

Koskela, Anne & Vehkalahti, Kaisa (2016): Child in a form: the definition of normality and production of expertise in teacher statement forms – the case of northern Finland, 1951–1990, Paedagogica Historica, http://dx.doi.org/10.1080/00309230.2016.1267780

Lövheim, Daniel (2016). Naturvetarna, ingenjörerna och valfrihetens samhälle : rekrytering till teknik och naturvetenskap under svensk efterkrigstid. Nordic Academic Press. http://www.nordicacademicpress.com/bok/naturvetarna-ingenjorerna-och-valfrihetens-samhalle/

Moe, Terry & Wiborg, Susanne (2016), The Comparative Politics of Education: Teachers Unions and Education Systems around the World. Cambridge University Press.

utskick 161208

1. CfP: CRITICAL RESEARCH OF EDUCATION: LONG TERM HISTORICAL TRAJECTORIES AND EUROPE (JYVASKYLA)
2. CfP ISCHE 2017: SWG “TOUCHING BODIES” (M. CARUSO)
3. NYTT NUMMER AV NORDIC JOURNAL OF EDUCATIONAL HISTORY
4. CfP: ESSHC 2018
5. PUBLIKATIONER

1. CfP: CRITICAL RESEARCH OF EDUCATION: LONG TERM HISTORICAL TRAJECTORIES AND EUROPE (JYVASKYLA)
The Annual Gustaf Vasa Seminar, May 22–24, 2017, Department of History and Ethnology, University of Jyvaskyla

Education is a topic that touches all of us, personally and professionally. It is a complex and pressing topic today, as it has been in the past as well. However, the long term trajectories in the history of education and development of educational policies, systems and ideologies has seldom been paid attention to. Instead, case driven examples or national histories, often put together by those without the frameset essential for proper historical analysis have been emphasized. This has led to either falsely universal theoretization, universalism and or fragmentation in the field of educational studies. The essential core of why some systems prevail over others somewhere, but not everywhere has not been answered. Moreover, the ideas of attempting to practice educational transfers intentionally, and often commercially have mostly failed due to the failure to understand the essential contexts and historical trajectories they have been dependent of. Historical analysis, including for instance comparisons, such as has been called for example by Jeremy Rappleye and Robert Cowen might offer insight to these dilemmas and also help to understand the situation where we are now. Historical analysis is required to understand the systems and policies which are under the constant pressure of being renewed and renegotiated, especially as the basis of these demands tend to be only skin deep analysis.

Education is an inherently multidisciplinary field of research: it involves politics, network analysis, history, pedagogy, social sciences, economics, and their respective sub- and adjacent fields. It is also a global field of research: questions about education are pondered the world over.

Too often, however, the approach of educational research has been narrowed down to one discipline only, and the focus has been either local, national, or at best, slightly comparative. A wider perspective might provide more insight on the complex topic of education. But what forms could this wider perspective on education take? How to adopt and implement it in practice? How to incorporate for instance critical inquiry and comparativeness into educational research? And what are the challenges, advantages, and downsides in doing so?
We invite scholars from all fields of scholarship to discuss with us about education, and the past, present, and future of educational research.

The focus of the seminar is on European education. We especially encourage papers on the following themes:
1) Educational institutions and institutionalism
2) Educational policies and politics
3) International transfers in ideas, policies and institutions
4) Finances and investments in education.
5) Methods and theories for critical and comparative research.

The deadline for sending the max 400-word abstracts is 7 January, 2017.

Authors of the papers chosen for the conference will be notified during February 2017.
The three-day conference will be held in May 22-24, 2017 at the University of Jyväskylä, Finland. Keynote speakers: TBA.

For further information, please follow our blog: http://gustavvasa2017.blog.jyu.fi/

Venue: University of Jyväskylä, Department of History and Ethnology
Working group: Heli Valtonen, Henna-Riikka Pennanen, Matti Roitto
Contact information: Email: gustavvasa-seminar[at]jyu.fi

2. CfP ISCHE 2017: SWG “TOUCHING BODIES” (M. CARUSO)
Call for Papers for ISCHE 39 (July 18th-21st 2017), Buenos Aires/Argentina

Touching bodies as emancipation?

Convenors: Marcelo Caruso (Humboldt University/Berlin), Inés Dussel (DIE/CINVESTAV, Mexico), Diana Vidal (University of Sao Paulo)

Tactile and bodily entanglements in educational practices in and outside schools have been interpreted in many different ways. They may represent a more direct pedagogical intervention through touching; they may hint at the dangers of body contact; they may be considered as opportunities of contagion as in hygienist programmes or as an opportunity to achieve order as in the discourses on body punishment. Even for some educational practices like learning to dance, touching bodies may have had a structuring effect. Yet touching bodies has been rarely analysed in terms of their potential emancipating powers. Bodies have become in the course of times as one of the most promises surfaces for enabling different registers of emancipation. In touching the communion bread, a Christian participates in a moment of emancipation from evil and sin. Coordinating gymnastic movements in Prussia in 19th century has been a practice intrinsically entangled with a national emancipation movement. Rituals of nudist culture were seen as educational opportunities for getting back to nature and emancipating from a decadent society. Touching animal bodies has been recommended as a way of articulating emotions and learning. Avant-garde sexual practices became a central interest in the context of the transnational cultural and political movements associated with the year 1968. Of course, liberation did not unmistakably come about through these practices. Christians were trapped in a dialectic relation of approaching liberation and hell; Prussian liberals ended advocating a new form of separating bodies through militarisation; some nudist groups eschewed the ambivalent potentials of body contact; animal bodies could also represent a source of danger (being bitten) or contagion; and, of course, some sexual experiments involved in a new kind of education of the sentiments in late modern times ended in forms of harassment and abuse. Nonetheless, the link between (achieved and/or failed) emancipation and touching bodies in the field of education remained in many cases a two-faced issue.

The Standing Working Group aims at discussing the specific links of body contact in educational fields from the perspective of political, cultural, national, sexual, social and pedagogical emancipation. Contributions may address both programmes and practices, promises and dangers, success and failure. Yet, at the same time, contributions should ideally propose conceptual frames for linking abstract emancipatory programmes with situated techniques and processes.

Deadline: January 15, 2017. Please submit your abstract (max. 500 words) including title, name, institutional affiliation, conceptual approach, historical sources and main discussion points to: Marcelo.caruso@hu-berlin.de

3. NYTT NUMMER AV NORDIC JOURNAL OF EDUCATIONAL HISTORY
Nu är höstnumret av Nordic Journal of Educational History (NJEdH) e-publicerat, se innehåll nedan. Alla artiklar finns fritt tillgängliga här: http://ojs.ub.umu.se/index.php/njedh/issue/view/6

NJEdH är en elektronisk, lektörsgranskad (double-blind peer-review), Open Access-tidskrift; den är gratis att läsa och det är gratis att publicera i den. Tidskriften är tvärvetenskaplig och behandlar utbildningshistoria med särskild relevans för den nordiska regionen. Vi välkomnar bidrag på engelska och på skandinaviska språk. Tidskriften publiceras med bidrag från Nordiska publiceringskommittén för humanistiska och samhällsvetenskapliga tidskrifter (NOP-HS), och indexeras av Google Scholar, Directory of Open Access Journals (DOAJ) och ERIHplus. Tidskriften finns också på ”norska listan”.

Information för presumtiva författare finns på hemsidan: http://ojs.ub.umu.se/index.php/njedh/about/submissions

Innehåll, NJEdH 3:2

Editorial
Notes from the Editors
David Sjögren & Johannes Westberg

Articles
Swedish Education Exhibitions and Aesthetic Governing at World´s Fairs in the Late Nineteenth Century, Christian Lundahl

Attempting Institutional Change: Swedish Apprenticeship, 1890–1917, Sandra Hellstrand

Book Reviews
Mattias Börjesson, Från likvärdighet till marknad. Reviewer: Dennis Beach (English)
Petter Sandgren, Internatskolorna. Reviewer: Tomas Wedin (English)
Joakim Landahl, Politik & Pedagogik. Reviewer: Nina Volckmar (Norwegian)
Jens Erik Kristensen & Søs Bayer (red.), Pædagogprofessionens historie og aktualitet 1 & 2. Reviewer: Johannes Westberg (English)

4. CfP: ESSHC 2018
[ESSHC är en konferens med ett betydande inslag av nordisk utbildningshistorisk forskning under nätverket Education and Childhood]

The International Institute of Social History will organize the Twelfth European Social Science History conference in Belfast, 4-7 April 2018 at Queen’s University.

The ESSHC aims at bringing together scholars interested in explaining historical phenomena using the methods of the social sciences. The conference is characterized by a lively exchange in many small groups, rather than by formal plenary sessions.

The Conference welcomes papers and sessions on any topic and any historical period. It is organized in a large number of networks:

Africa ‑ Antiquity ‑ Asia ‑ Criminal Justice ‑ Culture ‑ Economics ‑ Education and Childhood – Elites and Forerunners ‑ Ethnicity and Migration ‑ Family and Demography – Health and Environment – ‑ Labour ‑ Latin America – Material and Consumer Culture – Middle Ages ‑ Oral History – Politics, Citizenship and Nations – Religion ‑ Rural ‑ Sexuality – Social Inequality – Spatial and Digital History – Science and Technology ‑ Theory – Urban ‑ Women and Gender – World History

Pre-registration of paper and session proposals is now open on our website. The deadline for sending in a proposal is May 1, 2017.

More information on the conference and the pre-registration form can be found on the ESSHC website: https://esshc.socialhistory.org

5. PUBLIKATIONER
Elmersjö, Henrik Åström. ”Establishing an ideologically coherent history: Swedish social-democratic historical culture, 1881–1900.” Scandinavian Journal of History (e-pub ahead of print), doi: http://dx.doi.org/10.1080/03468755.2016.1261445.

Gardin, Matias, How can curriculum history benefit from sociolinguistics? The importance of language controversy in the making of citizens in nineteenth- and twentiethcentury Europe, Cogent Education (2016), 3: 1251076. https://doi.org/10.1080/2331186X.2016.1251076

Kotilainen, Sofia, Literacy Skills as Local Intangible Capital. The History of a Rural Lending Library c. 1860-1920. Studia Fennica: historica 21. Turenki 2016, 364 pp. https://www.tiedekirja.fi/default/literacy-skills-as-local-intangible-capital.html

Petterson Lars. The education of new groups in society. In: Cambridge History of Scandinavia: Volume II. 1520–1870. 1 Cambridge: Cambridge University Press; 2016. p. 846-869.

Westberg, Johannes. Funding the Rise of Mass Schooling: The Social, Economic and Cultural History of School Finance in Sweden, 1840–1900. Cham: Palgrave Macmillan, 2017. https://www.palgrave.com/gp/book/9783319404592

Utskick 161109

1. SAVE THE DATE AND CfP: “DISCIPLINARY STRUGGLES IN THE HISTORY OF EDUCATION” (TAMPERE)
2. CfP: LOCAL AND REGIONAL SCHOOL HISTORY (NordSTEP)
3. SÁMI SCHOOL HISTORY CONFERENCE
4. CfP: ISCHE 2017-BUENOS AIRES
5. VÄGVAL NR 3 / 2016 ”Minoriteter i skolan” + Birgitta Dahl berättar
6. GUNNAR RICHARDSON (1924-2016)
7. PUBLIKATIONER

1. WORKERS’ EDUCATION AND THE GLOBAL LABOR MOVEMENT
I samarbete med Samtidshistoriska institutionen på Södertörn, presenterar vi ett öppet seminarie med två föredrag av Michael Merrill och Dorothy Sue Cobble. Föredragen kommer att vara på engelska.

International Women’s Trade Unionism and Education
Dorothy Sue Cobble

Toward a General Theory and a Global History of Workers’ Education
Michael Merrill

Tid: 15 november 2016 14:00 till 16:30.
Plats: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
Mer information, se http://www.arbark.se/2016/10/workers-education-and-the-global-labor-movement/

 

2. CfP: LOCAL AND REGIONAL SCHOOL HISTORY (NordSTEP)
his special issue aims to emphasize the importance of historical studies of local activities in schools and in local or regional school policy, in order to understand and explain national and international trends and reforms in education. There is a substantial variation in how different local actors, communities and regions have handled national school policy, and furthermore there is a variation in how different countries have taken local variation into account, when executing a national school policy. We invite contributions which empirically and/or theoretically illustrate and investigate local and regional school history in relation to national reform aspirations and effects during the 19th or 20th century.
We are interested in a wide range of local school history research covering different
– school forms (including both child, youth and adult education);
– focal points (e.g. pedagogical, professional and political);
– horizontal and/or vertical dimensions (e.g. local, regional, national and international).

Deadline for manuscript submission: 20 January 2017

For more information, see http://www.nordstep.net/public/journals/45/calls/NSTEP_call_for_papers_history.pdf

 

3. SÁMI SCHOOL HISTORY CONFERENCE
November 15th-16th 2016 Guovdageaidnu, Diehtosiida, Norway

The purpose of the conference is to highlight the research and writing of Sámi school history in four countries by looking at the situation of Sami school history research. The presentations give a picture about what has already been done at the Sami school history field. Conference participants will analyze further research needs.

It is needed to analyze from all-Sami perspective the school historical prosesses and peoples’ experiences. Sámi school research requires a change of perspective on three sides: First, research has been largely national state oriented, i.e. the state boundaries is perceived as paradigm for granted. Second, the Sámi people’s own perspective is just the recently been stepped up in the research. Third, the regional differences and the different characteristics of the Sámi population should be highlighted, in order to avoid anachronist image about Sámi people.

For more information, see http://samischoolhistoryconference2016.weebly.com/

 

4. CfP: ISCHE 2017-BUENOS AIRES
ISCHE 39 in Buenos Aires will take place in the middle of the bicentennial of Latin American emancipatory processes. Nevertheless, the struggles toward emancipation is a worldwide topic. From Ancient history to nowadays, movements throughout the globe, of individuals, groups or societies have fought against domination. In the context of these struggles, there were important debates about how to modernize society to form part of the “civilised world”; thus, different ways of building modern nations as well as different ways of relating to the colonial past emerged around the world.

Education has played a major role within these processes: through instruction in the arts of war, through mass schooling or through the social transmission of values and behaviours. It often was perceived as a key instrument in the formation of new and emancipated citizens. Educational processes changed the relationship between centre and periphery and produced a vivid flow of social, political and pedagogical ideas that were inspired by universal trends and values as well international reform movements, while often adopting local perspectives.

This interplay of circulating ideas characterizes post-colonial pasts and their different histories of education. Dynamic developments of transculturation, hybridization and acculturation meanwhile have resulted in global and multifaceted debates. ISCHE 39 will be a powerful platform for historicizing the present and for exploring the theoretical and empirical richness of history of education as a field.

Sessions will be organized around the following eight themes:

1. Emancipation and colonization: educational ideas, concepts and practices
2. Approaches to processes of emancipation and/or colonization through school cultures and curriculum
3.Displaced identities, migrations and exiles in the history of education
4. Gender, sex and bodies in the processes of emancipation and/or colonization
5. Subjectivities, emotions and sensibilities in the processes of emancipation and/or colonization
6. Educational policies and actors in processes of emancipation and/or colonization
7. Teachers, scholars, and knowledge institutions in processes of emancipation and/or colonization
8. Images, gestures and sounds of emancipation and/or colonization: towards a multisensorial history of education

January 31, 2017: Proposals Submission Deadline

For more information, see http://conferences.ische.org/ocs-2.3.6/index.php/ISCHE2017/2017/schedConf/cfp

 

5. VÄGVAL NR 3 / 2016 ”Minoriteter i skolan” + Birgitta Dahl berättar

Innehållsförteckning

Andreas Nordin
Inledning

Birgitta Dahl
Kvinnligt – manligt – mänskligt

Lars Elenius
Tornedalens skola i den etniskt neutrala nationalstaten

David Sjögren
Nomadskolans införande, genomförande och innehåll

Andreas Nordin
Romer i kommunal skolpolitik 1950-1970: exempel från två kommuner

Artiklarna finns tillgängliga på: http://undervisningshistoria.se/vagval-nr-3-2016-minoriteter-i-skolan-birgitta-dahl-berattar/

 

6. GUNNAR RICHARDSON (1924-2016)
Professor em. Gunnar Richardson (f. 1924), har avlidit 92 år gammal. Richardson, som bland annat varit verksam som politiker, disputerade 1963 på avhandlingen ”Kulturkamp och klasskamp: Ideologiska och sociala motsättningar i svensk skol- och kulturpolitik under 1880-talet”. Han publicerade därefter en stor mängd arbeten av utbildningshistorisk karaktär, däribland den populära läroboken ” Svensk utbildningshistoria: Skola och samhälle förr och nu” som 2010 kom ut i sin åttonde upplaga.

För mer information om Richardsons liv och gärning, se http://www.dn.se/arkiv/familj/gunnar-richardson/

För en förteckning över Richardsons publikationer, se:
http://libris.kb.se/hitlist?q=f%c3%b6rf%3a(Gunnar+Richardson)&d=libris&m=10&p=1&s=c

 

7. PUBLIKATIONER
Hammarström-Lewenhagen, Birgitta (2016). Förskolans århundrade: pedagogiska nyckeltexter om förskolans framväxt och idéarv. Malmö: Gleerups. https://www.gleerups.se/40688460-product

Prytz, J. (2016). The construction of a database regarding Swedish historical textbooks in mathematics (grades 1–9), 1900–2015: A technical description. [Report] Uppsala: Uppsala universitet. 22 pp. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-305433

Westberg, Johannes (2016). “In the name of Froebel: Fundraising for kindergartens in Sweden 18901945”, in Helen May, Kristen D. Nawrotzki & Larry Prochner (ed.), Kindergarten Narratives on Froebelian Education: Transnational Investigations (Bloomsbury: London). http://www.bloomsbury.com/uk/kindergarten-narratives-on-froebelian-education-9781474254458/

Utskick 161019

1. SAVE THE DATE AND CfP: “DISCIPLINARY STRUGGLES IN THE HISTORY OF EDUCATION” (TAMPERE)
2. UNIVERSITETSLEKTOR I BARN- OCH UNGDOMSVETENSKAP (SU)
3. PUBLIKATIONER

1. SAVE THE DATE AND CfP: “DISCIPLINARY STRUGGLES IN THE HISTORY OF EDUCATION” (TAMPERE)
The 13th Summer Days of the Finnish Research Network on History and Philosophy of Education will take place in University of Tampere, 8.-9.6.2017, in collaboration with the research group Equality and Planetary Justice in Adult, Vocational and Higher Education, the research programme Freedom and Responsibility of Popular Adult Education, the research network Vocational Education and Culture and ESREA-network Active Democratic Citizenship and Adult Learning.

The Summer Days-event invites senior and junior researchers, students and practitioners to discuss and debate about different kinds of disciplinary struggles in the history of education, preferably from historical and philosophical perspectives. We invite abstracts of presentations (max 1 page) in English and Finnish by end of February 2017.

For full description of the event, see https://equjust.wordpress.com/2016/10/05/save-the-date-the-13th-summer-days-of-the-finnish-research-network-on-history-and-philosophy-of-education/

The sessions will be either in English or Finnish or bilingual. Submission of abstracts and information about the event at the website https://equjust.wordpress.com/

At this stage, please contact our conference assistant kaisa.partanen@uta.fi

On behalf of organizers Anja Heikkinen (EquJust, history and philosophy of education-network, VET and Culture network, SVV-programme), anja.heikkinen@uta.fi, Jenni Pätäri (EquJust, SVV-programme, Esrea ADC-network)

 

2. UNIVERSITETSLEKTOR I BARN- OCH UNGDOMSVETENSKAP (SU)
Universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap med inriktning mot förskoledidaktik

Barn- och ungdomsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne med inriktning mot barn och ungdomars levnadsvillkor och socialisation. Barn och ungdomars kulturella kontexter, som familjen, förskolan och skolan, kamratgruppen, media och olika samhällsförhållanden är av intresse för institutionen. Förskoledidaktik är ett tvärvetenskapligt ämne som rymmer barns lärande, meningsskapande och utforskande av skilda ämnesinnehåll. Här har även språk, lek och omsorg en central roll. Förskoledidaktik behandlar också de pedagogiska och didaktiska överväganden kring barns utveckling och lärande som faller inom ramen för förskollärarprofessionen historiskt och i nutid. Stor vikt läggs vid etiska och estetiska förhållningssätt. Dokumentation, utvärdering och bedömning i relation till målen för förskolans verksamhet har en central plats inom förskoledidaktik. Vidare rymmer ämnet övergripande frågor om hur lagar och politiska beslut samt strukturella villkor påverkar barns lärprocesser i förskolan historiskt och i nutid

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i förskoledidaktik, didaktik, pedagogik, barn- och ungdomsvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens inom tvärvetenskapligt ämne såsom barndoms- eller utbildningshistoria eller inom ämnet historia samt visat pedagogisk skicklighet.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. Pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination.

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Svenskspråkighet är ett krav vid tillsättningen, då den största delen av kurslitteraturen är på svenska och behandlar en nationell kontext där examinationsuppgifter och övriga studenttexter ska läsas och återkopplas på svenska.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av föreståndaren vid avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning, Anne-Li Lindgren, tfn 08-120 763 18, anne-li.lindgren@buv.su.se.

Sista ansökningsdag: 2016-11-03.

För mer info, se http://www.su.se/om-oss/lediga-anst%C3%A4llningar/lediga-jobb-ny-lista?rmpage=job&rmjob=2117&rmlang=SE

 

3. PUBLIKATIONER
Andersson, J., & Berger, T. (2016). Elites and the Expansion of Education in 19th-century Sweden. (Lund Papers in Economic History. Education and the Labour Market; No. 2016:149). Department of Economic History, Lund University. Fulltext: http://lup.lub.lu.se/record/2ef9cf61-a470-42c7-b791-e60df23d697b

Andreasen, Karen Egedal ; Ydesen, Christian (2016) ”The International Space of the Danish Testing Community in the Post-war Years”. Smith, William C. (red.): The Global Testing Culture : Shaping education policy, perceptions, and practice. Oxford: Symposium Books, pp. 115-130. (Oxford Studies in Comparative Education).
Coninck-Smith, Ning de (2016) ”Da barnet blev klædt af – og på”. Bøgh-Jensen, Mette; Johansen, Annette (red.) I bølgen blå: Willumsen og de badende børn. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag. pp. 85-103.

Bruno, Karl (2016). Exporting agrarian expertise [Elektronisk resurs] : development aid at the Swedish University of Agricultural Sciences and its predecessors, 1950–2009. Diss. (sammanfattning) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., 2016. Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3432

Coninck-Smith, Ning de (2016) ”Sansning og sammenhæng: Ti børneudstillinger i anledning af børneåret 1979”. Susanne Ussing, billedkunstner og arkitekt. København: Strandbergs forlag.

Elmersjö, Henrik Åström. ”Negotiating the nation in history: The Swedish state approval scheme for textbooks and teaching aids from 1945 to 1983.” Journal of Educational Media, Memory, and Society 8, no. 2 (2016): 16–35.

Nevers, Jeppe (red.) (2016) En verden af viden. Syddansk Universitet 1966-2016. Odense: Syddansk Universitetsforlag. Bidragydere: Tønnes Bekker-Nielsen, Malene Breunig, Lars Bisgaard, Per Boje og Bernard Jeune, Julian Lamberty, Anne-Marie Mai, Tage Koed Madsen, Mogens Kragsig Jensen, Alice Borbély, Jeppe Nevers.